B, 5:1 ■5:1 5:1 5:1 a^Tta t*-\ 3®f ALKMAARSCHE COURANT N\ 48. vl 5'f lö| ft A". 1826. ygsws^Tüiii Zaturdag 18 November 46° Zondag donkere lucht. Maandag ■HF graauwe lucht< Dingsdag N.( graauwe luelir. Woensdag betrokken lucht. Donderdag 23' n betrokken lucht. Vrijdag 46° N.j regenschtigi ui;!: li-jSQj-Jr Van MAANDAG I IfW^^ISSflifififöilllii!»! feiiiifflMfliililiilIM Den s7 NOVEMBER. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. URGEMEESTER en WETHOUDERS oer STAD ALKMAAR beengen bi; deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en des zelfs Jurisdictie, Dat ter voorkoming der misbruiken welke kunnen plants hebben jnet het forceeren van de Slooten der bussen bij de Koornmolenaars ten gevolge der Ordonnantie op het gemaal, gep'aatst Bij ampliatie van het 16= artikel van voorschreven Ordonnantie bij den achtoaren Rnad dezer Stad op den 14 junij is gestattieerden bij beslui: van Zijne Majesteit van den 44 September 'beide 11. goedgekeurd' Dat de Koornmolenaars verantwoordelijk zijn voor hunne bussen en al- ttoo verpligt toe te zien en te zorgen dat dezelve steeds behoorlijk ge floten en in eenen geheel onbeschadigde staat ter molen aanwezig blij ven en dat zij bii de minste nalatigheid of overtreding zullen ver vallen ift eene botte van Vijf honderd Guldens. De Burgemeester der stad Alkmaar, FONTEIN VEÜSCHUlR. Ter ordonnantie ■"an dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. B R O O D - Z E n\r- T T I N G. en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, te tekenen van den dag van heden, de prijs BURGEMEESTER bepalen bij dezedat aal zijn van Het fijn Wit Tarwenbrood Het grof Bollenbrood Het ongebiuld Tarwenbrood Het Roggebrood en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt Pond. Fijn Wittebrood of regels, moet wegen rijiic Witte Broodsboi Gebuild Tarwebrood 30il Ct per Neder!. Pond, O 0_5 i ■**10 °9jê - Ótice. 3. 1. 4- 6. i. 1. 6. Lood. 3. f— 10. 705 99 r> I 2. y> 99 18. 99 24. 99 99 20. 5. 05. 22§. n 59- beneden de zet- Bollenbrood-1 Bollen 8. voor 5, Cenrs - Ongebuild Tarwebrood - Roggebrood Zullend'e alles gaar gebakken, en niet boven noch ting verkocht, of eenig brood, klein gebak, of iets anders toegêge ven mogen worden op de boeten daartoe 3taande. Alkmaar, den 23° November 18:6. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van detclven De DiEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. s Gravenhage den 20 November. Voor de huisgezinnen der vérongeltikte Schcvenitgsche visscherj is •an het bureau van het Algemeen Nieuws en advertentieblad ingekorii-n f7, znnde verbeuzelden van eenige gezellen, waaronder een bruide gom was, en wiens kameraden telkens bij het noemen van zijnen naam vijf centen verbeurden. Ook aan het btireau der Haagse'te Courant zijn voor gemelde hüis gezinnentnsscher, donderdag en maandag, behalve onderscheiden in de bus gestorte giften, nog een vijftal giften ingekomen, zanten ten bedrage van f 59.00, 135ste KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ, Derde Klasse. Nov. 1. 2. 2. Schuring, do Krouw Anndledig van het N. diep naar Amst, C. l'ettersenFamiliënShaabvan Amst. naar Drontltem. P. Mulder, Margarethavan Amst. naar Smirna. Ber: Subsöer, Sejerenvan Amst. naar Bergen. B. J. Smeengh, Maria Catharinavan Amst. naar Cadix in Gibt. Andr: SatowDianavan Amst. naar Riga. John Edwards Marthavan Amst. naar Newjork. D. Haijnes, Anna Mariavan Amst. naar Suriname. 5. Jan J. Oltmansde Krauw Anneginavan Nerva naar Amst. 6. john Smitsde Jonge Gerarda Corneliavan Atnst. 