msj? «br .«rttsr Js&sr&srs: f i ALKMx\ARSC h e COURANT m N'. 4g: /K A". 1826. MifilLWlïï» c»,™„.'—x. ?8c""» PUBLICATIE. 47" n'J idem. 49° n.| bewolkt. 47° J regenachtig. fï. Van MAANDAG Den 4 DECEMBER. en per No. voor 6 C e nee 11 uitgegeven. "RtttjpfMFESTER en WETHOUDÉRS der STAD ALKMAAR, brengen bi. deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en des- *Cna/Uter<1 voorkoming der misbruiken wélke kunnen plaats hebben, met 'het forceeren van de Slooten der bussen bij de Koornmolenaars, teri srevolge der Ordonnantie op het geniaal, geplaatst, Bii nmpliatie van het :6e artikel van voorschreven. Ordonnantie bij den achtbaren Raad dezer Stad op den 14 Junij is gestatueerden bj| besluit van Zijne Majesteit van den 24 September beide 11. goedgekeurd. Dat de Koornmolenaars verantwoordelijk kijn voor hunne bussen en al- zoo verpliet toe te zien en te zorgen dm dezelve steeds be loorlyk ge sloten en in eenen geheel onbeschadigde staat ter molen aanwezig blij ven en dat zij bij de minste nalatigheid of overtreding zullen ver vallen in eene boete van Vijf honderd Guldens. ,De Burgemeester der stad Alkmaar FONTEIN VERSCHU1R. Ter ordonnantie van dezelven De Dl EU FONTEIN VERSCHUIR. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militievan den 8 Januari) 1817 N°. 1. waarbij is bepaald, dat zich Jaarlijks voor den vijfden "jauiia'rii aan het Plaatselijk Bestuur 111 geschrifte moeten adresseeren1, de bij de Nationale Militie veor zich zelve dienende Manschappen die in den loop van het laatst voorleden Jaar, liet zi.j door overlijden van eenen Vader of wel MoederWeduwe zijndeof door plaats gehad hebbende Reg'teriijke Separatie, of Echtscheiding der Ouders, oi ein delijk door overlijden van eenen' .Broeder of. Broeders, regt op vrij stelling, overeenkomstig de .bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, heb ben verkregen en hun ontslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien art. 4, van het Besluit van den lieer Staatsraad Gouver neur van Noord-Holland de dato 10 November 1826 N° ^3. J. waar bij voormelde 21 artikel speciaal wordt herinnerd. Brengen dienvolgens ter kennis van de thans voor zich zelve bij de Nationale Militie dienende Manschappen welke na hunne inlijving ten gevolge van art. ai. der voornoemde Wet, redenen van vrijstel ling'hebben en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dat Zij zich tot dat einde voor den vijfden Jannarij aanstaande schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseeren en daarbij tevens overleggen de noodige bewijzen, ingerigtovereenkomstig de voor schriften bij art.-91 en 94. der bovengemelde Wet gestatueerdtot ■welke aanvrage oal ontslag éven zeer als de Mrnscnappen zelve, ook derzelver OudersVoogden Curatorsen gemagtigdcn bevoegd Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd den 21* November 1826. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Dec. 1. Nicholas Brewer, Louiza, van Newjork naar Amsc. Hendrik van Veen Jr., Mariavan Bourdeaux naar A H. C. Uil de Vrouw Anna van Bergen naar DordreCUt. Hoogste stand van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. 1 o e o Voorin, nabij helder. Zaturdag 25November 1826. 41 Nam_ buijig, 'sav«. dood. en hag. 0 V. ten half'7 ure, donder. Zondag 26. 4° n. helder. Maandag 27. Dingsdag 28. Woensdag 29. n Donderdag 30. Vrijdag i. December 440 regenachtig. 44 N V.l idem. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar,-,™"en provisio- t.,-,. aoa den meestinschrijvendeaanbesteden. NATIÓNALE PUBLIC MIL IT I E. A T I HUWELIJKS - PROCLAMATION gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 3 Deceember 1826. Tweede Gebod. Balms Winterbergjongman geboren te Mtliden en wonende re Amsterdam, en Wilhelmina van der'Sluijs, jongedochter geboren en wonende alhier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Ingevolge art. 30. der Wet van 8 Jannarij 1817, N°. 