sr!-™- ALK M A A R S CIIE wwmi COURANT O WssE# (W n'J idero- A". 1826. Van MAANDAG N°. 50: AANBESTEDING. In de jongst ontvangen n®. der Bdt'aviasche Courant leest men het ffolgende artikel; Ni idem' nJ :dem- N.I bllii'S- ff. Gepasseerde SCHEPEN door ALKMAAR, langs het Groot NOORD - HOLLANDSCII KANAAL. Dec. 3. J. de Vries, Henriettevan Fernambuck naar Amsc. V. Den 11 DECEMBER. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs ran 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. PROVINCIE NOORD- II O L LAN »p Maandag, den achttienden December 1826, des middags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie van den Heer Adinin^'rateur voor de Gevangenissen aan het lokaal van het Provinciaal Gouver nement te Haarlem worden aanbesteed; de Leveraucie van ALLE de BEHOEFTEN, uitgezonderd de Kleding en Ligging - Stukken voor alle de Gevangenissen in Noord - Holland except in het Tuns van Arrest en Just.tie te Amsterdam en liet Arrest en Provqostliuis te Haarlem:) voor den Jare 1827. De besteeding zal geschieden bij inschrijving e;i Opbod. De conditiën zullen ter lezing liggen erin het Locaal van het Pro vinciaal Gouvernement te Haarlem voornoemd en aan het Bureau van Buitenlandsche - Paspoorten te Amsterdam in de Staalstraat. NATIONALE MILITIE. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militievan den 8 Januarij '1817. N°. 1. waarbij is bepaald, dnc zich Jaarlijks voor den'vijfden Januarij aan het Plaatselijk Bestuur 111 geschrifte moeten adresseeren de bij de Nationale Militie v®or zich zelve dienende Manschappen die in den loop van het laatst voorleden Jaar, het zij door overlijden van eenen Vadej of wel Moeder, Weduwe zijnde, of door plaats gehad hebbende Regtérlijke Separatie, of Echtscheiding der Ouders of ein delijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op vrij stelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, heb ben verkregen en hun ontslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien ar .4. van het Besluit van den Heer Staatsraad Gouver neur van Noord-Holland de dato 10 November 1826 N® TJ5i. j. waar bij voormelde 21 artikel speciaal wordt herinnerd. Brengen dienvolgens ter kennis van de thans voor zich zelve bij de Nationale Militie dienende Manschappen welke 11a hunne inlijving ten gevolge van art. 21. der Voornoemde Wet, redenen van vrijstel ling hebben, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dac einde voor den vijfden Januarij aanstaande schr ftelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseeren en daarbij tevens overleggen de noodige bewijzen, ingerigt, overeenkomstig de voor schriften bij art. 91 en 94. der bovengemelde Wet gestatuëerd- tot welke aanvrage om ontslag, even zeer als de Manschappen zelve ook derzelver OudersVoogdenCuratorsen gemagtigden bevoegd «iju. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, den sie November 1826. FONTEIN V E R S C H l R, Ter Ordonnantie van Deze!"en De DIEU FONTEIN VLRSCHLTR, NATIONALE MILITIE. PUBLICATIE. inge tont ngent - - - zoo veel mogelijk aantevuü'en met Vrijwilligerswelke zich onder het genot der daartoe gestelde pfemie zullen aanbieden, dezen dienst voor hunne mede ingezetehen op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennis van alle de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van d:en, welke dit maar eenigzins zonde mogen aangatin. Dat ingevolge art. 31. der voorsz. Wet als Vrij illigers kunnen wor den hangenomen alle tngezetenén Welke op de 1 1 Januarij 1827 on gehuwd, htm t9e Jaar zijn ingetreden en hun goe noch niét hebben volbragt ten ware dat zij reeds in dienst der Nederlandsete Arnéi of Nationale Militie hadden gestaan t) in welk geval zij tot den ou derdom van 35 Jaren zullën worden toege'atenen de noodige ge schiktheid hebben, welke voor den dienst bij de Wet wordt vereischt, als ook ten minsten gedurende de laatste vijftien maanden binnen' deze ■Gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodani- gen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks uit gezonderd de Zon- en Feestdagen van den 4™ der maand December van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, tot en met den 31. derzelve maand ingesloten. Actum ter Kamer van Burgemeerster en Wethouders voornoemd den 2 ie November 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezel"en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. 