11Suriname. C. J. de GroothCorneliavan Lijnn naar Amsip A. 1 laze winkelde Jonge Gen it, van Hull naar Amst. Pieter Kraaij, Zeemans - Hoopvan Amst. naar Batav a. G. v. Medevoort, de Jonge Willemvan Amst. naar Suriname. H. v. Sloten, de Jonge Cornells, van Amst. naar Marseille. J. Brouwer, Maria, van Livorno naar Amst. Paul Johan Sturk, de Vreedevan Amst. naar Demernrij. C. E. BodigerCatharinavan Amst. naar Bourdeaux. Kapt. Luitenant Courier dit DubicsrdZ. M. Schip van Oor: log Waterloovan Ainst. naar hec N euwe-diep. Pieter Bakker, Brisers, van Amst. nam Gibraltar en Smirna. G. J. Visser, de Hoopvan Amst. naar Suriname. Rinse Tjeerd Rinses, de Anna Mariavan Amst. n: Suriname. P. J. Kerkhoven, Johannes Arnoldnsvan Amst. nSuriname. J. Richard, T'ie Maijflorer, van Jarmouth naar A.nst. L. C. B. Andersen die Frau Amaii, van Archangel naar Amst. A. P. Wolf, Flora, van Port a Port naar Amst. D» T. Visser, Ha'ana Pakt, van Havana naar Amst. J. P. Üuinker, Noord-Holl. (stoomboot} vhet N. diep 11Amst, 17. J. P. Duinker, Noo d-Holl, (jtoomboot) v: Amst. 11: 'net N. diep, Jiai s Mich HansenChristinavan Amst. naar Bergen. G. Richardson, Phoebe, van Amst. naar Demerarij. D. F. Baas, Abel Tas/nas, van Batavia naar Amst. F. li. Zeilstra, Mariavan Suriname naar Amst. B. O. I Jansen, de Zes Gebroedersvan Amst. St. Thomas. P. Schachelde Courier, van Amst. naar Havana. W. G. Bos, Henriette en Betzijvan Amst. naar Suriname. P. C. Staghouwer, de Jonge Lode vijk Antonic, v: Amst. n: Sunn. J. Visser, de Kriendschapvan Amst. naar S"nname. H. II. ZeilstraChristina Bernhardt navan Batavia naar Amst. S. H. Veer, de Zeemeeuw, van Batavia naar Amst. J. Atlierton The Brothers, van Amst. naar Londen, j. Huges-, de K owv Alidavan Port a Port naar Amst. Reicje Corn: Stada de Dageraadvan Amst. naar Suriname, J. P. Duinker, Noord-Holland(stoomboot) van het N. diep en weder terug. William Thurner, William Princevan Amst. naar St. Thoma* en omliggende Eilanden. C. van Zamerende Herstellingvan Amst. naar Suriname. n 11. n 14, S) 15 20. 1 22 23 Hoogste stand van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit xste Lijst, N°. -11959, fene premie van f 1000. >nJs van ƒ1000. N°. 28148, een prijs van ƒ15.000. 2de Liist, 12457, 23154, ieder een prijs van ƒ1000: j H'SC' So" 26799> !°838 ieder een prijs van 1000. 4de Lpst, N 11663 s e<m prijs van 1000. 5de Lijst, N°. 15652, een prijs van ƒ1000. *«11/1258-. N°. 26613 9930, ieder een prijs 6de st, N°. 11415, een prijs van ƒ1000. N° van 30,000. N*. 10596, een prijs van ƒ2500. 53O, «en vó C4 CO 19. 99 46' 20. 99 21. M h 48" 22. n n 52° 99 5i° 24. 99 V.i II. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, zullen provisi oneel voor eén Jaar, aan den meestliisehiijvende aanbesteden. Oct. 29 30. Gepasseerde SCHEPEN door ALKMAAR, langs het Groot NOORD - HOLLANDSCH KANAAL. [VUJnnuenCh''iuinnvan R"gen naar Amsterdam. t. Spieselberr De TIERPjERG, met de .daarbij behoorende TOL en het overhalen No .-O 6er VLOTBRUG op het Noord - Hollandsch Kanaal te Koedijk, wor- van 'f 5 ^ri-|S dentle daarvan bij deze san de gegadigden kennis gegevenmet unnö- 1° tl "ging om voor 1 Januarij 1827. hunne inschrijvings - billetten be- 25°9U een Pr)js i ho-orlijk gesloten, aan de Stads Secretarij te bezorgen, terwijl de dag waarop het Contract zal worden aangegaannader zal worden bepaald. Ih kentlisse van mij Secretaris der Stad Alkmaar De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. r> 99 r> 99 'F I vüp" van Amst. naar Suriname. el urof Dennette er. Henrivan Amst. T r WüUm'. ~"iï nasr Suriname, p T'i Dennettevan Amst. naar Suriname. BreukemijerNordloh, van Batavia naar Amst. r ?n!psonAurJJrnvan Amst. naar St. Jago de Cuba. The Brothersvan Lissabon na«r Amst. J. Atherton, HUWELIJKS - PROCLAMATIËNgedaan binnen Alkmaar op Zondag den 26 November 1826. Baltus Winterberg, jongman geboren te Muiden en wonende te Amsterdam en Wilhclmina van der Sluijsjöngedocluer geboren en wonende alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1