alkmaarsche js,?'"«zrszzrr-r rI COURANT TZ a— - 7. - N9. 33: I 1 sgsmt^s- ï&ya*:. i A". 18-6. «oi Ur' „edSaWm v.. he. grf, f» «ie Zr Z Sigei v» bS|S e,T,r,dho„jh°<ad be' i a MIBJ I "nnpr: Van MAANDAG Den 14 AUGUSTUS. en per No. voor 6 C e 111 e n uitgegeven. 1 )e STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-IIOLLAND. Verwittigd "bij deze de gegadigdendat op Woensdag den iö-Augus- tus aanstaande, aan het Lokaal van het Gouvernement te Haarlem zal worden overgegaan tot eene openbare Bestedingvanjiet vervoeren van circa 1582 kubieke ellen groven BIKSTEEN, liggende aan de Kaai van de Haven het Nieuwe - Diepnaar het zoogenaamde Landsdok aan. den Helder, waarvan de bestekken ter lezing zullen Iig- zen boven en behalven aan liet Bureau van het Gouvernement te Haarlem ami het Bureau der buitenlandsche paspoorten in de staalstraat te Amsterdam' en op het Raadhuis kan den Helder, kunnende inmid dels bij den Heer Hoofd-Ingenieur D. Mentz en den Ingenieur A. Kommen Pz.beiden te Haarlemde noodige informatien bekomen worden» De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRÏAAN. PROVINCIE NOORD-HOLLAND, AANBE STEDING. Op Woensdag den 16 Augustus 1826, des namiddags ten twee uretl, zal onder nadere approbatiedoor den StaatsraadGouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Statenen in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gouvernement der provincie te Haarlem worden aanbesteed Het Bouwen van eenen vierden WATERMOLEN in den polder de Zeevangbij Edam. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggen, boven en behalve «m het Lokaal van het Gouvernement van Noord-Hollandin de voor naamste Logementen en Koffijhuizen, ais: te Haarlem in den Toelast, de halve Maan, de LeeUarik en de Kroon; te Alkmaar in den Rooden Leeuw; t» Hoorn in hel Ongemaakte Schip; te Formerende en te Min den in den Doelen; te Amsterdam in het Turfschip van Breda, in het Noord'iollandsche Koffijhuisbij A. Terpoorten in het 's Gravelandsche Vee •■'■mts, bij de Weduwe van der Morst en Co. in het Aalsmeerder Veerhuisop den hoek van de Bloemmarkt en Wijdesteeg, en bij 11. ran der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogelte Nnarden in de Kroon; te Weesp in de Roskamp; te Edam en te Middelie op het Raadhuis. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan, en bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat D. Mentzden Ingenieur A. Kommen Pz.beide te Haarlemen op de plaats zelvebij het belanghebbende bestuurde noodige informatien te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland Van TETS van GOUDRÏAAN. Het is hem, in verscheiden jaren lange nasporingengejoj1» scheiden stukken beeldhouwwerk diesedert dnc d«»«nd de woede der Barbaren oacsnapt zijn te ontdekken. 0"d werden zeldzaamheden, welke zijne kostbare^^Xkt^die vóoV "^eThier- vooral de voorwerpen eener hjk-kamer ontdekt, d avonden ophani bestemd is geweest. Alle, is daarm ong.schon cn gronden en de sieraden, welke de mumie versierden, laten geenen t j treilt het heilig ambt van den overledenen over. Twee mod schuiten, juist gebouwd gelijk Herodotus dezelve JL welke in de schuiten zitten, zijn bezig met de h^offe"nde"' kan niets den egijptischen .erdienst worden voorgeschreven. Daarkan zeldzamer gevonden worde» dan deze twee stukken der oud. e'^,ke eenige, welke tot in onze dagen gevonden zijn geworden ,en door dcrzelver bouw, bevestigen hetgeen de aloude geschiedschrijvers van de vaart op de Nijl onder de Pharaos verhalen, een heerlijk halssieraad gevonden, hetwelk hij der bwond w®grop het publiek aanbiedt, uit gotid en edele veveer(je godheden een groot gedeelte der door de aloude Egyp „i-uneri? en onz® jrao-raveerd isde arbeid er van is verwonderlijk uuvoerig en voortreffelijkste kunstenaars waardig. Eene menigte ander der schoenen van de vroegste eeuwen, kostbaarheden in^gou«edd_ gesteenten, gelijk afgoden, scarabeeèn amulettenvinger ringen, gesneden «eenen, spiegels, enz..enz,zyn dooir Passalncqua opgezameld geworden en "effen het g riiio- imar het buitengewoon,te m zijne zeldzame en koscdai mefinz zijn tot dus verre onbekende chirurgicale instrumentenmedi- cnalè en chemische preparaten, paletten voor schilders, werktuigen voor den landbouw, wapenen, geweven lmnemvan^,!,sZ°°e' onze fijnste lijnwaden kledingstukkenschoeisels a^,e S0°J. t,/vJ voor liet leven noodzakelijke voorwerpen allen 111eenen zeta zmncii trap van volkomenheid bearbeiden sedert zoo langen tijd ■ann.tpr mie zeer merkbare beschadiging bewaard geblevengedenk stukken, welke bewijzen tot welken hoogen trap van beschaving de aloude Êgyptenaren gestegen waren. liINNENLANDSCHE BERIGTEN. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-B RITANNIE. Londen, den 5 Augustus Op verscheiden plaatsen zijngedurende dezen Zoo heéten en droe gen Zomer", de moergronden in brand geraakt. Thans schrijft men weder van Scliefficld dat, in den omtrek van die stad, 1500 akkers grond, deels veibrar.d zijn, deels nog branden. Het graven van grach tenom het voorcs'nan van den brand te stuiten, is in sommige ge vallen ontoereikend geweestnaardien de wind de ligte gloeijende stof over alles heen' voerde. Niet alleen de landbewonersmaar ook de eigenaars van groote buiten - verblijven zijn voor limine eigendommen beducht. De burggraaf Dnnlo meldtm eenen brief, die, op den I5den junij jongstleden, in de koninklijke maatschappij van Dublin, gelezen is gewordende navolgende daadzaak In eene der aan lord Clancarty toebchoorende veenplassen, nabij Bollenrohe gelegenis Onlangs een vaatje met boter ontdekt. Het zelve werd. door de veenlieden, ter diepte van 8 voet, opgegraven. Het vaacje viel, bij de eerste aanraking, in stukken, zoo verrot was het hout er van, hetgeen bewijst, dat hetzelve «Idaar zeer lang moet gelegen hebben. Toen men een mes in de boter wilde stekenont moette men hindernishetgeen deed besluiten, het stuk in tweeën te snijden daaruit bleekdat een gedeelte van de boter hard genoeg geworden was, 0111 liet mes te wederstaande andere helft was zacht, versch'Zonder vreemden smaak en sterke geur. In het in zeker op- 2igt versteend gedeelte zijn de indrukselen der duigen van het vaatje duidelijk te bespeuren." Brussel, den 7 Augustus Men leest in onze dagbladen het volgende: Eene vreemde door da fortuin weinig begunstigde vfouw, Slh.er woonachtig met hare dochter, en reed. sedert 16 jaren haar gezigt beroofd, ten gevolge der verzwakking, door het.zog a van dat haar derde en jongste kind veroorzaakt, was dikwerf do hare vrienden aangemaand geworden zich aan het listen- van oen ka- taract te onderwerpen, hare middelen lieten haar echter het bekosti gen dezer operat e niet toe. Eindelijk hoort zij met lo^WLgen va» den alhier woonachtigen geneesheer Graux, door Wiön zoom het be delaars gesticht alhier als in de naburige dorpen, reeds op de meest belanglooze en edelmoedigste wijze, proeven zijner bekwaflinsheid en kunde gegeven waren. Deze edele menschenvrieiid wordt ook thans 11 et te vergeefs aangesproken, lifj verlangt geene andere beloonmg dan de erkentelijkheid van het gezin, wiens weldoener hij h™Pt den. Drie vrienden des geneesheer* wollen de operatie bnde doch ter der lijderesse staat achter dezelve, de eene hand vol angst en hoop in de haren geslagen. Het vlies wordt Zoo behendig au gelukkig g- l"-t en om zich van het volkomen slagen te verzekeren biedt men de 'lijderesse sommige voorwerpen aanwelke deze volkomen weet re onderscheiden. Ook de dochter, wier voeding hare moeder het trezïclic had gekost, treed: een oogenblik te voor; de moeder herkend onu iddeliik haar kind, doch valt weldra, door overmaat van vreugde, in èetie onraagtuit welke de tederste zorgen haar eerst n,mi een uur daarna hebben vermogen terug te roepen. Sedertziet da lijde- resse volkomenen de heer Craux heeft liet genoegen ^neoperatm volkomen bekroond te zien welke ^de onvoorzigtigheid der kinderlij ke liefde bijna had doen mislukken." F R A N K R IJ K. Parijs den 5 Augustus. De heer Passelacqua is een der eerste geweestdiemet toestem ming van den pacha san Egypie, nu zes jaren geleden, ondernomen heeft, ontdekkingen, in de bouwvallen van Thehen te doen. Ver scheiden maanden viuchtelooze arbeid en ontzaggelijke kosten hebben hem niet afgeschrikt, en zijn geduld is ten laatste beloond geworden. Arnhem, den 7 Augustus. Een allertreurigst voorval heeft gisteren avond eeiie aigembene ver slagenheid in deze stad veroorzaaktzeven personen zijndoor het omslaan van een bootjeop den Rijn verongelukt. De stoomboot, welke voortaan wekelijks van Rotterdam op Arnhem en terug zal varen, laatstleden zaturdag voor de eerstemaal aankomende waren een aantal heeren en dames tot eenen plaisier-togt naar Nijmegen J tegen den vol genden dag uitgenooriigd. Gisteren voormiddag, omstreeks half tien ure, werd die togt van hier ondernomen, onder het aanheffen van ds muz'ijk der infanterie van ons garnizoen, hetwelk zich aan boord der stoomboot bevond, en ten aanschouwe van eene groote men.gtewel ke begeerig wasom van deze afvaart getuige te zijn. De heer Gou verneur de heer Kommandant dezer provincie, de hoofd - officieren van het garnizoenheeren Burgemeester en Wsthoudcren dezef stad behoorden tot het geztlschau aan boord der stoomboot, 's Namiddags vóór 4 ure was dezelve reeds van Nijmegen tmig, maar voer nu nog verder den Rijn af. Op dezen togt werd het gezelschap tegen over het landgoed Hulkesteiubewoond door mevrouw de douairière Jtp„ I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1