alkma arsciie COURANT K*. A". 1826. kadaster. rusland. Van MAANDAG ts C{ ^^iiii!S^i;;ii|iiii![iiii!i.i!i[iiiiiyii!'iiii!iiiriiiiiii(ii A D e a 23 0 T 0 t E R* Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op i™™—* - - v en per Ne. voor 6 Centen uitgegeven. Maandag, voer de PrfavMit 78 Centen in de drie maanden r>E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND. Gezien de missive van den lieer inspecteur van het kadastervan den '\o September 11. n®. 1*2. Gezien art. 492 der methodique verzameling van wetten s betrekke lijk het kadaster. Brengt bh deze ter kennisse van een iegelijk die zulks zoude mo ten aangaandat de kadastrale taxatie der landerijen, gelegen :n het "Kanton Beverwijk, zal worden aangevangen, en voor zoo veel aan gaat de gemeenten Beverwijk en Wijk aan Duin en Zeeworden verrigt door den benoemden taxateur P. Leek, vergezeld door den heer con troleur van het kadaster, jonkheer G. P. C. van Breugel; terwijl die werkzaamheden, wat betreft de Gemeenten Krommenie, zijn opgedra gen aan den benoemden taxateur B. IVerendlijn Smitvergezeld door den heer controleur van het kadaster M. C. Weggelhorst. Fn noodi't dien ten gevolge de belanghebbende burgemeesters uit, om voornoemde ambtenaren zoo veel mogelijk in hunne werkzaamhe den behulpzaam te zijn,, en de eigenaars, boekhouders, pachters of zaakgelastigdenom het klassement hunner landerijen bij te wonen en alle die opgaven tc doen welke daarvoor zouden kunnen dienstig zijn. En zal deae worden gepubliceerd en geaffigeerd waar zulks te doen gebruikelijk is, en wijders worden geplaatst in de Amstcrdamscne9 llaarlemsche en Alkmaarsche Couranten. Gedaan te Haarlemden ióde" October 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUD1UAAN. De Burgemeester en Assessoren der Gemeente Ilei< der en Huisduinen (get.) J. in 't VELT, Ter Ordonnantie van Dezelven C. JONGKEES, Secretaris. De Burgemeester en Assessoren der Gemeente Zijpe, Bij indispositie van den Btirgem: (get) A. VADER, eerste Assessor, vs Ter ordonnantie van dezelven cgetO G- BLAAUBOER, Secretaris.. Gezien en goedgekeurd door H. E. G. A. de Gedeputeerde van Noord-Holland, ingevolge dispositie van heden N 24. Haarlem k October i8s6. 3 I11 kennisse van mij De Griffier der Staten van Holland, (get.) A. van ZUYLEN van NYEVELT, Voor eensluidend afschrift, De D1EU FONTEIN VERSCHUIR.. Secretaris. A'ENNISGEFING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR BURGEMEESTER en ASSESSESSOREN der Gemeente HELDER en BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente ZIJPE, inderling overeengekomen zijnde, om in het Trekschuiten - Veer /an den Helder op de Stad Alkmaar door de Zijpe en vice versa, eenigc noodzakelijke verbeteringen daar te stellen Hebben goedgevonden de navolgende bepalingen daarop vast te stellens Art 1 Het Veer van den Helder op Alkmaar doör de Zijpe en vice versa, zal, zoo lange er voor de verlegging van hetzelve geene dringende noodzakelijkheid iszijnen loop hebben langs het Groote Noord-IIollandsch Kanaal tot de Stolpen en de Zijpe, en van daardoor de Eaalementsloot over de Schagerbrug in dezelve Gemeentealwaar van Schuit zal verwisseld worden, en vervolgens van daar, door de oude Zijpschö Vaart tot de plaats waar dezelve weder in het Kanaal valt en verder weder lang hetzelve tot in de Stad Alkmaar. De van de Stad Alkmaar naar den Helder varende Schuitenzullen denzelfden weg nemen en aan de Schagerbrug hunne passagiers en goe deren aan de Heldersche en Zijpschc Schippers overgeveneven als die door hun op de bepaalde Uren van de Schippers van den Helder 'zullen worden overgenomen. Art Het Veer zal tusschen het Nieuwendiep en de Schagerbrug, fcediend"werden door de Schippers van den Helder en de Zijpe ter wijl hetzelve tusschen de Schagerbrug en de Stad Alkmaardoor de Alkmaarsche en Zijpschc Schippers zal worden bediend. Art. 3. De Üren van afvaart en aankomst der Trekschuiten Wor sen bepaald als volgt Van het Nieuwediep des morgens ten 8 ure. Van Schagerbrug ten 1 li ure, en zal ten 3 ure des namiddags te Alkmaar aankomen. Van iiet Nieuwediep des nachts ten 12 ure. j' r> VUU li V L 1, iv-ii -V. .-r- Van Schagerbrug 's morgens ten 4 ureen zal s morgens ten 75 ure te Alkmaar aankomen. Van Alkmaar des morgens ten 7 ure. Van Schagerbrug des morgens ten io| ureen zal des namiddags ten 2 ure aan het Nieuwediep aan den Helder zijn. Van Alkmaar des middags ten 3 ure. van Schagerbrug des avonds' ten 6'2 ureen zal ten 9! ure aan het Nieuwediep zijn. Art. 4. De wederzijdsche Schippers worden bij deze tot eene be leefde en prompte behandeling aan de Reizenden, ten ernstigsten aan gemaand.