tei4 mic; ALKMAARSCHE COURANT 1 I A. V?' iKmIS N°. 4B: wm On A\ 182G2 ■M1K» 4 .-c i^-~- •■r'',- S-'-'i - »- ■- - r**- Van MAANDAG WimiYi 'ntiTni munii - 1 Den I3 NOVEMBER. Pf Zteze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 70 en per No. voor 6 Centen uitgegeven. Centen in de drie maanden INGEZETENEN van A L K M AAR! bekend gemaakt, of welke gij- zSudï*«verlangendat ik alleen voor mij behield"E- Zilt volkomen verzekerd dat ik zoo ras liet oogenbht dam- i*„ ctac ik kennisse genoeg z-al hebben verzameld, om de geheele wond ic peilen, en daartegen de hulpmiddelen, welke in onze handen zijn te vcreeliikea geen oogenblik zal uitstellen om op te maken wat men voor ieder Uwer zal 'kunnen doen en U daarvan kennisse te geven opdat Troost, Vreugde en Vergenoegen weder Uwe woningen vervul len en ik zelve, met allen die mij getrouw hebben bijgestaan nns het'getuigenis zullen kunnen geven, dat wij voor v~'~ minste alles hebben gedaan wat in ons vermogen was. Zoo moge God almagtig onze beste pogingen zegenen I Alkmaar den loc November 1800 Zesentwintig. De Burgemeester der Stad Alkmaar^ ons welvaart ten FONTEIN VERSCHUIR, V E O R R O E G I N N G G E R S. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR,) herinneren bij dezen, alle de Verlofgangers der Nationale Militte, welke zich binnen deze Gemeente bevindendatingevolge de door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, bij deszells be sluit van den 18 October 18261 geformeerde Staat door den Heer Militie - Commissaris Van WICKEVOORT CRÓMMELIN, de in spectie, over de Verlofgangers, op Donderdag den 23 November aan staande, des namiddag, ten één ure zal gehouden worden, roepen mits dien bij deze op, alle Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich in deze Gemeente bevinden, ook daaronder begrepen, die tot andere gemeentens, als ook dezulken, welke tot deze Provincie niet behoorendoch zich binnen deze Gemeente rnogten bphoudenmet uitzondering echter der zoodanigen, welke tot het reserve Bataillón zijn behóorende, om zich op Donderdag den 23 November voornoemddes namiddags ten één ure precies voor het Raadhuis dezer Stad te laten (jij hebt zeker met goedkeuring gezien dat men beginnen zal in Noord-Ilolland eene Collecte te doen 0111 in eigen behoeften te voor zien, gij vind U in 'net algemeen niet in staar, hoe warm ook U hart gevoele voor liet leed van uwe meer verwijderde Landgenpotentot het lenigen van hunne rampen bij te dragen. Gij zelve deck chep in de ongelukkige gevolgen der ziekten welke ons Vaderland in de laatste maanden hebben bezochten het vervallen, het stilstaan van de nering en handteering welke zoo vele huishoudin gen voorheen het eerlijk brood verschafte, heeft vele van dezelveik weet het, in eene Staat van diepe armoede, gebragt, zonder eenig gegrond vooruitzigt van zich daaruit weder tot vongen welstand te zullen kunnen verheffen. Van eene andere zijde 'nebben Alkmaars Ingezetenen, de behoeftigen zelfs, ruime stof tot erkentenis en dankbaarheid aan het genadig en barmhartig Opperwezenwanneer zij hunne toestand vergelijkenmet die van andere provinciën en andere Steden van dit Rijk. Meer dan een vierde der bevolking moge zich op het Ziekbed be vonden hebben, misschien zich daarop nog heden bevinden! maar hoe onbegrijpelijk heeft zich die Ziekte door hare zachtaardigheid van die vnrf andere plaatsen, in hetzelfde 'oogenblik onderscheiden, en hoezeer onderscheid zij zich noch tegenwoordig daarvan Immers de Sterfte is geenzins geweest en is nog niet in dezelfde evenredigheid met