\nm ALKMAARSCIiE COURANT A*. 1826. ISiiJM. N9. 5i: Vv, Van MAANDAG 'JA-rÊrL* vATIA'M'P. lllliltiiSliiH^liliMi^PJillliiKil Ben 25 DECEMBER. Deze Cturant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van en per No. voor 6 Centen uitgegeten. 78 Centen in de drie maanden NATIONALE PUBLIC MILITIE. A T I E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gezien ate. 21 der Wet op de Nationale Militievan den 8 Januari] 1817. N°. 1. waarbij is bepaaid, dat zich jaariijks voor deu vijfden Januari] aan het Plaatselijk Bestuur in geschriite moeten adresseereu tlé bij de Nationale Militie veer zich zelve dienende Manschappendie in tien loop van het laatst voor.eden Jaar, het zij door orerujden van eeneu Vader of wel Moeder, Weduwe zijnde, of door p.aacs gehad hebbende Regteriijke Separatie, of Echtscheiding der Ouders01 ein delijk door overlijden van eeneu Broeder of Broeders, regc op vrij stelling, overeenkomstig de bepalingen by art. pi en 94 gemaakt, heb ben verkregen en hun ontslag dienvolgens zuhen verlangen. En gezien an. 4. van he Besluit van den neer Staatsraad Gouver neur van Noord-llolland dit dato 10 November 1820 N° rJ32. J. waar bij voormelde ai artinci speciaal wordt herinnerd. Brengen dienvolgens' ter kennis van de thans voor zich zelve bij de Nationale Militie dienende Manschappen welke na hunne inlijving Z. M. de Koningzich heden ochtend, op den gewonen tijd» tot" de dagelijksche bezigheden naar hoogstdeszelfs werk-vertrek wil lende begevengleed op den derwaarts leidende kleine trap uiten deen ttaïvan W o- -£«»■«W.g. val, dat hec rofiter Ot.en 2.ch On- dn- het linker schoof, en eene eenvoudige breuk bij den knok van den reeter onderschinkel veroorzaakte. Kort daarna verscheen de arts van den algemeenen staf, dokter Wiebel, die de breuk dadelijk onder zocht en de noodige middelen in het werk stelde. Een weinig later kwam ook de arts van den algemeenen staf von Grufegelijk mede de geheimraad Hufelanden alle drie artsen gaven, ter geruststelling van het publiek, berigten uit. Het laatste-dezer berigten, mede in de Staats - Zeitung vervat is van den i4den, des avonds ten 7 ure, als wanneer Zr. Ms. toe stand geruststellende bleef, hoewel zich eene bij dergelijke omstan digheden gewone, doch geringe koorts had opgedaan. Frankfort, den 15 December. Ten gevolge der in Zwitserland gedane ontdekking van eene bende valsche munters, hebben er talrijke arrestatien te Constanz en t® ten gevolge van art. 21. der voornoemde Wet, redenen van vrijstel- prauenfeld plaats gehad. Onder de gevangenen bevinden zich 1 iec^'n» ling hebbenen verlangen uit den dienst ontslagen te worden dat zjj welke men met had kunnen verwachten, >n e.ene zaa k van d.en aard zich tot dat einde voor den vijfden Januari; aanstaande schriftelijk aan 1 betrokken te zien. Aan de hoofden van de bende is het gelukt te Burgemeester en Wethouders moeten adresseören en daarbij tevens ontsnappen, overleggen de noodige bewijzen, ingengt, overeehkoinstig de vóur- sc: riften bij art. 91 en 94. der bovengemelde Wet gestatiiëerd toe weike aanvrage om ontslag even zeer ais de Manscnappen zelve ook derzelver OudersVoogdenCuratorsen gemagtigden bevoegd eijn. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd den 2ie November 1826. FONTEIN VERSCIIUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, NATIONALE PUBLIC MIL IT IE A T I E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR? ingevolge art. 30. der Wet van 8 Januarij 1817, N°. 1 verlangende hec Contingent dezer Gemeente 111 de Nationale Militie voorden jare 1827? zoo veel mogelijk aaiicevullen met Vrijwilligerswelke zich ouder he- vgenot der daartoe gestelde premie zullen aanbieden, dezen dienst voor hunne mede Ingezetenen op zich te nemen. Brengén bij deze ter kennis van alle de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, welke dit maar eenigzins zoude raogên aangaan. Dat ingevolge art. 31. der voorsz. Wet als Vrij illigen kunnen wor den aangenomen alle Ingezetenen, welke op den 1 Januari) 1827 on gehuwd1, huw i9e jaar zijn ingetreden en hun 30° noch niet hebben volbragt ten ware dat zij reeds in dienst der Nederlandsche Armée of Nationale Militie hadden gestaan Q in welk geval zij tot den ou derdom van 35 Jaren zullen worden toege!atenen de noodige ge schiktheid hebbenwelke voor den dienst bij de Wet