ALKMAARSCIIE COURANT O, A*. 1826. N8. 38; PROVINCIE NOORD - HOLLAND; AANBESTEDING. moet wegen 3. 4- 6. 8. yy 6. H« weder it, sedert halfjuljj, in onze ouineitreke*volstandig Vsh MAANDAG ;.l. !l 1 .p Ben 18 SEPTEMBER. Deze Courant wordt geregeld eens ih de week en wel op Maandagvoor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. AANBESTEDING; de 'p Woensdag den 20 Sepcember 1826, des namiddags ten twee ure, zal aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Holland, te Haarlempubliek worden aanbesteed Het doen van eenige Reparatien en Vernieuwingen aan PASTORIJ van de Hervormde Gemeente te Worrner. De Besteding zal geséhieden bij Inschrijving en Opbod. De Bestekken zuIIch eenige dagen voor de besteding ter lezing lig gen, boven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord-Holland, te Haarlem in de Toelastde Halve Maande Leeuw- rik en de Kroonte Almaar in den Rooden Leeuwte Hoorn in het Ongemaakte Schipte Formerend en te Muiden in den Doelente Amsterdam in het Turfse 'tip vanBredain het Nlord-Hollandsche Kojf huis den Paradijs-Kogelhei 's GrayelandscheAalsmeerder en Enkhuiztr Keerhuisen te Naarden inde Kroon; te Weesp in de Roskamte Mon nikendam, Edajn en Wormer, op het Raadhuis. PROVINCIE NOORD -HOLLAND. Öp Woensdag den 27 September iS;6, des namiddags ten twee uren, zalonder nadere approbatiedoor den StaatsraadGouverneur van Noord-Holland, ot bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Slikten, en ill bijzijH van den Iloofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Lokaal van het GöuVernement der Provincie te Haarlemworden aanbesteed Het aanleggen van een PAAL en STEÈNEN OEVERWERK, ter v T/.ckering van een gedeelte des oevers van het Lekmeer bij liocksjan tegen verdere afneming* Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving ën Opbod; De bestekken hiervan zullen ter lezing liggen, boven en befialve san het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en Koftijhuizënalste Haarlem in den Toelastde halve Maande Leeuwrik en de Kroon; te Alkmaar in den Rooden Leeuwj te Iloêrn in het Ongemaakte Schip; te Purmeren- de en te Muiden in den Doelente Amsterdam in het Turfschip var Bredain het Nsordhollandsihe Kopt huisbij A. Terpoor ten ui liet V GraVctandsche l'cerhuisbij de Weduwe vhn der Hbrst en Cö. in ':et Aalsmeerder Keer/tuis, op den hoek van de Bloemmarkt dnAVijdestee"-, en bij H. van dér Puiten in het Köfltjhiiis de Paradijsvogel te Naar den in de Kroon; en te Weësp in de Roskam. Zullende acht dagen véór de aanbesteding de noodige aanwijzing Worden gedaanen bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D. Ment»tien Ingenieur A. Kommer s Pz„ beide te Haarlem, de noodi ge informatici] te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord'-IIolland, Van TETS Van GOUDRIAAN. B BURGEMEESTER en WETHOUDERS mn. Stad ALKHtaaK bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden de priis Zal zijn van f J Het fijn Wit Tarwenbröocl Plet grof Bollenbrood liet ongebuild Tarwenbr'ood Het Roggebrood 29ïi Ct per Neder!. Pond. 2lf c 9 en dat mitsdien de prijzen en het gewigc van het Brood binnen deze Stad en Jurisdictie zulten zijn a?" -1--"tl1 tlcze volgt Pond. Or.cci jl A' *'i ictj Fijne Witte ïlrocdsbol Gebuild Tarwebrood Bollenbrood Bollen8. voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood Roggebrood Lood. 4- f 10. 7- 05. yy i) 12. yy yy I /a» yy >1 2$!. -9- <5- 05. n *lf. n n 54* Zullende alles gaar gebakkenen niet boven noch beneden de 7P, ung verkochtol eenig brood, klein gebak, of iets and». roLl ven mogen worden, op de bosten daartoe staande. Alkmaarden i8« September 1826. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dcztlven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. yy h 1. ry yy -a yy 11 yy 2. f* fy yy SUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen den 8 September. In de prijzen der granen heerscht eer daling dan rijzing. De markt is in eene soort van volslagen stilstand. Haver is tegen acht sh.ilmgs minder per quarter dan de markt van vCrleden week te koop gebo den, doch heeft geene koopërs gevonden. Booaen en erwten golden tien shillings minder. Den 9 September. Te Venetie isdoor den mechanicus Locatellieene nieuwe wijze van verlichting voor de tooneelen uitgevonden the Courier geeft hier van de Volgende beschrijvingMen weetdat de graaf Rvmford en andere kunstminnende heeren, zonder vrucht, naar