sef,k,n w,,kt Ktor wmx ALKMAAR3CHE V - R.«» nice gen, inuai Ti*rt eert» iking eccie M* er:gten Mierwt Voi.ts drie op n bard# I is Hor tc. BINNENLANDSCHE BE11IGTEN. SUITENLANDSCilE BERIGTEN. DUITSCHLAND. Hamburg den 7 Julij. E"'01"- l«f'dt G™k» »-««wue»rie t«- A\ 1826. Van MAANDAG 116 Oil}» :hen g roo;e incc \lum even» tw zoo- ii lie: i Coll Wee- lie op Asn- :e be- I vet. ii oord, i'm i gild- keper, innen, te tic# inzien- li doot i leve# en Pa- igllS t# voor- [1III,", des na- ,r een |MER JL/E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gezien de missive van den Heer Opperjagermeester van Z. M. Op perhoutvester voor de Noordelijke Provinciën van den 5 dezer maand N°.47. omtrent de opening der Jagt op Ganzen, Eendvogels en Wa tersnippen, met verzoek indien daartegen bij Heeren Gedeputeerde Staten geene cons.deracien bestaandaarvan de noodige aankondiging te doen, overeenkomstig 's Konings besluit van den e Tulii 182-?, (staatsblad N°. 26)1 Gezien de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten voornoemd, van den 13 dezer maand N°. 28. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbendendat de Jagt op Ganzen, Eendvogels eu WatersnippenWac de publieke Jagt aan belangt op het water, langs de stranden, oeverj van meren van plas sen en rivieren, mitsgaders op lage moerassige landenmet den eersten augustus aanstaande zal zijn geopend maar bepaaldelijk gesloten blijft in en langs de bosschenalsmede op bouw en weilanden tot het gewone jagtveld behooreude. Haarlem, den 14 Ju lij 182 6. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. Grieken hebben eikander beloofd van zich, de een na den ander, its de lucht te doen springen ik ziehoe iedere boer eene mijn onder zijn huis graaft, en zijn laatste stuk geld verteert, om buskruid te koopen, ten einde deze mijn te vullen! Deze zijn geeie lieden ale die der raads-vergaderingen in...., wat zij zeggen, doen zij Neen, zulk een volk is niet ten onder te brengen, en eer zal de vijandelijke natie vergaanvóór dat het haar gelukken zalhetzelve te verdelgen." Tn een brief van Ivroonstadt, van den ioden (11 junij), wordt ge Itteldt, dat, den vorigen namiddag, ten half vijf ure, aldaar op de Beursplaacs n°. 16, brand ontstaan was, welke in de, sedert jaren Opgeslagenzeer giooten voorraad droogc houtwaren zoo veel voed sel bekwam, dat alle pogingen ter blussching vruchteloos werdenen, ten 10 uie des avonds, ai de 24 pakhuizen, benevens de geheeie voor raad van houtwaren, i/magazijnen en de geheeie rij winkels, door de vlam verslonden waren. De waarde van het verbrande was -zeer aan zienlijk, en wordt door sommigen op 6 millioenen roebels geschat echter hadden de buitenlandsdie schepen, als ook de lieter-vaartuigen' mets geleden. Niet alleen hadden de kanonneerbooten veel hulp ver leend maar mhn had het inzonderheid aan den kommandant van het te Kroonstadt liggende engelsche linieschip, die aan de engelsche stoom oot en dan eenige honderde manschappen van zijne equipage beve. gaf, ora de schepen naar buiten te boegseren, te danken, dat de geheeie koopvaardijvloot in de beste orde in veiligheid gebragt is geworden. F R A N K R IJ K. Parjjs den 7 Julij, De nieuwsblad-schrijver van het Walliserland deelt uittreksels mede Cit eene zeer belangrijke correspondentie van den kolonel Fabvier,aan verscheiden zijnsr vrienden die zich in Zwitserland bevinden, gerigr, Waaru.it men de Grieken be.er kan