Rationale militie. ALKMAARSCHE ïisaiil «a»-- mm PUBLICATIE. PUBLICATIE. A°. 1826. Dae Courant wordt gebeld eens in de week en wel op Mat en per No. voor 6 Ce 1 )z STAATSRAAD" GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND Gezien de missive van den fleer Opper - Jagermeester, van Zijne Majesreit, Opper - Houtvester voor de Noordelijke Provinciën van den 11= dezer N°. 30, daarbij te kennen gevende, dat de tijd nadert waar op de sluiting der groore Jagt, behoo t plaats ce hebben, tevens ver zoekende ci|tbij aldieti daartegen bij Iieeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, geene bedenkingen bestaan, de Sluiting derzeive, op den laatsten dezer maand te bepalen en daarvan de noodige aan kondigingen te doenovereenkomstig 's Koniugs besluit van den 5e Julij 1823. (i'staacsbird n«. 26.) Gezien de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Pro vincie van heden N». 36, zich daarbij volkomen met het gevoelen van den Heer Opper - jagermeesterOpper - houtvester voornoemd, vereenigende. Brengt bij deze ter kenr.isse van alle belanghebbenden dat de grno- te Jagtmet den laatsten dezer loopende maand Decemberzal ge sloten zijn, Haarlem 14 December 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. N AT I 0 N A L MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR gezit-n art. 21 der Wet op de Nationale Militievan den 8 Januarij 1817. N°. 1. waarbij is bepaald, dat zich jaarlijks voor den vijfden Januari] aan het Plaatselijk. Bestuur 111 geschrifte moeten adresseereu de bij de Nationale Militie veor zich zelve dienende Mauschappen die in den loop van het laarsc voorleden Jaar, het zij door overlijden van eenea Vader of wel .MoederWeduwe zijnde, of door plaats gehad hebbende P,egterlijke Separatie, of Echtscheiding der Oudersof ein delijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regc op vrij stelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, heb ben verkregen en hun ontslag dienvolgens, zullen verlangen. Eu gezien ar. 4. van het Besluit van den Heer Staatsraad Gouver neur van Noorckjlolland de dato 10 November 1826 N®x5q2-3- waar bij voormelde 21 artikel speciaal wordt herinnerd. Brengen dienvólgens ter kennis van de thans voor zich zelve bij de Nationale Militie dienende Manschappen welke na hunne inlijving ten gevolge van art. ei. der voornoemde Wet, redenen van vrijstel ling hebben, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde voor den vijfden Januarij aanstaande schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseereu en daarbij tevens overleggen de noodige bewijzen, ingerigt, overeenkomstig de voor schriften bij art. 91 en 94. der bovengemelde Wet gestatneerdtot welke aanvrage om ontslag even zeer als de Manschappen zelve ook derzelver Ouders, Voogden, Curators, en gemagtigden bevoegd cijn. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd «en 2ic November 1826. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, ingevolge art. 30. der Wet van 8 Januarij 1817, N°. I verlangende het Contingent dezer Gemeente inde Nationale Militie voor den Jare 1827, zoo veel mogelijk aantevulien met Vrijwilligerswelke zich onder het genot der daartoe gestelde premie zullen aanbiedendezen dienst voor hunne mede Ingezetenen op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennis van alle de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, welke dit maar eenigzins zoude mogen aangaan. Dat ingevolge art. 31. der voorsz. Wet als Vrijwilligers kunnen wor den aangenomen alle Ingezeteneff, welke op den 1 Jannarij 1827 on gehuwd, hum 19= Jaar zijn ingetreden en hun goe noch niet hebben volbragt ten ware dat zij reeds in dienst der Nederiandsche Armée of Nationale Militie hadden gestaan :j in welk geval zij tot den ou derdom van 35 Jaren zullen worden toegelaten, en de noodige ge schiktheid hebbenwelke voor den dienst bij de Wet wordt vereischt, als ook ten minsten gedtfrende de laatste vijftien maanden binnen dezö Gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodani- gen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks. uit gezonderd de Zon- en Feestdagen :j vah den 4et> der maand December van des voormiddags tien tot des namiddags twee üretot en met den 31. derzeive maand ingesloten. Actum ter Kamer van Burgemeerster en Wethouders voornoemd, den 2ie November 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. tdag voor de Prjs van 78 Centen in de drie maanden ten uitgegeven. