ALKMAARSCHE COURANT D RmSic.; a ffi i83o. N® g; De* i MAAKT. '—ra k D ER. A V buitenlandscheberigten. Van MAANDAG Deze Courant wordt geregeld cent in de week en wel of Maandag v«r de Prijs. van 6 Centen uitgegeven. rnm- _vÉ GOUVERNEUR van NOORD -HOE LAND, Gezien de missive van den heer funderende» inspecteur vaa het Kadaster van den 25 January 1830 n°. 7. Gezien art. 492 dér methcdieke verzameling van wetten enz. e- trckkelijk het Kadaster. Brenat bij deze ter kcmiisse van een iegelijk, dien zulks zoude Bogen "aangaandat de Kadastrale Schatting der gemeenten van de beide kantons Zaandam vereenigt met die van het kanton Westzaan, in het loopend jaar 1830 zullende worden aangevangen, daartoe de navolgende beambten zijn benoemd geworden. Voor het landelijk gedeelte der gemeente Zaandam, de schatter Vorrielis van der SÏuijsonder de leiding V3n den heer controleur van het Kadaster J. L. Crap Hellingman. Voor het landelijk gedeelte van de gemeenten Koog aan de Zaan, Worm'ervéer en Zaandijk, de schatter Klaas Zuidsc/terwoudeonder de leiding van den heer controleur L. Backer Overkeek. Voor de gebouwde eigendommen van de gemeenten ZaandamKoog itan de Zaan Wurmerveer en Zaandijkde schatter Roelof Santink onder de leiding van de heeren controleurs welke hiervoren voor het landelijk gedeelte van ieder dier gemeenten zijn vermeid. Voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen in de gemeenten Assendelft en Westzaan. de schatter Klaas Zuidsc/terwoudeonder de leiding van den heer controleur L. Backer Overkeek. En voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen in de gemeen ten Jisp, OostzoauWormer en Wijdewermerde schatter Henricus Idemaonder de leiding van den heer conteoleur D. Franken Jr. Dat reeds nu onmiddelijk met de opgemelde Kadastrale Schatting een aanvang zal worden gemaakt voor zooveel aangaat de gebouwde eigendommen in de gemeenten Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk en Wormerveer, terwijl de Schatting vau de overige gedeelten van gezegde kantons mede zoo spoedig mogelijk zal aangevangen worden. En noodigt dien ten gevolge de belanghebbende burgemeesters uit, om d^ voornoemde, ambtenarenzooveei mogelijk, in hunne werk zaamheden behulpzaam te zijn,'en de eigenaars, boekhouders, pach ters of zaakgelastigden om aan dezelve alle mogelijke' inlichtingen te geven, het klassement hunner landerijen en de Schatting hunner ver dere eigendommen bijtewouenhunne huur"- kontrakcen getrouwelijk te vertooneo en alle opgaven te doen "welke daarvoor zouden kunnen dienstig zijn. Eu zal deze worden gepubliceerd en geamgeerd, waar zulks te doen gebruikelijk is en wijders worden geplaatst in de Amstcrdam- sclieHnarlemsche en Alkmaarsche Couranten. Coda ar. tè Haarlemden 26® Januari] 1830, De Gouverneur voornoemd. V a n T U Y L L. In d™ Notificate van Burgemeester en Wethouders dezer Stad van den 9 February 1S30., geplaatst', iu ons vorige nummer staat abusively!; het navolgende Dat mét opzigc tot het Buitenlandsch gedisteleerd 111 de p aats van de woorden 17 opcenten op de Rijks Accijns in de plaats van 90 opcenten, behoord te worden gelezen: 17 opcenten op de Rijks Accijns en opcenten in de plaats van 90 opcenteu. Moet zijn, als volgt; Dat'met opzigt tot het Binnenlandsch gedisteleerd het Buitenlandsch gedisteleerd en de wijnen iii de plaats van de woorden opcenten op de Rijks ACcijns in' de plaats van 90 opcentenbehoord te worden gelezen Opcenten op de Rijks Accijns en Opcenten in de plaats van 90 op centen. NOTIFICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Ontwaar geworden zijnde dat in de Publicatie van den 29 Decem ber 1S29, waarbij de Stedelijke belastingen over het loopende Jaar provisioneel zijn in werking gebragteene dwaling, het zij dan bij drukfout of anders is ingeslopen. Ilebben noodig geoordeeldaan de goede Burgerij en Ingezetenen