^ zu)]en hebben te zorgen, dat zij prompt op de bepaal de'uren afvaren en aankomen, op de verbeurte van drie,guldens voor ieder halfuur verschil, echter zeer buitengewone voorvallen uitgezonderd. Art. 6. En zal deze door H. E. G. Achtb. de Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland geappreteerd zijnde, binnen de Stad Alkmaar en de Gemeente Helder en de Zijpe worden gepubliceerd en geaffi geerd en zullen de Uren van Afvaart en Aankomst der Trekschuiten van voorszVeer, twee malen in de Haarlemsche en Alkmaarsche cou ranten worden geadverteerd. Aldus onderling opgemaakt en Gearresteerd tusschen de Regeringen der Stad Alkmaar en die der Gemeenten van de Ilelder «n de Zijpe, op cteu i= September 1800 zes en twintig. Be Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, (get.) F O N T E IN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven (jet.) De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Moscou, den 28 September. Alhier is publiek gemaakt de volgende Oorlogsverklaring van Rusland aan Perzik. De twijfeldie Rusland nog wegens den aard vaneenen een en plotseliiken aanval koesterde, is verdwenen. Eene maand lang heeft het russisch gouvernement het als onmogelijk beschouwddat de Souverein van Perliein volle vrede, onder vnendschappeh ke o - derhandelingen, zelfs zonder een.g voorwendsel van kla. en1c 1 zo der voorafgaande verklaring, zijne troepen zougela t hebben wc ni^icrh irrondeebied te schenden, hetzelve te veroveren es er oouog en onstand tevens te brengen. Deze zoo natuurlijke gedachte was echter eenfi dwaling. Niet, zoo als Rusland in deszelfs gematigdneit en welwillendheid dacht, niet een der nabij deszelfs grenzen wonende barbaarsche volksstammen heeft dezelve onverhoeds geschondenneen, het perzisch leger zelf heeft plotseling onze. posten aangetast en is tot in het hart onzer grens-provintfien doorgedrongen. Ook is het geenszins een of ander oproerzuchtig opperhoofdwelkemet verachting der bevelen van den Schah, dezen aanval bestuurt; neen, diens eigen zoon, de vermoedelijke erfgenaam van den troonbestuurt dezen invul en doet denzelven v.an aanhitsingen tot opstand vergezeld gaan. Rusland, genooddrongen om geweld met geweld te keer te gaan zou het zich ten plin gemaakt hebben, ten aanzien van Europa, de oesc.iuldigin- een te beantwoordenop welke Perzie de noodzakelijk le.tl van zulk eenen buiteneewonen maatregel zou hebben gegrondindien de grie ven van dat land aan hetzelve bekend warenof zelfs indien het die slechts kon gissen. Maar Rusland, hoezeer, zoo wol het onderwerp ■ils de oorzaken van het geschïidat door de wapenen staat beslecht worden aan hetzelve onbekend zijnzich er bij bepalendeom een vluetig tafereel van zijne betrekkingen met het gouvernement waardoor het aangerand wordt, te schetsen, zal bewijzenof het eene dergelijke inbreuk op de traktaten en op alle beginse.en van liet regc der"volken verwachten kon. De goddelijke Voorzienigheid had, op het oogcnblik, in hetwelk gedenkwaardige overwinningen het edele verbondwaardoor het vaste land van Europa is gered geworden, bekroonden, insgelijks de pogin gen van Rusland, in den oorlog, welken liet tegen Perzie voerdege zegend Verscheiden perzische provinciën waren door oe russische legers 'veroverden Perzieten gevolge dezer overwinningenden vrede gevraagd hebbende, werd er, op den iacen october 1813, een traktaat tusschen de beide Mogendheden te Gnlistan getcekend. Die raktaat schreef hunvan dien tijd af, de regelmaat hunner wederzijd sche betrekkingen voor. Bij hetzelve wasop oen grondslag van her statu S auoadpraesentem de staat hunner respective bezittingen geregeld en waren Rusland slechts twee wezenlijke verpligtingen jegens het hof vul Teheran opgelegddie namelijk van den zoon van den Schab, -n' welken deze monarch zijn erfenis verzekerdeais wettige erige- namen van de perzische kroon te erkennen cn die van met gemeen óverlesr van uerzische commissarissen, de demarcatie af te perken der s-'sn/en welkebij het traktaat van Gnlistan gegeven zouden wor den 4.'de provinciën, waarmede het Russische Rijk vergroot was. De eerste dezer verpligtingen is, met de uiterste «nauwkeurigheid door Rusland vervuld geworden en zoodra het kabinet van Sint-Pe- tenburg te weten gekomen was, dat Fcth-Ah zijnen zoon Abbas- S tot opvolger had benoemd, bevlijtigde het zich, om hem .11 de reeten van vermoedelijken erfgenaam der kroonwaarmede hij door het besluit van zijnen vader bekleed was, te erkennen De tweede dezer verpligtingen was aan eenige zwarigheden onderhevig, en de voornaamste dier zwarigheden was nog niet opgelost, toen Rusland de smart ondervond van den grooten vorst te verliezen, welke deszelfs voorspoed en roem tot zulk- een' hoogen trap gevoerd had. Inmiddels hadden deze zelfde onderhandelingen betrekkelijk opgemelde geringe zwarigheden onophoudelijk bewijzen opgeleverd van die rondborstige eer- liikheid welke de algemeene staatkunde van Keizer Alexander ken schetsten. Zijne bevelen pasten onophoudelijk, op zijne betrekkingen met Perziebet systems toe van vredevriendschap en wederzijdse^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1