alkmaarsche COURANT »83o, N 3. V a a MAANDAG fitte Courant wordt geregeld eens in Dea it J A NU ff. ■»>iw de week en wel of Maandag voor de Prijl van 6 Centen uitgegeven. JE GOUVERNEUR WK NOORD-HOLLAND, I ,je O \»I V-' VI T U 1\ l* U V/ - Gelet op de twee navolgende koninklijke besluitena.s Van den 39 December 1829(staatsblad n°. 83), bepalende: Art. I. Dekrachtens de bepaling van art. 4 (onderdeel a) der wet van den 24 derzelve maand(staatsblad n°. 76)door de belasting schuldigen ter zake der door hen gevraagde taxatiënopnemingen en tellingen der voorwerpen van de vier, of eenige der vier eerste grond slagen der personele belasting, te betalen kosten, zullen over 1830. bedragen, als volgt: a. Tien centen voor iedere schatting van huurwaarde. Tien centen voor iedere telling van deuren en vensters of haardstedenof wel van heide die soorten van voorwerpen. Tien centen voor iedere schatting van mobilairen alzoo der tig centen ter zake van ieder, geheel, in betrekking tot dc vier eerste grondslagenopgenomen perceel. Drie ten honderd van het bedrag der belasting (al de opcenten mede gerekend}, welke, over het jaar 1829, ter zake van het-J zélve perceel, in opzigt tot de geschatte of getelde waarde of, voorwerpen is verschuldigd geweest. Ten aanzien der percelen, waarvoor over het jaar 1829, geene belasting verschuldigd geweest is, zal, in de berekening der kosten van schatting of opnemingenenkel gevolgd worden de maatstaf on der litt. a, hierboven bepaald. Art. a. De geheele voldoening der voorschrevene kosten zal moe ten plaats hebbenten kantore des ontvangers der directe belastingen, gelijktijdig met de aanzuivering van den eersten termijn der, wegens de geschatte of getelde voorwerpen, verschuldigde belastingop de kennisgeving waarvanhet bedrag der kosten van schattingafzonder lijk zal moeten zijn uitgetrokken. Art. 3. De meergemelde kosten enz. a». Van den 29 December 1829, (staatsblad n®. 84}houdende be paling, dat, ingeval eeu schatpligtige 111 de personele belasting, die, gedurende het jaar 1830, een zelfde perceel als in het jaar 1829 ia gebruik zal hebben, deszelfs aangifte wegens dat per ceel, voor zooveel de twee eerste grondslagenoi een derzelve betreft, niet zal'hebben gedaan beneden de laatste schatting of telling, onder het beheer der nog bestaande wet, door schatters bewerktstelligden het perceel sedert die schatting ot telling door vercimmering, vergrooting of anderzinsgeene, tot hoo- gere schitting of telling grond gevende verandering zal blijken te hebben ondergaande zoodanigewanneer de schatting ol telling bij herziening in 1830, eene boogere huur of grooter aantal deuren en vensters inogt aanwijzen, alleen de bijbetaling der belasting, en g#en boeten of kosten zal verschuldigd zijn. Gelet op de resolutie van hot hoofdbestuur der rijksmiddelenvan den 5 January 1830, n°. 30. Heeft goedgevonden en verstaan De aandacht der respective stedelijke- en gemeente-besturen op den inhoud der voorschreve twee besluiten te vestigen, met verzoekom van gedachte bepalingen de noodige kennisgeving onverwijld aan hun ne ingezetenen ce doeii. En zal deze in het provincial blad geplaatst en een exemplaar daar van aan de stedelijke- en gemeente-besturenalsmede aan de arrondi sements - inspecteuren te Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Hoorn, gezonden wordenonder bijvoeging tevens van een genoegzaam aan tal exemplaren aan laatstgenoemden, ter ronddeeling aan de onder hen ressorterende controleuren en ontvangers der directe belastingen, re- spectivelijk tot informatie en narigtterwijl wijders een exemplaar tot informatie zal worden gezonden aan den rijks advokaatden hoofd inspecteur en verificateur der comptabiliteit. Zullende voorts deze in de Amsterdainsche, Haarlemsche en Alk- uaarsclie couranten worden geplaats. Haarlem, den o January 1830. De Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. BURGEMEESTER, en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, maken aan derzelver burgerij en goede ingezetenen bekend; Dat II. B. A. bij een provisioneel besluit tot waarneming der func- tien van Controleur over alle de Stedelijke belastingen boe ook ge naamdhebben aangesteld es benoemd den Heer C. J. HELLING- WERFFin de plaats van den Heer A. Gouwe aan vvi'en op deszelfs verzoek, in deze kwaliteit een eervol ontslag is verleend. Gelastende Burgemeester en Wethonders voornoemd, allen en eeu ie: elijk welke zulks mogt aangaan genoemde Heer Htllingwerff'in de- tè zijne functie te erkennen en te gehoorzamen. Alkmaar 1 January 1830. Burgemeester en JVethouders voornoemd. De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. te helpen bevorderen. Dat de Leveranciers worden Hirgenoodigrhunne rrltemngen tea spoedigste bij .den Stgds eirchitect te bezorgen, daariij, door veizuira, hier aan te voldoen, aan zich zeiven zullen te wijten hebben, wan neer z*i niét met de overige worden voldaan; Alkmaardett 8® January 1830. Burgemeester