O, ALKMAARSCHE C" biJ D' dCH 'm het Enkhui™ *i A\ 18:26. N». 2! heb- ach. n de rden: her. roog. oon i) aatste ter et I». oogst; i weer .enste maar, Amit, nsr. Aan, nig t« ;ebortJ Alik wooa« RTarre. Grietje en Jit iiulst ei en Gum Marijtjt ochteti't ,ki - E'tr, jaren, - ;a van des 3 wétea, oud jm 3 ANK sn verst* docbs ■dende K PROVINCIE NOORD -HOLLAND. rp Zaturdag den eersten Juüj 1826, des namiddags te'w twee uren zalonder nadere approbatiedoor den StaatsraadGouverneur van Noord-Hollandof bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaataan het Lokaal van het Gouvernement der provincie te Haarlem worden aanbesteed w Het afsluiten der Dokken en Grachten, uitmakende de binnen-haven der stad Enkhuizen. door het bouwen van eeue SCHUTSLUIS van VLOED- en EBDEUREN voorzien, 111 het zoogenaamde oorgat of den toegang naar de midden - haven en het opwerken ter wederzijden van deze sluis, van eenen sterken Zeedijk, slui tende tegen de waterkeering dezer stad, en aan de westzijde bij de Schaarloosbrugtegen den Ketendijk. Het maken van eene STEENGLOOIJING voorden Zuidpolder. Zeedijk oij Edambenevens het doen van eenige Reparatien aan dien diik. Het VERHOOGEN en VERZWAREN van eenige gedeelten des Zeerangs - Zeedijk gelegen benoorden de stad Edam. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggenboven en'behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Holland in de voornaamste Logementen en Koftjjhuizen alste Haarlem in dÏToelast den halven Maande Lecuwrih en den Kroonte Alkmaar in den Roo tje ji Lee uv te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende en te Muiden in den Doden-, te Amsterdam in het Turfschip van Bredain ha Noordholland,che Koffljium, bij C. Rode in het 's Gravenlandsche Kerte,,, by de Weduwe van der Horst en C«- in het Halsmeerder vte> hun,op den hoek van de bloemmarkt en Wijdesceeg eu bij H vm der Putten in het Koffijhnis de Paradijsvogelte Naarden ift den Kroon; te Weesp 1n den Roskam; te Enkhuizen, te Edam en te Mid- Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aan wijzin- worden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D Mentz, den Ingenieur A. Hommers Pz., be.de te Haarlem en od Kkomen z|i^ beIa"6hebbc,lïie bestüren de noodige 'informatien De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. S T E D I N G. Op Zaturdag dei? eersten Julij aanstaande, des namiddags tCn twee ure, za. aan het Locaal Van het Gouvernemént van Noord-Holland te Haariem worden aanbesteed Het maken van niéuwe SCHOOLGEBOUWEN te 's Grav eland en H estwoud, benevens het reconstrueren van die te Huizen Zand- voortGrootschermerWatergraafsmeer en Marken-Binnen oü- xrlxL'/3èeSi', als mede bet doeu vaR eenige reparatien aan de ÜC.RR te Schagen. De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan het Loca.,1 van het GoUvernertlenc voornoemd, te Haarlem in de Toelast iZd l" Maan\ff Leeüferik eu de Kroon; te Alkmaar, in den Rooden Leeuw', te Iloorri m het Ongemaakte Schipte l'urmerende u J ln de" Dr,den te Amsterdamin het Turfschip van Breda w het Noordhollandscht Koffijhuisinde Paradijs Fogelin het sGravelandschehet Aalsmeerder en Enkhuizer Veerhuiste Naarden, iedere gemeente! P1,1 den RosIe"m> en °P b« Raadhuis van De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD - HOLT AND Herinnert by deze ten overvloede een iegelijk die zulks zoi^de mo fstaa^bhTNo" Z bePallDëen der wet van 8 November 1815 No. 36 (staatsb ad N«. 51.) volgens welke alle Schuldvorderingen ten la,te van he Rijk over den dienst van 1I25 moeten zijn ingediend voor den 1" rè Ln™' C; wordPndeaan alle autoriteiten of ambtenaren bij deze n e- ren £eSMVen'-'|aC Z1i personee! verantwoordelijk zijn voor het Haarlem, den 14 Junij 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. EigenaarsPachters en Bestuurders van Goederendat de in percee- len uitgewerkte Kaart van al de Eigendommen thans op het Raadhuis is berustende, ten einde aldaar van den i2<k» dezer af aan, eene maand lang te blijven voorleggen, opdat ieder Eigenaar of deszelfs Plaatsbekleder van dezelve zou kunnen kenni, nemenenwannec-r daartoe redenen mogten aanwezig zijnzijne klagten inleveren omtrent de opmeting en opneming zijner Eigendommen. Te dien einde zal aan hen eene lijst worden bezorgtbevattende opgave van alle hunne Eigendommen en van de grootte van ieder der- zelven en zal de Landmeter gedurende den opgemelden tijd in dc Gemeente aanwezig zijn, om