de middelen ge zocht hebben om de in schouwburgen z.00 hinderlijke lusters te kun nen ontberen. Het nieuwe plan, thans in den schouwburg La Finice, te Venetieaangenomen is volkomen gelukt en laat niets te wenschen overig. Door middel van parabolische spiegels wordt het licht van vele lampen boven eene opening in het platfond der zaal te zaam gebragt, en beneden geworpen op het stelsel van piac-hoile linzen, van een" voet in diameter, hetwelk de opening b.esiaat, en de lichtstralen, die paralél ér op vallen en er divergerend uitgaanaldus in de zaal brengt. Uit dén bak alleen ziin de linzen zigtbaar, die n at een gloeijend fournuis gelijken; en hoewel dit brandpunt toereikend is, om hec gansche gebouw te verlichten, Verblindt hetzelve hec oog niet in het minst, en kan zelfs zonder vermoeijenis aangestaard worden. B'halve het voordeel van genadiger en zachter te zijn, dan dat van eeneenig lichtend voorwerp, is het licht sterker dan dat van de gewone tns.er; en er is geen gedeelte van den schouwburgwaar men niet mee nee uiterste gemak zou kulden lezen. Daar de geheele toestel verborgen is, zoo voegt hij zieh gemakkelijk naar alle de veranderingen, we ke de vertooniug vorderen kan. Hij geeft ook geenen rook of onaange- namen dwalmen heeft geene der ongemakken van hec vonge stelsel. F R A N K R IJ K. Pakjjs den 8 September Van Toulouse wordt, in dató den spsccr. augustus, het volgend» geschreven Een vreesselijk oriwedër, hetwelk Bijna vier en twintig uren ge duurd heefc, is, in den nacht van den 25ste!) op den 2<5«engedeel- elijk over onze stad en gedeeltelijk oVer verscheiden omliggende ge meenten, uitgebarsten, walke laatste' meer bijzonder het tooneel v^rf ongelukkige gebeurtenissen geweest zijn. Hec onweder begon des a- vonds ten 10 ure; de regen viel bij stroomen én daar déden zich ster ke dondérslngee hooren, Het was, bij de onophoudelijke bliksemstra- en, gemakkelijk te bespeuren, dat het ingedrongen elektrieke vuur in den atmospheer, in groote menigte voorhanden was.; het onweder stilde echter eenigzins, maar begon, tegen middernacht, met verdub beld geweld. Een kléine noord-westen wind iiad het onweder 111 de rigting van het zuid-oosten gedreven, en alstoen rigtte het zijne ver woestingen in de dorpen Mnutondran en Saint - Orens aan. De bliksem trof, in laacstgémelde dorp, een eerwaardig hoofd. De pastoor dier gemeente werd dood im zijn bed gévoildeh, doof den bliksem aan het hoofd getroffen gevonden zijnde. Het onweder duurde voort, echter met minder geweldzich over de gèméeuten, ten oosten van Toulouse, uitstrekkende. In den mor gen van den cdsten \Vas het weder zeer stormachtig; tegen den mid dag kwam er nogmaals eene bui op, en het onweder brak op nieuw over de stad losdeszelfs verwoestingen meer bijzonder in verschei den in bovengemelde rigting gelegen gemeenten aanrigtende. De blik sem sloeg herhaalde malen in de dorpen CastelmaurouLspeyrouse eri Gragnsguein de eerstgenoemde gemeente werden twee niolenaars die bezig waren, de zeden te bergen, door deze vrctsselijke verhe ling getroffen; een hunner stortte dood ter neder; op het leven' van den. andere, die doodeiijk gekwetst was, was eergisteren morgen wei nig" hoopIn den voorhof van het landgoed van den baron Lapeyrouèe werd een Olm getroffen en geveld. In dezelfde gemeente is de blik sem in eenen sta! geslagen en heeft aldaar een varken gedood, tus- schen twee andere liggendewelke hoegenaamd geen letsel bekomen hebben; de eigenaar hetzelve willende gebruiken, deed het afhakken maar het varken gaf, hij het openen, zegr korc 11a het onweder, zulk eenen stank van zich. dat het onmogelijk was, niet alleen, om hec te bewaren, maar dat de eigenaar voorzigttighcidshalve verplipt was hetzelve zeer diep in den grond te begraven. Dit 'levert op nieuw eeth zeer opmerkelijk voorbeeld op van dén spoedmet welken het dier lijk ligchaam, dat door den bliksem getroffen is, tot ontbinding over! gaatdewijl de elektrieke stof de verrotting merkelijk bevOrderd Noff is de,bliksem in eenen grooten duiven-til, Op de grenzen der gemeen. te van Gragnague gelegen, geslagen; opmerkelijk is het, dat hét weer van ter zijde is ingeslagen, dewijl het dak van den til'hoegenaamd' uier beschadigd, maar alleen de deur getroffen is;.deze deur is met gaten doorboord, als of zij talrijke musketschoten had moeten uitstaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1