ALKMAARSCHE COURANT A\ 1826, N'. 23. Den 5 J U N JJ. T> 1 5» 11 buitenlandschIè B e r i g t e n. F R A N K R ij K. Van MAANDAG Deze Courant wondt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen tn de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. L.1 N. KADASTER. BERIGT aan alle Eigenaars, Pachters en Bestuurders van vaste Goederen enz. in de gemeente van ALKMAAR. e BURGEMEESTER dek STAD ALKMAAR verwittigd alle Eigenaars, Pachters en 'Bestuurders van Goederen, dat de in percee- len uitgewerkte Kaart van al de Eigendommen thans op het Raadhuis is berustende, ten einde aldaar van den i£>dc" dezer af aaneene maand lang te blijven voorleggen, opdat ieder Eigenaar of deszelfs Plaatsbekleder van dezelve zou kunnen kennis nemen, en, wanneer daartoe redgoen mogcen aanwezig zijnzijne klagten inleveren omtrent de opmétlu en opneming zijner Eigendommen. Te dien einde zal aan hen eene lijst worden bezorgt, bevattende opgave van alle hunne Eigendommen en van de grootte van ieder der- zeven en zal de Landmeter gedurende den opgemelden tijd in de Genree ue aanwezig zijn, om de noodige aanwijzmgen te doen. De Pachters o;' andere Plaatsbekleders, wier Eigenaars buiten de Ge.ne-.te woonachtig mog-ten zijn, worden ten nadrukkelijkste uitge nood d0111 die Eigenaars terstond van dit ber.gt kennis te geven, en de iijst aan dezeivcn te doen toekomen bijaldien zij echter te ver mogceii wonen 0111 incjds dit een en ander te ontvangen en daarop te antwoorden, zullen de Pachters of Plaatsbekledersoordeelende daar toe grond te hebbenin naam der Eigenaars de klagten moeten inle veren. De Burgemeester voor oemd, doet voorts wel bijzonder opmerken, dat de tijd van eene maand tot het inleveren der klagten niet zal wor den verlengd, en dat die tijd den i2den ^cr maand Julij aanstaande eind -d dat na dien dag alzoo geene klagten omtrent de opme- r.ng en opneming zullen aangenomen worden en dat de Belangheb benden alle nadeel, het geen uit bet verzuimen van dien termijn mogt veorrvfoeijen aan z ch zeiven zullen te wijten hebben. Ten s-otte wordt een iegelijk verwittigd, dat hij tot vastgestelde prijzen van den Ingenieur Verificateur zal kunnen bekomen kopij of zoodanig exu cc van het Plan als hij zou kunnen begeren. De Burgemeester voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. B:; besluit van den RAAD der Stad AKLMAAR van den istc" dezer maand Junij is tot Lid van de Vergadering der Heeren Staten van Holland wegens d e Stad, in de plaats van wijlen den HeerJ.C. vm VEEN, verkoren en benoemd de Wel Edele Gestrenge Heer PETRUS ot SONNAVILLE. 8 R O O -era» D - Z E eiif. T T I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dek Stad ALKMAAR' bepalen bij dezedatte rekenen van den dag van hedende prijs zal zijn -van Het fijn W c Tnrwenbrood 28T| Ct per Nederl. Pond. Het grof Bollenbraod i8| Het ongebudd Tarwenbrood 2if Het Roggebrood o8| en dat m t-d - n de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad en Jor.sd.ct.e zuilen zijn als volgt Pond. Once. Lood. F n Wittebrood of regels, moet wegen Fü.-e Witte Broodsbol 1 Gebu id Tarwebrood 3. Y1 0 I. 8. 05. 4. r> 6. 8. i'7. n n -S- I. y> n n 85. y» I. 1 7' °S- 3» 2lJ. 0 51 B-o'lé brood Bollen 8. voor 5. Cent* Ongebudd Tarwebrood Ro'gebrood 7n'i»nde al'es gaar gebakken, en niet bo-en noch beneden de zet tuig verkocht, oi een-g brood, klein gebak, of iets anders toegege ven mogen worden, op de boeten dartoe staande. 'Alkmaarden je Jujiij i8a<5. N. van FOREEST van PETTEN, Ter Ordonnantie vati dezehen De DIEU ton iifN VERSCHUIR. Parijs den 27 Mei. Zie 1 er een n-rreksel uit de redevoering van den heer Alexis de Boat liester ouwikktluig van zijn voorstel, ten voordeele der Gr.e- kenin de zitting iti de kamer der afgevaardigden, van den 23scen dezeigedaant Opgemelde heer begon met een bedroevend tafereel van den toe stand van Griekenland te schetsen. De verdelging der volken van dat gewest, zeide hij, strekt de staatkunde van de erropesche mogendhe den tot beschuldiging, daar zij tevens den har,dei van Frankrijk in hec Oosten eenen noodloctigen slag zal toebrengen. Frankrijk moest zich, volgens den spreker, met de zaken der Gneken bemoeid hebben. Wij stellen niet voor, vervolgde hijom, in d e streken, eenen krijg te vernieuwen, die, vijf jaren lang, het vaste land van Grie kenland en den geheelen Archipel verwoest heeft. Europa vord rc integendeel, dat men deszelfs middelen bezige, om een einde daaraan te maken. Welke ondernemingen kan de nijverheid doen, te m dden der gebeurtenissendie Turkije en Griekenland beroeten? Weikeil waarborg voor den vrede zult gij m het toe tomende in deze s re en hebbenzoo lang d.e volken ctre.gende tegen elkander zullen