ALKMAARSCIIE A". 1826. Bij het opruimen der nieuwe kazeruea heeft men onder het dak tea 11MjiI 'iiillrïlliliiij ii ij i ^iliilil h 1 J e GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD-.HOLLAND. Overwegende dat liet Stoomschip Noot d - Hollandthans aan het Nieuwediep geheel gereed ligt, Om schepen d.e dit verlangen van de resde van Texel naar het Nieuwediep, of van het N enwediep naai de reede van Texel of naar buiten Gaats te slepen. En dat alzoo ee- nige bepalingen ngodig zijn, zoo betrekke ijk de wijze van aanvrage dier hulp ais van de betalitjg daarvoor te doen. Overwegende dat het doel ten dezen, alleen is zich schadeloos te stellen voor het gebru.k der steenkolen, bij dat slepen benoodigd en al.e de kosten van het vaartuig en manschappenin het belang van den handelten lasten der provincie te laten blijven. Gezien de voordrage van de commissie voor het Groot Noord-Hol- iandsch Kanaal. Bepalen: Art. i. Het Stoomschip Noord-Hollandgevoerd door kapitein J.P. Dtlinkerligt gestationeerd 111 het Nieuwediep ten dienste van alle schependi« deze haven uit- of inkomenten einde dezelve uit- of ihtealepen. Art. e. De schecps - bevelhebbersdie van deze belangrijke adsis- tentie wenscher. gebruik te maken, moeten zich ui tijds, bij voor melden kap.tem aanmelden, ten einde dezelve naar orde van aanvra-- ge het Stoomschip op den bepaalden tijd kan gereedhoudenzullende de sleeptrossen tot het vastmaken der schepen door hem kapitein worden geleverd. Are. 3. Ieder schip, onbepaald van welk charter, zal voor het uit brengen van het N.enwediep tot op de reede van Texel aan den ge- melden kapite.n Duinker moeten be.alen eene somma van dertig gul den, en even zooveel voor het slepen van de reede tot in het Nieuwe diep, Art. 4. Wanneer de scheeps - kapiteins hunne schepen door het Stoomschip wenschen te hebben ditgebragc tot buiten Gaats, of wel zicii uit zee verlangen te laten binnenslependan zal daarvoor moeten worden betaa.d eene somma van zestig gulden. Art 5. De kapue.n zal in de beide voorsch. gevallen aan de scheeps kapiteins eene kwitantie voor de voormelde sleeploonen afgeven. Art. 6. Indien eigenaars of gezagvoerders van schepen van de ad- 8istentie van het Stoomschip wenschen gebruik te maken om dezelveri joor Let Groot Noord - Hollandsen Kanaal of over de Zuiderzee na ar ©f van Amsterdam te doen slepen dan zullen dezelven alvorens tot bekoming van consent en regeling van loon aan den heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland zich moeten adresserenten einde daaromtrent door denzelven naar gelang der omstandigheden zal kun- »en worden bepar'd. En zal deze worden geaffigeerd in de steden Amsterdam Alkmam en Purmerende benevens in de gemeenten Buiksloot, den Helder, aan de Willemsluis de Sluis ,aan het Zand en aan het Nieuwediep en wijders een genoegzaam aantal exemplaren van dezelve bij conduc- toire missives worden gezonden aan de voors. Kanaal - commissie aan de kamer van Koophandel en aan de beide heeren Havenmeesters, zoo tot informatie als met invitatie daaraan de meest mogelpke publi citeit te treveu, en eindelijk san den bevelhebber van hét Stoomschip Noord-Hollandom er z'ch naar te gedragenzullende deze voorts worden geplaats in de AtnstardamscheHaarlemsche en Alkmaarsche Couranten. Haarlem den tl September 182^ De Gedeputeerde Staten van Noord-Ilolland, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie van dezelven Üe Griffier der Staten van