ALKMAARSCHE COURANT A". 1826. Nno 3®; Van MAANDAG Den 24 J U L If. Deze Courant wordt geregeld cent in de week en wel op Maandag voot en per No. voor 6 Centen uitgegeven. - de Prijs van 78 Centen in de drie maanden De STAATSRAAD GOUVERNEUR van noord-holland. Gezien de missive van den Heer Opperjagermeester van Z. M. Op- pernoutvester voor de Noordelijke Provinciën vaii den 5 dezer maand 47. omtrent de opening der Jagt op Ganzen Eendvogels en Wa tersnippen, met verzoek indien daartegen bij Heeren Gedeputeerde Staten geene consideratien bestaandaarvan de nopdige aankondiging te doen, overeenkomstig 's Konings besluit van den 5 Julij 1823, (staatsblad N°. 2d) Gezien de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten voornoemd, van den 13 dezer maand N». 28. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden, dat de Jagt op Ganzen, Eendvogels en Watersnippen, wat de publieke Jagt aan belangt op het water, langs de strandenoevers van meren van plas sen en rivierenmitsgaders op lage moerassige landenmet den eersten augustus aanstaande zal zijn geopend maar bepaaldelijk gesloten blijft in en langs de bosschen, alsmede op bouw en weilanden tót het gewone jagtveld behoorende. Haarlemden 14 Julij 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. NOTIFICATIE* BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Mr Staö ALKMAAR, verwittigen bij dezen alle Patentpligtigenbinnen deze gemeente en jurisdictie van dien, dat de bij art. 36 van de Wet vin 11 Mei 1819; houdende eene ordonnantie op het regt van Patent, Voorgeschreven opnemingte beginnen met den 25»"=» dezer maand Julij aan al de huizen zal plaats hebbenen dat tot die opneming door Burgemeester «n Wethoudersmet overleg van den Controleur der directe belastin gen van de divisie, Controle Alkmaar, zijn benoemd en aangesteld Isaac Catenius Arrondissements-IJkmeester, en Cornelis van Tic! Deur- waarder bij de directe belastingen; beiden behoorlijk beëedigd* Gelastende Burgemeester en Wethouders een iegelijk Patencpligtige de gemelde Personen in die kwaliteit te erkennen, en aan dezelven alle de door hun gevraagde inlichtingen te geven. Herinnerde Burgemeester en Wethouder» nog bij dezen bijzonderlijk de Patentpligtigen in de tabellen Nö. 1 en 12 der voorz* Wet begre pen, lan de bepalingen vervat in art, 35. derzelver Wet, met betrek king tot de daarbij voorgeschreven verpligting tot de vertooning van het aangelegde Register, houdende de namen en toenamen, van alle de door hen met uitzondering van die genen, welke met minder dan drie werklieden arbeiden in dienst gehouden werklieden alles on zoodanige boeten en pcenaliteiienals bij hetzelve artikel in 't bfecde'r zijn omschreven. En zal deze van den Raadbuize worden gepubliceerdgeafflgeetd an in dezer Stads Courant geinsereerd. Aldus gearresteerd ter Kamer van Heeren Burgemeester en Wet houders voornd: den i8e Julij 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. iUITENLANDSCHE BERIGTEN. BEIDE-SICILIEN, Napel», den 21 Junij. Het weder blijft bij voortduring ongunstigde lucht is steeds door dikke welken betrokkenen het is alhier zoo kouddat men geloo- ven zou, midden in den winter te zijn. Eergisteren was het gebergte der Abruzzos nog met sneeuw bedekt. In den avond heeft men een' schok van aardbeving te Potenza, hoofdstad van de provincie Basili- gata, gevoeld. DENEMARKEN. Koppenhagen don 6 Julij. Den 11 Junij sloeg de bliksem in de kerk vanKregome, nabij Fredericks vaern op het oogenblij* dat de godsdienst beginnen zoude. De lieden Welke zich in de kerk begeven wilde 1hadden zich aan den ingang Van dezelvejuist onder den toren verzamelden werden door den blik- »em ter nedergeworpen. Tien derzelve werden door de nederstortende zware steenenmeer 01 min gewenden een derzelve gaf, weinige uren daarnaaan de bekomene wondenden geest. De bliksem wa au den toren «n #p de kerk geslagen, zonder brand te veroorzaken.S GROOT-BRITANNIE. Londen den 14 Julij, Een onzer bladen maakt gewag van twee in het graafschap Lancas ter gesiotene huwelijken, welke eene zonderlinge vermaagschap hebben dnnr^esteid. Zeker heer trouwt eene dimewier broeder kort daarna met zijne voordochter in het huwelijk treedt. Aan beide paren wordt sik een kind geboren, aan het cerate eene dochter, aan aet tweed® een zoonzoedat gemelde dame zich tevens bevindt te zijn moeder van haren broeder, zuster van hare dochter en grootmoeder van haren neef:' hare dochter is nicht van derzelver zuster, tante van derzelver neef en zuster