het aantal Zieken! Hoe weinige uwer hebben zich, bij deze aigemeene ramp, het verlies te beklagen van dierbare panden, van geliefde Naastbestaandewier goede gezondheid en weinig gevor derde Jaren een lang leven beloofden 1 ik zeg hoe weinig éénigen zullen 'er zijn en God bewaren mij dat ik de wonden zoude openrij ten, welke nog met gesloten zijn 1 Men is gelukkig genoeg geweest, zonder medewerking van buiten Medicinale hulp 5 in overvloed aan de behoeftigen te kunnen verzor gen en een groot aantal derzelve in ruime wel geluchte Zalen over te brengen, waar alles voor hun gedaan word, wat menschelijke hulp vermag! en welke pogingen zoodanig zijn gezegend geworden, dat ceene Sterfte, van eenig belang aldaar heelt plaats gehad. Men gaat-dagelijks voort de behoeften, het ongeluk, op te sporen, er. waar men bet vind, naar vermogen te heipen. Dat de mogelijkheid heeft bestaan, dat zij nog bestaat, om alle de ze dingen te kunnen doen d&kr voor zijn wij alleen de goede Voor zienigheid, de hoogste dankbaarheid verschuldigd. Daar voor z'ijr gij vooral dankbaarheid schuldig, welvarend gedeelte van 'mijne medeburgeren 1 welke bij het behouden of weder verkrijgen van uwe gezondheid. Uwe middelen van bestaan behouden hebtdie nu gerust in Uwe huizen leeft en niet den pestilcutiëlen voortgang eener ziekte vreest, Welke mogelijk even spoedig hier dien kwaadaardig'eu aard zoude hebben, aangenomen, welke dezelve elders hetft, en wel ke misschien door tijdige voorzorgen alleenheélc kunnen worden voorgekomen. Buiten twijfel zijt gij allen met mij gereedblijken te geven van het dankbaar gevoel, hetgeen U bezelt, en gij wilt mij helpen de mogelijkheid daar stellen niet allen om voorliet oogenblik, overal waar de nood het vordertbehoeften te vervullen doelmatige onderstand uit te deelen en wat dies meer ismaar gij wilt mij ook helpen in liet bijeenbrengen van fondsen, waaruit wij de zoodanige onzer medeburgeren, welke altijd in hunne eigene nijverheid een eerlijk bestaan hebben ge vonden hetgeen ten gevolgen van deze buitengewone ziektenis te- nier. gegaande gelegenheid kunnen geven weder op te staan en we der met eer door de wereld te komen! Met het vertrouwen van de Heeren Gedeputeerde Staten van dit gewest vereerdvind ik mij' belast met de Collecte weike 111 deze Stad voor de behoeften van Nobrd-Hollandin dit buitengewoon 00- genbiik zal geschieden. Ik heb, om dien taak met eer te vervullen, lijsten laten nederleg- gen in een der vertrekken van het Stadshuis, waarop ieder ingezeten van 's morgens 10 tot's namiddags 2 uur, integaan maandag den 13 Nt5- vember en eindigende des zaturdags den 18 November daaraanvolgende, zal kunnen inteèkenen voor zoodanige Sommeals hij zal verkiezen deel te nemen in deze Collecte terwijl daarbij een bus zal zijn ge plaatst voor zoodaivge, welke deze wijze van geven boven het reeke nen op Lijsten zullen voorttrekken terwijl daarna alléén eene Col lecte aan de huizen zal worden gedaanbij de zoodanigen welke niet rnogten hebben goedgevonden aan mijne uitnoodiging op eene der twee eerste wijzen te voldoen 1 Iielpt mij dan Medeburgers mijne taak volbrengen geeft ruim, geeft mildelijken stelt mij in staat om aan het oogmerk der-Commissie bij Heeren Gedeputeerde Staten benoemd, aan mijn oogmerkaan het oogmerk van U allen hetgeen niet te miskennen is', doelmatig te vol doen. En gij mijne Stadgenooten die U in het geval bevindt van niet té i ontvangen hebbendé, had' zich in persoon vervö'egd bij die lijders kunnen geven, maar die zult moeten ontvangen, die ten gevolgen