lecren kennendan uit alle andere verhalen. Zie hier eenige dier uittreksels: De omstandigheden in welke dit land zich bevindttijti vodr liet tegenwoordige zeer hagchelijk; het komt veor de natie niet op vrij heid noch op beschaving aan maar het komt op den wreedsten dood aan door alleswat wanorde regeringloosheid enz.enz.hebben kunnen verwekken om eene door de geheeie wereld verlaten bevol king te kwellen! Derzelver woede rijst met den tegenspoed. Wat mij betreit, die mij op dit, door allerhande soorten van intrigues beroerde tooneel bevindt, ik het voorwerp der hoop van een gedeeite des volks ik zal, hoezeer van mijne onbekwaamheid doordrongen niettemin blij ven op den postwelken de menschelijkheid mij verbiedt te verlaten De weinige oogenblikken van vrijheid, die ik geniet, berooven' nuj van het genoegen 0111 alhier te handelen van de opvoeding van rilt volk, dat nog door niemand goed beschreven is, maar welks asn- tegenwoordig genecl naar de wapenen behoort gewend te we zen Bisschoppenpriesters, vrouwen, kinderen en gewonden alles verkiest te sterven boven zich over te geven. Deze kamostriid neemt met lederen dag een wreder aanzien aan, en wordt ongdukki «er ™Jze' eve" »1« het met alle han.togten gelegen is Toe lan gcr hoe moeijelijker te regelen. 3, ucian De ramp van Missolunghi is u bekend. De dappere Snurnarh was een der chefs, dm zich zelve in de lucht hebben doen Sen Zijn nog zeer jonge zoon bevindt zich te Cephalonia; ik zal hem tot afschuw'elhk i. nm' ,s waar, eene zijde van een karakter, dat aiscnuwelijk is, om aan te zien, maar zijnin andere oorirhren hp vronderens waard.g en streven zelfs de aloudheid te boTenf verwekt heeft het 'besluit' d"" de, venvocsti"g van Missolunghi heeft nersmi t'e volaen TT d°en>reboren worden, van deszelf, inwo- .1- dorPen in staat van tegenweer stellen, sentetgateu voorzien. Acht maal honderd duizend en ieder huis met Middelburg, den 10 Julij. In de zitting van het' hof van assises, welke op den 6den dezer gesloten isèijn een twaalftal zaken behandeld. Acht derzeive hadden ten onderwerp onderscheidene diefstallen met verzwarende omstandigheden, terwijl ook ééne bedriegelijke bankbreuk door het hof is beoordeeldzijnde de schuldigen aan deze misdaden alle tot meer of min zware lijf- en confineraent-straffen verwezen. Als meer belangrijk echter kunnen aangemerkt worden de teregt- stellingen van den voonnaligen ontvanger der directe belastingen ea accijnsen te IJzendijke, Abraham Faroter zake van ontvreemding, van 's Rijks penningen aan hem in zijne voorschreven betrekking toe vertrouwd, en van den gewezen directeur van het postkantoor te Goes, Leonardus Cornell's Gregorie van Brigdammewegens de mis daad van knevelarij. Beide deze beschuldigen zijn door het hof eer loos verklaarden veroordseld tot confinement-straffen en geldboeten. Eindelijk is, op den óden dezer, behandeld de zaak ten laste van Hendrik Antonisséoud 50 jaren, geboren en laatst woonachtig inde gemeente 's Gravenpolder, slager en arbeider van beroep, beschuldigd van Koedwiiligên doodslag, met voorbedachten rade, en onmiddelijk opgevolgd door diefstal. Deze man, welke reeds vóórlang in zijne gemeente niet ter goeder naam en faam stond, vatte in de maand mei 11., twee dagen vóór de uitvoering, het misdadig voornemen op, om Leumje Huilenbroek., wed. van Jan de Jonge, wonende onder de ge meente Hoedekcrskerke, in het zoogenaamde Lange