mm* ALKMAARSCHE A\ 1825. - - - .èïSx iïiA I i..< 31^ Van MAANDAG Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel v/ Mdandag your de Prijs tan 78 Centen '>t de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. 1 E NNI S G E VING. !3WCEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR gezi«n d* instructiebetrekkelijk de uitgiften der PATENTEN, door den lieer Directeur Generaal der D.rècte Belastingen en Posterijen op den 4C October 1819 2 Djearresteerdhoudende dat de Paten ten en Afschriften, door het Hüofd, of een danrLoe door hem be hoorlijk gemagtigd Lid des Gemeente Be tmirs, geteekendvanhet *55egtef-ïftï Gemeente voorzien én asn de Pitéirtpligtigèn tégen intrek king van het refu voor den on fang van het billet van aang.fVe a'fge- jte've 1'. zullen wórden u.tgsre kt, na dat het behoorlijk genummerd en Au het eerste gedeeltiê' van Tpé-daaloóè' aangelegd regis.er" zaT Y.jn ingeschreven, als ook dat de ATehpfrep jderzelveen d e weike op den naam van anderen worden omschrevenbehoorlijk door den wet tigen houder moeten wordai "afgêtèeffend; Gezien het Besidit vi'tl li M. van dén 17* Oofober 1820 staats blad N 22bevorder r.g ,eener m.eer ngtige uitvoe ring van aw. 32 der-wee,oj hef Patentregt, tot bet afhalen der Pa tented, betrekkelijk, -inhoudende bepalingen zoo ten opzigte, der-te doene tumdiguig tot .'«.et tfhalen der Patenten, als ten aanzien van hetgeen by verzuimd arvai, moet worden b.ewerktstelhgd en de boe te d e op het n <ef kijunei) ve, iQopgn/vaB het Patent bij de te doeae aanvrage volgens L. van,art. 32. der wet van den sie Mei 1819, zai \v o ui oh toegepast. rBr- .gendieateuigevolge bj d<ze ter-kennisse van alle die genen,welke 4-aib j ce:iit;'be,flng mogum temen en, aan het regt van Patent onder- worpe.. zijn drc z<j Z'CÓ 111 sesoon, voorzien van het door den Ont vanger der D-recte Belastingen binnen deze Stad van den ontvang van het billet van aang fte, afgegevn repu met en benevens derzelver nan- siag-iullet, en, voor zoo verreetreft de KramersVenters etc.inde tabellen N°. 7 en 8. van voor." reven wee- vermeld, welke kwitantie ®ogteu produceer,en van voanelde Ontvanger, dat het Patentregt over dez.n ja tv ten vollen volaan ister bekoming en ter teekenmg van derzeiver Patent op het Jcrerarie dezer Stad moeren vervoegen, jlwaar tot dat einde dagelijks an Maandag den 22e Mei tot en mer Zaterdag den jf-Junij daaraanilgende ingesloten, uitgezonderd des Zondagsvan dei voormidda; tien tot des namiddags twee ure zal ■yeor en gevaceerd. - Whar-cnouwe.ide Burgemeeer en Wethouders, tevens alle zooda nige Pacentpl.gtigenwelke ögen verzuimen san deze kennisgeving ,te voldoendat zij zich zelv- te wijten zullen hebbende nadeelige jgevolgen die uit het met keen afhalen en teekenen van derzelver .Patenten, krachtens het bovwemeld besluit van Z. M. de dato 17 October 1820. en de wet ojde Patenten van de 21s Mei 1819. zou'i 4eu kunnen ontstaan. Act om ter Kamer v; Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar op DondJag den i6e Mei 1826. Burgemeester en Wethouders FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLADSCHEBERIGTEN. F R N K R IJ K. Pis den 20 Mei. fti een' brief van den h« Eynard, agent van het grieksche com'té In Itaiie, geschreven .te A>naden gsten mei i8i<Sleest men de volgende bedroevende bijzlerhedenomtrent de verovering van Mis- lolunghi Welke .droevige en raspoedige tijding verneem ik bij mijne aan komst te Ancona: Missoiihi bestaat niet meer! Ik; ben verplet en ter nedergeslagenbij mijcankbmst voedde