ALKMAAR SC LIE COURANT N\ 4*3 A9. 1826. iiecamiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiio Be r a le tor V 8 MAANDAG Den 3 O C T O i X. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in ie drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven )c GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD - HOLLAND. 1 Overwegende dat liet Stoomschip Noord - Holland, thans aan het r*Mieawediep geheel gereed ligt, om schepen die dit verlangen van de teede van Texel naar het Nieuwediep, of van het Nieuwediep naar jde reede van Texel of «aar buiten Glints te slepen. En dat alzoo ee- fcige bepalingen noodig zijnzoo betrekkelijk de wijze van aanvrage 'dier hnlp als van de betaling daarvoor te doen. I Overwegende dat het doel te» dezenalleen is zich schade'oos te •stellen voor hes gebruik der steenkolenbij dat slepen benoodigd en .tplie de kosten van het vaartuig en manschappenin het belang van klei» handelten lasten der provincie te laten blijven. T Gezien de voordragt van de commissie voor het Groot Noord-Hoi- jjandsch Kanaal. Art. 1. Het Stoomschip Neord-Hollandgevoerd door kapitein J.P. Duinker, ligt gestationeerd 111 het Nieuwedicp ten dienste van alle schependie deze haven uit- of inkomen ten einde dezelve uit- of inteslepeu. 1 Art. 2. De scheeps - bevelhebbersdie van deze belangrijke adsis- tentiè Wenschen gebruik te makenmoeten zich in tijdsbij voor melden kapitein aanmeldenten einde dezelve naar orde van aanvra. ge het Stoomschip op den bepaalden tijd kan gereedhoudenzullende de Sleeptrossen tot het vastmaken der schepen door hem kapitein worden geleverd. Art. 3. Ieder fchiponbepaald van welk charterzal voor liet uit brengen van het Nieuwediep tot op de reede van Texel aan den ge- 'fnelden kapitein Duinker moeten betalen eene somma van dertig gul denen even zooveel voor het slepen van de reede tot in het N.euwe- «liep. Art. 4. Wanneer de scheeps - kapiteins hunne schepen door het Stoomschip wenschen te hebben uicgebragt tot buiten Gaats, ofwel zich uit zee verlangen te laten binnenslependan zal daarvoor moeten worden .betaald ee:/e. somma van zestig gulden. Art 5. De kapitein zal in de beide voorseh. gevallen aan de scheeps kapiteins eene kwitantie voor de voormelde sieeploonen afgeven. - Art. 6. Indien eigenaars of gezagvoerders van schepen van dé ad- sistencie van het Stoomschip wenschen gebruik te maken om dezelven door het Groot Noord - Hoiiandsch Kanaal of over de Zuiderzee unnr of van Amsterdam te dogn slepen dan zullen dezelven alvorens tot bekoming van consent en regeling van loon aan den heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland zich moeten adresseren, ten e.nde daaromtrent door denzelven naar gelang der omstandigheden zal kun nen worden bepaald. En Zal deze wordtfn geaffigeerd in de steden AmsterdamAlkmaar en Purmeren'debenevens in de gemeenten Buikslootden Helder *an de Willem sluis de Sluit aan'het Zand en aan het Nieuwediep. en wijders een genoegzaam aantal exemplaren van dezelve bij conduc- tbirft-missives worden gezonden aan de voors. Kanaal - commissie aan de kamer van Koophandel en aan de beide heeren Havenmeesters, zoo tot informatie a's met invitatie daaraan de meest mogelijke publ; citeit te geven, eti eindelijk aan den bevelhebber van het Stoomschip Noord-Hollandom er Zich naar te gedragenzullende deze voorts Worden geplaats in de AinstCTdamsche Hgarlemsche en Alkmaarscbe coarsöteH. Haarlem den 21 September 1826. De Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land Van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie Vfn dezelven De Griffier der Staten van Holland, A. van ZUYLEN van NYEVEL.T- DE STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND- Verwittigd Bij dc'ze de gegadigden dat pp aanstaandeWoensdag den 4e October 1826, aan het Provinciaal Gouvernement te Haarlemdes namiddags ten twee uren, zal worden overgegaan tot de publieke'/W Besteding, van het do.?n eenige herstellingen, aan de OEVERWER- KEN van het Legmcer nabij Hoeksjau, Haarlem den 37 September 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. WAARSCHUW IN - F .F 1, /ii E,N WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, cp hunne berm aide aanvragen bij het Gouvernement, over het geen voortaan toe mammen der Beurt en Schuite - Veeren en der Keuren J Reglementen voor dezelve van ouds vastgesteld en bepaald, bh ft KkinVj° °'"Sl d den za! kunnen worden behouden. SJen^ntliéTdF°r*,Sep opheldering, welke hun in staat dezenbïkcnd te ^enzij doen bij Dat ieder Octroij door Zijne Majesteit aan Barges of andere Vaar- verboden is, tegen die Keuraf^^Re^metuenTc' iSS? btbbm*i Dit het alzoo aan niemand anders even als van oudsvrijstaat, per» sonen of goed'eren te vervoeren, dan aan dezulken welken dit volgens de Keuren en Reglementen op de Respective Veerenmee name dat van den Beurtman op Amsterdam, en de Schuiten op Hoorn, de Zijp® enz.uitsluitend is toegestaan terwijl alle zoodamgen welken daar tegen mogten worden bevonden in overtreding te zijn in regten zul* ■Jen worden vervolgden aan de gestelde pcenaliceiten onderworpen blijven. Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. DINNENL ANDSCHE BERIGTEN. Groningen, den 22 September. Dit volgend stuk isdoor middel onzer couranten., publiek geraaakl BER/GT, wegens het nieuve ziekenhuis in het arsenaal te Gro ningen door geneeskundigen van dit gesticht. Ten einde de meer en meer zich uitbreidende volksziekte te beteti. gelen en tevens de sterfte te doen verminderenbleef er geen middeE over, dan de inrigting van een gebouw, hetwelk een zeer groot aan», tal zieken koude innemen; daardoor immers moesten behouden wor» den alle die personen, welke anders door onreinheid, door gemis vstt oppassing, van voeding en geneeskundige htilp zouden omgekomen zpö; terwijl hetzelfde middel konde werkzaam zijnom de verspreiding der ziekte te beperkenin zoo ver dezelve in stand blijven en toe. neemt door gebrek aan zuivere lucht: want, hoewel deze ziekte Uit eigen aardtot hiertoe niet onder de besmettelijke te rekenen zij zoo kan dezeNe zich echter mededeelenen doet dit ook volgens de ondervinding, wanneer namelijk de uitvloeiselen van het menschelijke ligchaam en van andere stoffen in een bekrompen en onzuiver verblijf,, behalve haren eigenen nndeeligen aard nog door ziekte bedorven zijn k en zulks te meerwanneer de vatbaarheid der huisgenooten door zorg en kommerdoor gebrek aan voedsel en slaapvermeerderd is. Zulk eene heilzame inrigting is nu aanvankelijk tot stand gekomen, zoo dat er op den 8sten september met het ontvangen der Zieken een begin heeft kunnen gemaakt worden, wier getal thans, den 20sten dezer, tot 275 is opgeldommen. Deze zijn menschen tut de armste volksklasseweinige vreemdelingen in schepen huisvestendedienst boden en bewoners van armenhuizenen onder dezelve verscheidene zeer oude geheel va* krachten beroofden menschen, benevens een aanzienlijk getal kinderen. Hoeveel zuivere iucht en eene goeds geregelde hulp vermag,-blijkt daaruitdat zeer vele zieken reeds den volgenden dag blijkbaar beter zijnterwijl het groot verlangen van velen naar- voedsel het gebrdl? teekenthetwelk zij vooraf geleden hebbenen wordt dit bevestigd uit de aanteekenmgenwelke bewijzen, dat sedert den i6denniemand oyerledfin is Het getal der gestorvenen beloopt op dit oogenblik 12. Onder deze zijn stervende ingekomen 1. Mensehen omstreeks de 70 jaren 4. Kin deren van een jaar 2. MensC'aen van middelbaren leeftijd 5. Derhalve op 275 iugenomene zieken een totaal van 12 overleden. Wanneer men nu in aanmerking neemt, met alleen het getai der opgenomene personen, maar tevens dat het hetzelve bestaat uit zware en niet weinig verwaarloosde zieken, valt het van zelve in het oog, dat de evenredigheid van zieken en gestorvene zeer ger.ng is, en er dus nu reeds vele menschen behouden zijn. Maar nog weinig nut kan deze inrigting doen ter vermindering der epidemie zelve, zoo lang wij niet in de gelegenheid zijn, om aanmer kelijk grootcr getal zieken te verplegenen daarin blijven wij vooral belemmerd, door de dagelijks toenemende menigte van herstellende, van reeds geheel genezene en langdurige zieken, als welke de plaats blijven beslaan, die anders door nieuwe zieken konde vervuld worden; ter - wijl ook zij, die reeds geheel gezond zijn, meerendeels niet terstond in hunne woningen kunnen terugkeerenzonder gevaar van door het gemis van het noodigeweder in te storten en het getal op nieuw te vermeerderen. Wij verlangen derhalve ten vurigsteen als hulpmiddel van de eerste noodzakelijkheid, een afzonderlijk huis te bekomen, geschikt, om alle deze ir. te nemen en behoorlijk te verzorgen. Wat aangaat de reeds bestaande inrigting, deze is zoo gelukkig ge kozen, dat men onder zulke omstandigheden in den eersten tijd niec beter koude geholpen zijn. IJver en spoed, waarop het zoo veel aan komt in een geval van dezen'aard, alwaar het verzuim van eiken dag een aantal menschen het leven kostwerken hier te zamen met orde en geregeldheid zoo in de inrigting van bet gebouw, als de zorg voor het voedsel, de kleeding en ligplaatsen, en het daarstellen van een® goede apotheek, Waar door wij op dit oogcnbl.k weder in staat zijn om een gotal zieken te plaatsen ook is het gebrek aan mannelijke eu vrouwelijke bedienden met meer zoo dringend. Zoo veel werkt eene vrije hand, aan elk verleend, die met eenige zorg voor het inwendige van dit gesticht belast is; en het zien alleen cp het verhevea doeizender «enige andere bedenkingenaan de zjj» I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1