O, ALKMAARSCHE COURANT A*. 1826. N*. AANBESTEDING. WAARSCHUWING. Vaa MAANDAG Den 25 SEPTEMBER. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. 'p Woensdag den 27 September 1826, des namiddags ten twee ure zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland of bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Ingenietir van den Waterstaat, aan het Lokaal van het Gouvernement der Provincie te Haarlemworden aanbesteed Het aanleggen van een PAAL en STEENEN OEVERWERK, ter verzekering van een gedeelte des oevers van het Lekmesr bij Hoeksjantegen verdere afneming. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en Koffijhuizen sis: te Haarlem in den Toelastde halve Maan, de Leeuwrik en de Kroon; te Alkmaar in den Rooden Leeuw; te Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Formeren de en te Muiden in den Doelente Amsterdam in het Turfschip van Breda, in het Noordhollandsche Koffijhuis, bij A. Terpoorten in het 's Gravelandsche Veerhuisbij de Weduwe van der Horst en C°. in het Aalsmeerder Veerhuisop den hpek van de Bloemmarkt en Wijdesteeg, en bij H. van der Putten 111 het Koffijhuis de Paradijsvogelte Naar- «ku in de Kroonen te Weesp in de Roskam. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaanen bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D. Ment», den Ingenieur A. Kommen Pz., beide te Haarlem, de noodi ge informatien te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, op hunne herhaalde aanvragen bij het Gouvernement over het geen voortaan tot maintien der Beurt en Schuite - Veeren en der Keuren en Reglementen voor dezelve van ouds vastgesteld en bepaald bij de tegenwoordige omstandigheden zal kunnen worden behouden. .Heeft daarover ontvangen zoodanige opheldering, welke hem in staat stelt aan allen die het aangaat bekend te maken, gelijk zij doen bij dezen Dat ieder Octroij door Zijne Majesteit aan Barges of andere Vaar tuigen toegestaan, moet worden gecoisidereerd als eene uitzondering- op de algemeene Reglementen en Keuren der gemeentenmaar dat het aan alle andere we.ke geen diergelijk Octroij ontvangen hebben verboden is tegen die Keuren en Reglementen te handelen. Dat het alzoo aan niemand anders even als van oudsvrijstaat per sonen of goederen te vervoeren dan aan dezulken, welken dit volgens de Keuren en Reglementen op de Respective Veeren, met name dat van de Beurtman op Amsterdam en de Schuiten op Hoornde Zijpe enz.uitsluitend is toegestaan terwijl alle de zoodanigen welken daar tegen tr.ogten worden bevonden 'n overtreding te zijn in regten zul len worden vervolgd, en aan de gestelde prenaliteitcn onderworpen blijven. Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR ter, ontstaat, neemt, bij liet thans verkoelde weder, af. Hier in Oost-Vriei- land heerschte de ziekte alleenlijk in de marschen, vooral in de lage deelen; doch op de geest- en moergronden volstrekt niet; 111 Jever- land en in de stad Jever, welke aan den zoom van zand- en geest grond ligtis dit veel erger; ook schijnt aldaar het staande water in de oude slot- en stads-grachten veel daartoe bijgedragen te hebben. Op merkenswaardig is het, dat deze koorts aan de zee-kusten en zee-dij ken niet zoo hevig geweest is, als dieper in de marschen. Eb eo vloed moeten zeker veel tot zuivering der lucht toebrengen. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage den 15 September. Iu Engeland is van de, door den heer van Palmer uitgevonden nieuwe soort van ijzeren wegen, snet een enkel spoor, dat op stijlen rust, eene proeve genomenwelke schijnt gelukt te zijn. De weg bestaat dangelijk gezegd isuit een eenig band of spoorelf duim breed, dat op stijlen rust, ongeveer tien voeten van elkander staande en naar mate van de hoogten en langten van den grondhoogten eir.de den weg zoo veel mogelijk even te makende geringste hoog te is echter van twee en een half voet. De wagen heeft twee wie len, welke naar elkander toeloopen stevig met eenenas aan elkander verbonden en in den omtrek uitgeholdzoo dat zij in ïederen der beide kanten van het ijzeren spoor vatten. Aan den ijzeren stang of de as, welke de beide wielen verbindthangenaan stevige bouten geklonken twee kisten ieder van zeven of acht voeten lang en twee a derdehalf voer breed, zoo dat het onderste gedeelten er van bijna gelijk met den weg of liever met de onderste gedeelte der wielen komcen deze kisten alzoo het zwaarste punt van den wagen uitmaken. De te vervoeren goederen worden in deze kisten geborgen. De rijweg bes.aac slechts u.t een rij-of trekpaa vooreen paard, hetwelk verscheiden zulke achter elkander gespannen wagens trekt. Daar het paard zijdelings van het spoor moet loopen dewijl er gevaar zou zijn dat het dikwijls onder den boom van den wagen zou raken en daardoor denzelven uit het spoor zou kunnen ligtèr.zoo moet men lange trek-zelen, van wel 20 of 30 voet, bezigen, waardoor het paard ook gclijker trekt. De voordeelen van deze soort van ijzeren wegen zijn de volgende: dezelve kunnen aan den zijkant