Holland J. A. van ZUYLEN van NYEVELT. Men verneemt dat op den 5e October 'I., door Heeren Kiezers in deze gemeenten ter vervulling der beide vacatures in den Raad dezer Stad, veroorzaakt door et bedanken van den Heer Jacob Seba Har- tui en het overlijden van den Heer Mr. .7. C an Veentot .Leden van den Edele Achtb. Raad zijn verkoren, de Heeren Mr. BF.RNAR- DUS van LAAR Advoknat, en GERHARD jOHAN DlEDERIK de ROOCKMed cm» Doctor alhier, weiker installatie eerstdaags zal plaats hebben. BUITENLANDSCHE B E R I G T E N. O O S T E N R IJ K. Weenen den 24. September De Oesterreicbisc.be Be bachter behelst heden de volgende berigten van Konstantmopelvan den 7den welke met buitengewone gelegen- lieiel zijn one va?'gen De terugbrenging der vaan van den profeet, welke door den ge weldigen brand vau den 3isten augustus gestoord werd heeft den aden dezer plaats gehad. Deze brand, die bijna een achtsce gedeelte dezer onmetelijke hoofdstad (ongeveer zes duizend huizen} verteerde heeft 36 uren geduurddo hei igfae d va, den windliet gebrek aan' water en de buitengewone .dfoogte verijdelden de hulp, welke de overheid allerwege tot blussch.ng van den brand met onvermoeiden ijver aan- bragt. De verbazende magazijnen, onder den naam van C'aus Beses- uïLmZ'f7M'SJheUi"dV hotels van bijna al e m nister, en waar- d gheidbekleeders des Ryks, het paleis van dtn groot-vizier, het pa leis van den Armeuisèhen patriarch, benevens de patriarchale kerk, en verscheiden andere openbare gebouwen zijn .n de asch gelegd het ver les der regering wordt op meer dan zes millioen piasters begroot, dat van de turksche zoo wel als armenische kooplieden., enz., op vijft.g millioen piasters. Men heeft tot dus verre niet bepaald kunnen te weten krijgen of dit groote ongeluk aan toeval of aan kwaadwil ligheid'zij toe te schrijven; om verscheidene redenen, zegt de Beo- back ter, moet men geloven, dat, wanneer de oorsprong van den brand in een toeval ligt, de verspreiding het werk der mis. oegden was; want het is zekerdat de brand wendingen namd,e nog aan de rig- ting nocu aan het geweld van den wind kunnen toegeschreven wor den. De maatregelen van den groot -vizier waren even krachtig als snel. Meer dan 8000'man troepen en vier batterijen veldgeschut waren bin nen in het sérn.l in slagorde gesteldahe straten waren met soldate» bezeten nergens waagde het oproer zich te toonen. De Sultan heeft alle poorten van zijn paleis openen gelaten, om de ongelukkige fami- lien op te nemen, d.e eene schiulp.aats zochten; verscheiden duizen den vrouwen en k.nderen zijn 111 paleizenwelke de regering toebe. hoorengehuisvest gewordenandere hebben rijkelijke ondersteuning in geld bekomen. Een gedeelte der magazijnen zal op kosten van de regering weder opgebouwd worden en de bouw der nieuwe kazer nen istot dat in deze noodzakelijke bergplaatsen voor den handel weder voorzien isuitgesteld geworden. De groote meerderheid des volks schrijft dit ongeluk aan de gruw zame wraak der jan.tsaren toe die een voorwerp van algemeene ver- wensching geworden zijn. De Groove lieer heeft eenen firman, die aanleiding tot on.evredenheid en weerwraak kon geven herroepen. De legerplaats in het binnenst# des serails is11a de terugbrenging der vaan van oen profeet, opge evenen de groot - vizierverzeld van liet ge. eele ministerieheeft het paleis van den voormaligen aga der 'anusareu betrokken, hetwelk na de gebeurtenissen van den isden junijJ, den mufti was aangewezen. Laatstgcmelde zal van den Sultan een ander lokaal bekomen. BINNENLANDbCtlE BERIGTEN. 