ALKMAARSCHE COURANT O, f I- N'. a5. A\ 1826. e« sf JU IV f. PROVINCIE NOORD - HOLLAND: AANBESTEDING. 1 Uf* lt Van MAANDAG liil ill iwniHI fHHH Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 7® C e h t e n tn de drie maanden en per No. voor 6 C e n t n uitgegeven. PROVINCIE NOORD- HOLLAND; AANBESTEDING 'p Zaturdag den eersten Julij 1826, des namiddags ten ttvëe uren, Zalonder nadere approbatiedoor den StaatsraadGouverneur van Nöord-Hoüandof bij dcszelfs absentie döór een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van der, Waterstaataan het Lokaal van het Gouvernement der provincie te Haarlem worden aanbesteed Het afsluiten der Dokken en Grachten, Uitmakende de binnen-haven der stad Enkhuizen. door het bouwen van edne SCHUTSLUIS, van VLOED- en EBDEUREN voorzien, in het zoogenaamde oorgat of den toegang naar de midden - haven en het opwerken, tef wederzijden van deze sluis, van eenen sterken Zeedijk, slui tende tegen de waterkeering dezer staden aan de westzijde by de Schaarloosbrugtegen den Ketendijk. Het maken van eene STEENGLOOIJING voor den Zuidpolder- Zeedijk bij Edambenevens het doen van eenige Reparatien aan dien dijk. Het VERHOOGEN en VERZWAREN van eenige gedeelten des Zeevangs - Zeedijk gelegen benoorden de stad Edam. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggenboven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en Koffijhuizenals: te Haarlem in de Toelast, den halven Maande Leeuwrik en den Kroonte Alkmaar in den Roo- dett Leeuw; te Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Purmerende en te Muidea in den Doelente Amsterdam in het Turfschip van Bredain het Noordhollandsche Koffijhuisbij C. Rode in het 'j Gwenlandschc Veerhuisbij de Weduwe van der Horst en C°' in het Aalsmeerder Veerhuisop den hoek van de bloeminarkt en Wijdesteegeu bij van der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogelte Naarden in den Kroon; te Weesp in den Roskam; te Enkhuizen, te Edam en te Mid- delie op het Raadhuis, en bij D. van den Berg in het Enkhuizer Veerhuis te Amsterdam. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D. Mentz, den Ingenieur A. Kommers Pz., beide te Haarlem, en op dé plaats zelve bij de belanghebbende besturen de noodige informatien tt bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. Op Zaturdag den eersten JUlij aanstaande, dés namiddags ten twee nre, zal aan het Locaal van het Gouvernement van Noord-Holland te Haarlem worden aanbesteed Het maken van nieuwe SCHOOL - GEBOUWEN te 's Graveland Vestwouden Vollcnddm onder Edam benevens het RECONSTRU - EREN van die te HuizenZandvooriGrootschermerVater- graafsmeerMarkett-Binnen onder UitgeestScharweudef Var der. Vormer en Oostknollendamals mede het doen van eenige R.E- PARATIEN aan de Kdrk te Schagen. t)e aanbesteding zal geschieden Bij inschrijving en opbod. De bestekken zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan het ïvocaal van het Gouvernement voornoemdte Haarlem in de Toelast den halven Maande Leeuwerik en de Kroonte Alkmaarin den Rooden Leeuw; te Hoorn, in het Ongemaakte Schipte Pürrrterende en te Muiden, in den Doelen; te Amsterdam, in het Turfschip van Breda in hetNoordhollandsche Koffijhuisin de Paradijs Vogel, in het *s Grnvclandschehet Aalsmeerder en Enkhuizer Veerhuiste Naarden, in de Kroon; te Weesp, in den Roskam, te Edam en Monnikendam, benevens in de Gemeente waar de Schoolgebouwen gelegen zijnop iet Raadhuis. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Herinnert bij deze ten overvloede een iegelijk die zulks zoude mo fen aangaan aan de bepalingen der wet van 8 November 1815 N°. 36, (staatsblad N». 51.) volgens welke alle Schuldvorderingen ten laste van het Rijk over den dienst van 1825 moeten zijn ingediend voor den i« Julij aanstaande; wordende aan alle autoriteiten of ambtenaren bij deze te kennen gegevendat zij personeel verantwoordelijk zijn voor het met ten bepaalden tijd indienen van alle Schuldvorderingenwelke zij ambtshalve behooren in te zenden. Haarlem, den 14 Junij 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS vapi GOUDRIAAN. lUITENLANDSCUE BERIGTEN. POLEN. Wamchoü, den 3 Junijs ▼*n Krakou werdt gemeld, dat de aanhoudende regao vtel schade in die stad veroorzaakt hïeft, vooral op de landerijen in de nabijheid van den Wijsselwelke vóór een groot aantal jaren verwoest