A L K M A A R S C H E COURANT SSgSrS ha^&. n.cht,'vee,. - "vJji; fEtëZ W™ '*«4» A°. 3826» X;'-* Mm&\ u. <#mm 1 •ï^^^iiSSÖto'A t$\ AS; fontein verschuir. m» dm, iü, O» MM nen vorisen da^ was er een man om dezelfde reden ter dood ge- bra "t. Op dien dag werden twee vrouwen in zakken gestom« VoXnfrl hirten dezelve er. op die wijze door de haven, langs cie x; V a u M A A N D A G zjn?Jj/rtrr^ I I.j'li fp^-iSS-" Den 6 NOVEMBER. De~* Co-vent wordt'gereid eens in de week en wel op Maandag w Ve~e Lour an s 6 c e lU e n wtgegeve, Sn Prijs van evens 78 Centen in de drie maanden K E N N I S C E V I N G. I?IIP rVMFESTER, en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, rcr kenn.sse van de ingezetenen dezer Stad en Juris dictie van dien dat* van den óden tot den 13clen dezer loopende maand r-des Zondags uitgezonderd:) van des voormiddags tientot des na- uren ter Secretarie alhier, ter visie zal liggen het ontwerp der nominative Lijst, van de Contribt,abelen binnen1 deze «rpnipente tot bestrijding der kosten van de dienstdoende ScMttei j f on H e ,8 en einde vervolgens aan den Raad en daarna aan H.E C A? de Gedeputeerde Staten\an Noord - Holland te worden yoorgesteld. Alkmaar den 3e November 1826. Burgemeester en Wethouders voornoemd In kennisse van mij Secretaris> De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. jjUl T E NL AN DSC H E BERIGTEN. T U R K Y E. KöNstantinopel den 19 September Proclamatie van de Verheven Porte aan het türksche volk tegen oproerige gesprekken De militie, Janitsaren genaamd, was, gelijk zulks eenen iegelijk bekend isgewoonverachting over de Verheven Porte uit te stor ten. Derzelver verraad en buitensporigheden zijn niet dan te zeer bekend en bewezen. Zij is, overeenkomstig de goddelijke wetden censtemmigen wënsch van alle de ulemas en van alle de vrienden van den godsdienst en des gouvernements, ten eenemale ontbonden gewor den." Hare naam en eereteekenen zijn voor altoos van de oppervlakte der'aarde gewischt geworden; die hunner, welke de belhamels van alle wanorde waren en daardoor111 de oogen van God en der men- schen, den dood verdienden, hebben de straf hunner raisdacién be komen de anderen hebben door ballingschap of door andere straften loon naar werken ontvangen; kortom, God zij dank, Konstantmopel en het óverige des Rijks is veilig voor de rampen welke hunne kwaadaardigheid berokkenden. Deze duidelijke blijken der bescherming, welke de goddelijke Voorzienigheid aan de Verheven Porte verleent leoden ons, vóór alles, de verpligting op, 0111 ons, meer dat: ooit, naar de ontwrikbare grondslagen van onzen heiligen godsdienst te ge- draeen tegenwoordig'nuten einde eenen voor lederen geloovigen heiligen pli« te vervullen, die namelijk van voor de bewaring van de algemeene schatkist der Muzelmannen te waken, alle de denkwij zen zich voor de afschaffing der overige militie, gelijk dc sipphas en silihtars welker aanwezen tot niets anders strekte, dan om deze schatkist uit te puttenverklaard hebben r.u men zichdoor dezen maatregel met den bijstand Codes en onder de schaduw der magt van onzen zee'r grootenzeer magtigsn en zeer majestueusen Keizer, den oppersten meester der Muzelmannen en den kalief van den Grooten Profeet op alle punten, van de vernieling der vijanden van het woord Gods verzekerd heeft; dat allé maatregelen genomen zijn, geschikt, om liet geheele türksche vólk rust te doen genieten; nu alles eenen goeden gang begint te gaanis de minst met rede begaafde en minst aan zijnen godsdienst verkleefde mensch doordrongen van erkentenis voor zoo Véle weldaden der Goddelijke goedheidvoor God nederge- knield, boezemt hij dankzeggingen daarvoor uit en bid Hem, dat Hij de dagen van Zijne Hoogh. zal verlengen. Intusschen worden er, on der de Muzelmannen kwaadaardige-, en door kwaadwilligheid bezielde lieden gevonden, wélke, onder-het voorkomen van verkleefdheid aan den godsdienst en aan het gouvernementin den grond huns haften, aanhangers der verstoorders van de openbare fust zijnbij deze lie den voegen zich, het-zij de vrouwen der te dood