's Gravenhage den 27 September. nctici.kciijk dc ramp ic OsLcudekan men nog de volgende berig ten mededeelen. Ostende, den 23sten september. Dt verwoesting, door bet springen van een der kruidmagazijnen, ter deze stede, den ipden dezer veroorzaakt, is grooter, dan men z.ch uit ons eerst gegeven berigt zoude voorstellen. De meeste hui zen op het Hazegras en aan het Dok, alsmede buiten de stad, zijn ais geheel uit 'hun verband gerukt. In sommige zijn zelfs de muren verschovenen etnige zijn ganjch onbewoonbaar. De zoogenaamd® nieuwe stad heeft het voorkomen, als of er een bombardement had had plaats gehad. Groot s het aantal der genen die van naburige steden en plaatsen de jammerlijk geteisterde stad komen bezien. Den dag na het ongeval is eene kompagnie infanterie, van Brugge, ter versterking van het zwakke garnizoen aangekomen. Welke levendig heid door de beweging va.i werklieden en vreemde wandelaars er cok in de stad heersche, de verslagenheid blijft toch algemeen. Donder- da morgen vroeg zijn de verongelukte militairen 111 stilte ter aarde bezorgd. Het aantal der dooden en gewonden is als volgt: artilleris ten, gestorven 5, doodelijk gewond 5, ligt gewond 10; infanteristen, verongelukt 4, zwaar gewond 1, ligt gewond 1; burgers, omgekó men 4, zw ar gewond 1, ligt gewond 224. Een tweede luitenant der artillerie, die de bevelhebber van de mansc lappen in het magazijn was, ligt mede zwaar gewond, doch er is hoop op zijn her scel. Allerlei gissingen hoe er toch vuur bij het kruid is gekomen, blijven 111 omloop. Men verwacht een regterlijk onderzoek naar ds oorzaak van dit ongeval; en teregcbij zoo veel kruid, dat nog in andere magazijnen ligt, blijft het leven van meerdin 10.000 menscheti aan het grootste gevaar bloot gesteld. De vele Engelschen zich iti den badtijd hier nog ophoudende verlangde zoodra mogelijk hunnen dank den Allerhöogstenvoor het behoud van hun levenopenlijk in de kerk te betuigen en te bidden voor hunne gewondeverminkte en in armoede gestorte medemenschenis de procestant'che predikant, Adr. van Deinsealzoo gaarne in dezeopdonderdagavond hun voor ganger geweest, predikende vooraf over Ps. XLVI vs. 9. De talrijke vergadering dezer vreemdeli ïgen zal ongetwijfeld op morgen bij het houden eener C'iartity - Sermon (leerrede tot opwekking van menscli- lievéndheid} de britsche mUdadigbeid voor ongelukkiger! in derzelver eerste behoeftenopenbaar maken. Van wege de stedelijke regering wordt de schade; door de inwoners geledennnauwkenrig opgenomen: moge het zijn, om vergoeding aan de ongelukk en te bezorgen. Te Antwerpen wordt réeds ten behoeve van de Ostendennaars ingeschreven. Den 24"" september. Wanneer men de schrikkelijke gevolgen van het ongeluk van den 19den dezer naauwkenrig gadeslaatkan men nanmveliikj begrijpen, hoe het mogelijk zij, dat, honderde mensehen niet darrbij het leven hebben verloren. Overal ziet men ingestorte muren en anderen die zoodanig gescheurd z n, dat zij elk oogenblik dreven in' te va'len; gebroken en uit hare hengsels gerukte vensters, deuren en luiken; ingevallen zolders cn vern elde meubelen van meer of m rder waarde. Reeds heeft men meer dan driemaal honderd duizend pannen gebruikt, en nog ligt bet grootste deel der daken open. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. Van MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1