ALK M A AR SC II COURANT D, tessi -u,,- m%&5l 4. •^4 -- fcS^°°A A". 1826» N®. lil AANBESTEDING. CO °5- -9i Zullende alles gaar gebakkencn niet boven nech beneden de zer. .•er"' - •- - p '-<> •-- "v.". -_ t*-* X V ,-•• Van MAANDAG Den 16 OCTOBER. Deze Courant wordt geregeld ééns in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 C c 11 c e n ui de d>ie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. K A E II. e STAATSRAAD GOUVERNEUR van noord - holland. Gezien de missive van den heer inspecteur van het kadaster van den 30 Septenjber 11. n°. 103. Gezien art. 492 der methodique verzameling van wettenbetrekke lijk het kadaster. Brengt bij deze ter kennissö van een iegelijk die zulks zoude mo gen aangaan, dat de kadastrale taxaider landerijen, gelegen in het kanton Edamzal worden aangevam vi-, en voor zoo veel aangaat de gemeenten Edam en Kwadijkworden verrigt, door den benoemden taxateur Klaas Zuidssharwoudevergezeld door den heer controleur van liet kadaster A. van Tondtrenterwijl die werkzaamheden, wat betreft de gemeenten EtersheimMiddelie, Oosthuizen en Warder, zijn opgedragen aan den benoemden taxateur II. Muts, vergezeld door den heer controleur van het kadaster van Harlingen. En noodigï dien ten -gevolge'de belanghebbende burgemeesters uit, om voornoemde ambtenaren zoo veel mogelijk in hunne werkzaamhe den behulpzaam -te zijnen de eigenaars, boekhouders, pachters of zaakgeln-tigden0111 net klassement hunner landerijen bijcewonen en alle opgaven te doen, welke dr->. .-oor zouden Irnpnen dienstig zijn. Ik: zal deze worden gepubliceerd en cnfli ",erd waar zulks te doen gebruikelijk is, en wijders warden ge liajrlejnsd.e en Aifcmaantci e Couranten Gedaan te llauri.mden 6"-" Ociulcr De H:;u Van TETS daatst in de Atnsteraamsche 1826. tad Gouverneur voornd. van GO U D 111 A AN ÏROVINC,! E N O O R D-HOLLAN D. Op Woensdag den 18 October 1826des namiddags ten twee uren, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-IIoIlauddf bij dészelfs absentie door ccn der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn vsn den lloofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan bet Lokaal van het Gouvernement der Provincie Haarlem, worden aanbesteedi liet zesjarig onderhoud van de ZEE WERKENgelegen voor de kusten van Huisduinen en den Helder, te beginnen met den ri?g van de goedke-.ri der «besteding en Zullende eindigen reet ultimo September '182,2, Deze aanbesteding zal ge l<s 11 bij inschrijving en Opbod. De bestek! cn hiervan zul tér lezing liggen, boven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de Voornaamste Logementen cn Kaffijlniizej)sis: te Haarlem in den Toelast, de hakte Maardc Leen rik en de Kroon; te Alkmaar ir, den Roeden Leeuw; te Hoorn in v O;:gemaal te Schip; te Formeren de en te Muiden in den ÖU te Amsterdam in het Turfschip r,;;> Sire da, in het Noord';Harde Ko/fi'n.'isbij A. Terpoorten m (ff 'sGraveitindscie HermitI .j Weouwe van der liorst en O. in het Aalsmeerder leerhuis, op den ia: v:-; de Blo^ramarkt en Wüdesteeg, bij II. van der Putten in liet IvoIHjlft de Paradijsvogel en in het Enk huizer Heer; tuis; te Naarden in Km te VVeèsp in de Roskam; te Edam en tc Mnnnikendwa on Raadhuis. Zullende ah'it nAgcn vóór et aanbesteding dc noodige aanwijzing v.'orden gedaan, bibij den Ho ,1--vieiir van den Waterstaat D. Men ft. en den Ingenieur A. Kmomers I's,, beide te Haarlem, de noodi ge information te bekomen zijn, De Staatsraad Gouverneur van Noord- Holland Van TETS van GOüDRIAAN. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR BURGEMEESTER en ASSESSESSOREN der Gemeente HEI RFR en BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente ZIPE onderling overeengekomen zijnde, om" in het Trekschuiten- Veer van den Helder op de Stad Alkmaar door dc Zijpe en vice versa «enige noodzakelijke verbeteringen daar te stellen Hebjen goedgevonden de navolgende bepalingen daarop vast te stellen Art. 1. Het Veer van den Helder op Alkmaar door de Zijpe en vice versa, zal, zoo lange er voor de verlegging van hetzelve geene dringende r.oöcter.kelijkheid is, zijnen loop hebben langs het Grooce Noord-HoIIandsch Kanaal tot de Stolpen en de Zijpe, en van daar dooi de Egalementsloot over de Schagerbrug in dezelve