der gewone wegen aangebragt worden en benemen alsdan weinig van de nuttelooze breedte van den weg; zij kunnen aan de onrcgelmatigste oevers van de groote rivieren wor den geiegd, alwaar veelvuldige watervallen of ligt gebouwde bruggen alle andere ijzeren wegen onmogelijk zoude maken. De landeigenaars kunnen minder tegen deze inbrengen dan tegen die met twee sporen, omdat zij m.nder plaats beslaan, en de oppervlakte des lands mee door de noodzakelijke gelijkm.kingen veranderd behoeft te worden; dewijl liet spoor ten minste derdehalf voet boven den grond ligt, hindert da op denzelven liggende modder, de sneeuw of het puin, hetwelk, op andere wegen, de beweging der rijtuigen hinderlijk zijn, hier geens zins; de kisten kunnen, daar zij laag bij den grond zijn, gemakkelijk met de hand van het rijtu.g gel.gt en zonder groote moeite op andere wagens of in schepen overgeladen wordenzonder dat men ze ledig behoeft te maken; daar de ladmge hangen, of, om in scheepstermen te sprekendrijven en over zeer gladde oppervlakten rollenwor den de goederen niet door botsen of stooten beschadigden de wagen loopt zoo gelijk, dat men met water gevulde vaten kan vervoeren, zonder dat er een droppel uitspateindelijk is de wrijving op een eenig spoor veel minder dan op twee, en dit voordeel is zeergewigtig. Op den sjsten j sin ij 1825, is, te Chernut, in Hertfordshire, in Engeland in tegenwoordighe.d van eene groote menigte aanschouwers, eene proef met deze nieuwe wagens genomen. Het spoor was om trent eene engelsche mijl of 825 roeden lang. De stijlen waren van hout, goed in den grond geheid, en niet boven de dr.e voet boven dezelven verheven. Zeven achter elkander gespannen wagenswelke in ieder kist drie personenen «ene groote menigte steenen als ballast voerdenalles te zamen 42 personen en een' zweren last steenen werden zeer gemakkelijk door een paard voortgetrokken. De kisten hadden huiven of kappen en waren zoo ingerigtdat de rijdende per sonen zeer goed konden zitten. Amsterdam, den 17 September. d De zoo belangrijke uitdeelingen der commissie voor de noodlijden den door den watersnood in Noord - Hollandgaan geregeld voort; gisteren werd te Buiksloot de laatste zitting voor de gemeente Oost- zaan gehouden die te Zaandam Purmerend en Monnikendam zijn me de reeds afgeloopen. De uitkeeringen zijn aanzienlijk en de tevreden heid over dezelve algemeen. Heden nacht, ten 2 ure, werd door den vroedvrouw E. Mat- thif'sse, met adsizïêntie van den heel- en vroedmeester Benraai Johz.verlost van vier levende kinderen zijnde twee van het manne- j lijk en twee van het vrouwelijk geslacht. Johanna Bernardino Meij- BUITEN LANDSCHE BERIGTEN. DUITSCHLAND. Hamburg, den 16 September. Onze Liste der Börse Hallt deelt een berigt uit Oost-Vriesland mede van den Sstem dezer, hoofdzakelijk van den volgenden inhoud Men heeft thans een vrij algemeen overzigt van din in dit jaar, grootendeels reeds geheel afgeloopen graan - oogst in de uitvoerende f» de Noordzee gelegen landen uit hetwelk blijktdat de oogst in liet algemeen zeer beneden middelmatig uitgevallen is-, en voorname- lijk de haver, zoo erg a!s zeker in 50 jaren het geval niet gewtest is. Hier, in Oost - Vrieslandalwaar in goede jaren 24,000 lasten haver! worden gewonnen, zijn zeker geen 8000 last ingezameld, en zulks is jn onze naburige provinciën mede het gevalalwaar ook slechts een derde deel van de haver is ingeoogst. De winter - vruchten hebben nog al een middelmatigen oogst opgeleverd, doch voor voeder wel een derde tuindei dan andersondertusschen zijn deze soorten van vruchten nogcans wel gelukt en voortreffelijk ingeoogsthetgeen ech ter met de zomer - garst met zoo algemeen (hoezeer ook alles droog geoogst is) het geval is geweest nogtans merkelijk beter dan de ha ver. De boekweit staat zeer schoon, en wordt thans gemaaid. Het j boom, huisvrouw van Albert Hessing, zadelmakersknecht, inbekrom- Dieuwe raapzaad heeft van de aardvliegen (kleine kevers) veel geleden 1 pene omstandigheden, reeds met vier kinderen bezwaard, en wonen- «n is zoo zeer afgevroren dat veel voor de tweede maa! is moeten de op eene derde verdieping, achter de groote vleeschhalboven de gezaaid worden, en men nogtans nader op nieuw gezsaid heeft. Het j liggende Os. n°. 5Drie der kinderen zijn heden middag tea één vee in de weiden is in een' gunstige staat en bijzonder vet geworden.ure nog levend; het vi«rde is deze» morgen overleden. De oogst der veldbomen is, uit hoofde van de sterke droogteslechts zeer gering geweest. De zoogenoemde marschkoortseene soort van galkoorts, welke door net heete weder in junijjnlij en augustus in de marschen mnn* vm A n.-, 1,1»; 1 1 Den 18 September. Van de vierlingen alhier laatstleden zatnrdagnacht geborendoch jnn- j ni.usi.ucn, v au uc viciungcu aimer laaimeucii zaïurciagnacni geoorencocn p g van den klei-grond en het drinken van slecht wa- van welke reeds gisteren een overleden was, is ook dezea morgen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1