alkmaarsche Er H s&S sH^t-do'z^Soitrr^rs ws, "di Kas 'jssrtt Ik. s'jgNSPma» *S JSSIïSfSSik. dl vetmllideri i. .n de Mfo. SSysC'iSTiSl w'i. hi» vo' c&\L°o A". 1826. D,« cmm P»** f w „„«c™. buitenlandsche berigten. duitschland. Dc „eer Jtarf heeft bevondenta Pr0!™ "'s 'o£\2fd£ de! bezet, zijne gmnsedert j«"J' ver.ocrkt»ien beloo- ml^lijïïrtta" to.l« httzelvo der „.„dacht .11. ren aan. l '-'V -. -1» v<* Van MAANDAG de*ü/eek en wel op Maandag voor de Prijs Den 4 S-E PTEM B ER. van.78 Centen de drie maanden I E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. bestaan^daarvan de noodige aankond.ging te doen overeenkomstig 'V koniügs besluit van den 5 ^23 (staatsblad n°. 26). Peren de dclihemien van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord- Hoüand van den 31 Augustus 11. N0.17, zich chiaftuj volkomen n t het gevoelen van den Heer Opper - jagermeester van 1 Z. M. Opper houtvester voor de Noordelijke Provinciën vereemgende. Brengt bij deze ter kennisje van alle belanghebbenden. Dat de groote Jagt met den 15 September aanstaand, wordt geopend onder deze bepaling echterda: niet zal mogen g jangd wordenop gronden op welk de oogst nog met is afge- loopenen moeten ondervindenwanneer zljDe voortbrengselen gee^ffta bekom^e^be dat het graan - verbod m hoewel dan ot^i betrekke- "dên'vöïstrekten Zin, 'doet stijgen of <*len. in dei 2®. IWf vw Dat de lange Tagt slechts driemalen des weeks zal mogen wor den uitgeoefend en wel bepaaldelijk des MaandagsVrijdags en Zaturdass, terwijl het getal Hazen, dat met d,ez«!ven op eenen dag zal mogen gevangen worden uiterlijk op vijf bepaaid wordt. Haarlem x September 1826, De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. óufactuur-watw kan besteden. Wij hopen mag geboren wordendac men zal inzien Engeland den koornprijs in lift algemeen nen lager geworden zijn. prijs kan verkoopen, weikeu de produc omen en de v00rraad 14 pen dat de toevoer naar Dantzïg ls in de ;aren I30i tot 1805, Dantzig slechts de he ft zo :aariijusche uitvoer bedragen heelt. bij gunstige omstmidigheden de jaar^ij^n ^unne partljd,fheid verwijten, Wanneer wijde Engelsciene r loochenen. Hoe dikwerf is Zoo moeten wy echter ons zelve n njzeu veroorzaakt wor- er niet staande gehouden, dat d g1 g dewijl, op eene stretli den door de t°ef'^Oo^zee het mergel den oogst gedurende eem- lands aan de kust dei O zelden heeft men mecbevonden gen tijd vermeerderd heelten de veranning of bij den dacbij vermuidenng des vertel j vemeeR)erd. be vol- iSglU genomenterwijl be reel „taf Zich met vee en graan voeden. Hetgeen de goMtlg.".""UtatTk"'"»"'h« Hamburg, den 2 6 Au gust ui. Onlangs behelsde een bijvoegsel op het FreimÜttigen ^.dblattt^v ge ztttirkm en over Ifte ber gt van den heer Jacob betreffende dei geil ver' verktwp'de^lmi^^mve'r ^den'Trbeld^jdm^ vergoedt^mzo^ve^*te ^en ^«e re landbouw' *h e g eZaai de komt'den' korreïs^óet voortbreu mnder^nStlaifdbomva,a'dHergraankmTelsC'was^mi.1 '^oe^gmnakkelijker de 11 1 ot 3-roon Hoet gewinnen bewaren en vervoerendes te goed ÏÏSrta'tal XS °-i, worden g.lo.o.d on dor to moo, winstgevend is derzelver vooitteeling. dee -' der bevolking d'e steden bewoont, zoo moest de voortteehng dee.te der bevont g ko-men te staan. De oorzaak van den uitfoTva"? d°ePn Wiissel'is daarin gelegen, dat het gr0« rul slaven des adels zeer armoedig leeften slechts een zeer gering gedeelte der be- Wdge volkskin,se kunstmatiglijk het leven van beschaafde meusche, iMr,,Trin« vordert deze u.tvoer veel meer arbeid dandegraan- xe-'ted<r