van derzelver 00111de zoon uit het andere huwelijfe is broeder van zijn vader en moederzoon van zijn zusterooa van zijne vrouw en broeder van zijne nicht. F R A N K R IJ K. Parijs den 14 Julij. Onze vermaarde treurspeler Talma was, na eene vermoeijpnde reit,, gedurende dewelke een smartelijk verlies hem gevoelig aangedaan Had, door eene ontsteking in de ingewanden aangetastwelke in dtn oe- ginne weinig ongerustheid baarde; doch weldra op den 10en imen, zulk een gevaarlijk aanzien bekwam, da: de bekwaamste lieden de kunst aan zijn leven schenen te wanhopen. Eergisteren avond b werkte zeker toegediend geneesmiddel eene crisis, die met verwacht werd, waarna er eene merkelijke beterschap werd bespeurd die giiterenen ook nog hedenis blijven aanhouden. Het P"bliel£ hetwelkiederen avondaan dan eerste acteur die het tooncelbe- treedt, naar de gezondheid van Talma vraagt, heeft, gisteren avond, met de levendigste betuigingen van genoegen vernomen d*t er gr te hoop wasom hem te redden. DUITSCHLAND. Hamburg, den 14 Julij. Van Warschou schrijft men, in dato den 3den julij, het volgende; Uit Mientzeborg, in het gouvernement Podolie, verneemt men, 111 d'ïn dei" konen tijd'van twee uren werd heden de helft onzer stad eene roof der -vlammen223 Jodenhuizen en 50 andere gebouwen ziin in een puinhoop veranderd. Het stadhuis, de schouwburg, lakenfabrijkenz., werden door de vlammen verteerd. Bij deze on gelukkige gebeurtenis zijn 15 personen omgekomen. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage den 14 Julij. De minister van financiën mankt bekend, dat, door hem, op last van Z. M.genomen worden de noodige maatregeleu, om de ouda koperen lands en provinciale muntspeciën in den loop van dit jaar ge heel door nieuwe koperen munten, volgens het Nederlandsche munt stelsel te doen vervangenen dat nadere bepalingen zullen daarge- steld worden nopens het ophouden van den wettigen cours van de oude koperen lands en provinciale muntspeciën. De Minister voornoemd, Apprlius. Den 17 Julij. Batavia, den isten maart 182Ö. BANKA. Wij vernemen met genoegendat de stoomboot van der Capellen op den i3den februarij deze recde verlaten hebbende, reeds op den 19de 11 voordenmiddag ten 11 ure het anker op die van Mun- tok heeft laten vallen, met voornemen om, 11a op deze plaats het noodige brandhout te hebben ingenomen, onverwijld naar Borneo, werwaarts dit vaartuig verder bestemd is door te stevenenen. De spoed waarmede de overtogt naar Muntok is volbragtheeft op nieuw alle redenen om te denken, dat men in de verwachting, die men yan de stoomvaart koesterde, niet zal te leur gesteld worden, terwijl ook voorts alle passagiers over de geriefelijkheden op de stoomboot voor handen volkomen zijn voldaan geweestals ook over de geschikte behandeling van derzelver kommandantden heer Sta ers. De berigten omtrent de te Muntok heerschende zoogenaamde bankssche koerts, zijn niet ongunstiger, sedert 3 maanden zijn 22 men- schen het slagtoffer derzelve geworden; waaronder 12 Europezen; zoo dat merr, in vergelijking van vroegere verliezen, stellen kan, dat de ziekte thans afneemt, en men spoedig eene algeheele verdwijning der zelve te gemoet mag zien. Ostende den 16 Julij. In den avond vaii den ijden dezer, is het departement der maat schappij Tot Nut van 't Algemeen te dezer stede vergaderd geweest in de zaal der koninklijke maatschappij van raderlandsche taai- en dichtkunde, gezegd Rhetoric adoor haar bestuur vriendelijk tot dat einde verleend. De heer A. Liebaortcijdelijken vóorzittef des de- partements stelde den heer Eugenius Torribórreeen vereerend ge tuigschrift en de zilveren medailleop last van het hoofdbestuurin naam der maatschappij, ter hand, als eene openbare erkentenis voor de onderneming des heeren Torreborredie niet geaardzcld had_, ge heel gekleed,'een van de bargie in het diepe kanaal tusschen Brugge en Ostende, gevallen persoon na te springen, en wien het met veel beleid en levensgevaar gelukt was, denzalven persoon behouden aan boord der bargie weder te brengen. Verder werd dO<:r genoemden voorzitter een vereerend getuigschriftvan wege het departement uitgereikt aan den heer Franciscus Rijcquaertdie, ziende, dat er een man in het midden van eene der stads kaaijen gevallen was, zich vaardig met eene boot naar den bulpeloozen had begeven, en zonder bijstand van anderen denzelven uit het water gehaald. Op verzoek vau zijne medebestuurder» heeft de heer Adr. vad Deinstsecretaris 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1