ALKMAARSCHI COURANT r^igöEis: N'. 4?J 1 ;V r**- l. J 'r v. i m iiniri fff iA"*TJ'üft?ü'fr^1 Den 30 OCTOBER. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag ,«r de Prijs van 78 c n t e n in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. Op Woensdag den 1 November 1826, des namiddags ten twee uren, zal onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij dcszelfs absentie door een der Leden van de ,s de~lijkstatie vertrokken. Gedeputeerde Statenen in bijzijn Van den Hoofd-Ingenieur van den annr Waterstaat, aan het Lokaal van het Gouvernement der Provincie te Haarlem, worden aanbesteed: Het BEPLANTEN met Helm en Berkhout van de Duinen langs de kusten der Noordzee van Wijk aan Zee af tot Caiantsoog toe, en zulks in plaats van de op den 26 April 1826 gedane aanbestedingen van het ie en 2C perceel van "het Beplanten met Helm, Berkhout en Stroo van de Duinen en Zanddijken van Wijk aan Zee af tot cn met het eiland Texel en het annexe Eijerland, als welke voor vervallen zijn gehouden. gevoerd. Deze begeerte is terstond na het overlijden aan de menigte bekend gemaakten van dat oogenblik heeft het mmucorie zich met deze zaak niet verder gemoeid. De ingezetenen hebben zicli beijverd, om een man, die hun gedu rende een reöks van 40 jaren een leerzaam vermaak had verschalt; die buitendien in zijne bijzondere betrekkingen een brhaf, regtschapen en hulpvaardig man is geweest, de laatste èere te bewijzen. feit Het rouwkleed droeg eene laurier- kroon en de slippen werden door de voornaamste tooneclspelers van den franschen schouwburg gehouden. Het lijk is door ten minste 10,000 personen, met de uiterste betamelijkheid, met ongedekten hoofde gevolgd. Deze stoet bestond in de eerste plaats uit tooneel- spelers, doen ook uit Pairs, gedeputeerden, academistengcneinais, schildersbeeldhouwersdichters- kwekelingen ineen woord me de keur der ingezetenen dezer hoofdstad. Het nantal der aanschou wers konde ten minste op 80,000 wórden begroot. Aan het kerkhof van Pera la Chaise gfkomenis het lijk door kwe kelingen naar het graf gedragen. Laf on,de vriend en mededinger des overledenen, beeft in eene .gevoelvolle lijkrede deszei lis voortref felijke talenten en den hoogen graad tot welke hij de uitoefening zij ner edele kunst had gebragt, geschetst. Arnault heelt hulde gedaan aan zijne deugden als menschals burger en als vrienden neefc Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en K oiïijhuizenals: te Haarlem in de,- Toelast, de halve.Maan, de Lceuwrik en de Kroon; te Alkmaar Jin t gewaagd van zijne zuchtom alle de gene 7. O 7 1Jlo eMorl/nnrliirp tDPfIPn Weï den Roodcn Leen.'te iloorn m net Ongemaakte Sc nipte Purmeren- de en te Muiden in den Doelen te Amsterdam in het. Turfschip van Breda, in het Noerdhollandsckc Koffijhuis, bij A. Terpoorten in het 'sGravelandsche Veerhuisbij de Weduwe van der Horst en C°. in het Aalsmeerder Veer'ruis, op den hoek van de Bloeramarkt en Wijdesteeg, bij II. ran der Putten 111 het Koffijhuis de Paradijsvogel en in het Enk huizcr Veerhuis; te Naarden in de Kroon; te Weesp in de Roskam; te Edam en te Monnikendam op het Raadhuis» Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan, en bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat D. Mtniz en den Ingenieur A. Kommer s Pz., beide te Haarlem, de noodi ge informatien te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland Van TETS van GÖUDRIAAN. gewaagd van zijne zucnt, um .me u». 6>..ivU-u. - gevoelens, die door staatkundige factiën werden vervolgd, schuilplaats te verlenen. Jouy heeft het verlies betreurd EUITENLANDSCHE BERIGTEN. RUSLAND. Moscou, den 29 September. Gisteren heeft het volksveest der krooning plaats gehad. Te mid den van de daartoe bestemde plein, was een paviljoen voor de kei zerlijke familie opgerigt; aan beide zijden had men, op zekere afstan den, vier gallerijen opgerigt; de eerste voor de lieden der drie eerste standende tweede voor de staatsgezantende derde voor de gene raals en de vierde voor de personen van liet hof. Verder op, aan beiden zijden, waren zeer lange gallerijen voor de aanschouwers. Tus- scheii deze gallerijen en over de geheele lengte van het plein, zag men een en twintig tenten voor de muzijkzestien kaskaden en acht fon teinen van witten en rooden wijn, twee gleijbergennegen boseh- tooneeleneeae troep koordendansers, drie amphitheaters voor het opgaan van een gelijk getal luchtbolleneindelijk 240 lange tafels. Midden op elke talel was een gebraden schaap, rrtet vergulden horens en verzilverenden kopen de romp met rood damast overdekt. Op elke zijde eer.e vaas, waarin twee emmers bier, een gesuikerde koek, in den vorm van een bloempot met rozen, een martdtje me: appels, een schotel gebraad (uit 30 boenders, 4 ganzen en 4 eende'11 bestaande,) met een verguld of verzilverd gevogelte er opeene vaasinhouden de twee emmers meede, eene vaas met pruimen, twee hammen, ee ne