gebragte of ver- bannen aan welke uit mededóogen vergund geworden iste Kon stantinopel te mogen verblijvenhet zij zoo vele andere ellendigen zonder geloof of verstanddeze loepenmet het doelom onlusten te verwekken, overal rond, steeds herhalende: dit zal geschieden! Zoo zullen de zaken gaanZij strooijeu alle soorten van leugenachti ge geruchten uit, schrijven de Porten en derzelver agenten oogmer ken toe die dezen nooit in de gedachten gekomen zijnen brengen alzoo verwarring en onrust in de gemoederen der geruste en brave Muzelmannen. B'j deze omstandigheden en vooral na den brand, die alleen als een straf van God te beschouwen is, behoorden die genen, welke deze ramp ontsnapt, zoo wel als die, welke de slagtoffers er van ge in welke zij alle soorten van beschuldigingen tegen de Verheven Po.rie uitbraken, hetgeen niets anders bewijst, dan dat zij Zien besluiten der Voorzienigheid weten te onderwerpen en tegen j ucsnmv on-taan i m lmnnc woede, brengen zijdebevlijtigenom dezelven te verspreiden. nïges™i,d jSftleïtenM Verheven Porte, maar zelf. jegens i van verraadmet alleen jege ders kau lutwer- het geheele zoo zijn alle zoo wel bekende als ZTi I-SS' v» ontlasten; ,ae en godsdienst vorderen zulks gelijkelijk. 7rekenen van heden af, zullen zekere mannenvermond, zoodat niet herkend kunnen worden door alle d. hoeken der zelfs vrouwen zullen zich ~die y00rtdan valschts den doordringen-, cn een iegelijk J 'esprckkentot wan- hebben. Dat een iegelijk zich derhalve alleen met zijn de, eerlijk leve, en niet opaouden, geb t evenbeeld Gods op Tde ei^wefks^welda^ghTd'ouolfnoude'ijk "'euwe we^den over z ine onderdanen, vooral over de zwaitke en armedo h den, uitstort. Alzoo zullen zij zich erken*V°chaduw der halen. te liJ./ '11 ',01; 11 J' v 9 i-uo »vs-r .1.' vns. 9 vt vmv ue 1 1 tveest zijn, zoo grooten als kleinen, daarin eene vreesselijke les zien, allen in zich zeiven te keevenboete te doen, vergiffenis voor alle hunne zonden, zoo openbare als bedekte, te smeken, en zich, in alle gevallenSpoeden met het offer hunner gebeden en hunner ver nedering der Opperste Regtbank aan te bieden ten einde dergelijke rampen van hen te verwijderen aan dergelijke daden zou men ware geloovigen in hen kunnen erkennen. Maar men vindt in tegendeel eene menigte weetnieten onder h^nevenmin de leerstellingen als de plig- ten van den godsdienst kundig, en tct ongeluk in deze en in dc vol gende wereld bestemdwelke alleen de inblazing dss satans en den in druk van hunnen eigen hart volgen, en zich in woorden te buiten gaan, indien deze waarschuwing niet geacht wordt, en men daar tegen iime't Wee dan de schuldigenwie zij ook zijn mogen, mannen of vrouwen zij zullen gevat worden de mannen zullen op het oogen- 1 e' •rXüipnHp nlaatsen* ten voorbedde van «indcicn, ge- straft worden wat 'de vrouwen aanbelangtdeze' zullen worden ge wurgd en in zee geworpen. Men zal zorg dragen, dat dit besluit, in alle de wijken aan eenen iegelijk" kenbaar worde gemaakt en hetzelve zal aan de menschen, gro en klein, mannen en vrouwen, dikwijls herhaald worden. Ood den iaden september zijn vier vrouwen in zakken gestoken te zien. Niemand durft een woord spreken. Op den assten defzelfde maand is er te Ba'.uk -Bazar een ma» °nt- voofbeeld is, heeft eenen indruk op de toeschouwers gemaakt, me onmogelijk beschreven kan worden. Men begint de raya's of Christenen te kwellen, en men'gelooft al- be 1 - k,eedins zullen moeten veranderen. Het ge- gemeendat zij hunne wm k,ompiedat tot de zindelijkheid br"frvoeten'S'hï H»i Si der baden gebezigd wordt. - t 1 rrwcon 5c htm provi5K»i«*-* a - i het doel niet kan gissen, is niet te mm u BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Brussel den 29 October. Te Bettenburgeen dorp omtrent 3 "ren van Luxemburg gelegen, is den rSden dezer, zekere J. B. Varcux, :n den hoogen ouderdom van 1 2 jaren en maanden overleden. Deze grijsaard was land bouwer van beroep! en bad, gedurende zijnen zoo langduriger, levens loop de beste gezondheid genoten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1