en fvetsouders voornoemd. De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven Dt DIEU FONTEIN VERSCHUIR* NATIONALE MILITIE t PUBLICATIE. ÖURGËMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR gezien het hesluit van den Heer Gouverneur van Noord-Hollanddtf dato 4 December 1829, waarbij in Art. 1. is bepaaid, dat de werk zaamheden der Nationale Militie, voor den jare 1830, binnen da Steden en Gemeente dezer Provincie, eenea aanvang zullen nemea met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan Art. 60. der wet van 8 January 1817 N 1, •rotrent de inrigting der Nationalt Militiebij deze opalle Mans personen, hunne sVettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad en Jurisdictie hebbende, welke op den eesteu January 1830. hun ne gentienden jaar zijn ingetfeden, en mitsdien alle Jongelingengeboren in het jaar 1811, ten einde zich ingevolge Art. 59. der voorsz. wu, in het daartoe gereed gemaakte register tot de ligtmg voor de nati onale Militie te doen inschrijven. Dat ingevolge Art. 6. van de wet van 27 April 1820, alle Mans personen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen n in"ezetenen moeten Worden beschouwd, zich, voor zoo vtrre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks, voor geme.de tijrist.p, ter inschrijving moeten aangeven in dat Register waartoe zij volgens hun ouderdom behooren. - De inschrijving zal beginnen met Woensdag den 6 Januarij 1830, en zal geheel moeten zijn ailgcloopen den a8e daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in één der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 6, 7, 13- 26 ei1 fl7 J*nu8r,j ïaa* staande, des namiddags van 4 tot des avonds 7 ure. En ten einde voortekomendat niemand in de termen der inschrij ving vallende, Zich door ouwetenheid aan pligtverzuim schuldig make, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de Ingezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij de wet gemaakte bepalingen. Dat, welke aanspraak op Vrijstelling, iemand zoude vermenen, te hebben wegens gebreken, of anderzins, dezelve, desniettegenstaande gehouden iszich te doen inschrijvengelijk mede daar onder be grepen zijn de gehuwden en afwezenden. Dat Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Kinderen of Pupillen '111 Persoon,, of door iemand daartoe door hun schriftelijk gemagtigd, te doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende, zullen zij vervallen in de boete daarop gestelden ingeval van volstrekt onver mogen. met gevangenis worden gestraft, onverminderd, dat zoodani-- ge Kinderen of Pupillen, even als alle andere Jongelingen, welke Zich aan de inschrijving hebben onttrokkenindien zij geene reden van Vrjstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en bij onvermogen tot gevangenis worden verwezen. Dat dc wettige woonplaats voor de inschrijvingwordt gehouden voor hun die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders en bij over, liidcn van beiden, die van den eerstgenoemde Voogd, voor de ge huwden, de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl die geene welke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten wor den ingeschreven ter plaatse, alwaar zij zich bevinden Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de Inge* zetenen van deze Stad en Jurisdictie van dien, welke dit aangaat, omzoo veel mogelijk isin eigen persoon voorzien van een Doop Extracten eene 'Nota van de wijk en nummer der woonplaatsdoch bij volstrekte noodige afwezigheid door egn hunner Naastbostaanden of Voogden, aan deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeurig te voldoen, en daar door voortekomen, dat zij niet ais onwillige wor den aangeiien en gestrafthet geen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Aldus gearresteerd ter Kamer van Heeren Burgemeester en Wet houders voornoemd, den 22 December 1829. F O NT fe IN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van De?rlveh De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEFINC. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de houders der Obiigatien, ten lasten dezer Stad. Dat de Interessen verschenen tot en met dan 3ie December 1829, dagelijks ter Thesaurie worden betaaldwordende voorsz. houders der Obiigatien verzochtdoor eene spoedige afhaling van hunne te givd h-Mi v.*» t-f—n »ocHe orde in de Stedelijke Administratie BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, maken aan de goede burgerij en ingezetenen hunner Stad bekend, dat op het verzoek van de Heeren Matthjs Njssen en Petrus Anthony Schaaps, door den Achtbaren Raad aandezelven 1 ont slag is verleendals Regenten van het Roomsch CathHke Wees- en Armen-Huisen dat in de plaats van deze zijn aangesteldde Heeren CHRISTIAAN WITTE en ANTHON1J FRANCOIS ALLEBÊ. m,M.n .„..mi. De Staatsraad Burgemeester, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelvett, t)E DIEU FONTEIN VERSCHUIR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1