c O U r/'N t ALK MAARSCHE y A". 1826. N*. Sjj; a. W, V, fc - 19^- - ?s c",eB Biaakt te Zamen eea nog beschikbaar beloop van f 32>39°<S8£ Van MAANDAG Den 11 S E P TEMPER. en per No. voor 6 Centen uitgegeven. BUITEN L AA' DSC HE BEIUGTEN. GROOT-BRIT ANNIE. Londen den 2 September "Rindeliik is gebeurd, hetgeen handelaars en fabrijkanten 6elÜk«!tfk verlangden en hetgeen de nood der arme volksklasse gebiedend vo derder onze havens zijn opengesteld voor buitenlandsch graai hes'rnt daartoe is in de hof-courant van gisteren verschenen, ■met eene 'proclamatie., welke het, nu laatstelijk, tot den aden novem ber i-eprorogeerde parlement tegen den i4den dier maand bijeemo p tot het afdomi vaii zaken, de gewone aadkondigingdat «geenever dcre prorogatie te wachten is. De granen, welker invoer toegelaten wordt zijn haver nevens havermeelrogge als ook e™vte" nen; na openlegging der gronden van het besluit, behelst de ord raHe cln-roffli-rcnc het vólgende.«j-u 7 M met advies van deszelfs geheimen raad, beveelt, gelij dienvolgens'bij deze bevalen wordt, dnt buitenlandsche haver en ha- vermeel rofcceerwten en boonenom het even oi zij m entreP° opgeslagen liggen of niet, van de dagteekening dezer (1 sept.) zullen mogen Ingevoerd worden in de havens van het Vereenigd. koningrijk en van het eiland Man, tot binnenlandsch gebruik, mits degenen, die eenige zoodanige vreemde haver, havermeel, rogge, erwten ot boo nen zullen invoeren, cautie stellen bij toereikende bergen ten genoe gen der commissarissen van Zr. Ms. tollen voor de betaling van alle fegten in hoeveelheid niet te boven gaande de hieronder vermelde regten ingevalle het parlement de hefhng er. ontvangst d •«v;« m°g komen'te wettigen, namelijk: haver, per quarter 2 sh.havermeel, per boll. 2 sh. 2 d.; rogge, erwten en boonenper quartet 3 sn. 0 5 En beveelt Z. M.door en met boven vermeld adviesal ver- dér, gelijk bevolen wordt bij deze, dat zoodanig verlol tot .iet «voe ren van haver en havermeelroggeerwten en boonen toe binnen; landsch gebruikop de hierboven vermelde voorwaarden, m Kracnt zal bliivcnvan den datum dezer tot na verloop van veertig dagen, te rekenen van den dag der eerstvolgende zamenkomst van het paiie- jneut, ten wart het parlement, bevorens den afloop der gezegde veer tig d-'eenhierin anders verordene." De indruk, door het verschijnen dezer verordeningen gemaakt, 1 ligteliik te beseffen. BoVen en behalve het voordeelhetwelk daaruit voor'den algemeenen toestand des lands te wachten iswensc.ier1 d houders van ons staatspap.eren in het algemeen de koopheden zich esiuk dat de maatregel plaats heeft op ecnen tijd, Uu de wissel zoo voordeel.g staat, dat' zelfs de uitvoer van geld, welke daarvan het gevolg moét zijndenzelvén bezwaarlijk lager dan tot pari zal doen dalen. Men rekent, dat de waarde van het graan welks navoer ver wacht wordt, omstreeks-vier milliöenen sterling bedragen zaldoen gelooftvooral wegens den lagen staat onzer msnufaccuur- prijzen dat veel daarvan in waren en niet in goud betaald zal worden. D fondsen schijnendoor den maatregeldie gisteren reeds Vooruit g- zien werdeer williger geworden dan gedrukt te zijn. Gisteren hebben alhier, (te Madrid) drie executien pl^s gehad. ^a^^v^rz'e^vaif moord"^COpe,heteiloogenbh^k 'der ^xecut'ie warden de coeScl,ouwers en^zehftdê tfoejg. ^den" eetrokken en de bajonetten gekruist. Eene patrouille kavaletie van Ie garde werd door een piket gendarmerie aangehoudenen er^ont brak Sinlg aan of het zou cusschen dezen tot een gevecht geko- 'raenUu'Katalonie wordt gemeld, dat de notaris van Alcover Zijutfó een klein dorp in de ommèstreken van Tarragona, uit de stad terug komende alwaar hij eenige lieden0111 Polltiek® ^f°e-V gewereA was o-aan verdedigen, op de wreedste wijze, door vijf me, geweren cn messen gewapende lieden, is omgebragt. Men kan bij deze gele- gen"?d oPme7keP„, dat Katal'onie misschien van alle de provinciën van Spanje de zoodanige isalwaar de staatkundige hartstogten het hevig see zijn, ongetwijfeld, om dat zij het meest van den bui ger - oorlog heelCZood£ is nog ten platte lande de gisting der gemoederendat de'kapitein-generaaleenige weken geledenbevel ontvangen hebb de om van Barcelona acht kolonels of luitenant-kolonels van de»««> finidos te verwijderen, en hen naar eenige dorpenwpgens hunne - liberale beginselen bekendte verbannenvermeend heeltteil eind die men^chen aan eenen géwissen dood te onttrekken .vertoon g het gouvernement te moeten doenom henvolgens hut 0 zoek provisioneel in de citadel op te sluiten. D U I T S C H L A N D. Frankfort den 2 September. De Augsburgsche Allgemeine Zeitungvau den isten dezer, be helst het volgendei Bucharest den 