ter Rrv.; i AiKMAARSCHE Bi ver- I ie I oor- I i'«g> I ERT I ippo- I •151 polder I eu der. m p& epertsi emhb\ Londen, der, 1 Julij. O'O OO ür«0 A\ 1826. -v.*.',"'-.^t'T Jc' it tit il op dor I koop maar, m a ee en '51. I 1ERT we§, "older I :n een I gen il en el. de pol. I lien er I in di zestij I. lit! ii g eilei I in ct n win. 'it, gt- en der. I II in ii en vat de pol- lien a j polder I eu zes. I leg mi il ft c-erg i n WIT, H gen, i I ft AH- f Ic Oudfr s van is I 1 honden I maand, Alter e* alto in voorr I 1ERE.V Idemd' 1 gemtiiB rant w r ersrepti. I en tmi; I ïerdepf. .711 iiif I ■c-ndept'- I voor It E si,alt •s en t« 1 and» I (kuren .angers •ellen, t avonds 81' immertei, I Ail* I en „»eR? sua At I der de; den en JI ien te b 11S. A. s I bekomt 2°. tURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, brengen bij dezen ter kennis van de Ingezetenen dezer Stad en Ju- ijsdicuB van dien, eu voorts van alle de genen, Welke zulks maar eenigzins zoude mogen aangaan. i°s Dat te rekenen van hedert den eersten Jnlij tot den go»«» der volgende tnnmd Augustus, ingesloten, geene Honden lan^s de Straten, Wallen en Wegen dezer Stad en Jurisdictie zullen mogen loslöopen 111 eenigerlei manierook zeifs niet gemuilband. Dat alle de Honden welke zullen kunnen Worden gevangenda delijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt eu al daar 14 ure i bewaard om aan de Eigenaren welke dezelve mog- cen reclameren, te worden terug gegeven tegen betaling van drie Guldensten voordeele van de Dienaren van de Politie terwM zij na verloop van deze 24 uren zullen worden van .kant gemaakt. 3*. Dat alle de Honden welke Iosloopende zullen worden gevonden en niet of niet gevoegelijk kunnen wokden gevangen, onmidde- l).lk zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen elk Eigenaar of Houder vaa Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Politie, stiptelijk naar te komen en waarschuwen voorts een ieder om de Sergeanten van Politie welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn gemae tigd tot het opvangen of doodeu der Honden, in geenen deel'en hinder lijk te zun m de uitoefening van derzelver pligt, daar zulks alleen ten oogmerk heeft, om de goede In- en Opgezetenen dezer Stad en Juris dictie aan geene gevaren bloot te stellen, welke de ondervinding zoo duidelijk heeft doen zien, dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt in dezen te weeg gebragt zijn geworden. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voorn den 2?c Jtinij 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter erdonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERlGTEN. GROOT-BRITANNlËi De aatihoudende oostenwinden hebben de ongewone omstandigheid ten gévolge gehad datovereenkomstig de boeken van Lloyds eer- gii'eren slechts twee schepen aangekomen zijn. De hitte is zeer'sterk. dien zelfden dag ten een ure stond alhier de thermometer in de zon' 00 124 gr. en in de schaduw op 85 gr. Ie Schotland zijn omstreeks Edimburgde meeste beken opgedroogd en van onderscheidene plmr- tea verneemt mendat er zware onweders gevallen zijn. F R A N K R Ij Ks Pap-Us den 30 Jan ij. Den i8den dezer, des namiddags om 2 ure bsrstcé er een hevig omveder uit over de gemeente van Lamotte, departement Drome. De bewoners dier gemeente, welke van de markt naar hunne wonin gen ceiug keerden, werden door dit onweder, hetwelk van een' zwa re^ stortregen vergezeld ging, overvallen. Een dertigtal personen zochten eene schuilplaats onder een' grooten nbocenboom. Naauwe lijks bevonden zij zich aldaar, of de bliksem trof den boom en alle degenen die zich onder denzelven bevonden. De maire van Lamotte hier van onderrigt, snelde spoedig derwaarts met eenige dorpelingen om den ongelukkigen hulp toe te brengen. Het grootste gedeelte was gewond; eene vrouw was door den bliksem gedood, eu voor het leve» van eene andere vrouw was men zeer bekommerd Twee muil-ezels werden ook daarbij gedood. De bliksem op een derzelve ï>id V«T a 'omend°or> ™™ede de eigenaar het di" vast ponder dat de2e laatste ecmgzms beschadigd werd. Van de meeste dezer heden, welke alle min of meer door den bliksem Ve troffen warenwaren de met spijkers beslagen schoenenallen affe- BINNENLANDSCHE BERlGTEN* 'l Gravenhage den 3 Juli/, Gezien de rapporten van detl Directeur-Oeneraal voor de zaken vae de Ruomsch - Katholieken Eerediensi Willende Onze lloomsch - Katholieke onderdanen welke zouden 00 gen verlangen gebruik te maken van de kerkelijke gunsten en voor» regten, by die pausselijke btille, aan alle Roorasch-Katholieken aan geboden in de gelegenheid itdllenom aan dit hun verlangen te vol doen Gelet op het jst# der organieke artikelen, bij de wet van den iJdeo germinal Xde jaar, afgekondigd. Hebben bealoten en besluiten Art. 1. Wij geven Onze toestemming tot de afkondigingaanplak king verbreiding