ik nog hoop, doch be vind, dat alles geëindigd rZie hier de stellige daadzaken, welke ik Wegens deze ongelukkige murtems ingewonnen heb. Den i5den april is drieksche vloot met het turksch eskader slaags geweest; het gévecwas verschrikkelijk. De Grieken behaal den de overwinning; docket beslissend genoeg, om de Turken ge heel en al te verdrijven eïvensmiddeiéni binnen Missolunghi té brén gen. Miduales wachtte leene niemve divisie om het gevecht we der te beginnen. IbrahtAie afgemat was door de menigvuldige en met veel verlies önderncne bestormingenstelde alles in het werk, om.de aankomst van lesmiddelen, die van Zante met kleine vaar. tuigen welden aangebra,'te beletten. Den iöden werd alle gemeen schap door middel vaiptten en platboomde vaartuigenwelke met zwaar geschut gewapeiverdenafgesneden; van toén af konden de levensmiddelen, diete^H, te Porto-Soro en te Zante gereed lagen, niet meer'aankomen aelergerden die zich van de dagelijks aan komende levensmiddePnderhiélden begonnen derhalve in de nood- lotngste ©mstandighed;e geraken. Den 17 en -i8den- stierven ver scheiden vrouwen, k'ten en grijsaards van honger. Deu gden nam liet kwaad nog toe. /eerwil van dezen verschrikkelijken toestand, dacht niemand nog a?e overgave. Allen hoopten nog op de vloot. Jfitusschen maakte zich een jeder tot de opoffering van zijn leven ge reed:, versche,den plaatsen dér stad werden ter ontvangst'der vrouwen, jinderen en grijsaards bestemd, en alles wc'rd gereed gemaakt, om al wat leven had, in de lucht te doen springen. Den 20 en aiscen-wéf- den e- gebedenmen ondermijnde verscheiden plaatsen der staden de ingezetenen besloten dat al|£ degenen, die niet in staat zouden zijnom den uitval mede te kunnen doenbenevens de gekwetsten vrouven en kinderenzich in de lucht zonden doen springen. Den 21 ei casten viel Miattlis op nieuw de turksche yloot aan; doch wat vermogten eeti aantal kleine vaartuigen tegen' zes l.niesc' epenacht óf tien fregatten en negentig andere vaartuigendie door'den'wind begunstigd werden. Al te pogingen waren nuttelooshet was onmo gelijk om de met levensmiddelen geladen vaartuig,én in de stad te brengen, en de grieksche v.oot verloor nutteloos hire besce vaartui gen die aan het vuur der zware turksche schepen blootgesteld waren. De ongelukkige belegerdenhunne- laatste hoop vervlogen ziende, waren alleen bedachtom hun heldhaftig -voorneinen ten uitvoer te brengen. Alles werd voor het grooce offer gereed'gemaakt; de vrou wen en de kinderen werden op de mijnen geplaatst. Eenige der meest onverschrokken grijsaards belasteden zifchom de mijnen, op het 00- genblik, dat het teeken gegeven zou worden, aan testeken; de man nen, die nog in staat waren, de wapeneu.te dragen, besloten, een' uitval te doen, door het leger van Ibrahim heen te slaan,, zich met hunne broeders te vereenigen, ten emde, zoo mogelijk, hunne vrou wen en kinderen, d.e zij-aan den-dood overlietente wreken; om streeks 2000 hebben dit voornemen trachten te vervüllen; 130 h 140 verkozen in de stad te blijven en.begaven Zich in een huis, hetwelk zij verStérkteu. Den 23stendes avondshad het vertrek p!aats/} en op hetzelfde oogenblik deed een verschrikkelijke volkaan eeije bevolking van 6000 zielen in de lucht springen. De Turkendié liet ontwerp der onge lukkige belegerden' kenden, boden eenen heftigen tegenstand aan den uitval der Grieken. Er had een verschrikkelijk bloedbad plaats, waar in te minste -de helft van het keur - bataillon 'sneuvelde men hoopt mtusschen dat 7 800 man iet .gebergte