^«arï rsalrS «ntss™ r;;,,™ ",c e» X0SJXdUe:T,ei Tai? 00k ze,r' iïr«ür,Mioop d"c h «k ÉS.»!» SS"SS.k°™<fc» t",dc; "v,m EttSrgBFSSS ALKMAARSCHE S?SSïïï5 Sen ten !S "vf' bevinden, ten einde de noodige inlich- vereischtwordende verbctL?» t'. TeSsteUig^"M De Burgemeester voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, 5°- br?»™°™E£,™ ta„,™I„H?tü?ERS ALKMAAR, A'dUdf Junf r8okVan BürgemeeSter C" Wethondérs voorn buitenlandsch.e berigten. F R A N K R ij k, ïmenJ dL'n trbeid' Terwii' de "Hdddstui .-cCtE iec^iik'd^^ulks^ot^Pmn had ®P«5daaflda" Herinnert bij deze ten overvloede ctn iiwi ;i- -j ,„n,. «ren ai mm 11 aan rH CC!) Ktge'lp. d.e zulks Zoude 1110 gen aangaan aan de bepalingen der wet van 8 November <81 e N° -ó ^scnstsoltid I\®. vol0ens welke qm-itiM j i o het Uiik o\rer Schuldvorderingen ten laste van Julij mnjtismlc; wontaie in',51 SSZiml^SSÜtitlm Zij ambtshalve behooren in te zenden. a i&en' wclke Haarlem, tien 14 Junj 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDIUAAN. Ter Ordonnantie van dczelven De DIEU FONTEIN VERSCHLTR. risdidric v,„ /it,! 1 de Ir)Sezccenen dezer Stad en hu l°. Dat te rekenen van den eersten Julij tot den ao«°» der Straten WalReTwS,nfsioten' Seene Honden langs de Straten, Wallen ei. Vegen deczer Stad en Jurisdictie zullen joii ii rionden welke zullen kunnen worden gevangen ch- dr Zl h verzekerde plaats zullen worden febra|t en aU ten reclameren6Wre °°J aa" de Eigenare»> welke dezelve mog- rfr/r CvTmrV Worden teruS gegeven tegen betaling van drie Guldensten voordeelo van de Dienaren van ri* Politie Dat alle de Honden welke Iosloopende zullen worden gevonden Burgemeester cn Wethouders vermanen elk r;,r-nonr r.rrr^ a c.aal door Burgemeester en Wethouders ziin 'tre,natr-i<rd rnr P de" u^toeftnSg^^an6der^lvelipl^gf" drir^zblh' 2ijU e\ni A ei 3 T ss. 9 Cl«lrif ZUlltS fllleCn 1011 oogmerk dezer, te weeg gebragt zijn geworden, verzuim van piigt 111 F ONT EIN VERSCHUIR. 1 ei ordonnantie van dczelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Parijs den 45 Junij. Het Hof van criminele justitie heeft 7e'*/»ro u r. het brandmerk en eeuwig tuchthuis waf v* He'metta Cornier tot had het kind eener buurvrouw den h,l« ,verwe.2en- Deze vromv tet het begaan van eenen off- S e der gewone drijfveeren SChuwelijkè daad te hebben eebrwt Vromv tot de zo° aE Jnar ondank, haar zelve te hebben 'gedreven™Ü^raminf f""5 SChijllt hetwelk reeds het vroeger ge liksoorrUrl, j™PZ»l'g voorval, Papavoine herinnen, schijnt nou tc A j kln^ermoordcr d.gen omtrent deze' soort lnoromanfe far,C!Wht der, punt) te verdienen, wijl de volgende brief ,1 j' ^.'nn g *ld op een ^;/.v ter plaatsing meciegcdeeld ®nsceli k hn de des Trib"- Jüj oplevert, en dus amoont dith vl'/u i8lfde nztr- schaars zijn dan men zich zouden "verbeelden, ^,>r ml"der Overtuigd, ik zal niet zc-gen van12' ??,hlcr den brief: culpabiliteh van Henrietta Colnier ben ik L^WV VJnc,ew'« «engr gebrekkige organisatie het Verhaal fe ■7pZsl'ï »I»gfofFer welke het daarzijn der moordzuchtig md uldlSd ccner daadzaak verschrikkelijke razernij