I n i I Li I I 1 O, ALKMAARSCHE COURANT J i l&m* HP .s&p N\ At M A\ 1826. kiMiiilwiiiiw 'ft. I AANBESTEDING* f i ■!i •«maUll*.' li I u(|fitl:l".<to*t' Van MA AN BAG Den ai AUGUSTUS. I V Deze Courant wordt geregeld eens in de weer en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. !öl 3, PROVINCIE NOORD-HOLLAND. 'p Woensdag den 23 Augustus 1826, des namiddags ten tweeuré, zal eraan hfc Locaal van het Gouvernement door Z. Exc. den Heere Staatsraad Gouverneur dier provinciepubliek worden aanbesteed Het deen van eenige reparatien en vernieuwingen aan de SCHOOL GEBOUWEN en'ONDERWIJZERS-WONINGEN in de ge meenten Ilcu.vertIVesterblokkerOtide-Niedorp en Koedijk1 De besteding zal geschieden bij inschrijving en opbod: De bestekken zullen ter lezing liggen, behalve aan het Lokaal van liet Gouvernement voornoemd, te Haarlem in den Toelast, de halve Maande Leeuwrik en de Kroonte Alkmaar in den Rooden Leeuwte Hoorn in het Ongemaakte Schipte Punnerende en te Muiden in den Doelente Amsterdam in het Turfschip van Bredain het Noordhol- land>che Koffijhuisin den Paradijsvogelin het ,s Gravelandschehet Aalsmeerder en Enkhuizer Veerhuiste Naarden in de Kroon te Weesp in de Roskamp te Edam en Monnikendam benevens in de gemeenten waar de schoolgebouwen gelegen zijnop het Raadhuis. In noordelijk Upland heerscht onder het vee laet milt-vuur, In de eerste dagen, dat zich die ziekte openbaarde, stierven er 400 stuks groot en eene menigte klein vee. De ziekte moet ook naar West - Gothland overgeslagen zijn. Nadrukkelijke maatregelen van voorzorg zijn tegen de verdere veibreiding van dit kwaad genomen. SPANJE. Madrid, den 1 Augustus. K E sN NIS G E KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR hebben notfdig geoordeeldde goede Burgerij en Ingezetenen te her- ihneren aan den inhoud der Keuren, waarbij het afsteeken van Vuur werken van welken aard ookhet schieten met geweerenpistolen of eenige andere instrumentenop poene van zware straffen verboden is, Dezelve op het ernstigste waarschuwende, dat dit verbod ook op de aanstaande verjaardag van Zijnen Majesteit met gestrenge naauwkeu righe.d zal worden gehandhaafden dat maatregelen ook met overleg vatl den Heer Kommandant van het güarnisoenzijn bepaald en ge' nomenom da overtreders te doen vatten en straffen. Wordende evenwel, dm aan ieder een, de hoogstmogelijke vrijheid rc Jarenvan zich op 's Konings verjaardag ook met onschacieli,ke Vuurwerken te vermaken toegestaan 0111 in de zoogenaamde Geester houten nergens elders, diergelijke, mits wezenlijk onschadelijke Vuurwerken aftesteken op Donderdag den 24® dezer, des nachts tot 12 ,ure toe. Burgemeester en Wethoudcren verwachten dat ieder braaf ingezete nen zich 11a deze waarschuwing stipt en imuwkeurig gedragen zal en aizoo op de verjaardag van den Koning een nieuw voorbeeld ge ven van gehoorzaamheid aan de wettenweike Hoogstdezelve wi! ge èerbiedigd hebben. Gedaan ter Ksmer van Burgemeester en Wethoüderen voornoemd, den 14 Augustus 1826* FONTEIN VERSCHUUR. Ter ordonnantie van dezeb'en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ZWEDEN. Stockholm, den 28 Julij 1 Den 24sten des avonds is de kroonprinsvan zijn zcetogtj0 in het slot terug gekeerd; doch ging daarna weder aan boord, alwaar de Koningin en de kroonprinses hem een bezeek gaven. Den "csten heeft het eskader groote manoeuvres verligt.- De Staats-courant meldt heden dat de jonge hertov van Schonen den eesten junijmet het beste gevolg gevaccineerd is! Een buitengewoon courier is alhier van Petersburg aangekomen medebrengendede ratificatie van het traktaat, houdende regeling der grens cheiding tusschen Noorwegen en Rusland. De beide rivieren de Passvig en de J-cob zullen voortaan de grensscheiding tuischen de twee Staten uitmaken. b De ontvangst der tol-regten gedurende de zes eerste maanden dezes jaars heeft met minder, dan die over hetzelfde tijdvak van het vorige aar, maar moet zelfs meer hebben bedragen. Nogtans is de tntvc er aanmerkelijk geringer geweestderhalve moet dit meerdere bedrag aan den invoer toe te schrijven zijn. Onlangs werd door een post der tolbedienden in de Sont jagt gemaakt op eene deensche boot, welke verdacht werdzich aan smok- ke.anj te hebben sennidig gemaakt. Het zweedsch vaartuig vuur ge geven hebbende werd ongelukkiglijk een deensche matroos daardoor gevaai ijk gewond. De boot werd naar Helsingborg op gebragtalwaar <!e zaak