zullen kunnen bereikt heb ben. Des anderen daags bestond de heldhaftige stad en 'nare inwoners niet meer. De Turken vonden, bij hunnen ir.togt in de stad, niéts dan puinhoopen en lijken; de 130 strijders, de Zich in een huis ver schanst, hadden verdedigden zich den ganse,lien dag en bragten de Egyp- tenaren een groot verlies toe. Eindelijk, van honger én vermoeijénis afgemat zijndededen zij zich in dé lucht springen op het oogen blik dat zij door de Turken overwonnen stonden te worden. Nooit had .er eene ongelukkiger gebeurtenis plaats. Sedert het gevecht van Vassiladi kwamen, bijna iedere week, en sedert den 5den april, iederen dag, engelschë schepen té Missolunghi binnen. S.r ridams had, vóór. zijn vertrek naar Londen, zijne be middeling tusschen de scad en Ibrahim aangebodenen al het moge lijke, als particulier persoon, in het wérk gesteld, om eene kap,tula- cic te verkrijgen. De ingezetenen van Missolunghi hadden er in toe gestemd 0111 met Wapens en bagagekrijgsbehoeften en slaande trom men uit te trekken. Ibrahim weigerde zulkshij beloofde de eigen dommen te zulleji eerbiedigen en lijfgenade; doch eischtedat het ge heel garnizoen zich krijgsgevangen zou geven. Ónze helden wezen zulks met verontwaardiging van de hand, en antwoordden s dat zij zich in de laatste veertien dagen in de lucht zouden doen springen. De Engèlschen, welke zagen, dat. Missolunghi niet té houden was, bene vens de onmogelijkheid,.waarin de grieksche vloot Zich bevond, om levensmiddelen 'in de stad té kunnen brengen, stélden allés in het werkom Missolunghi tot de overgaaf te bewegendoch alles was vruchteloos. Zij zagen iederen dag een gedeelte des volks van honger omko men maar eene ijsselijke staatkunde belette hen om eenigen onder stand of e'enige levensmiddelen aan te brengen. Zl.j zagen intusschen de toebere dselen. tot het doen springen der mijnen; zij waren, om zoo te zeggen, tegenwoordig bij de vergadering, in welke de zaak besloten werd; zij zagen hoe deze rampspoedige helden zich. zeiven, bij gebrek aan brood gingen vernietigen zij aanschouwden den dood- angst van 8 it r'0,000 menschenen lieten hen echter omkomen! Hoe beklaag ik hem, welke door pligt gedwongen werd, om eth dergelijk gedrag te houdenMaar al had ik mijn hoofd op een schavot moetetl verliezen, zou ik, indien ik in de plaats van den engelscheh gouver neur, of van den genen, d.e Iiem verving, geweest ware, deze on- gelukkigen levensmiddelen hebben doen toekomen. Maar d*ar is geen hulp meer, en mijne aanmerkingen baten niets. Wij moetenna het treurig lot onzer vrienden te hebben beweend bedacht zijn, om .die welke nog. in wezen gebleven zijn, bij te staan, en daarmede zal ik mij onverwijld bezig hoitdcn. De val van Misso lunghi laat het westelijk Griekenland zoijder verdedigingen niets kan voortaan de-Albanezen wederhoudenwij moeten derhalve alle onze pogingen en bijstand naaf den kant .van Nappli-di-Rorrlania en van Co- rinthe wenden. Gij hebt, uit mijne brief van den eesten april, gezien, dat ik, bij mijn schrijven naar Zante en naar Korfureeds het geval der verovering van Missolunghi voorzien had; ik moet derhalve slechts dé gegeven bevelen bevestigen ombijstand ter beschikking van het grieksch gouvernement gereed te houdendoor de huizen van negotie te mag- tigen, om de, levensmiddelen onverwijld te zenden, daar, waar dé vestingen het meest bedreigd mogten worden. Ik ben hier tijdig ge noeg gekomen, om de bestemmihg aan twee scheepsladingen, welke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1