wordt vereischt, als ook ten minsten gedurencje de laatste vijftien maanden binnen deze Gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodani- gen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks uit gezonderd de Zon- en Feestdagen i) van den 4en der maand December vsn des voornvdcings tien tot des namiddags twee ure, tot en met den 31. derzelve maand ingesloten. Actum ter Kamer van Burgemeerster en Wethouders voornoemd, den 2ic November 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van dezelven y De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. In de ontgonnen kolenmijnen in de nabijheid van Utznach ont waarde men sedert eenige weken gazhetwelk dikwijls aan de lampen der werklieden in brand raakte. D.t verschijnsel vermaakte hen, zon der gevaar te vermoeden. Den i+den npvember verlangde een reizi ger deze mijn te bezoekenzijn geleider wilde hem getuigen van d'C schouwspel doen zijn, doch op het oogenbhk dat zij naderden, ge raakte de mijn in den brand. De tegenwoordig zijnde personen wer den omvqr geworpen, derzelver haren, wenkbrauwen en kleederen waren verbrand; verscheiden werklieden werden zelfs in het aangez.r, en aan de handen gekwetst. In den namiddag wilden sommigen van dezen naar de mijn terug keerenom te zien, ol dezelve nog ran dendoch naauwelijks daalden zij ter diepte van uc.roeden at ot het vuur begon met eene zoo groote heftigheid weder telb.ai.dkm; ct'ac alen m ul- i,cci v^ïwijtixmie hoicen ac incbar^cmg nooiijc. ai het geen in de mijn voorhanden was, zdo als lampen, gereedschap, en enz.werd verbroken. Me: de grootste moeite konden de werklie den'de vlam ontsnappen. Verscheiden zijn ondertussehen zoo geteis terd dat zij nog niet hersteld zijn. BÜITENLANDSCIIE BERIGTEN, F R A N K R IJ K. Parijs; den 17 December Dagelijks bekomt men nieuwe bijzonderheden wegens de verwoes tingen door den aanhoudenden regen en de overstrooming der kana len veroorzaakt. De groote weg van Toulouse naar Bordeaux is zoo danig beschadigd dat de dienst der depeches daardoor leidt. In het departement van de Arriège is de gemeenschap tusschen verscheiden steden geheel en al gestemd. P R U I S S E N. Berlijn den 15 December BINNENLANüSCHE BERIGTEN. Brussel, den 15 December. Den nden dezer is te Nalinnes (Henegouwen), overleden .Tacobus Herlinvauxin den ouderdom van 106 jaren, zijnde geboren te Ger- pinnes, den 4 October 1720. Hij is driemaal gehuwd geweest, en iaat 20 kinderen in leven na. Hij is tot In zijn laatste oogenblik bij het genot zijner geestvermogens geblevénen was altijd werkzaam en matig; Den 18 December Heden moet de Eerste Kamer vergaderen. Het ontwerp op de Schutterijenheeftbij de nieuwe redactie» wat de hoofdzaken betreft, als het hnntal der schutters, derzelver ouderdom, de vorming bij loting, nummerverwisseling, verdeeling in dienstdoende en rustende schutterijen reservégeene aanmerkelijke verandering ondergaan. De organisatie der schutterijen zalvol gens het ontwerp binnen twee jaren plaats hebben. Armmeesteren worden niet meer onder de zoodanigen genoemd, welke vrijstelling kunnen erlangen. De schutterijen zullen in de eerste plaats worden zamengesteld uitfongehuwde liedenvervolgens zullen de ongehuwde weduwnaars zonder kinderen in aanmerking komendaarna de ver dere dienstpligtigen. Bij ieder corps zullen compagnien wor den opgerigt, bestaande uit ongehuwden en weduwnaars zonder kin deren "welke tot de eerste, ban van den landstorm behooren de ove rige schutters zullen, naar gelang van hunne huisseliike omstandighe den worden ingedeeld onder de tweedeol" derde ban van den land storm welker oproeping in tijden van gevaar steeds verzeld zal wor den door eene buitengewone oproeping van de Staten-generaal. 's Gravenhage den 17 December. De berigten uit Leeuwarden, van den i4der. dezer, aangaande de heerscbende ziekte in de provincie Vriesland, blijven van alle plaat sen steeds gunstiguitgezonderd van de stad Sneek alwaar het ge tal zieken in de laatste dagen weder toegenomen is. 135ste KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Vierde Klasse. Th de Allgemeine Preussische Staats - Zeitung leest men heden het iste Lijst' N°- "ne Pre™ie 1000. N°. 27584, volgendemen neclen het| prijs van ƒ2500. N°. 9206, een prijs van jooo N°. 3=385, een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1