over staan? Het christen-volk moet omkomen, of, om alle o igerusche.c! voor te komennaar elders verplaatst worden dit men de Christenen vervoigevroeg of laat zullen zg vorderenvrij te wezen en voigen* hunne wetten te leven! De staatkunde moet hec leeren: het einde van dezen oorlog is de verdelging der Christenen of der Turken. Dit is de pr.'s, voor wel ken de voortduring van den vrede tusschen de mogendheden moet gekocht worden.' Indien een der kabinetten zich tegen net gevoelen .det overige ver klaart, dan zal het, zegt men, door onafhankelijke en onbescheiden maatregelen, dat verbond verbreken, hetwelk den vrede der wereid waarborgt. Wij laten ons niec door ijdele ongerustheid verleden. Wat de onlusten, waarmede tnen ons bedreigt, aanbelangt, zoo zul len wij door eene onwiaai-bare getuigenis antwoorden. W e kan ver geten, dat het gedrag en de denkwijze van hec kab.net van Su-t-James, opzigtelijk de zaken van Spanje ei de onderhandelingen met de iiieuwe wereldde eensgezindheid, welke tusschen de mogendheden necrschc, op geenerhande wijze heeft kunnen verstoren? De staatkunde zal ons te dezen opzigte zeggen dat men zich over den toestand van Griekenland misgisc, en d t men ijdele koop voedt, om hetzelve te redden, nadat Peloponesus bezet, en Mssolunghi, dat bolwerk van Griekenlandveroverd is. Zekerlijk hebben de Christenen in d e stad een groot aar-tal d-ppe- ren verloren; maar wij durven verzekerendat d.c onhe.i den moed dar Grieken niet zal nederslaan. Moorden en branden hebben nooit vol- ken vernietigd Hec bloed der slagtoffer.? Is ,ec zaad de.i helde,1J Men moge Ipsara, Chili, verbrand en vernield, Mprea verwoest heb ben; men moge vrij de muren des serails met den bioedi jen roof der priesters en krijgslieden, die men opgeofferd heeft, bedekken, gehee- le scharen van vrouwen eu kinderen aan de woestheid dergenen, wel ke dezelve koopenoverleveren; de Egijptenaren zullen, zoomin als de Turken, nimmer iets audeis in Griekenland bezitten, dan de aarde, die zij onder hunne voeten hebben. Meent gij dat de genegenheid, die een iegelijk den Hellenen toe draagt alleen hec gevolg hunner rampspoeden is Neen ook hunne verwonderlijke dapperhe d heeft zulks uitgewrocht. Wie van deszelfs dapperen heeft zijne trouw verraden 0111 zijn leven daardoor te kno pen 1 Welke onheilen hebben hunnen moedzoo vermaard in de Christen wereldkunnen doen verflaauwen V Reeds herhaalt de ge schiedenis de verwonderlngswaardige woorden van eenen der helden van Griekenland, die hij, 111 zijn klein bootje g-zeten, uitsprak: Canaris verbrand u, goddelooze Muzelman; de Hemel heeft uwe dagen in handen eens armen visschers gesteld." (Hier hoorde men een lang herhaald geroep van bravo, bravo, in de zaal.) Wij móeten hec onbewimpeld zeggen; de zaak der Grieken is de zaak van Europa, de aloude zaak der eer, de zaak der beschaving. Deze strijd en het aanzien van deuzelven behooren tot de herinnering van de verwijderdste eeuwen. Duizend jaren geleden werd een stam huis ten tronn verhevenom du het de Sarracenen op de oevers van de Loire overwonnen had; honderd jaren geleden, begnetteden de toonen van erkentenis van Europa ook den triomf van een' poolscheit vorst op de Muzelmannenviif ma.en heeft de Christen vv. re d de wapenen aangegord, om deze Barbaren te bestrijden; de Kerk v.evc de op hen behaalden overwinningen onder het getal har-r feesten de kerkelijke boeken behelzen nog de banbliksems, tegen de genen, die hen bijstaan, uitgevaardigd. Godsdienst, eer, de edelste herinneringen, de verdediging en hec belang van Europa, alles ióopt znmenom deze zaak, het g. voelen, dat zij inboezemt, waardig'te maken. Voor Haar verdwijnt Sffé 'par tijgeest voor haren dienst v.ereenigc zich alles; voor baar doet ,c bedelen eer aan degenen, d.e aalmoezen er voor nzamelen. Zóówel in Frankrijk als in Dmtschland, becw.srcn de ede'ste vrouwen e kan- der dit \oorregt; déze noodigen den'rijkaardzoo wei als den scha melen ambachtsman, tot het geven van aalmoezen uitaan niemand is liet geoorloofd, de eer te weigeren van tot de verlossing der Chris.- cenen te hebben bijgebragt. Ja, mijne heeren, men kan zijne aandoening kwalijk bedwingen bij het vernemen, dat, tot schande onzer eeuw, ten gevolge der rampen van Ipsara,, ven Mores en van Missolunghi, zesc.g duizend Christenen, te Kons.antinopelAdrifliiopel-, in de Schalen va-" de Le vant en in Egypte verspre d, to- zulke lage prijzen uitgevent werden, dat, 11a de veiwoesting van Chios, een Christen voor vijf stukken zilvers verkocht werd. Dit vtrhaa.lt baart ijzing; het roept dei- bij stand van de liefdadigheidvan den godsdiensten uwe medewerking zelve in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1