buiten kijf zaTST' tie" dra"s dier Een.ge maanden geleden woonde ik ir «n, 1 lk.miJ Parijs kwam nederzetten hrS l Provin^n. - meuje, dat sedert twee jaren bil m'ii j SV denv5ar« met mij j genegenheid had opgevat voor het oudni ti' har«''ogtelijke zy ha. z,en geboren worden dit wts zelf, j» k,ndfurcnhct«'elk welke haar overhaalde om haar land dat hf bew,e«reden gelegen iste verlaten C zter Ver v*n de hoofdstad J -H.,a«,ui.u6in.iu, uüu upjjc'uiaii wan, om- trent voor eene maand werd zij eensklaps zeer bleek, stortte tranen m overvloed en wilde geene spijs hoegenaamd gebruiken. Veertien dagen bleef zij 111 dien toestand; met moeite kon men haar bewegen eemg vocht te nuttigengeschikt 0111 hare krachten op te houden' Meermalengedurende deze twee wekenwas zij door zenuw - toe® vallen en hevigen hoofdpijn aangetast geworden. Door mijne vragen gedrongen, bragt zij eerst, als redenen harer tranen, een voorwendsel te berde, waaraan ik goen geloof kon geven •mdehjk echter vertelde zij mij de ware en schrikkelijke oorzaak van haar schreijen. Hetgeen zij zeide was te nadrukkelijk, dan dat ik er een woord in wil veranderen, Ik was bezig dc vaten te wasschen (zeide zij), uw zoontje stond naast mijhet denkbeeld kwam in mij opom hem den hals af te snijden. Ik veegde mijn hakmes af en zette liet hem op den hals; verschrikt 11am bij de vlugt; maar ik riep hem terug, vatte hen» weder aan het hoofd en zette hem nog eens het hakmes op den hals ik zou zoo bij begon te schreije-n en dit bragt mij we. deij u "''J zelv,e,' ik da.cbt a,li Cornier en wierp mij kakmes weg, Sedcn dien tijd heeft mij wel honderdmaal de lust bekropenom uit te voeren wat ik toen befgöntien \nd Gij gevoelt, mijnheer de redacteur, welk eenèn schrik dit ijsse- lijk verhaal mij moest inboezemen. Ik lied mijn kind geen oogenblik uit mijne oogenen bestelde voor het ongelukkig meisje een plaats op de diligence. Eer zij vertrok wilde zij mijn zoontje, dat zij haar kind noemde1105 eens omhelzen; zij stortte eenen vloed van tranen op liet denkbeeld, dat zij haar lieve kleintje voor altoos ging verla ten..., en nogtans had zij mij dien zelfden ogtend gewaarschuwd- haar tog met met het kind alleen te laten. Ik had haaf naar mijne ouders gezonden; men meende, dat zij het voorwerp, hetwelk hare verschrikkelijke neiging had gaande ge! maakt, niet meer voor oogen hebbende, volkomen weder bij haar verstand zou komendat overigens, in il wat haren dienst betrof geenszins gekrenkt scheen. trad dienst bij eene dameweinige dagen daarna ondervroeg men haar en zij bekende, dat zij lust gevoeld had, om aan het jongste kind harer meesteres den hals af te snijden, zonder dat echter deze lust nog een geweldige hartstogt geworden was. gezondheid." bb6le pr°eVe waï £eilt>es 5 Z'J is lIians in eeu van RUSLAND. Petersburg den 6 Junij. .5!.nfl.!!C0fdstr,d h,oudt, £ïduriS dcnzelfden tred tot verbetering; u'#>iTr#ai T,*rtv -ji vi^ii^cnucu trca tot verbeterinffi a u 111 m,,nder dsn ee',e ee«wvan een visscbers ^ehuclit tot de schoonste stad des aardbols maakte.