's Gravenhage den 21 November Batavia, den i3den julij 1826. De buitengewoon koude luchtsgesreldheidwelke dezer dagen, des nachts en in den vroegen morgenalhier heeft gehcerschtschijnt zich ,te Snmaraug in eenen nog veel sterkeren graad te hebben doen gevoelen. Men schrijft ons uit die plaatsonder dagceekenmg van den 4den dezer, daaromtrent het volgende: Wij hebben gedurende de vijf laatste dagen der afgeloopen maand jtmij, afiiër, zoo 111 de stad zeive a!S in de voorsteden, des nachts en voornamelijk in den morgenstond, zelfs tot 9 ure des voormiddags eene zoo sterke koude ondervonden als men zich niet herinneren kan, dat bier ooit is waargenomen. n De Thermometer van Fa 'iren heitdie gewoonlijk op het midden van den dag 8(5 en meer gradene 1 des morgens vroeg zeklen min der dan 8o graden teekentis des morgens te 5 ure tot op 54 graden gedaald en tot 9 ure toe niet hooger dan op 70 graden gerezen. Zelfs zoude, volgens sommige waarnemingen, op den 29sten junij, de ther mometer 51 graden hebben aangewezen. In de omstreken de stad te Bodjong, is de warmte gedurende den geheeien dag binnen 'shuis niet sterker dan 80 gradeh geweest. Het rivierwater was, bij deze buitengewoon koele temperatuur, des morgens laauwdoch bet water, dat des nachts in tonnen had ge- statln was even zoo koud als de buitenlucht. Men heeft opgemerktdat hetgedurende deze koude dagen nië'. hard gewaa d heeft, en dat de landwind als gewoonlijk opkwam. Des nachts was de lucht zeer helder en met scarren ais bezaaid zoo als bli de felle vorst des winters'avonds in Europa. Het leverde een zonderling schouwspel op de inlanders, zich voor de hun vreemde koude te zien dekken.; Den aden dezer is de lucht betrokken, en na dat des avonds een sterke regen vergezeld van onwederis nedergeva'.lenis de ther mometer weder tot op zijn gewoon standpunt gerezen, en het is thauf weder zoel en heet De afe! van gedane waarnemingen in het jongst verlpopen jaar m de'Vesidenticn Samarang in Pekalongang wijst gemiddeld den gewonen stand van den thermometer en van de barometer en die streken aan. De barometer is des morgens altijd rijzende waargenomendoch nimmer meer dan twee lijnenin den namiddag zakt dezelve weder tot op zijn gewoon standpunt. Bij onweder, regen of wind zijn hierin geene in het oog loopende veranderingen opgemerkt. De barometer, waarvan men zei tot deze, waarnemingen heeft bediend is van Rosehoom te Amsterdamen heeftbij onderscheidene telegenhedenop de aangehaalde plaatsen terug gebragc zijndehet zelfde standpunt weder aangenomen. Men heeft 00 verscheidene bergruggen, zoo van de Prauw, Mer- bahoe als anderen opgemerkt-, dat daar waar de barometer 26 duim teekent de voortbrengselen van den grond geheel verschillen van die ■Ier vlakte. De rijst-cultuur houdt op, en de klapperboom en bamboes komt daar niet meer voort. In stede daarv'angroeit er de gogo, de jagon en de tabak, welke beide laatste' produkten, zelfs daar, waarde barometer 23 duim aanwijst, zeer weelderig wassen. Alkmaar den 6 December. lieden is de 34sten verjaardag van Z. K. H. den Prins van Oranje met de gewone piegtigbeid binnen deze Stal gevierd geworden. 135ste KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Derde Klasse. 7de Lijst, N°. 21925, 27872, ieder een prijs van 1000. 8ste LijstGeene. 9de Li;stN°. 33680, e" prijs van ƒ1000. 1 ode Lijst, N°. 24467 een prijs van 1000. N®. 17455een prijs van 5000. Tide en laatste Lijst, N3. 22454, een prijs van ƒ1000. N°. 14786 eene premie var. 2500. Hóógste stand van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. Zaturdag 2. Decemb: 1826. 00 0 Zondag 3- yy j ii 2 V f Maandag 4- n 42 Dingsdag 5> 40 Woensdag 6. w 36 .helder. Donderdag 7- n H 48 Vrijdag 52 V. mistig, helde?. 8. N. regen. v il

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1