alkmaarsche „ïïf SS - *3; jaBSfcïjSw ja*.. isrs, ";ïsï- j fes üT^Jzztt tïï&p rsc, ^V5b, COURANT S—ft i ï£'Jt£Z*r A. 1826. kennis ™»™kSrASÈlïLEN der ge'vettigde schuld, ren tenten deter S"i ,0, aflossing v» de* burgemeester beken t Van MAANDAG Den 7 AUGUSTUS. 7 n 1 t nr C p n ten in de drie maanden de week en wel op Maandag voor de Pt tjs sa Deze Courant wordt gerege 6 Centen uitgegeven. v A .r^-n rnilVFUNEUR van NOORD-HOLLAND. 1 ,-E STAATSRAAD lbljIi alle de kohieren wegens het «ateScregt^ over' bt loopende jaar 1826 zijn ontvangbaar gesteld. nHet in te patent- ver 18% moeten worden ingediend vóór den eersten Novembet regt «ver 18=6, Mo«e' geene recla- gg& ooit genaamdtegen voormelde Matting ovot geaegdrad- vak worden aa»êell0"^n- herhaa,deliik een iegelijkdat deze reclama- En hermnert b deze he a j cv" voorzie,i van een be- tfen, oprbL?"li]schbcneu° termijnen betaald zijn; en met alle verdere wijs, dat d gestaafd, door de belanghebbenden aan den extraeten en doemnenten ges divfs:e van controle de controleur der directe De g moeten worden mge belastingschuldigen beschieve.i^ Jvoig-eas de wetten geïnstrueerd en vervolgen" door den lieer provincialen inspecteur der directe belastin gen in- en uitgaande regten en Accijnsen, ter beslissing aan H. E.G. i'u j. r„limiteerde Staten toegezonden te worden. Fn eindeliik ."'dat alle reclamatien tegen meergemelde belasting, wel- November aanstaande zullen worden ingezonden 5 of i/hlnfen den hie vZ bepaalden termijn ingediend, niet vande ver- V Kr J-heiden voorzienof ook aan andere autoriteiten dan den controleur der directe belastingen, ingeleverd zijn ten koste van de ®„!Pn aan dezelve zullen worden teruggezonden E L niemand biervan eenige onwetenheid zoude kunnen voor weden zal deTafomme in Noo?d-Holland worden gepubliceerd en geaffigeerd, alwaar zulks te doen geonukelijk is. Haarlem, [den 25 Juli] Iu-ó"De Scaatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van G O U D R I A A N. p R O V 1 N C IE NOORD - HOLLAND. Zn,tends nchs worden gedaan, en bij mmfrs p- beide te Haarlem, en op de de noodige informatie* te bekomen zijn. Staatsraad Gouver„eur van Noord - Holland Van TETS van GQUDRIAAN. GEDING. uttw r FATEESTER en WETHOUDERS df.r Stad ALKMAAR Dat ZIJ ingevolge des Raads Kesmui taandJe zijnde den 9* tweeden Woensdag in en I2 vjre precies op het Raadhuis alhier, derzelver maand, des midid?f Wethouders en eene commissie vait ten overstaan van een der ^^SX^d^secretsris enThesati- vier Leden uit den Raad, t, hebbende schuldeischerswelk» rier, en in het bijzijn dei lV»™ n [Iocu ee„e UITLOO- bijbetaling der In^rc^i^ uitgegeven Certificatenzal worden tegen mtrekking van f*™°Z»A,op den voorn. 30* Augustus de- Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders vooind., den 18' Julij x82|-ontein VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezolven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR* A A N B E S T E D I N G. n, lVn»nsda"- den o Augustus 1826, des namiddags ten twee uren, ril nnder nadere approbatiedoor den Staatsraad Gouverneur van w L-a Ho land of bij deszelfs absent ,e door eer. der Leden van de ^l t e r Staten,' en in bijz.,n van den Hoofd-lngenieur van de., Waterstaataan' het Lokaal van' liet Gouvernement der provincie te vijf Sluizen, in de Langendijk der Banne Westzaanbewesten den Zaan, aanvang nemende met den da" der approbatie en eindigende ultimo December 1831. 1Vil geschieden bij inschrijving en opbod. 5SZt a!pL-ken 'hiervan zullen ter lezing liggen, boven en behalve L^iokaal van het Gouvernement van Noord - Hólland in1 de aan het Lokaal e„ en Koffijhuizen alste Haarlem m de Toe- voornaam S de pceu.vrik en den Kroon te Alkmaar m F hoek van de Bloemmarkt en Wijdesteeg en bij H. r Tr'pvttm in het Koffijhuis de Paradijsvogelte Naarder, m den Zin u We" "in den Hotkant; te Zaandam, te Koog aan de Zaan, Vanndiik en te Wormerveer op het Raadhuis. 