sz. ALKMAARSCHE C O U R A N 8 - 5» jgegfg&r-: i85o. fj H R. De GOUVERNEUR taN NOORD-HOLLAND, Gezien de missive van den fungerenden Inspecteur van het Kadas ter in Noord-Holland, van den ao« December 1829, N°.S7. - o 67. - ƒ0,55* Van MAAND AO D6n 4 J A NU A R If Z)«« Courant wordt geregeld cent in dt week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 C e n c e n uitgegeven. D Gezien Art. 70s en volgende der tnechodieke verzamelingen van veereenenz. betrekkelijk het Kadaster. Verwittigt bij deze aan aile Eigenaars, Pachters en Bestuurders van Goederen in de Gemeenten Landsmeer, Monnikendam eri Katwoude (behoorende tot het kanton Monnikendam dat de in perccelen uit gewerkte Kaarten van al de Eigendommen en de overige metingstuk ken op het Raadhuis zullen worden gedeponeerdten einde aldaar eene maand te blijven voorleggenopdat ieder Eigenaar of deszelfs plaats- bekleeder Van dezelve zoude kunnen kennis nemen, en, wanneer daartoe redenen mogten aanwezig zijnzijne klagten inteleveren om trent de opmeting en opneming zijner Eigendommen, zijnde de tijd daartoe bepaald ais volgt Ih de gemeente Landsmaar van den 26 December 1829 tot den 26 Januarij 1830. In de gemeente Monnikendam van den 30 December 1829 tot den 30 Januarij 1830. In de gemeente Katwoude van den 31 December 1829 tot den 31 Januar.j 1830. Te dien etude zal aan de Eigenaars eene Lijst worden bezorgdbe vattende opgaaf van al hunne eigendommen en de grootte van ieder derzelveterwijl de Landmeters gedurende de laatste dagen der maand van deponeering in de gemeente aanwezig zulieij zijnom de noodige aanwijzingen te doen en inlichtingen te geven, i De EigenaarsPachters of Zaakgelastigdenwelke verraeenen mog ten aanmerkingen op de opneming of opmeting der Eigendommen te moeten makenzullen dezelve alleen in de daartoe bestemde kolom hunner Eigendomslijsten behooren te plaatsenen die lijst voor het verschijnen van aten tijddat de stukken ten Raadhuize der Gemeente zuilen verblijvenen welke tijd niet zai worden verlengdmet of zonder hunne aanmerkingendoch behoorlijk onderteekend, aldaar moeten terug bezorgen vermits na dien tijd geene bezwaren meer kun nen worden in aanmerking genomen. Eu zal deze worden geplaatst in de Amsterdamse lieHaarlenischc en Alkmaarsche Couranten. Gedaan te Haarlem, den 24' December 1829. De Gouverneur voornoemd. Van T V Y L L. De GOUVERNEUR vak NOORD-HOLLAND, Gezien de circulaire van het hoofdbestuur der- Rijksmiddelen de dato 25 December 18=9, n®.'1. Brengt ter kennisje van allen en een iegelijkdien zulks söude mo gen aangaan hetgeen volgtte weten Volgens koninklijk besluit van den 24Sten December 11., (staatsblad n°. 79), wordt, ter invordering van de verhooging bij de wet van den zelfden dag vastgesteld, op den buitenlandsche wijnhet buitenlandse!) gedisteieerd, de suiker en fijne stroop, de aangifte vareischt. j°. Voor buitenlandtche wijn en buitenlandse): gedisteieerd van daarin handel of neringdoende lieden, enkel en alleen in die gemeenten; alwaar of geene plaatselijke opcenten of in een minder bedrag dan vijf-en-tvititig op deze dranken worden geheven, en slechts voor zoo verre als hun voorraad met den laatsten December te' boven gaat. Zes vaten wijn. Twee vaten brandewijn rum of arakter sterkte van tien graden of een vat buitenlandse!: likeur mitsdien zijn de particulieren overal van aangifte hieromtrent bevrijd. 