ALKMAARSCITE W, toet» I A\ 1826. k :n de lisse. A, iictie 3- S, Hen, I tea Brt dee!- aaml )OiC- en re >nder Alk. 'iaat uikt rooi, zijn# i oik jkD, end# voor, wo- >cej. r ge. Alk. cbtnlfc -vet- Jonk- :r cm |ouk« >itoo, f than- I mar. id op ï-zaal 826, gezet 0®. neld# re ur, aan„ eeft II le'-( edeiij, gave, 1, em 1 n het Plee ïPED- foor- metis iriev» >regij •eittig 'ij 'C. :t eea ■ncfe ACT* )ben. lien, lake® ieret rdci* R, >r de 1 van I Item, I Tin, thill- i SIN- gave JAM An- pariij Ledi- iseer- koop k. 1 l"F. STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Overwegende, dat op dit oogenblik alle de kohieren wegens het patentregt, over liet loopende jaar 1826, zijn ontvangbaar gesteld. Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen Dat alle de reclamatien om ontheffing of vermindering in het patent- regt over 1826, moeten worden ingediend vóór den eersten November aanstaandezullende na het verloopen van dien termijngeene recla- uiatieu hoe ook. genaamdtegen voormelde belasting over gezegd tijd vak worden aangenomen. En herinnert bij deze herhaaldelijk een iegelijkdat deze reclama tien op behoorlijk gezegeld papier geschreven voorzien van een be wijs, dat de verschenen termijnen betaald zijn; en met alle verdere extracten en documenten gestaafddoor de belanghebbenden aan den controleur der directe belastingen, in wiens divisie van controle de belastingsc'u'digen beschreven zijn, tegen repu moeten worden ir.ge d e.id, teil einde door dezelve, volgens de wetten geinitrueerd en vervolgens door den heer provincialen inspecteur der directe belastin gen, in- en uitgaande regten en Acpijnsenter beslissing aan II. PJ. G. Aci'tb. de Gedeptiteerde Staten toegezonden te worden. En eindelijk, dat alle reelamntien tegen meergemelde belasting, wel ke na der eersten November aanstaande zullen worden ingezondenof die tuinen den hiervoor bepaalden termijn ingediend, niet van de ver- eischte besche den voorzienof ook aan andere autoriteiten dan den controleur der d.recte belastingen, ingeleverd zijn, ten koste van de reclamanten aan dezelve zullen worden teruggezonden. En op dat niemand hiervan eenige onwetenheid zoude kunnen voor wenden zal deze alormne in Noord-Holland worden gepubliceerd en ge niigeerdalwaar zulks te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 15 Julij 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. AANBESTEDING. Op Woensdag den 9 Augustus 18.6, des namiddags ten twee uren 7 Zi!ouder nadere approbatiedoor den Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs absentie door eer. der Leden van de Ged puteerde Staten en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaataan het Lokaal van het Gouvernement der provincie te llaariemworden aanbesteed IJer zesjarig onderhoud van vijf Sluizen in de Langendijk der Bnnne Westzaaubewesten den Zaan, aanvang nemende met den dag der approbatie en eindigende ultimo December 1831. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggenboven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen'en Koffijhuizenals: te Haarlem in de Toe last den halven Maande Leeirvrik en den Kroonte Alkmaarin den Ronden Leeuw; te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmereiide en te M"den in den Doelen te Amsterdam in het Turfschip van Breda in het Noordkollandsche Koffijhuisbij A. Terpoorten in het 's Graven- landsche Veerhuisbij de Wed: van der Horst en C°. in het Aalsmeer der Verhuis, op den hoek van de Bloemmarkt en Wijdesteeg, en bij H. van der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogelte Naarden in den V ionte Weesp in den Roskamte Zaandam te Koog aan de Zaan re Zaandijk en te Wonnerveer op het Raadhuis. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaanen bij' den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D. fl'en'z, den Ingenieur A. Kommers Pz.beide te Haarlem, en op de p'nats zelve bij de belanghebbende besturen de noodige informatica te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holiand, Van TETS van GOUDRIAAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS df.r Stad ALKMAAR, «naken bij dezen aan de daarbij belanghebbenden bekend Dat zij ingevolge des Raads Resolutie van den 12 Julij 1820. op den tweeden Woensdag in de maand Augustus aanstaandezijnde den 9® derzelver maanddes middags ten 12 ure precies op het Raadhuis alhier, ten overstaan van een der Heeren Wethoudersen eene commissie van vier Leden uit den Raad, geadsisteerd door den secretaris en Thesau rieren in het bijzijn der belanghebbende schuldeischerswelk* daarbij verkiezen tegenwoordig te zijnzullen doen eene UITLOO TING van vijl AANDEELEN der gevestigde schuld, ten lasten dezer' Stad. Dat tot aflossing van deze vijf alzoo uitgelootene Aandeelen met bi.'- C aling dei Interessen tot en met den 30® Augustus aanstaande tegen intrekking van de daarvoor uitgegeven Certificaten, zal worden gevaceerd te. I esauric dezer Stad, op den voorn. 30* Augustus de- Zes jaarsdes voormiddag* van tien tot des namiddags één ure. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornd., den 18s Julij 18:6. FONTEIN VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. OPROEPING VERLOFGANGERS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMA VR, herinneren bij dezen, alle de Verlofgangers der Nationale M.ut.e, welke zich binnen deze Gemeente bevindendatingevolge de door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, bij desze.fs be sluit van den 1 November 1825. geformeerde Staat door den Heer Militie-Commissaris Van WICKEVOORT CROMMELIN, de In spectie over de Verlofgangers op Woensdag den 9 Augustus aanstaan de des namiddags ten z-es ure zal gehouden wordenroepen mits dien bij deze op, alle Verlofgangers van de Nationale Militie, wedte zich in deze Gemeente bevindenook daaronder begrependie tos andere gemeentens, als ook dezulken, welke tot deze Provmcie n.ec behoorendoch zich binnen deze Gemeente mogten ophoudenmet uitzondering echter der zoodnnigen welke tot het reserve Bataillon zijn behoorende, 0111 zich op Woensdag den 9 Augustus aanstaande, des namiddags ten zes ure precies voor het Raadhuis dezer Stad te laten vinden, teneinde doorvoornoemden Heer Militie - Commissaris te kunnen worden geinspecteerdwordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij deze herinnerd, om de kleeding en kleine Eqtupe- ments stukken welke zij van hunne korpsen hebben behoifdënais oulc hunne iivrets eu attesten Litt. H. H. door hun van het Gemeente Be stuur bekomenalwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd mede te nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen, dat alle de belanghebben den de voormelde oproeping stiptelijk zulle.1 naarkomen, daar zij, die daarin nalatig mogten zijn, zich zelven te wijten zullen hebben de nadeelige gevolgen, welke daar door overeenkomstig Aart. 183. der Wet van 8 Januarij 1817, wegens verzuim notoir moeten óntsaau. Alkmaar den i8e Julij 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie an Deze/ en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITEN LANDSC HE BERIGTEN. Petersburg, den 8 Julij. De vischvangst is, in deze haven, als ook langs de geheeie kust van Kamschatkazoo overvloedig geweestdat de oudste heden des lands zich niet herinneren kunnen iets dergelijks te hebben bijgewoond. Ook zijn de verschillende soorten van groenten 11 tnemend wel geslaagd, en de eerstelingen er van zijn, volgens het gebruik, aan den gouver neur van Kamschatka aangebodenwelke de behoorlijke geschenken heeft uitgedeeld, 0111 dezen tak van landbouw aan te moedigen. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. 's Gravenhage den 24 .lulij. De minister voor de Marine en Koloniën brengt hiermede ter 'ken nisje van het publiekdatovereenkomstig de gemaakts bepalingen opzigtelijk de, bij koninklijk besluit van den cisten junij 1825, daar- gescekie paketvaart, van Hellevoetsluis, over Suriname naar Curacao, eu van daar terug naar Hellevoetsluis, op den i5clen Augustus aan staande, 's Konings paket-brik de Zwaluw, ouder het bevel van den luitenant ter zeevan de iste klasse, F. H. Amptvan Hellevoetslui» naar derwaarts zal vertrekken dat degenenwelke van die gelegen heid verlangen gebruik te maken 0111 als passagiers naar Suriname of Curafao te worden overgevoerdzich tot dat einde vooraf moeten vervoegen aan de directie der Marine te Rotterdam door welke te dien aanzien de noodige informatien zullen gegeven worden terwijf alle kistjes, pakjes of koopmansgoederen, welke men met die gele genheid mogt willen verzenden (voor zoo veel noodig, van de ver- eischte documenten ter uitklarlng voorzien), bij de voornoemde di rectie zullen behooren bezorgd te worden, uiterlijk op den üden au gustus aanstaande, als wanneer het laatste vervoer van de ter inlading bestemde goederen naar Hellevoetsluis zal plaats hebbenkunnende verder in hét algemeen te dien aanzien alsmede wegens de verzen ding van brievende noodige informatien voorioopig worden inge wonnen bij de respective directeuren der postkantoren in de verschil lende gedeelten van het llijk. 's Gravenhageden casten julij 1826. De Minister voornoemd Elout. Haarlem den 26 julij. Het ontwerp van de heeren Ba ma artD. J. van LennepP. van LennepIV vnn der Vlugt en Jacobus Enschedeom een straatweg naar het zeedorp Zandvoort aanteleggen aldaar een badhuis te stich ten en alzoo de verscheidenheidwelke de fraaije omtrek dezer stad reeds oplevert, te vermeerderen is met een gewenschten uitslag be kroond. De te dien einde geopende geldleen'mg, is met de meeste be reidwilligheid tot stand gebragten dat gedeelte var. het duin 'rwe;k tusschen het dorp en den zoogenaamden Aerenhout gelegen is, wordt reeds bestraat. Eerlang zal de plaats voor het badhuis worden af gestoken en zal men met den bouw van hetzelve een begin maken. Men vle.t zich, dat bet aan deszelfs bestemming tal kunnen voldoen ruimte en gemak met eenvoudigheid vereénigenen men stelt zich voor, dat het met 1828 in alle tieelen gereed zal wezen. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. Van MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1