Weegje, zoo dan al niec te vermoorden althans te bestelen, en, ter bereiking van dit doel, alle, zelfs de geweldadigstemiddelen aan te wenden. Hiertoe begaf hij zich dan ook, in den namiddag van den 22Sten dier maand, naar de stille wening dier 77 jarige vrouw, en na zich verzekerd te hebbendat hij haar alleen zoude te huis vinden voorzag hij zich onderweg van eenen dikken stok. Haar woonvertrek, waar zij in eenen leuningstoel was zittende, binnengetreden zijnde, beantwoordde hij hare vraag: wat hij kwam doen f met aan dezelve eenen geweldigen slag aan het hoofd toe te brengenwaardoor zij al dadelijk het bewust zijn verloor, scheurde haar de mutsen van het hoofd, en maakte zich meester van het daarin vast zijnde zilveren hoofd - ijzermet gouden stukken en speldenvervolgens begaf hij zich naar eene openstaande kleerkasnam daaruit weg een paar zilveren broekstukken, en verder naar den zolder geklommen zijnde, roofde hij aldaar uit eene ton, drie stukken spek. Na dit alles ontwarende, dat zijn slagtoffer weder bij kwam, hief hij andermaal den stok tegen haar op, ett gaf haar nog eenige geweldige slagen, almede op of aan het hoofd. Waarna hijzijnen bait 111 eenen daartoe opzettelijk medegebrsgten reiszak geborgen hebbende, dadelijk het geroofde goud eo zilver te Goes,- onder opgave van eenen valschen naam eu woonplaats, ging verkoo- pen, en het spek naar zijne woning bragt; terwijl de, alzoo gruuw- zaam mishandelde vrouw, niettegenstaande alle aangewende pogingen der kunst, in den morgen van den 26 daaraanvolgende, zonder meer hare bewustheid herkregen te hebben, aan de gevolgen der aan haar toegebragte wonden welke bij de kapitale schouwing gebleken zijn tot de klasse der volstrekt dood.lijkt te fiehooren, is overleden. Alle deze omstandigheden werden door den misdadiger met de groot ste koelbloedigheid beieden en het hof verklaarde hem dan ook schul dig aan dén misdaadzoo als die bij het resumé der akEe van Ijeichul- diging was gekwalificeerd, en veroordeelde hem tot de doodstraf met den strop. Noch de debatten, noch de uitspraak Van het arrest, noch dc krach tige toespraak van den heer voorzitter, schenen op dezen misdadiger veel indruk te weeg te brengengelijk hij dan ook tot hiertoewei nig of geen berouw over Zijne ontmenschte daad heeft betoond. Hij heeft zich (even als een aantal der overige veroordeelden), tegen het ten zijnen laste gewezen arrest in Cassatie voorzien. Zeelands hoofdstad zal alzoo hoogstwaarschijnlijk weldra weder het treurig schouwspel der openlijke ter doédbrenging van eenen. misdadi ger, die zich, om een weinig goud en zilver të bekomen, met le: bloed van eenen weerloozen «venmeitsch bezoedeldemoeten opleve ren. Hetzelve strekke dan voor anderen tot afschrik van het bedrij ven van diergelijke of andere misdadenen vtrzekere de veiligheid van personen en eigendommen in deze provincieook zonder de her haling van zulke geduchte straf-oefeningenvoor iangen tijd. Brussel, den 5 Julij, Er hebben gisteren alhier zware ongeregdheden in den schouwburg plaats gehad ter zake van de actrice Lescher -Ternaux. Reeds was het veertien dagen geledendat een gedeelte der aanschouwers een* krachtdadigen weerzin hadden geopenbaard, welke hare tegenwoordig heid veroorzaakte, toen eindelijk die actrice besloot, het onweder, hetwelk haar bedreigde, het heofd te biedtn, doer ia de Pie Feleusl Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1