8». Voor suiker en fijne stroop. a. Van ieder daarin handel of neringdoende persoon, wegens een voorraad op het einde der maand December boven de 50 pond van elk. b. Van ieder particulier wegens gelijke voorraad boven de 200. pond van elk. De modellen van aangife zijn grafts te bekomen ten kantore van den ontvanger der accijnsen. Gedurende de maand Januarij 1830, vermag geen vervoer van meer dan tien ponden suiker of fijne stroop of meer dan vijf kannen wijn, zonder gelei-billet vervoerd te worden. En zal deze in het provinciaal blad, mitsgaders in de Amsterdam- Sch, de Haarlemsche en Alkmaarsche Couranten worden geplaats, Haarlem, den 26ste» December 1829. De Gouverneur voornoemd Van TUYLL. De GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, ontvangen hebbende eene circulaire aanschrijving van den Heer Staats raad, Administrateur van de registratie, het kadaster en de loterijen, d«to 26 December 1829n°. 7, houdende voorschriften omtrent de ex ecutie der wet van den 34sten December 1829, waarbij onder anderen is bepaald, dat ter bestrijding der uitgaven, begrepen in de tweede «fdeeling der begrooting, voor den jare 1830, zullen worden gebezigd, twee-en-twintig opcenten op de indirecte belastingengelijk mededat gemelde wet den isten Januarij aastaande zal worden ten uitvoer gelegt. Brengt hiermede ter kennisse van alle de daarbij belanghebbenden. 1°. Dat zoo lang de, op den sisten December 1829, voorhandenen aan de onderscheidene kantoren van registratie opgenomene ze gelsdoor geene nieuwe zegels zullen zijn vervangenof geen bepaald onderscheidings teeken zullen dragen men zich van de zelve voor het debiet aan de onderscheidene kantoren, zal kunnen bedienen, mits de ontvangers op dezelve, behalve hunne gewo ne naamceelten'ingstellen gezien voor 35 opcenten. .8°, Dat al de genen, die op den 1 sten Januarij 1830 ongebezigde ze gels bezitten, voDrloopig zullen worden toegelaten dezelve, at' vorens .daarvan gebruik te kunnen makenbij de ontvangers van het zegel te bezorgen, om daarop, tegen betaling der verhoogde ttcg-n opcenten, de navolgende door den ontvanger geteekende verklaring te doen stellen gezien voor 35 opcenten. 8°. Dat ten aanzien der op vermeld tijdstip niet gebruikt te.vellen in de repertoriums der openbare beambten en in alle andere aan het zegel onderhevige registersdeze verklaring zal kunnen ver vangen wordendoor eene beknopteeens vooral op het eerstê fier nog niet gebruikte vellen te plaatsen, vermelding, behelzen de het getal dier vellen en het gezamenlijk bs drag oer bijbetaalde opcentenwelke bijbetaling zai kunnen worden uitgesteld Voor de repertoriums tot den dag der kwartaalkche visermg, en dus uiterlijk tot den loden Januarij 1830. e.i voor alle ande re registers tot den laatsten Januarij 1830. 40. Dat voorloopig en zoo lang daar omtrent geene andere bepalin gen worden medegedeeld, de verhoogde ncgta opcenten niet zullen worden geheven A. Op alle acten en schrifturen voor den isten Januarij 1830 opge maakt weike binnen de bij de wet bepaalde termijnen envoof zoo veel de onderhaudsche acten en sdnriftureu betreftuiterlijk den 10 Januarij 1830 ter registratie zullen worden bezorgd. B. Op alle voor den isten Januarij 1830 verledene en aan hoogt re goedkeuring onderworpene sccen, welke binnen den wettigen ter mijn gerekend van de dagteekening van derzelver goed- of af» keuring, ter registratie zullen worden aangeboden. C. Ten aanzien van het regc van overschrijving op alle acten onder de levende, overgang van onroerende goederen mede brengende4 mede voor den isten Januarij tijo verledenmits dez<* ve voor het verstrijken der tijdstippen vermeid sub. litt. a ter registratie aangeboden, en overigens aan de bevoegde hijpotheek kantoren binnen de termijnen, vastgesteld bij de wet van 3 January 1824. (staatsblad n°. 