W I? ALKMAARSCIIE MWM3c.fi COURANT s@^'u KbMIi »w ï85o. N° ÜHis -• ftr/lllTE* *-x IE «rfi^ ooN ga lrt\ te W£<<9'!GEL T 1" f I4 I t j V»> MAANDAG "•»»««VWT I De» g FÊBRÜARjf. bexe Courant wordt geregeld eons u. de weeK en wci of Maandagvoor de Pry* van 6 Centen uitgegeven. PUBLICATIE. va E GOUVERNEUR van N O O fl D 11 O L L A N O, IJrengt ter voldoening aan art. io zijner publicatie van oen 4 De cember 18:9, ter kennisse van de belanghebbenden, dat de dagen eu uren, waarop de loting successiveliik in de hoofdplaatsou der kantons zai plaats hebbenen door de iutelmgen hunne redenen van vrijstelling, welke zij vermeenen te hebben aan heeren militie-com missarissen ingevolge art. 83 der wet van 8 jantiarij 1817, moeten worden ingebmgtbepaald zijn zoo als op het hieronder staande ta bleau is uitgedrukt. Dat voor de stad Amsterdam de loting zal geschieden in de vijf achtereenvolgende dagenhieronder vermeiden wel in dier voege dat na afloop van iederen dag der loting, de bus zal worden geslo ten in eene kist, welke daarna, zoo door de heeren leden van het plaatselijk bestuur, die bij gezegde loting tegenwoordig zijn als door beide heeren militie - commissarissenin het bijzijn van zoodanige lo telingen, als verkiezen zullen tot den afloop der loting van dien dag tegenwoordig te zijnzal worden verzegelden op dezelfde wijze den volgenden dag weder geopend. Amsterdam. Gemeente Amsterdam, eerste dag, Maandag den 22 Februari] 1830, vs morgens ten 9- ure, het roüen, tellen, in de bus. werpen der uommers, het verzegelen der lotingsbus, het aaiinemenj van aarfmerkingen op de alphabetische Jijst, en voorts alk verdere! préparatoire werkzaamheden. Tweede dag, Dingsdag den 23 Februarij 1830, 's morgens ten 9. ure, van d:e ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Derde dag, Woensdag den 24 Februarij 1830, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Vierde dag, Donderdag den 25 Februarij 1830, 's morgens ten 9 ure, n die ingeschrevenen, welk# tot dat einde zullen worden opgeroepen. Vijfde dag, Vrijdag den 26 Februarij 1830, 's morgens ten 9 ure, van dezulken, welke van den vierden dag nog niogten zijn overge bleven. j yNaaidenGemeente NaardenBussem, Hilversum, Iluizen, Laren e# Blaricum Maandag den 8 Maart 1830 's morgens ten 11 ure. Wèesp. Gemeente VVeesp, Weesper-Canpej*s Graveland Nfcder- iiorst den Berg, Korcenhoef, IVItuden euDiemen, Dingsdag den'9. Maart 1830, 's morgens ten to ure. Ouder-Am stel. Gemeente Ouder-AmstelUithoorn Nieuwer-Atns- telAalsmeer en Leiiuuiden, Zaturdag den 6 Maar: 1830, 's morgenf tén 10 ure. Heemstede. Gemeente Heemstede, Zandvoort, Sloten, Spaarndam Spasrnwoude en Bioemeiidaa!Zaterdag den 27 Febtuarij 1L3®, 's morgens ten 10 ure. •Haarlem. Gemeente Haarlem, Donderdag den 25 Februarij 1830. 's morgens ten 9 ure. Beverwijk. Gemeente Beverwijk, Akersloot, AssendelftCastri cum, Gitgeest, Heemskerk eu Velzen Vrijdag den só F»br. ...rij 1C30, 'j morgens ten 10 ure. Koog am de Zaan. Gemeente Koog aan d* Zaan, Krommenie, V/est .'au, Wormerveer en Zaandijk, Donderdag den Mrr.rt 1830, »s morgens ten 10 ure. Zaandam. Gemeente Zaandam en OostzaanWoont Maart 1830, 's morgens ten jo ure. Monnikkendam. Gemeente IVIönnikkendaraBroek in Buiksloot, ripendam, Landsmeer, 't Eiland Marken, L.k RansdorpDingsdag den 2 Maart 1830, 's morgens ttn ;o ure-.^ Alkmaar. Gemeente Alkmaar, Bergen, HeilooUgmopd omjien- cn Egmond aan Zee, Dingsdag den 2 Maart 1*3°6 ien 0 ure. 1 p 1 1 Schagen. Gemeente Schngen, Barsingerhorn, Ilaruigcarspïl, ^choorl, St. Maarten, Warmenhuizen en ZijpeWoensdag den 3 Maart 1S30, 's morgens ten 9 ure. 'Helder. Gemeentt Helder, Texel en Vlieland, Donderdag den 4. Dk GOUVERNEUR van NOOIID-IIOLLAND, Gelezen hebbende eene missive van den heer Opper - Jageriaeester van Z. M. Ópper-Houtvester voor de Noordelijke Provmcien betrek kelijk de sluiting der Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen e» van het Kooijen. Gelet op de deliberatien van H. E. G. A. de Gedepnteerde Staten, betrekkelijk dit onderwerp. Brengt bij deze ter kennisse vat; alle de genendie zulks zonde mogen aangaan dat de jagt op Ganzen eu Lendenmet den laatsten Februarii aanstaande, zal zijn gesloten en dat van dien tijd al, ook het Kooijen, door de Kooijliedeu niet zal mogen worden uitgeoeieud, maar even zeer, als de bedoelde jagt gesloten zal blijven. Dat wijders de Jagt op Watersnippen tot en met de laatsten April eerstkomende zal 'mogen worden uitgeoeieud. Haarlem, den 19 Januari] 1830. De Gouverneur voornoemd Van ÏUYLL. den 3. VVaserlwx' .twendw. en BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR» Brengen ter kenmsse van de goede Burgerij en Ingezetenen Dat de Leden behoorende tot de Directie der Uittieeling van Waf- me Spijzen