thans onderzocht wordt. h Een weldadige regen in de vorige week heeft wel gelukkiglijk aan de boschbr?; den 111 onze nabijheid een einde gemaakt"; doch uit schier alle provinciën ontvangt men nog steeds vreesselijke bersten *n»eri«°°.k V?B verwoestingendoor'het onweder f n h« rn wi,e,C mskan Van dcn btiksem veroorzaakt, i beert in het dorp Lia, in Nenke 80 zoo groote als kleine huizen «et het hooi van het vorige jaar/cenig vee, enz. verteerd. De consul-generaal van Z. Kath. Maj. te Smirna heeft aan het gou vernement kennis gegeven, dat er, m dat land en in de onunestreken, eene groote hoeveelheid valsche munt 111 orhloopis, vooral spaansche piasters van lood, welke mei een ligt blaadje zilver overtogen zijn; deze muntstukken, welke in Smirna vervaardigd zijn, zijn zoo goed nagemaaktdat de wisselaars zelve er zich 111 bedriegen en dat zij om de valsche van de echte te onderscheidengenoodzaakt zijnom naar de klank te oordeelen. De sedert eeuigen tijd schijnbaar verslapte woelingen der apos- tolischen hebben hare vorige werkzaamheid herkregenea de heer Récacho heeft zoo even een' nieuwen klub ontdektdie in het karme lieten barrevoeter klooster dezer hoofdstad gehouden werd. In de zaai, waar de zamenkomstert plaats hadden en boven de armstoel van den president, heeft de politie dit opschrift gevonden: la religion antes todas cocas; alerta c'iristianos! (De godsdienst boven alles; Christe nen zijt op uwe hoede} Het wachtwoord der nieuwe klub-bezoe kers is altaar en troon. Men heeft van de kapiteins-generaal der provinciën eene opga ve gevorderd van de officieren op onbepaald verlof, die tot de vorige armee behoord hebbenen zich in het ressort van hun gouvernement bevinden. De naain van iederen officier moet verzeid gaan van noten, omtrent zijn gedrag en staatkundige gevoelens. GROOT-BRITAN NI E. Londen, den 11 Augustus.- I11 onze manufactuur - distriluen is hetvergelijkenderwijs gespro ken, tegenwoordig rustig, maar het is duidelijk dat de onderst mds- gelden ten einde spoeden. Men gelooft, dat te Manchester de uit- deelmgen reeds opgehouden zouden hebbenzoo niet juist van pas eene nieuwe remise van Londen ontvangen ware. Inmiddels is ifien begonnenmet ,door hendie nog iets bezitten of verdienen kunnen, de levensbehoeftenweike men hun uitreikttegen ver-a- gde prijzen, bij voorbeeld van een vierde of de he Fe der waarde, te doen betaieu, om aizoo de fondsen verder te noen stfekken. Te Dublin heeft het gebrek eenen oploop te weeg gebragt, waarbij de bakkers aangevallen zijn. De militaire arm is hier ecliter niet bij ingeroepen; men heelt zich vergenoegd met het getal der constables aanmerkelijk te vermeerderenen omtrent twintig personen zijn gearresteerd. - Te Liverpool is verleden maandag; op den hoek van Lyd-a Anri- straat en Sulfolk-straateen zeer groot gebouw, uit pakhu.zen be staande ingestort en eenige menschen hebben daarbij het leven verloren. F R A N K R IJ K. Parijs den 13 Augustus. Nog deelt TEtoilc mede het volgend uittreksel uit een particulieren brief i Milo den 5den julij. Het gerucht loopt onder de Griekendat het eiland Milo voor hen eene toevlugtsplnats isalwaar zijdoor liet fransch eskader te gen de Turken beschermd zuilen worden; alle de uitgewekenen snel len derwaarts en de agent van Z. All'erchr. Maj. bevind zichten op zichte van die ongelukkigenwelke bij honderden aankomenen zon der middel van bestaan zijn in eenen moeijelijken toestanddaar heen moest de geheele opbrengst der inschrijvingen ten behoeve der Grie ken om goed besteed te wordengezonden worden." WALLACH IJ E. Bucharest, den 25 Julij. Vele familien vlugten naar het landuit hoofde van dé toenemende pest - ziekte. Te Rudschuk moet de sterfte zeer groot zijndagelijks sleept de pest een vijftigtal menschen naar het graf. Van Konstantinopel heeft men géene nadei'e berigten ontvangen, D U I T S C II L A N D. Frankforï-, den 13 Augustus. De courant van Munchen deelt den uitslag mede van het onderzoek der zaak van de russische zamenzwering en voegt daarbij liet volgen de: Gewoonlijk zijn het "de zilver mijnwerken te Nertschinsk, aan de grenzen van Chinawaar been men zware misdadigers voert. Reeds de reis naar deze2000 mijlen van Petersburg verwijderde plaats kan eene hoofdstraf genoemd worden dewijl de veroordeelden deze ijsselijke streeks lands te voet moeten afleggen, en door eene

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1