- De reiziger, die slecUs eeu gè niaaiiden u,t dezelve afwezig is geweest, kent Lr, bij zhne S? komst, niet meer. Paleizen, publieke gebouwen, die'hij niet eens heeft zien beginnen td bouwen, r, zen als bij toovwij uit den grond Eene menigte huizen J waarvan sómmige bet ontzaggelijk vermogen >,il w-SenaEr e" de m,m'Se Htfting bewijzenwelke de groot" kapitalen bij ons nemen, vullen zrebtjens aan de ledge ruimte, d nog m de oinmestreken der admiraliteit hestonden; andéren rizèn in een oogenblik eene verdieping. Overal verhaast en vennen Si"" dc drift der huurders, welke deze getimmcrten zelfs vóór dat op d'e Wijze dagelijks bebouwder en luisterrijker wordt, openbaart £en1 derflpkd werkzaamheid in de buitenwijken en rilu i hl'lt?"! Ta" Pfcersb"rS tee, door deszélfs aanlioo- i dp ,ltc P'ftte land te vermeerderen. Men zou schier zeggen, dat zelfs de rampspoeden alhier eene verbetering ten gevolge hebben Zoo heeft, bi, voorbeeld, het dbrp Nikolskbe, op de Tschernala! raiMr"!'»88"8 ir p a.tsen' welke de ingezetenen, gedurende den liet '"eest bezoeken, sedert de overstrooming van iS^a, veel 'ClZiA /•ee<!;, 1,ntdC eerjre volgende lente was' aHes herbouwd, en zuidelijker en sierlijker ingerigt en geverfd; de sporen van vervalof van ouderdom die zich te voren aan dezelve vertoou- g l veTÓW«™- Wij waren, nog dit jaar, niet weinig enTS Ina",hp """J h,sth.uizc11' welke den tuin van Strogoneff en de Tehernaye-Retschka omringenverdubbeld te zien. 1 r de werken, die tegenwoordig binnen de stad voltooid wor- den is «r een. To *en - •-> U,""vu uu oiuu vuuuuia vvur* r; i-j'. dat aai)daclu en de erkentenis rsn het publiek S, 'a Verd,enV de Wnveide weg namelijk die van de Setnio- nofsche brug naar het zomerpaleis gelegd wordt en tot aan de Newt scl ent ,V00rJfzet- Heze've is met boomen beplant en ligt tus- schen de balustrade van de kaai van de Fontanka en de ijzeren leu- "E» ie het oude paleis Michel omringd. De voornaamste sieraden dezer nieuwe gemeenschap zijn twee bruggen. Een derzelvewelke van tras en granietsteen gebouwd is, ligt over de gracht van het bo- LTS P"1'11' df. andere' d^, even gelijk eerstgemelde, slechts u U l00« Is tegetl over '1C: zomer-paleis aangelegd te zamei!1 Ino C Z1C.h ter pI"atsewaar de Moika én de Fontanka ',deze IS v*n gegeten ijzer. De voor de voetgangers Paf"' d'e met viericS!lce blokken van hetzelfde metaal bc- wnrden l' ^en fra ,J,veini« b,,ite» '>*c gewelf der brug uit en ren MU .^««bouwde consoles onderschraagd. De leuni: - fen 'e, 11? Va'1 rer5uidiel' z,j" met romeinsche bundal-Vij- medusa-hoofden versierd. Aan de vier hoeken jPr krn, «,ii ^-uwumui vcjsicrci. /\an ae vier noeicen -eter brugwelker stijlen van graniet-steen zijnverheffen zich burdel* Zej maanden verliepen, 20nder dat zich in 1 Jh" ,an'cn' die insgelijks ver-uld en tot lantarenpalen bestemd zijn d« zich, m haar voorkomen of 'V worden, u, het docr guirlandes bladeren aan eïandeSa A\ 1826. Do. Cmrm ml, g,„g,u „n, 1,ml ,pM„„dagd, en per No. voor 6 Centen uitgegeven. Van MAANDAG en 5 JU L IJ.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1