zijn. De granen zijn sedert aanmerkelijk gerezen. De nieuwe wolmarkt van Krakau heeft weinig beteekendvan d« 200 kwintalen woldie ter markt zijn gebragtis slechts een klein gedeelte tot lage prijzen ver kochthet overigeis naar de markt van Breslau vervoerd. RRUISSEN; Berlijn, den 16 Junij. •■1 Het önweder heeftsedert den 28sten meigroote verwoestingen in het gebergte van Silezie veroorzaakt. Van Waldenburg irair Fried- land en Adersbich kan niemand komen, dewijl alle bruggen en wegen vernield, en de huizen ingestort zijn. Den 29Sten mei werdeu ver scheiden streken met eene wolkbreuk bezochtakkerstuinen wo ningen, alles is verwoest. Sedert dat het water gezakt is, arbeiden er meer dan 800 menschen aan het herstellen der gemeenschap. 11INNENLANDSCHB BERIGTEN. Haarlem, den 19 Junij. De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, Gezien zjjne kennisgeving van den 3isten mei 11;, waarbij het ko ninklijk besluit van den ij»den mei daar bevoreus, houdende het nieuwe tarief van vaart-, sluis- en bruggelden, op het Groot Noord- Hollandsche Kanaalis kennelijk gemaakt Gelet, dat bij die kennisgeving is voorbehouden, omtrent den tijd en wijze van uitvoering van dat tarief, nader het noodige te doen be kend worden Gezien het koninklijk besluit v«n den jrden dezer, bij hetwelk de wijze der invoering van het voorz. tarief geregeld wordtzijnde dat besluit van den navolgenden inhoud Wij WILLEM, Hj de gratie Gods, Koning der. Nederlanden Prins van Oranje - Nassau Groot-Hertog van Luxemburg enz., enz., enz. Gezien het bij Or.s Besluit ran den ipden mei 11., n°. 98goedge keurde tarief van vaart-sluis- en bruggeldenop het Groot Noord- Holiandsche Kanaal Gezien het rapport van Onzen Mihistervan Bihnanlandsche Zaken van den 3den dezer lit. B nopens de middelen welke zouden kunnen wor den vastgesteldtot het geregeld in werking brengen Vau het boven gezegde tarief Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 1». Dat de ontvartgit der sluisgelden van alle zeeschepenmitsga- ders van het regt voor de jaagpadendoor dezelven verschul dig voorloopig zal worden opgedragen aan de havenmeesters van het Kanaal aan het Nieuwe Diep en de Willerasluisin dief voe ge dat dit een en anderbij het inkomen van het kanaalop beide plaatsen, in eens voor de vier sluizen betaald en de kwi tantie daarvan bij het uitvaren zal vertoond en ingetrokken wor den a°. Dat voor zoö veel etnige schepen slechts tot Alkmaar mogtea doorvarende sluisgelden slechts tot aan die stad zullen wor den völdaan. 3*. Dat de sluisgeldendoor de binnenlandsche vaartuigen en hout vlotten ..verschnldigdzoo mede de bruggeldenbij Voortduring door de respective sluis- en brugwachters zullen worden ont vangen 4°. Dat dc diepgang der schependoor de havenmeesters zal wor den vastgesteldovereenkomstig zoodanige vaste en zekere kea- teekenenals da schepen van zelve medebrengenof door het Certificaat van den loods uit.zee, of door andere gel-' dige bewijzen, kan worden aangetoond, zullende, bijal dien hieromtrent eenige de minste twijfel moge bestaan, door de havenmeesters eene onderhaking moeten worden gedaan waar voor echter, niet meer dan een gulden lal mogen worden in re kening gebragt; bij zoodanige onderhaking zal eene maat van minder dan eene halve palm niet, doch eene haive palm ea meerder, voor eene geheele gerekend worden: 50. Dat de bestemming- en afkomst - plaats der 'schepen Z*1 moeten worden bewezen a. Voor de inkomende schepen door het manifest en de cog nossementen en Voor de uitgaande, door de paspoorten der iugeladene goe deren of door een der beambten der in- en, uitgaande reg- ten aan de boömeii te Amsterdamóp grond der aan heat overhandigd wordende Paspoorten, af te geven deugdelijk bewijs. 6». Dat de nederlandsch'e meetbrief voor het tonnengeld zal moeten worden vertoond 7*. Dat de ligters der inkomende schepen derzelver patent en lig-- ters-brief snoeten vercoonert aan de sluiswachtersdie den ligter- brief in dorso zuilen viseren J°. Datenz.en 90. Dat het hiervoren aangehaalden tarief zal worden vermeerderd met een art. van den volgenden inhoud: De itoóm-vatrtuigerivoor zoo verre zij naar eenige buitec- landsche havens bestemd zijnzullen aan het vastgestelde tarief voor de zee-iehcpen en die, welke alleen bet Kanaal toi bi»-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1