Gemeente alwaar van Schuit zal verwisseld Worden, en Vervolgens van daar 'door de oude Zijpsche Vaart tot de plaats waar dezelve weder in het Kanaal valt, cn verder weder lang hetzelve tot in de Stad Alkmaar De var, de Stad Alkmaar naar tien Helder varende Schuitenzullen denzeliden weg nemen en aan de Schagerbrug hunne passagiers en goe- «teren aan de HcJdersche en Zijpsche Schippers overgeven, even als die door hun op de bepaalde Uren van de Schippers van den Helder zullen worden overgenomen. t rrt*r* l\tl \eer Z?1 tllsschen IlGt Nieuwindtef en de Scfotterbrut bediend worden door de Schippert van dei. Helder en de -?,i-t tcr' vml hetzelve tusschen de Schagerbrug en de Stad Alkmaar,door de A'^naa, scne en Zijpsche Schippers zal worden bediend. Art. 3. De Uren van afvaart en aankomst der Trekschuiten wor den bepaald als volgt Van het Nieuwediep des morgens ten 8 ure. Van Schagerbrug teu uf ure, en zal ten 3 ure des namiddags te Alkmaar aankomen. Van het Nieuwediep des nachts ten 12 ure. Van Schagerbrug 's morgens ten 4 ureen zal 's morgens ten 7a ure te Alkmaar aankomen. Van Alkmaar des morgens ten 7 ure. Van Schagerbrug des morgens ten io§ lire, en zal des namiddags ten 2 ure aan het Nieuwediep aan den Helder zijn. Van Alkmaar des middags ten 3 ure. Van Schagerbrug des avonds teu 6\ ureen zal ten e), ure aais het Nieuwediep zijn. Art. 4. De wederzijdiche Schippers worden bij dezetot eene be- leefde en prompte behandeling aan de Reizenden, ten «ruscigsceu aan gemaand. v V Art. 5. Zij zullen hebben te zorgen, dat zij prompt op de oepnai. de uren afvaren en aankomen, op dc verbeurte van drie guldens voer ieder halfuur verschil, echter zeer buitengewone voorvallen uitgezonderd. Art. 6. En zal deze door M. E. G. Achtb. de Gedeputeerde Sta- ten van Noord-Holland geapprobeerd zijnde, binnen de Stad Alkmaar en de Gemeente Helder en de Zijpe worden gepubliceerd en genffi- geerd, en zullen de. Uren van Afvaart en Aankomst der Trekschuiten van voorszVeer, twee malen in de Haarleinsche en Alkmaarsche cou ranten worden geadverteerd. Aldus onderling opgemaakt cn Gearresteerd tusschen de Regeringen der Stad A kmaar, cn die der Gemeenten van dc Helder en dc Zijpe# op den ie September 1800 zes en twintig. De Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, FONTEIN V E 11 S C IIU IR. Ter Ordonnantie van dezelven (get.) Df. DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Dc Burgemeester cis Assessoren der Gemeente Hel der en Huisduinen (get.) J. in 't VELT, Ter Ord nnautic van Dezelven (get.) C. JONGKEES, Secretaris. De Burgemeester cn Assessoren der Gemeente Zijpe, Bij indispositie dér Burgem Qp?.'.) A. VADER, eerste Assessor, Ter ordonnantie van dezelven (get.) G. BLAAÜBOER, Secretaris, Gezien en goèdgekeurd door H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten va Noord-Holland, ingevolge dispositie van heden N°. 24. Haarlem 5 October 1826. I11 kensisse van mij De Griffier der Staten Van Holland, (get.) A. van ZUYLEN van NYEVELT. Voor eensluidend afschrift, (get.) G. J O N G K E E S. I Voor konic conform (get.) Dr DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. flct Kiescoüegieingevolge het Reglement voor het Stedelijk Be- st'mr, op den vijfden dezer vergaderd geweest, heeft ter vervulling van twee openstaande plaatsen in den Raad dezer Stad, verkozen de Heeren Mr. Tiet-nar dus van Laar, Advokaat, en Gerhard Johan Die perik de Roock, Medicina: Doctor, welke Heeren op lieden zijn ge ïnstalleerd geworden. Alkmaar de a ue October 182(3. BROOD-ZETTING. «mesB»o»--4K» ■■CH5B9-' - BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, beptien bij dezé, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zai' zijn van liet fijn Wit Tarwenbrood 2j)r| Ct per Neder!. Pond. Het grof Bollenbrood I9r| Het ongebuild Tarwenbrood 22 Het Roggebrood opr§ en dat mitsdien de prijzen cn het gewigt van het Brood binnen dez« Fijn Wittebrood of regels Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood Pond. Once. Lood. moet wegen 3- 10. n 1. 7- 4- 12. 6. n r> 18. 5? 8. n 24. 1 1 3> 99 2. 6. 05. - I n n 22. 6e 99 n 5<>- Bollenbrood Bollen, 8. voor'5. Cents Ongebuild Tarwebrood Roggebrood

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1