de noodige aanwijzingen te doen. -De Pachters of andere Plaatsbeklederswier Eigenaars buiten de Gemeente woonachtig mogten zjjnworden ten nadrukkelijkste uitge- noodigdom die Eigenaars terstond van dit berigt kennis te geven en de lijst aan dezelven te doen toekomen bijaldien zij echter te ver mogten wonen om intijds dit een en ander te ontvangen en daarop te antwoorden, zullen de Pachters of Plaatsbekleders, oordeelende daar- toe grond te hebben, in naam der Eigenaars de klagten moeten inle veren. De Burgemeester voornoemddoet voorts wel bijzonder opmerken, dat de tijd van eene maand tot het inleveren der klagten niet zal wor den verlengd, en dat die tijd den ta^0 der maand julij aanstaande eindigddat na dien dag alzoo geene klagten omtrent de opme ting en opneming zullen aangenomen wordenen dat de Belangheb benden alle nadeelhet geen uit het verzuimen van dien termijn moge voortvloeijenaan zich zeiven zullen te wijten hebben. Ten slotte wordt een iegelijk verwittigd, dat hij tot vastgestelde prijzen van den Ingenieur Verificateur zal kunnen bekomen kopij of zoodanig extract van het Pianals hij zou kunnen begeren. De Burgemeester voornoemd FONTEIN VËRSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezek en De DIEU FONTEIN VËRSCHUIR. BUITENLANDSCllÈ BÈRIGTEN. S vL r E'Sen™rsPachters en Bestuurders van vaste Ceedej en enz. in de gemeente van ALKMAAR. De BURGEMEESTER der STAD ALKMAAR verwittigd alle' Een onzer dagbladen schat het bedrag der geldenwelke dezer dagen, in onderscheidene deelen van Europa, ten behoeve der Grie ken, zijn bij een gebragt, op één raillioén, Een Jong spaansch meisje, alhier gehuwd met zekeren Pethet welken zij vervolgens heeft ontdekt tot de geordende geesteii k'^eid te behooreii, heeft geregtelijk de nietig-rerklaring van d t haar livvve- lijk geëischt, op grond: i°. dat Pechetals tot de geestelijkheid ge wijd, geen huwelijk mo£t aangaan, en A. wijl zij in eetie dwaling had verkeerd, en rooit eenen priester getrouwd zoude hebben.'Deze zaak, eenige dagen geleden voor de regtbank van eersten aanleg al hier gebragt zijnde, heeft dezelve de eisschereise niet ontvankelijk in naren eisch verklaard'uit hoofde dat, volgens de besiaaudé wet ten, tijdens het aangaan van het huwelijk, en door bet sti'zwiigen hier omtrent zoo van het concordaat van 29 messjdor, jaar 9, als van bet burgerlijke wetboeklater dan èvengëmeld Concordaat afgekondigd personen aan geestelijke orden verbondenhuwelijken hebben kunnen sluiten, aan wélke döor de wet Slle burgerlijke gevolgen Worden toe gekend en dat, war het tweede middel betreft, hét burgerlijk wét- boek slechts als reden van nulliteit erkent de dwaling omtrent den persoonen geenszins de dwaling omtrent de kwaliteithet karakter 6f den stand des echtgenoots. 13 IN NE NL AND SC HE BE.RIGTEN. 's Gravenhage den 9 Junif. COLLEGIUM PIIILOSOPHICUM; De jonge lieden, die, met 1°. October 1826, hunne studiën wen- scheri aan te vangen in het Cbllegium. Phiiosophicumen van voor nemen mogten zijn aanzoek te dogn tot het verkrijgen van eene beurs uit 's Rijks kasse, zullen gehouden zijnhun daartoe jtrekend verzoek; vóór i° september 1826, in te zenden bij deii heer Gouverneur der provincie, waarin zij woonachtig zijn. Bij die verzoeken zal moeten Wórden overgelegd: i°. één getuig schrift van het gemeente-bestuur dei- woonplaats van dén Sdressarit zoo omtrent zijn goed zedelijk gedrag, als ten bewijze, dat zijne om standigheden of die van deszelfs betrekkingen, niet toelatendat hij geheel of gedeeltelijk op eigen kosten bij liet Collegium veibijjve 2*. een aanbod van ouders of betrekkingen, om een'daarbij bepaald gedeelte der kosten var. Verblijf te Leuven te bétal'enkunnende bet overleggen van zoodanig aanbod alleen worden nagelatenwanneer bet getuigschrift onder n°. 1 het bewijs oplevert van volstrekt onvermogenj Wordende voorts hierbij herinnerd, dat, om in het Collegium Phi iosophicum te kunnen worden toegelaten, men voorafmoet zijn in geschreven als student bij de hooge school te Leuven waartoe uoo- dig isof het verroonen van een bewijs vay door een bevoegd school bestuur t« zijn bekwaam verklaard tot het bijwonen der akademische lessen, of, ingeval vau particulier onderwijs, lie; ondergaan van een i»— r~ Lwi 1 1 '1 1 1 1 ui—iIlmLjl—i—i—w Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor «3 Centen Uitgegeven. Van MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1