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parijs den 4 December Eene zekere dame de Greteüubad in januarij bij een ontvanger der loterij111 het Palais - Royaltien franken gezet op de nommeri 3, 15, 18 e.i 28, welke zij gekozen had, als overeenstemmende meC de dagen en het getal der inaand waarin de generaal Foy geboren en 1 overleden was; zij had alleen op ternen en quarternen gespeeid, en drie der nommers 3, 15 en 28 getrokken zijnde, .meende zij eene terne te hebben gewonnen en was dus niet weinig verbaasd, toen liet bleek, dat de ontvanger op het register, waaruit het briefje gesneden was, 111 plaats van 15, zoo ais op het briefje, 25 had gesteld, en haar derhalve weigerde den prijs te betalenen alleen de inlaag wild® terug geven. Mevrouw de Greteau riep den ontvanger voor de regt- bank van eersten aanlegdie haar naar de administrative autoriteit verweesdan hiervan appeieerde zij voor het koninklijk geregcsiiofi Hier begreep de Advokaat - generaaldat het eerste vonnis moest be krachtigd wordenen tevens beklaagde hij ziciidat de loterij steeds bleef bestaanen dat de menseiien dwaas genoeg warendaarin hun vermogen te wagen en geen acht te slaan op de bc-keiide bereken,11- gea van den beroemden graaf de la Placewelke onbetwisbaar aange toond heeft, dat alle de kansen der loterij ten nadee.e van 1 et publiek zijn. Het hof sloeg dan ook een vonnis, waarbij, 111 aanmerking ge nomen dat elkdie in de loterij speeltzie aan de wetgeving op dat stuk onderwerpt, en dat de bepaling van het gouvernement®-be sluit van 7 vendemaire 7de jaar in het tegenwoordig geval beslissende is, de uitspraak der regtbank gehandhaafd werd. De eerste president var. het hof, de achtingswaardige Seguierdie het vonnis uitsprak, zeide vervolgens zich tot de cairijke toehoorders keerende. D.t leert, dat men niet in de loterij moet zetten." Twee bedienden van de politiedie onlangs onbedachtzaam een kind eene flesch uit de hand hadden doen vallen en deswege door eenen burger nageioopen zijnde om van hen schade'oosstelling voor het kind te vorderen dezen burger onbeschoft bejegend en zeits mee arrestatie bedreigd haddenzijn heden door de regcb mk van correc tionele politie veroordeeld tot eene boete van 50 franken en twee dagen gevangenisstraf. De advokaat des Koniugs merkte bij deze ge legenheid te regt op, dat, indien agenten der politie hunnen phgc deden, zij de bescherm,ng der wetten verdiendenmaar indien zij zich daarvan verwijderdenzij gestraft moesten worden. Den 5 December. Men heeft.onlangs in het slavenhuis van Rochefort, onder de bank der tot levenslangen arbeid veroordeelden, ontdekc, dat een ontzagge lijke groote steen verschoven wasdezelve rustte op ligte binten, en kon gemakkelijk met een touw, daar men den steen doorboord had, opgeiigt worden. Al de aarde onder denzelveu was weggedragencu die steen bedekte een gatdoor hetwelk men kan nederdalen. DaC gat had een' uitgang, die onder den vloer der zaal liep en zich tot den muur, welke langs het gebouw opgetrokken is, uitstrekte. Dia. doortogtvan voren naauw, was wijder en wijder gegraven en bestond aan het einde uit eene soort van kelder, door op den bu.k voort te kruipen kan men de kelder bereiken. In denzelveu waren alle soort van verkleeding stukken bijeen gebragtzoo als pantalonskielen petten, paruiken, alles door de galeiboeven zeiven vervaardigd. Ook waren er ijzeren werktuigen voorhanden, zoo als breekijzers, vijlen, spijkers, haken, enz. De steenen van den muiir waren reeds losge werkt, en de zaamgezworeneu wachten s'echts eenen donkeren en re genachtige:! nadht af, 0111 hunne stoute onderneming ten uitvoer te brengen. Hun ontwerp werd ontdekt op het oogenbhk, dat de be werkers de vruchten van zeven maanden arbeid stonden te gemeten dezelven zijn aan de commissaris des Koningsrapporteur bij den speciaien raadovergeleverd. Z" W E D E N. CaRLSCRONa, den 16 November. Na akht dagen en acht «achten sterke vorst, welke het ontdiepe water met eene korst van ijs had overtogen is het wedereergiste ren op 'nieuw zoo zacht gewordendat wij hoop gekregen hebben, dat het begin van den winter in het vreesselijk gebrek van water, het welk wij ondervindenzal voorzien. Daar zijn slechts nog een klein aantal (door het water gedreven wordende) molens aan den gang en deze kunnen naauwlijks in het vertier voorzien. BINNENLANDSCHE BERtGTEN. Groningen, den 12 December. Het boekverkoopers - collegie hier ter stede, den 9den dezer hare gewone vergadering houdende, werd aangenaam verrast door het bin- ben leiden 'van ver dikke vette schapen, welke als een geschenk voor de kranke broekdrukkers-knechtendoor een onbekenden gezon den werden. Een van dezelve had eenea brief aan den hals hangen, van den volgende inhoud Vai MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1