Fnvelschen. Indien de verhoogde prijzen den uitvoer alleen- hik bevorderen dewül zij de kosten van vervoer vergoeden200 heeft men niet te vreezen, dat de begunstiging van den uitvoer zoo sterk op de voortteelmg werken zal, ais wanneer de kosten van vervoer niet te dekken waren. de vijl eerste jaret va/de tegenwoordig eeuw, «n - ;voer van 55o,ooo kwarters tarw u' s^p g^;dan ec,p n, te weeg. en de Hetw^e.gvn- jaarlijksche uitvoer van 80,000 grtcr weike, n, de li,k niet zoo d® ^"tVoer voortbragtals wel m de groove ^"e vermeerderde pogingen, om J |«nen'Lrden'Ais'zi :f ti°bet rSeTtoEi.» van het ingewonên transport betaalde. De grr.anteelt van het Noorden zal die van Engeland niet scha- om dat dezelve door het klimaat wordt-beperkt. In Engeland kost' he™ onderhoidvan het vee minder, dewijl het twee ja drie maan- den langer weidt en op het land verblijft. Zoo wij volgens de enge- sche huishoudkunde wilden te werk gaan om de grasnteelt te ver meerderen zouden wij welhaast, door een bankroetonze uitzmmg- j mue;en betalen. Hoe weinige gebouwen gebruikt de Rngelsch- man daar zijn vee niet met hooi, scroo, koorn of stalvoeder behoeft onderhouden te worden dewijl hetzelve het aardgewas in de velden verteert Wij kunnen geene berekening naar de zijne maken. In het hoogere Noorden verteert het vee, hetwelk drie vierden van het jaar onder dak moet zijn, een groot deel van den m de schuren opgesla- geDe°°heer lacnb verwonderd zich dat men in Polen niet meer vee hoedt. De oorzaak daarvan ligt in het wintervoedsel. Deze zijn voor af erkend» waarhedenwelke geene bespiegel mgen haren oorsprong hebben. Dat de handeli-voorraad van den landbouwer in het algemeen sedert 'de vexbods-maatregelen tegen den handel, afnemen moet, zulks wisten wij in Duitschland, wel zonder inspectie-reis, gelijk wij apri- w J„ „«Ir/.!,. ftKriilr imprJeren stremming 1 M» moer, rt OTea'iot'i-ïe-vórJ". 'wordt tot brmdewijti vorstookt, ot bederft. F R A N K R IJ K* Parijs den 25 Augustus. Efr kaPGuanieIoaupSa>^5Saafee°,ie^.natroos^n de'gp aangetastgebrmken en herhaalde dit middel verscheiden op eene nuchtere dag limonade van oranje-appelen en van dagen achter drjnben Deze geneeswijze gelukte hem volko- Den 27 Augustus. t, ,,pip lieden naar de straat Clichyn?, 33 Dagelijks begeven e£yptjsche jongülingan, wel- 'kc'oT'to?tl- „„dor - „ooing_ van Esyp.a, wifzé worde» ood.rwtra, perhoofden. 'O te bezoeken. Zij hebben bij- :nde en zwarte oogeh en'het na allen geestige - lroeijeil"is insgelijks van eene zwarte weinig haar, dat men h -• g schijnen zeer verwonderd, tint, welke het elP^cbe*nJ*ti nieuwsgierigheid en aandacht te zijn, de voorwerpen van zoo be]ang, hoewel m^schien vaneenen en voorzeker '"J^^nderen van Panaris er. andere gneksche op- anderen aart"' d"" d-nkde verschillende scholen dezer hoofdstad zijn welk® in f Ap7p arme ichepselen geplaatst Varhunne" jeugd'af aan heeft Jcöc geplaatst, v ipiri7ame gehoorzaamheid, en m opgebragc in eenei ieiid feenaauwds et', zelfs dienstbaars, gingen bespeurt men ets gedw vo!(. aandniden. Zij moeten ^00nten\ire ópstaan, waarna zij een uur doorbrengen met y* 1311-11 »v*j ja» tri insgelijks wetendat d© engclsche lab rijk ESS'i tan». |0«i.»S. b.» voorschrijft vervullen. -«.pjirf% rf)r v»et onderwijs in deze school z\,n ge-* -De Ueraeestets, we^e t bekwaamheden; maar men zegt, dat •eis, gelijk wij apri- kozenzijn mcns gf0otendeels moeten rigieii naar het plan, goederen stremming 1 zij zich in het onderwijs gium

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1