ALKMAARSCHE COURANT B. N°. 4f! A0. 1826. Iffil Ho»?.»** «""SS I Van MAAND AG Den 20 NOVEMBER. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voir de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. NOTIFI CATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der stad alkmaar, verwittigen bij dezen alle Patentpligtigenbinnen deze Gemeente en Turisd.ctie van dien, dat de bij Art. 36 van do Wet van 21 Mei 3810, houdende eene nieuwe ordonnantie opdiet regt van Paten voorgeschre ven opneming, te beginnen met den 21 November aanstaande, aan alle Huizen zal plaats hebben en dat tot die opneming door Burgemeester en Wethoudersmet overleg van de Controleur der Directe belastingen van de 1 c divisieContróle Alkmaarzijn benoemd en aangesteld Isaac Catemus Arrondissenients-ljkcr en Cornelis van Ti elDeurwaarder bij de Directe belastingenbeiden behoorlijk beëedigd. Gelastende Burgemeester en Wethouders een iegelijk Patentpligtige, de gemehie Personen in die kwaliteit te erkennen en aan dezelven alle de door hun gevraagde inlichtingen te geven. Herinnerende Burgemeester en Wethouders nog bij dezen bijzonder lijk de Patentpligtigen in de Tabellen N°, 1 en 12. der voorsz. IVet begrepen aan de bepalingen vervat in Art, 35 derzelver Wet, met be trekking tot de daarbij voorgeschreven verpïigcing tot de vertooning van het aangelegde Registerhoudende de namen en toenamen, van alle tie door hen (k met uitzondering van die genen, welke met min der clan drie werklieden arbeiden in dienst gehouden Werklieden alles op zooc.anige boete en pcenaliteiten als bij hetzelve Artikel in 't breeder zijn omschreven. En zal deze van den Raadhuize worden en in dezer Stads Courant geinsereerd. gepubliceerdgeaffigeerd Aldus gearresteerd ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voorndidëu 14e November iSati. FONTEIN VERSCHUIR; Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIÜIR. OPROEPÏNC V E R L OFGANGER S. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKRLAAR «temmeren bij dezen, alle de Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze Gemeente bev nden datingevolge de door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, bij deszelfs be- sluit van den iR October 1826. geformeerde Staat door den Heer Militie-Commissaris Van WICKEVOORT CROMMELIN, de In spectie, over de Verlofgangers, op Donderdag den 23 November aan* staande, des namiddags ten één ure zal gehouden worden roepen mits dien bij deze op, alle Verlofgangers van de Nationale Militie, .welke Zich in deze Gemeente bevinden ook daaronder begrependie tot sndere gemoentensals ook dezulkenwelke t^t deze Provincie niet behoorendoch zich binnen deze Gemeente mogten ophouden 111e. iutzondering echter der zoodanigen, welke tot het reserve Bstaiilon zijn behoorende om zich op Donderdag den 23 November voornoemd des namiddags ten één ure pree es voor het Raadhuis dezer Stad te "laten vinden» ten einde doör voornoemden Heer Militie-Commissaris te kunnen worden geïnspecteerd; wordende voorts ook nog vezegde Verlofgangers bij deze herinnerdom de kleeding en kleine Equipe- ments stukken welke zij van htmne korpsen hebben behouden als ook hunne livrets en attesten Litt» H. II., door hun van het Gemeente Be- «tuur bekomenalwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd mede te nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat alle de belanghebben den de voormelde oproeping stiptelijk zullen nanrkomen daar zij die daarin nalatig mogten Zijn zich zeiven te wijten zullen hebben de nadeelige gevolgen, welke daar door overeenkomstig Aart 18" der Wet van 8 Jannarij 1817, wegens verzuim notoir moeten ontsaan Alkmaar den ne November 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van DezeKen De. D1E.II Edami? vrnn BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 10 November. Men meldt van Grimsby, van den yden dezerdat wederom een treurig ongeval een' stoomboot getroffen heeft. De United Kingdom, stoommaket van Londen naar Ed nburg, was ter reede van Grimsbij eekomen, om passagiers aan land te zetten, welke, uit hoofde van het ruwe weder, zulks verkozen hadden; toep begaf zich de stoom paket Grahamvan laatstgemelde haven met passagie s naar Huil va rendenaar het eerstgemeld vaartuig, om van hetzelve zoodanige pas sagiers over te nemen als verlangen mogtenzich naar Huil te be gevenen daarna, te land, hunne reis naar Edinburg voort te zetten. Doch even nadat het mechaniek van the Graham was stil gezet, sprong de ketel met eene vreesselijke uitbarsting, door welk ongeval een eerbiedwaardig graanhandelaar van Grimsby, letterlijk, aan brok ken geslagen iszoo dat niet het geringste gedeelte van den ongeluk kiger., door iemand meer gezien is; dezelve Iaat eene vrouw met tien