alkmaarsche ft COURANT IJ <r BH blïW /M i85e. N' 2; Van MAANDAG i I w^4iiliËliiiL ƒ8,00. ƒ0.07. ƒ5-,50- f0.56. f6 75. 0.78. -f H42|' "Alto°SWSS"bfS'R»«l de, Surf Aitom, We. deu December PUBLICATIE. - 3f 'jc Sc Den 11 J A NU A -!/• j vee/. ,n vel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Deze Courant wordt geregeleens m de weed en wei r 1 )e- GOUVERNEUR van NOORD -HOLLAND, Gelet up artikel 4, It. Avan de wet van 24 December 1859. (-staatsblad no. 76,) bepalende, dat de kosten van de taxatiën, opne mingen en tellingen, die door de belanghebbendenvolgens artikel <7 der wet op de personele belasting, van den 28 Junij 1822, (_sta4tv blad n*. 15), worden gevraagd, 2ul!eii zijn voor rekening van the genen, weike dezelve verlangen, en zulks volgens tariefdoor den Koning vast te stellen. Heeft goedgevonden en verstaan Den aandacht der respective stedelijke en gemeente - besturen op het hiervoren staande te bepalenmet verzoekom van gedachte bepaling de noodige kennisgeving aan hunne ingezetenen te doen. En zal deze in het provinciaal blad geplaatst en een exemplaar daar vandaan de stedelijke- en gemeenten-besturen, alsmede aan de arron- dissements-inspecteuren te Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Hoorn gezonden wordenonder bijvoeging tevens van een genoegzaam aantal exemplaren aan laatstgenoemden, ter ronddeeling aan de onder hen res sorterende controleuren en ontvangers der directe belastingen sespec- tivelijk tot informatie en narigt; terwijl wijders een exemplaar totra- formatie zal worden gezonden aan den Rijks advokaac, den hoofd- inspecteur en veriiicaceur der contabiJueit. Zullende voorts deze in de Amsterdamsche, Haarlcmsche en Alk- giaarsche couranten worden geplaats. Haarlem, den 5 Januari/ 1830. De Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Hebben zich verphgt geoordeeld aan de goede burgerij en ingeze tenen te kennen te geven 'Dat bjj dén Raad der Moederlijke Sociëteit, ten gevolge van Art. 5 vin'"f. et Reglement, twee leden zijn uitgeloot én afgetreden en dat in derzëlver plaats, uit eene nominatie welke door den voorschreven Raad is 'Nfedrgedragenbestaande uit: Mevrouw, 'van lygeest geboren van der Palm. MéVfèiiw Êuyskcs geboren Enschede. Mevrouw vpn feeuwen geboren Voilenhoven en Mevrouw Schèittif geboren Eos. door hun lieeren Burgemeester efi Wethouders ter vervulling der be staande vacatures op nieuws zijn verkoren gewordende aigetrede Laden Mevrouw van Foreest geooreii van der Palm en Mevrouw Buijskes geboren. F.nsdtefJ, Burgemeester en Wethouders hebben deze, eene geschikte gele genheid geoordeeld om de goede ingezetenen kennisse te geven Dat de" Raad der Moederlijke Sociëteit een verslag van hare ver richtingen aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Le schermscer van de SocRteit, ingezonden hebbende, Hoogstdezelvc te bl 'k Van Hare belangstelling en goedkeuring aan hpc ionds van de' Sociëteit wel heeft "willen veré'eren eene gratificatie van twee honderd guldens. Dat Burgemeester en Wethouders inzage genomen hebbende van de Registers en aanteekeningen welke bij den Raad der Moederlijke So ciëteit in de beste orde en met de meeste naauwkeurigheid wor den gehouden; aan dezelve is gebleken dat in het begm }der jtiaand December 11. door den Raad aan Zestig behoeftige kraam vrouwende bepaalde onderstand was uitgedeeld, bestaande dezelve uit zeven-en-twintig Gereformeerde, dertig Roomsch Catholijkeeene Remonstrantsche, eene Ltuersche en eene Joodsche Vrouwen. Eindelijk voegen Burgemeescer en Wethouders hierbij dat de Re kening van deze administratie, op den tijd bij het Reglement ba- oajd"zal worden gedaan en daarna openlijk bekend gemaakt. Alkmaar, dm 5 Januari] 1830. Burgemeester en H ethouders voornoemd De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezeken, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, van wege het Gouvernement ontvangen hebbende eene aanschrijving en lastom de Stedelijke belastingen en heffingen te brengen in over- e mkomst met diewelke bij de tienjarige begroeting en die ook voor bit volgende jaar 1830, bij de Wecgevende magt, nu onlangs zijn v stgesteld, zoodanig, dat die belastingen, welke van Rijks wege wor den verhoogd, in dezelfde evenredigheid van Stads wege zullen moe ten worden verlaagd, terwijl de zoodanige welke van 's Rijks wege