euz.gedurende het thans loopende wmtcr - saizoeu de zer dagen op nieuws zulen rondgaan ten einde door eene nadere en suppletoire inschrijving en deelneming, het Fonds van deze j).tcc..e in staat te stellen om de kosten goed te maken, weike, tot Continu atie van deze zoo heilzame maatregel in dit buitengewoon saizoen nog verder zullen uoodig zijn. Burgemeester eu Wethouders twijfelen geen oogenblik of alle de11 goede ingezetenen wier vermogen dit maar eeuigz ns toelaat, zin - geivillig en blijmoedig ieder het hunne bijdragen om op deze, wijz- mede te werken tot hulp en ondersteuning van amine behoeftige me de burgeren, en zij zuilen daartoe nog meerder worden aangemoe digd, wanneer zij aan de eene zijde het oogslaan op de zoo biutenr gewone en gestrenge zoowel als langdurige koude van dezen wii.te* en aan den anderen kant in aanmerking nemendat uien tor du, verre de zaken met de gewone middelen' heeft gaande gehouden zonder van de ingezetenen even gelijk dit meesr overal elders heeft olaats gehad, tot nog toe, eenige bijzondere bijdragen te vragen ren «inde in den nood der behoeftigertwaarvan liet getal bihne deze Stad in eene zoo groote maat dagelijks schijnt toe te nemengedu rende dit gestreng winter-saizoen te voorzien. Burgemeester en Wethouders maken met vertrouwen staat c •in goede en menschlieveiide gezindheid hunner mede burgeren waarvan zij met dankbaarheid de dageiijksche ondervinding erkennen. Alkmaar 26 Januarij 1830. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUÏR, Ter Ordonnantie van Dezeh>'en De DIEU FONTEIN VERSCHUÏR. Maart 1830, 's morgens ten 9 ure. Winkel. Gemeente Winkel, Abbekerk, Hoogwoud, Nieuwe Nie- dorp, Oude Niedorp, Terschelling, Spanbroek, Wieringen, Wierin- gerwaard en ZijbecarspelVrijdag den 5 Maart 1830, 's morgens ten 1° ure. i MedemblikGemeente Medembiik Andijk Nibbixwoud Twisk Zwaag en HoogcarspelZatutdag den 6 Maart 1830, 's morgens ten 9 ure. Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen, Bovencarspel, Grootebroek, Urk en Venhuizen, Maandag deu 8 Maart 1830, 's morgens ten 10 ure. Jloorn. Gemeente Hoorn, Berkhout, Blokker, Schellinkhout en Wognum, Zaturdag den 47 Februarij 1830, 's morgens ten 10 ure. Edam. Gemeente Edam, AvenliornBeets, Middelie en Oost'nui- zeii, Vrijdag deu 26 Februarij 1830, *s morgens ten xo ure. Pumeremt. Gemeente Purmerende. Beemster, Graft, Jisp, Rijp en Wormer, Donderdag den 25 Februarij 18.30, 's morgens ten 10 ure. Broek op Langendijk. Gemeente Broek op LangendijkHeer-Hugo- waard, Koedijk, Obdam, Oudcarspel, Noordscliarwoude, Schermerh'orn, Ursem en Zuidschermer, Maandag deu 1 Maart 1830, 's morgens ten .11 ure. Haarlem, den 30 January 1830. De Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. OPROEPING HERE OFGANGER S. BURGEMEESTER en WETHOUDERS df.r STAD ALKMAAR, herinneren bij dezen, alle de Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze Gemeente bevinden, dat, ingevolge de door .den. Heer Gouverneur van Noord - Hollandbij deszelfs besluit van den 23 October 1829. geformeerde Staat, door den Heer Militie- «Cuinmissaris Van WICKEVOORT CRDMMELINde Inspectie, over de Verlofgangers, op Dönderdag den i8e Februarij aanstaande des namiddags ten dén ure zal gehouden worden, en roepen mitsdien bij deze op, alle Verlofgangers van de TSjat.ona'.e Militie, welke zich in deze Gemeente bevinden, ook daaronder begrepen, die tot andere gemqëiitens, als ook dezulken, welke tot deze Provincie niet behooren doch. zich binnen deze Gemeente mogcen. ophoudenmet uitzondering echter der zoodanigen, welke tot liet reserve Ba'tailjóri, zijn behoorende, om zich op Donderdag den iSe Februarij voornoemd, des nainidtlags ten èén ure precies voor her. Raadhuis dezer Stad te laten vinden, ten einde door voornoemden Heer Militie - C'ómm'issaris te kunnen' wórden geïnspecteerdwordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij déze herinnerd, om de kleejing en k rihè Equipe- 1 merits stukken welke zij van hunne korpsen hebben behoeden, alsook I hunne livrets en attesten Litt, H. II., door hun van het Gemeente Be stuur bekomen, alwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, mede te nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat alle de belanghebben den, de voormelde oproeping stiptelijk zullen naarkomen daar zij die daarin nalatig mogten zijn zich zeiven te wijten zullen hebben de nndeelige gevolgenwelke daar door overeenkomstig Art. 183. der Wet van 8 Januarij 1817,. wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar 5 Feiruqrij 1830. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Staatsraad Burgemeester. FONTEIN VERSCHUÏR-, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUÏR, ,1 - r itite.ii 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1