en opvolging de pausselijke bulle gegeven te Rome, in het jaar 1825, Op den 8sten der kalender van januarij en alzoo Ons koninklijk placet op dezelve bulle, onder uitdrukkelijke bepaling, dat Wij geenzins willen veritaan hebben, daardoor te hebben goedge keurd of goed te keuren de clausule, formulen of uitdrukkingen der- zelve bulle, weike strijdig Zijn of strijdig zouden kunnen zijn met de grondwettelijke beginselen van Ons koningrijk, omwend de vrijheid van godsdienst, in het algemeen, en bepaadelijk met de gelijke be scherming, welke het 191ste artikel der Grondwet aan alle bestaande kerkgenootschappen verzekert, met Onze Hoogheid en Souvereine regten. met de wetten vin Ons koningrijk, ofte ook e delijk met de- aloude beginselen en gebruiken binnen hetzelve, m keikelijke zaken, bestendig gevolgt,en met de vrijheden der Nederlandsche Roomsch- Katholieke kerk, en dat inzonderheid de clausule der bulle, voorko mende op de 13 en 14de bladzijden van het exemplaar te Rome, ter drukkerij van de Apostolische kamer gedruktendoor den Kardi naal Secretaris van Staat, aan Onzen Gezant aldaar overhandigd, wel ke clausule begintmet de woorden non obstantibus de induigentiis en eind gt met de woorden: casterisque contrariis quibuscumqueop geene andere wijze, of in geen' anderen zin, dan overeenkomstig de. hierboven vermelde beperking, kan of behoort te worden voldaan eu opgevolgd.. 2. De D.recteur - Generaal voor de zaken van den Roomsch-Ka- cholieken Eeredeinst wordt mitsdien bij deze, door Ons gemagtigd, om het beuoodigde getal exemplaren dier bulle '-an Onze bovengemelde toestemming en placet voorzien, aan de Roomtch-Ka.holieke Kerkvoog den binnen Ons koningrijk onniiddeiijk ce doen toekomen, ten einde alzoo door hen te kunnen worden ten uitvoer gebragt. 3. Zonder de bovengemelde uitdrukkelijke vermeld ng Onzer toe stemming en placet, zal meergemelde bulle niet mogen afgekondigd, aangepakt, verbreid of ter uitvoer gelegd worden. Afschriften van Ons tegenwoordig Beslui, zn .en gezonden worden aan den Directeur-Generaal voorn.en aan Onze Minister van Jnsci-- tie en van Binnenlandsche Zaken, welke, ieder voor zoo vee'i zijn" departement aangaat, met de lïitvo ring van hetzelve zijn belast, ge lijk mede aan Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, tot nfor matie en narigt; zullende vport» hetzelve besluit, door de zorgen- van Onzen Minister van Bwfnenlardsche Zakendrie nv Ien geplaatst worden in de Staats - Courant en in het Journal de BruxelUs en voorts door denzelven aan den Gouverneur der provinciën worden toegezonden, ten einde, door middel van hunne provincial bladen, zoo veel mogelijkter kennisse van het algemeen te worden gebragt. Gegeven op het Loo, den spsttti juuij des jaars 1826, van Onze regering bet dertiende. WILLEM: Van wege den Koning, J. G. de Meij van Streefkerk. Accordeert met deszelfs origineel De Griffier ter Staats-Secretarie L. H. Elias ScrtovEL. Voor eensluidend afschrift De Secretaris-Generaal bij het ministerie van Binnenlandscke Zaken Wenckebach; Gezien het vers! daarbij ovcrleggei dmaris Envoyé f ;;j;^e^P^TO«ntiaris bij den Kerkdijken Staat, Staat, in het het ju b eïj aa r voor dT ge heele" mm erh V,an1.jJ"ua/3 hn bij welke algemeen gemaakt. ^°omsch-KathoIiekc Kaistenheid wordt Zien net verslag van Onzen Minister van Buitenlandsche 7afeen sëm&g&sssr* Den 1 Julij. De zware hitte welke zichdezer dagenheefc doen gevoelen heeft zich op verscheiden plaatsen in vreesselijke onweersbuijen op gelost. Den 2.8scen is er eene zware bui op de stsd Leuven en eea uur ih den omtrek nedergekomenvergezeld van .slag- en stors regen, die met hagelsteenen vermengd was; Veld- en moesgewas heeft" al daar veel geleden, de kruidtuin dier stad heefc groot verlies ann broei bakken, enz., ondergaan Algemeen was de overstroommgdoch van ongelukken aan menschen of vee wordt niets gemeld. Ook hier te 's Gravenhage heeft men, zaturdag den isten jplij, zeer zwaar onweder gehad, van feilen bliksem en geweldige donder dagen verzeld, hetwelk nogtans hier en in de ommestreken nergens-, zoo veel bekend iseenig letsel van belang heeft veroorzaakt. Te Amsterdam heefc het onweder mede gewoed, en leeft aldaar buiten de stad, aan de Utrechtsche zijde, eenig nadeel aan boomen toegebragt en vensterglazen, enz., ingeslagen. Hetzelfde onweder is in Noord-Holland schrikverwekkend geweest. Onder de gemeente Zuid- en NoordsChérmcr zijn door hetzelve tweè melkkoeijeu en drie vaarzen gedood. Utrecht den 29 Juni/. Op maandag den ipden dezer, bij gelegenheid, dat de leden van het departement der maatschappij Tc: Nut ven 7 sllgemetnJutphau Deze Courant wordt geregeld eens in de weck en wel op Maandag voor de Prijs van p8 Centen ih de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. Van MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1