25ste» augustus. Men heeft alhier berigten van Konstaritinopel tot den jden dezer, Volgens welke die hoofdstad steeds in eenen staat van sterke gisting was Alleen de aigemeene schrik schijnt het uitbarsten der, over de ingevoerde hervormingen verwoede Muzelmannen tegen te houden, De Sultan en de seraskier groot-vizier, wien het volk zijne lage afkomst (hij is, gelijk bekend iseen sjouwer geweest, en weet, behalve Zijnen naam, niet te schrijven), verwijt, strekken dagelijks het voor werp van schampere paskwillen. Desniettegenstaande verschijnt de Sultan regelmatig in de moskee. Onder de jongst ter d od gebragteii té Kotistantinopelwelke eene nieuwe zartienzwering tegen den Sultan zonden gesmeed hebben, bevonden zich 75 töpscbids, Vau de voormalige janitsaren-agaswel ke tot kamerkeeien Zijn bevorderd geworden, om hen naar de hoofd stad te lokken, zijn reeds 7, weinige dagen 11a hunne aankomst, ont hoofd geworden. Het vo k dat zich in het eerste oögenbllk, door de lage prijzen der levensmiddelenten voordeele der ingevoerde her vormingen, om zoo te zeggen, l.et om den tuin lijden, begint re morren, en de toekomst schijnt duisterer, dan ooit. Lord Cocrhane moet werkelijk, den eösten julijte Napoli-di- Romatiia aangekomen zijnt .daar zijne overige schepen afwachten. De zaak' der Grieken op Morea schijnt Wat gunstiger te staan; Ibi-ahim-pacha wordt door gebrek aan levensmiddelen, in allegrüote krijgsverrigtingen verhinderd," BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage den 4 September. Onder de krachtdadige middelen aangewend"^^Voor- oorzaakc door den watervloed van februanj 1825te lenigen,?J_ zeker tc rangschikken de verordening vau den Roning^ om gemeene coliekté door geheel het Rijk te doen, van eene hoöfd-coitimissie te 's Graveahagel \phnnr- penningenen alle verdere daarmede gelijk te stellen font,sen, oehoor- iijk zc.uC.en worden beheerd en verdeeld. luiteu-nt-te- Toc voorzitter dier commissie werd benoemd de heer '"lteil f ueraal iV.dans sens, kanselier der militaire W litems - Orde 'baron van Brienen van de groote Li.idtlid der Eerste Kamer van de Staten - Generaal. De lieer d'Ülisiager, lid van de Algemecne Rekenkamer De baron Sloet van Oldruithnborgh OntvangerG^eraal d :r„Lqt - rijenen de heer de IVendttoenmalig voorzitter der Algemeene Re keDJzeCzoo aanzienlijke mannen, tijd noch moeite ontziende zoo wélwilleud als belangloos, deze hunne vereereude benoem, ng ,a en gaven alzoo het ondubbelzinnigs» blijk der menschlievcudheid, d'C; icrzelver wérkzasmhedeu als afgeloopeti kunnende worden beschouwd, is-iczo commissie met den isteh september 11. ontbonden geworden, terwijl het beheer en de véfdeeling van eenige weinige giften, die nou moeten inkomen of nog mogten worden gedaan aan den lieer d'Olis/ager vorengemeld werd opgedragen. 1 I 1- IN Art \E r\'. 111 f Bii dte gelegenheid heeft de Koning, aan -- hoo"scdeszelfs bijzondere tevredenheid betuigd over den ijver en zor - vuldiglieidwaarmede zij aan Zr. Ms. vertrouwen111 het volbrengen van de haar opgelegde taakheeft beantwoord. Mag deze commissie alzoo het genoegen smaken van de aan de wen- sOhen van derzelver Vorst mee roem te hebben Voldaan, zij verdient mvisselijk ook de erkentenis van elk weldenker.dendoch voorzitter L leden derzelve zullen ongetwijfeld de schoonste beloonmg vindert in de bewustheid van, met de edemoedigste ïnzigten, aan de ne weldadigheiden aan rampspoedigen dienstbaar te zijn geweest. f Vervolg op het algemeen oyèrzigt cp de gewestelijkejerdee- ling der ingezamelde liefdegiften, ten behoeve der nood- lijdenden door den zee- vloed van februarij 1825, S<Pj™"t in de Nederlandsche Staats - Courant var, donderdag den lijsten april 11.nö- 99» Volgens het algemeen overzigt op de gewestelijke verdeeling der ingezamelde liefdegiften, ten behoeve der noodlijdenden door den zee vloed van februarij 1825, bleef er, ter nadere beschikking, een es, tam van1 Waarbij gevoegd Dat geen hetwelk minder tiaii de provincie Noord- Holland is toegekend, dan op derzelver voorloopige scha de van ^67.9* wèlkej definitief zijn gearresteerd tot f\JiAo.i7l, en dienvolgens haar aandeel gebragtop m plaats VSH 379,310.52 waarmttot eti met V februarij 11.nog eené vergoeding voor dat gewest is5voortgevloeid van f 147,688.03!, in plaats van 70084, maakt dus een verschil van i,to2.8o„ f Jesterte liefdegiften sedert den iSden februarij rot en-met den 30 junij daaraanvolgende, volgens de opgaven van den Algemeenen Rijks-Kassier, bedragende 31,9»-9S de hoofd - commissie F R A N K R IJ K. Parijs den 3 September. Van Madrid wordtvan den 24sten augustushet Volgende ge schreven

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1