zijn ingetrokken, van de zijde der Steden en Gemeenten zuilen mo gen worden geëinploijeerdmet verdere kwalificatieom voor zooda nige belastingenweike tot goedmaking der verliezen bij de Gemeen ten geleden, noodig zullen worden geoordeeld, nieuwe middelen en belastingen intevoerenen te doen invorderen, zonder opzettelijke goedkeuring van de bevoegde hogere autoriteitenuiterlijk gedurende den tijd van vier maanden. Geven kennis aan de goede burgerij en ingezetenen* en wien dit jerder mogt aangaandat Te beginnen met den eersten Januarij aanstaande, zullen worden geheven ,de navolgende veranderde belastingenals Van het Buiteniandsch gedis'teleerd 17 Opcenten op de Rijks accijns in de plaats van po Opcenten. Van het Binnentafidsch gediSteleerd 47 Opcenten oP de Rijks accijns in de plaats van 90 Opcenten Van de Wijn 18 Opcenten op de Rijks accijns in 1 e plaats va 90 Opcenten. Van de Belasting op het Centaal. Van de Tarwe f 5 40. per mud in plaats van 3 99. En van de Rogge f„, 80 per mud, ui plaats van 40 Centen, zoo danig als tot heden op de Rjjks accijns van het Gemaal is geheven ge- En op den invoer der navolgende Objecten als Van idere 100 Ned. poiden Ongeb: Tarwemee l 7,42 m plaats van 5 67. M0U.1 TïirvA>f»mf»H r T o>00» -Gebuild' Tarwemeel/10,55 Roggemeel 1,35- Week Tarwebrood, gebak en Tarwekoek 7,20 - Week Roggebrood en koek 1,12 Hard Tarwebrood en beschuit 8,85 Hard Roggebrood 1,55- Ën van een mud ongepelde Spelt f 1,92 Zijnde^aaronder niet begrepen 'het r'egt' vin het Zegelte^bed«g. van 5 per Centhet welk als naar gewoonte daarenboven moet wor- deiBlijvende' de overige Stedelijke middelen zoo wet als Ordonnantiën op deze en op die, welke hier boven als veranderd worden opgege- FONTEIN V E R S Cf H U I R. In kennisse van mij Secret ar'C De DlÉU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, maken aan derzelver burgerij en goede ingezetenen bekend Dat H F A. bij een provisioneel besluit tot wasrnero.ng der tu tien van Controleur over alle de Stedelijke belasu.igen hoe 00* ge naamdhebben aangesteld en benoemd den lieer C J. MLLL1NG WERFF in de plaats van den Heer A. Gouwe aan w.eii op ck.-zuts verzoek, in deze kwaliteit een eervol ontslag is verleend. Gelastende'Burgemeester sn Wethouders voornoemd. allen en een iegelijk welke zulks mogt aangaan genoemde Heer Hclhngwcrjj :n de ze zijne functie te erkennen en te gehoorzamen. Alkmaar 1 January 1830. Burgemeester en H ethouders voornoemd De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezc '-e.i De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. tt E N N I S G E r I N C. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de houders der Obligatienten lasten dezer Stad. Dat de Interessen verschenen tot en met den 31® December 1R-9, .dagelijks ter Thesaurie worden betaald; wordende voorsz. houder» der Obligatien verzocht, door eene spoedige afbaling vaa hunne te goed hebbende Interessen, de goede orde in de Stedelijke Administratie te heipen bevorderen. Dat de Leveranciers worden uitgenoedigthunne rekeningen ten spoedigste bij den Stads Architect te 'qezor ienda.irzij, door verzuim, hier aan te voldoen, aan zich zeiven zullen te wijten hebben, wan neer zij niet met de ovcgigg. worden voldaan. Alkmaar, dsn 8e Januarij 1830. Burgemeester en Het houders voornoemd. De. Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van deze! en. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, maken aan de goede burgerij en ingezetenen -hunner Stad bekend dat op het verzoek van de Heeren Matt hijs Njssen en Petrus Ant 10- nii Schnaps, door der. Achtbaren Raad, aan dezelven hmi honorabel ontslaa is verleend, als Regenten van het Roomsch Gnthobike Wees- en Armen-huis en dat in de plaats van deze zijn aan. esteld de Heeren C11RISTIAAN WITTE en ANTHONIJ FRANCOIS ALLEBÉ. Alkmaar, 7 Januarij 1830. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dtzel en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. v7 'NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gezien het heslnit van den Heer Gouverneur van Noord-Ho'laud - de dato 4 December T829, waarbij in Art. t. is bepaald, dat de werk zaamheden der Nationale Militie, voor' den' jare 1830, binnen da Steden eo Gemeente dezer Provincieeenen aanvang zullen newen b .-ij..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1