7nll2e acht dagen vóör de aanbesteding de noodige aanwijzing Asn Gedaan en bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D. r fenTngen eur Konmers Pz,beide te Haarlemen oP de plaats2zetve bij de belanghebbende besturen, de noodige mformatien te bekomen zijn. Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDR1 AAN. G E R S- O P R O E P I N yERLOEGANG Sf "Xbhlndcen"° 'ocmïJAS„e de tegevote, dc door 1^ Heer Sta taraad Gouverneur van Noord-Holland, bi, deszelfs be- den Heer jhtaatsraaa v reformeerde Staat door den Heer \TiFr 1 e?Com 111 issaris Van WICKEVOORT CROMMELIN, de In- r-rie"over dè Verlofgangers op Woensdag den 9 Augustus aanstaan- T nomMdaa-s ten zes ure zal gehouden wordenroepen mits- r hii deze od alle Verlofgangers van de Nationale Militie, welka •e'h in deze Gemeente bevinden, ook daaronder begrepen, die tot a trë imeemens als ook dezulken, welke tot deze Provincie met - .1. Mnnpri dezo Gemeente mogten ophouden roet PROVINCIE NOORD -HOLLAND. "minoren doch "zich binnen deze Gemeente mogten ophouden roet 1?Serin"- echter der zoodanigen welke tot het reserve Bataillon zijn "'V 7,dT om zich op Woensdag den 9 Augustus aanstaande, des 'dars ten zes ure precies voor het Raadhuis dezer Stad te laten Wen ten einde door voornoemden Heer Militie - Commissaris te V Z 'fordë ireinspecteefdwordende voorts ook nog gezegde Z bü K herinnerf, om de kleeding en kleine Equipe- Verlofgangers 1 - korpsen hebben behoudenals ook me,its .-tukken wezi va> hu i e .orp Gemeente Be. SfbSn" S zï hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, raCBurëemeester en Wethouders vertrouwen dat alle de belanghebben- Burgemeester r stiptelijk zuiien naarkomen daar zij den de voormelde P P 5; ZejVen te wijten zullen hebben die daarin nalatig mogten Jijn.d^cl1/^^^reenkomstig Aart. .83, dcr'wef van 8ejanuarij 1817, wegens verzuim notoir moeten ontsaan. Alkmaar den i8e Julij 1S26. AANBESTEDING. Op Woensdag den 16 Augustus 1826, des namiddags ten twee uren, zal ouder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Statenen in bijzijn van den Hoofd-lngenieur van den Waterstaat, aan het Locaai van het Gouvernement der provincie te Haarlem worden aanbesteed Het'Bouwen van eenen Vierden WATERMOLEN in den polder de Zeevang, bij Edam. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggenboven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord-Holland, m de voor- raamste Logementen en Koffijhuizen. als: te Haarlem in den Toelast, fahe Maan, de Leewxrik en de Kroonte Alkmaar m den Ronden Letuxtc Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende en te Mui tien in den Doelente Amsterdam in het Turfschip van Breda, vet het Noordhollandtche Kofihuisbij A. Terpoorten m het 's Gravelandsche B'eer huisbij de Weduwe van der Horst en Co. in het Aalsmeerder yterhuisop den hoek van de Bloemmarkt en Wijdesteeg, en bij H. fan der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogelte Naarden in de Kroonte Weesp in de Roskampte Edam en te Middelie op het Raadhuis. FONTEIN VERSC IIUiR.- Ter Ordonnantie van DezeIven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. D M A K I N G. II e t HO O G -GERE GTS HOF befrdc- keffif'teTtaSlicn to Kamer van vakantie, van den a9 Jolij tot ffil Voorgaand. iaa^nu bepaald wordt bij deze, dat d Heeren Mrs ALEXANDER fACOBUS DOUW LOKE, lACOB t-hEODORUS VAN IiERFEË- GEVERS Raden in bovengemeld Hoog-Geregcshji

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1