kmderen naom Zijn lot te bewenen. Een landbouwermet name John Poitaisbleei op de plaats dood. Nog twee andere personen worden jezegd, daar bij het leven ingeschoten te hebben. Een beer en eene dame werden tot eene aanmerkelijke hoogte in de lucht ge worpen en stortten in het water neder, waaruit men hen gered heeft, zonder da: zij eenig noemenswaardig letsel hadden. Een heerdie naar den kant van de paket the United Kingdom overkeek, bleef me de oogenblikkelijk doodzijn hoofd werd tot stukken gewreven. On derscheiden andere peisoneu zijn gevaarlijk gewond. Na het ongeluk, is the Graham, door the United Kingdom, op het sleeptouw naar Huil gevoerd. Men zegt, dat de agent der stoomvaart-reederij verwittigd is geweest.dat de ketel in een gebrekkigen toestsnd was. De beide vaartuigen zijn vervolgens te Huil binnengeloopenalwaar dit vreesseiijk vooüval het onderwerp van een geregtelijk onderzoek zal uitmaken. Een brief van Grimsby van den 8sten geeft eene meer omstandige en naainvkeurige lijst rp van de verongelukten en gewonden. Onder dezelven telt men een' doopsgezind leeraar, een' scheeps - kapitein een kind, een' matroos, enz., ten getale van 8 omgekomen; het ge tal der zwaar gewonden beloopt ion 12, behalve een nog groocerge tal die slechts ligte kwetsuren hebben bekomen. The United Kingdom heeft, den 8sten, de reis van Huil naar Leith voortgezet, met achterlating van een matroos en 9 passagiers, die aan boord van hetzelve, ten gevolge van het ongelukthe Graham over gekomen min of meer ligte kwecsuren bekomen hadden. Uit het officieel dagblad der Beide Sicilien maakt melding van eene behoeftige vrouw van 128 jaren, die de gemeente van Drosi, in Ksliurie, bewoont. Zij heeft vier eebtgenooten overleefd, en maar een kind gehad. De Koningen Karei III en Ferdinand I zijn achter- volgelijk hare weldoeners geweest. Laatstelijk heeft zij eene reis naar Napels gedaanotn een gehoor te verkrijgen van den tegenwoordigen Koning. Die Monarch heeft haar pensioen met 9 napelsche dukaten verhoogd; bevolen, dat de schatkist in haar onderhoudgedurende haar verblijf te Napels, voorzien zou, en dat baar 60 napelsche du katen tot goedmaking van de kosten harer terugries naar Drosizou den worden ter band gesteld. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's GrAvenhage den 14 November. Van Heerenveen wordtin dato den 9den dezergemelddathoe zeer de aard der ziekte thans minder verontrustende ishet getal der zieken liog weinig afneemt en dat der overledenen in het begin dezer maand ook nog weinig verscheelt bij de vorige, als zijnde er van de 5 sten tot den 9den nog gestorven. Het langdurige sukkelen en herhaald instorten, doet bij vele van de arbeidende klasse, waterzucht ontstaan» Ter bevordering der geneeskundige hulp is de heer Rentenk, chirurgijn-majoor bij het regement lanciers, van gouvernements-wege, aan de aldaar praktizerende doktoren toegevoegd. In de grietenij Dan- tumadeel wasop den gsten dezer, net getal der hulpbehoevende zie ken nog 455. Van Dokhm meldt mendat de ziekte aldaar thans sterk afneemt» Die stnd heeft echter daarin mder dan vele andere plaatsen gedeeld. Reeds in de maand julij 11., openbaarde er zich dezelve plotseling, toen elders daarvan nog geen spoor te vinden was. Zij verspreidde zich daarop met eene verbeeldelooze snelheid over alle standenzoo dat van eene bevolking van 3600 zielen slechts tachtig daarvan bevrijd bleven. Van dezen worden er nog dagelijks ongesteld en het schijnt dusdat niemand verschoond zal blijven. In de maanden augustus en september was de toestand aldaar ontzettend, daar, door de ziekte der geneesheerende geneeskundige hulp ontbrak en men voor geld nie mand ter oppassing konde verkrijgen. Het getal der overledenen be liep dan ook in de maand augustus 60een getal, hetwelk dat der o- vérledenen van sommige j'aren overtrof. In september 50, in october 40; thans vermindert de sterfte aanmerkelijk. Men rekent echter, ^leM^SbrïsSf en waterzüchfj. "Va.r-SsAt aau de^o: re o-pii onder- 6oo a 7oo niinjegoede niét ge^^^rsouen CZL spaaroenning in de ziekte verteerd is tot aankoop zijn veelal te zwak om te werkenof ouiten staat om weric te vin den in het naderend winter-saizoen. steuning behoeven en aan de zorg der plaatselijke commige zqn toe- vprrrnuwd Deze menschen ontbreekt het am alles, daar de laaitste Af 7iekre verteerd is tot aankoop vStt medicijnen Alkmaar, den 17 Novembér. alhier in den hoeen ouderdom van ior jaren, Sd- lomon bijzondere rampen ^^en p zi,1)er medebur eren 1* 1 1 nil aine krachten dit .oei»jSd overal 'bii d« het leven heef. fered, rerwi, TOJ „13 ve haal daarvan tand waa, waar en ia «,p~hikt ed4S2?rSe^zmSr=«i5 aanziet zijne zijde, heefe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1