van waar nood het dringendste was; hij had niet minder dan veertig deze aigemeene ramp, ondersteuning en hulp nocdig hebt, om we- huisgezinnen bezocht, waar de nood ten top reedsen bleek gebrek derom het eerlijk brood te winnen. dc-n vloer betrad. Hoezeer nog onlangs door de ingezetenen in de bc- Geeft mij allen zender uitzondering, liefst schriftelijk, kennisse van hoefte van linnen was voorzien, merkte hij op, dat elk wederom reik- mve omstandigheden, van de behoefte waarin gij U bevind, van dei ir.fzeiid naar eenige verschooning uitzag. I-Iii had huizen aangetroffen, wijze waarop gij meent weder op de been te zullen kunnen geraken! w"aar zcs, zeven ziek waren, ja zelfs een huisgezin bezocht van twaalf doet het op uwe eigene wijzemet vertrouwen op mijn ijver, op mijn har- J personen' buiten man en vrouw, waarvan slechts twee eene tamelijke telijk verlangen ora U nuttig te zijn, even eens als op mijnen-stilzwij- gezondheid genoten, en dat nog wel twee kindertjes, die bijna geen genheid en bescheidenheid, om aan niemand anders omstandighedenvoordeel konden aanbrengen. Alleen op de Joure, hetwelk eene be- öede te deelen, welke, uit den aard der zaak, r.iet behooren te worden i Volking van "ooo zielen telt, waren, buiten de gewoon bedeelden, vinden ten einde door voornoemden Heer Militie - Commissaris te kunnen' worden geïnspecteerdwordende voorts ook nog gezegde YcrlcP-angers bij deze herinnerd, om de kleeding en kleine Lquipe- ments stukken welke zij van hunne korpsen hebben behoudenals ook hunne livrets en attesten Litt. H. II., door hun van liet Gemeente Le- stuur bekomen, alwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, mede te nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat alle de oe.anghebben- den de voormelde oproeping stipte lij k zullen narrkomeu daar zij die daarin nalatig rnogten ziin zich zeiven te wijten zullen hebben de nadeelige gevolgen, welke daar door overeenkomstig Aart. 183. der Wet van 8 januarij 1817, wegens verzuim notoir moeten ontsaan. Alkmaar den iie November 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dczelven De Dl EU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar den J1 November lieden voormiddag io§ uren, hadden wij het genoegen Z. M. Schip van Oorlog, Waterloogeboord voor 74 stukken, onder bevel van den Wei-Edel Gestrengen Heer Kapitein - Luitenant Courier dit Dubi- card, en de eerste Bodem van dat Charter, het Groot Kanaal voorbij deze Stad in de beste order naar het Nieuwe diep te zien passeren. Amsterdam dtn 5 November. Op den isten dezer is in den ouderdom van 104 jaren en 7 maan, den, alhier overleden Willem Lijding,in het laatst van zijn leven, venter van, kleine huishoudelijke behoeftenhebbende tot aan het ein de zijner dagen het volkomen gebruik zijner zinnen ?ehad. 's Gravenha'ge 6 November. Behalve de berigten aangaande den staat der heersébende ziekte in Vriesland i wordt ook nog in een brief van I Herenveen van den 3osten oetober gemélddat de ziekte destijds nog niet veel afnam en de surfte 'zóó wel in Schoterlahd als Hnskerlandin de afgeloopen maand n0T ws's toegenomen; tot den spsten óctober, waren in ilaskérland reeds <x mêns'chén bezwekenen was het getal der hulpbehoevenden ontzettend De laatste tien jaren door elkander genomenwaren er in laatstgem'elde grietenij, jaarlijks, geene 90 personen gestorven, erf in de nu jongstverloopen twee maanden, was dat getal reeds verdub beld. De schrijver van dezen brief, eenige gelden en verkwikkingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1