1), ter overschrijving worden bezorgd. D. Op alle na den iscen Januarij 1830 betaalde zegel, registratie, griffie hijpotheek en successie regten, mitsgaders alie regten van overgang bij versterf, aile dubbele," twee dubbele of verhoogde regtengelijk mede alle vaste en proportionele boetenter ver vanging dier dubbelde of verhoogde regten ten gevolge van een op vermeld tijdstip nog aanhangig regtsgeding tusschen het besu ur der registratie, van waardeeringen of andere geregtelijkè vervol gingenvoor den men Januarij 1830 ingesteld. E. Op alle regten van successie en van overgang bij versterf, op de, binnen bij de wet bepaalde termijnen, ingeleverde aan„;lten van nalatenschappen, voor den isten Januarij 1830 opengevallen, Haarlem den 30ste» December 1829. De Gouverneur voornoemd Van T U IJ L L BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR* van wege het Gouvernement ontvangen hebbende eer.e aanschrijv g en last, om de Stedelijke belastingen en heffingen te brengen in over eenkomst met diewelke bij de tier.jarige begrooting en die ook voor het volgende jaar 1830, bij de Wetgevende magc, nu onlangs zijn vastgesteld, zoodanig, dat die belastingen, welke van Rijks wage wor den verhoogd, in dezelfde evenredigheid van Stads wege ruilen moe ten worden verlaagd, terwijl de zoodanige welke van 's Rijks' wege zijn ingetrokken, van de zijde der Steden en Gemeenten zulle mo gen worden geëmploijeerdmet verdere kwalificatie, om voor zooda nige belastingen, welke tot goedmaking der verliezen bij de Gemeen ten geleden, noodig zulien worden geoordeeld, nieuwe middelen en belastingen intevoerenen te doen invorderen, zonder opzette !;e goedkeuring van de bevoegde hogere autoriteitenuiterlijk gedurende den tijd van vier maanden. Geven kennis aan de goede burgerij en ingezetenen, en wien die verder mogt aangaan, dat i Te beginnen met den eersten Januarij aanstaandezullen worden geheven de navolgende veranderde belastingen, als: Fan het Buitenlandseh gedisteieerd 17 Opcenten op de Rijks accijns in de plaats van 90 Opcenten, Van het Binnen/andsch gedisteieerd 47 Opcenten op de Rijks accijns in de plaats van 90 Opcenten. Van de WijniS Opcenten op de Rijks accijns in de plaats van 90 Opcenten. Van de Belasting op het Gemaal. Van de Tarwe f 5 40. per mud in plaats Van f 399. En van de Rogge f 80 per mud, in plaats van 40 Centen, zoo. danig als tot heden op de Rijks accijns van het Gemaal is geheven ge worden. En op den invoer der navolgende Objecten als i Van idere 100 Ned. ponden Ongeb: Tarwemeel (7,45 in piaats vati ƒ5,87. Gebuild Tarwomeel f 10,55 Roggemeel f 1,35- •Week Tarwebrood, gebak en Tarwekoek 7*20 •Week Roggebrood en koek f i,ta> Hard Tarwebrood en beschuit f 8,85 - •Hard Roggebrood t,<?5 fS 00. - f O 78^ -/uri» En van een mud ongepelde Spelt 1 92 Zijnde daaronder niet begrepen het regt van het Zegel ten 'bednlge van 5 per Centhet welk als r.aar gewoonte daarenboven moet wör- den betaald. Blijvende de overige Stedelijke middelen zoo wel als Ordonnantiën op deze en op die, welke hier boven als veranderd wórden Opgege ven, in volkomen kragt en vigeur. Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad Alkitór, op heden den 29 December 1829. Dé Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUI R. In kent/issé van mij Secretaris DU DIEU FONTEIN VERSCHUÏR. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der STAD ALKMAAR-, maken aan derzelver burgerij en goede ingezetenen bekend Dat II. E. A. bij een provisioneel besluit tot waarneming der func- tien van Controleur over alle de Stedelijke belastingen hoe ooi' ge naamdhebben aangesteld en benoemd den Heer C. J, HELLJNG- WERFFin de plaats van den Heer A. Gouwe aan wien op deszelfj' verzoek* in deze kwaliteit een eervol ontslag is verleend. Gelastende Burgemeester ea Wethouders voornoemd, allen en een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1