1 verlangende liet Contingent dezer Gemeente in de 'Nationale Militie voor eten Jare 1827, zoo veel mogelijk aantevulleii met Vrijwilligerswelke zich onder het genot der daartoe gestelde premie zullen aanbieden, dezen dienst voor hunne mede ingezetenen op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennis van alle de Ingezetenen dezèr Stad en Jurisdictie van dien, welke dit maar eenigzins zoude mogen aangaan. Dat ingevolge art. 31. der voorsz. Wet als Vrijwilligers kunnen wor den aangenomen alle Ingezetenen, welke op den 1 Jannarij 1827 on gehuwd, hma 19= Jaar zijn ingetreden en hun 3oe noch niet hebben volbragt ten ware dat zij reeds in dienst der Néderlandsche Armée of Nationale Militie hadden gestaan :j in welk geval zij tot den ou derdom van 35 Jaren zullen worden toegelaten, en de noodige ge schiktheid hebbenwelke voor den dienst bij de Wet wordt vereischt, als ook ten minsten gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze Gemeente gewoond hebbendeen dat de aanbieding van de zoodani- gen za! kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks (j: uit gezonderd de Zon- en Feestdagen van den 4en der maand December van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, tot en niet den 31. derzelve maand ingesloten. Actum ter Kamer van Burgemeerster en Wethouders voornoemd, den 2ie November 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Gepasseerde SCHEPEN door ALKMAAR, langs het Groot NOORD - HOLLANDSCH KANAAL. Nov. 26. Kapt. Luit. Courier dit DubicardZ. M. Schi? van Oor- log de Kortenaarvan Amst. naar het Nieuwediep. 29. N. N. Wennervan Amst. naar America. 30. P. A. MahleHaabetvan Amst. naar Noorwegen. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den 27 November tot den 3 December 1826. Maria dochtertje van Johannes Parnekeet en Cornelia van Muij- Hen.'— Johannes, zoontje van Pieter Melker en Trijntje Besteman. Maria dochtertje van Hendrik Muller en Clasina Maria Agws Ge. orce "L Levi Abraham, zoontje van Leenden Abraham de Lange en Fiitié Elte. Maria, dochtertje van Rijk Koedijk en Hendrica lyjer'-s Agatha, dochtertje van Simon Esbacb en Mara de Bruin. Hendrica, dochtertje van Jacob S.ebrands en Geertruijda Koster. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar vau den 27 November tot den 3 December 1826. Hendrica Elisabeth Hand, oud 30 jaren. Cristafil Harmeijer, md 03 jaren. Elisabeth Justus, weduwe van Jan Kalevetd oud 70 jaren Hinkt Aukeshuisvrouw van Sierk Hennes, oud 49.1a. fên. Johanna Bosman, oud 37 jaren. Cornells, zoontje van lohannes Pranider en Engeltje Houtslag, oud I jaar. Gijsbert Lor-, nelis zoontje van Cornelis Nierop en wijlen Maria van Onimeoud it dagen. Geertje Hendriks Hegchetaarhuisvrouw van Mounts Corneiese Mul. .oud 43 jaren. Jan van der Poel, oud 57 jaren Grietje de WitWeduwe van Gerrit Loos, oud 67 jaren. - Wil lem lans van Vegten oud 70 jaren. Guu.rt.je Zwart, oud 23 jaren. Arnoldus van Krieken oud 61 jaren. Hermanns oud 4 jaren. De Notaris THEUN1S WAAG- MfVsTER residerende binnen Alkmaar, zal als daartoe door de Regt- hmk van eersten aanleg, zitting hebbende te Alkmaar voormeld, spe- eiial gediseipieerd, ter hierna te meldene dagen, uren en plaatsen 111 PnMïeke Veiling brengCen Verkoopent Een hecht sterk weldoortimmerd dubbeld HUIS en ERVE staande en gelegen aan'de noordzijde van de Langestraat binnen Alkmaar, met dcszelfs 3 ALLTNGE daar achter, uitkomende iti up Hoogstraat, gékwoteen wijk B N°. 17. 2o. Een bunder 17'roeden en 8b ellen WEILAND, gelegen m de Oudorner polder. ,0 Een stukje BOUWLAND, groot 72 roeden en 30 ellen, gelegen 'onder Nieuwe Niedorp, op de kaart geteekend sectie C. n». 178. Een stuk WEILAND, groot 1 bunder, 94 roeden en 99 ellenge legen als voren in de sectie C n°. 179. 50. Een dito dito, groot i bunder, 6 roeden en 10 ellen, gelegen ais 'voren in de sectie C, n°. i8o. 60. Negen roeden en 40 ellen TUINGROND, gelegen als voren1» de sectie C. n°. 186. 70. Een stuk WEILAND, groot i bunder, 78 roedeu en 50 ellen, o-elegen als vorenin de sectie C n°. 188. 80, Een dito dito, groot 1 bunder, 69 roeden en 70 ellen, gelegen i. als voren, in de sectie C, n°. 189* OP REGTERLIJK GEZAG. [FFSTER, residerende binnen Alk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1