vaas, waarin twee emmers bier, een mandje met peren een scho tel gelei; weder appels, en eindelijk een stuk „ekookt vleescli van 60 pond. Op elke tafel waren voorts nog 100 witte- en 40 kleine rog- gebrooden. Men rekent, dat er in den morgen tweehonderdduizend mensclien bijeen zijn geweest, Er zijn bij deze gelegenheid san het volk uitgedeeld 240 schapen480 gesuikerde koekeneven zoo veel stukken gekookt vleeschvan 60 pond ieder, en borden gelei; 7200 hoenders, 1000 ganzen en 1000 eenden, allen gebraden; 46,000 ap pels even zoo veel peren en pruimen4©oo emmers bier en even zoo veel meede; 2420 emmers roode en witte wijn; 24,000 witte brooden9600 kleine roggebrooden cn even zoo veel hammen. F R A N K R ÏJ K. Parijs, den 21 October. Na dat de aartsbisschop eerst met zachtheid, naderhand met meer klemmende woorden, gepoogd heeft aan het ziekbed van Talma te •worden toegelaten en zulks door de nabestaanden is geweigerd is denzelven, zoo men verzekert, van dit aanzoek kennis gegeven, en heeft hij die weigering goedgekeurd, als wel overtuigd, dat men van om 't even van welke hulp en t welk de kunsten en letteren door zijnen dood zouden lijden. Ook dit vooral heeft weder geteerd, dat de meerderheid der pani sche ingezerenen godsdienstigeverdraagzaamheid weten te waarderen; het ergert de monarchale en jesuRsche partij geweldigdie met hooge woorden vordert, dat Z. M. zijne tegenwóordi ;e ministers zal weg zenden, 0111 den troon en het altaar te behouden. Talm'a heeft eigenhandig eene korte schets van zijn leven geschre ven; in- dezelve-word echter van zijn' ouderdom geene melding -ge maakt; doch, volgens alle narigtenis hij in den jare 1760 geboren. Aan eene drukfout is liet toeteschrijvendat zijne geboorte in die Bi ographic des Vivans in 1766 wordt opgegeven.^ De vader van dien ver maarden tooneelspelerwClke deszelfh eerste jaren in Engeland door- bragt, was tandmeester van beroep. Hij laat eene weduwe 11a. (Ca rolina 'van Iiqve')Welke gedurende eenigen tijd den roem van het tooneel met hem deelde, doch wier zwakke staat van gezondheid haar in den jare 1810 noodzaakte tot eene vroegtijdige verwijdering van het tooneel te besluiten. Uit dat huwelijk zijn geene kineeren ge- proten. Mevrouw Talma heeft de laatste oogenblikken van haren man niet kunnen bijwonen. BINNENLANDSCI-IE BERIGTEN. Amsterdam den 25 October. De op den nden dezer hier. ter stede begonnen cn sedert volbrag- te volkstelling heeft hec volgende resultaat opgeleverd Gereformeerd gezinden 100,899; RoomscJi-Katiiolijken43,212; Evangelisch-Luter- schen, 02,263; Hersteld - Ltiterschen9,845; Rcinonstrantjchen 777; Doopsgezinden, 1,946; Bisschoppelijke Kleregie, 237; Hoogduitsch- Israè'litisch18',9^8 PoAugeesch - Israëlitisch 2,520; onderscheiden andere niet genoemden gezindheden, 107; makende een totaal van 200,784 zielen. 's Gravenhagen, den 24 October. Aangaande den staat der heerschchde ziekte in de provincie Over ijssel, is ons het volgende berigt toegezonden, gedagtcekend j, Zwolle, deu nostcn October. De ziekte, welke in de provincie Groningen @n Vriesland, sints eenigen tijd, de outzettendste verwoestingen heeft aangerigt, is ook sedert eehigé weken naar de provincie Overijssel Overgeslagen en heeft een groot aantal der Ingezetenen van de Gemeente BlokzijlKuin- reOldemarkthef ambt VollenhoveBlankenheim en de lage gedeel ten der gemeente Steenwijkenvold aangetast. In de eerstgenoemde zijn van den 25sten september tot den 8sten october, dus in den tijd van 14 dagen, 22 menschen overleden. I11 jhet begin der tegenwoordige maand bevond zich het drie vierde gedeelte der bevolking aldaar, bestaande uit 1705 zielen ziek, en veroorzaakte eenen stilstand in handel en bedrijvend.e armoede deed geboren worden. Voornamelijk bestond er gebrek aan geneeskundige hulp, hetwelk allertreurigst was. Door de edelmoedige aanbieding tot dienst- berooning van vier kandidaten in de geneeskunde de heeren P. G. Ramoer, Nou rijK. F. C. Buchner cn F. IV. van Riemsdijk, en de zorgen van Z. Exc. den heer gouverneur dezer provinciewerd 111 dit gebrek allergelukkigst voorzien; terwijl ook de artsenijmeng- kundigë dienst welke niet voor de tegenwoordige behoefte was be- liem zoude hebben gevergd een beroep aftez weren aan 't welk hij rekend zeer werd verbeterd, zoo door de bevelen, welke Z. Exc. zijnen roem 111 de maatschappij schuldig was, 't we'lk hij vermeendei de heer gouverneur tot de aanschaffing van geneesmiddelen en verkwik- met eere te hebben vervuld en 't welk hij nog op zijn doodbed hoog j kingen voor de behoeftige lijders heeft uitgevaardigd, als de door Z. schatte. Tevens moet hij zijne begeerte hebben te'kenn-n gegeven 1 Exc. gemaakte schikkingen tot zending derwaarts van twee artsenij dat zijn lijk dadelijk van zijne woning naar het kerkhof zoude worden mengkundigen. Alle deze, voor de inwoners der bezochte streken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1