te kennen te gevengelijk zij doen bij deze Dat met opzicht tot het Uinnmlandsch gi>AUtr>h>erAhor Tlutfcu- ftndsch gedisteleerd en de Wijnenin de plaats van de woorden. Opcenten op de Rijks Accijns, in de plaats van 90 opcenten, behoord te worden gelezen Opcenteu op de R]ks accijns en opcenten in de plaats van 90 opcenten. én is .hiervan kenr.isse gegeven aan den Heer Ontvanger der Stedelijke middelen welke dit aangaat, ten einde daaraan de noodige executie te geven. Alkmaar den 9 Februarij 1830. Burgemeestet en Wethouders voornoemd, De Staatsraad Burgemeester, FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelvetj De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. 3C at wmu fï wa »iaei<| RUSLAND. Het dagblad van it. Petersburg geeft de volgende beschrijving van het piegtig gehoor, hetwejk de Turksche gezanten, Hafilr Pachsuen Nedschib - Effcnddie" den óden February te St. Peter:burg'aangc. komen waren, den 9 dier maand, bij dén Keizer gehad hebben. „Nadat de Gezanten hun eerste bezoekbij den Onder-kanSclier afgelegd«n door denzelven bij den Keizer om een gehoor haaien doen verzoeken, werden zij door een ceremonie-meester verwittigd, dat Z. M. den pdeu voor het piegtig gehoor bepaald had. De hof koetsen voor de Gezanten en derzelver gevolg stonden voot den i». gang van het winter-paleis. Van hier af, langs de trap, in de voor zaal en de verdere zalen tot aan de zoogenaamde kolommen - zaal die tot wachtplaats bestemd was, en verder in alle de vertrekken tot aan de deur der St. Gcorgs-zaai, waren de regementen der garde aan wederzijde in rijen geschaardin genoemde zaal en in de kleine troonzaal waren de grenadiers van het paleis even zoo geplaatst. Alle krijgslieden er. verdere personen van beiderlei kunne di* ten* hove toegang hébben, hadden zich in het winter - paleis verza meld; aan kooplieden waren toegangkaartjes daarvoor afgegeven. Ter bestemder ure begaf zich de vleugel - adjudant van Z. Mé, de Overste Graaf Stroganofmet de hofkoetsen, naar de woning der Gezanten, om hen ten gehoore uit te nood.gen. Aan de usp werd hij door eenige beambten van het Gezantschap ontvangen bo ven door hoogere ambtenarenen in de voorzaal door de Gezanten zelve. Deze geleidden den Adjudant' naar hun vertrek, en na bat dezelve zijnen lasti volbragt had, plaatsten zij zich in de voor hen bestemde koets. DC Gezanten zaten, op de achterste bank, en de vleugel - Adjudant tegen over hen. Het gevolg plaatste zich in de overige rijtuigen. Vervolgens reden de koetsen naar het winter paleis. "De Gezanten werden bij het uitstappen door twee ambtenaren van het departement der' Cérémoniën ontvangen twee hol - fourriers en twee loopers gingen voor hen uit; aan beide zijden* bewees de garde hun de krijgseer. Boven aan den trap kwam tiun een Ceremo niemeester en in de zaal der Ridder:gaide de Hofmaarschalk te ge. moet.- Zij begaven zich vérvolgens uaar de kolommen - zaalalwaar zij door den Opper - hofmaarschalk en den Opper - ceremoniemeester verwelkomd* en, nadat zij plaats genomen hadden, inet koffii en ver- verschingen bediend werden. Middelerwijl kond fcde de Opper-kamer heer den Keizer de komst der Gezanten aan; en, nadat Z. KJ. daar toe het bevel gegeven had, werden zij, door eene reeks van ver trekken, naar de schilderijen - galerij geleid, SiVvaar zij afwixTcn', dat de Opper-kamerheer hen, na bekomen bevel des Keizers, naar de troonzaal, die de zaal van St. Georg genaamd wordt, zoude lei den. IIH. MM. de Keizer en de Keizerin, de Grootvorst-Erfprins, en de Grootvorst Michaelbenevens de verdere personen van het Keizerlijk geslacht, en Z. K. H. Prins Albert van Pruissenhadden zich uit derzelver yertrekkeiidoor de Kluizenarij, naar de troon zaal begeven. IIH. MM. plaatsten zich voor den laatsten trap van den troon; het Keizerlijk geslacht, benevens Prins, /llbcrtbegaf zich op 'eene daartoe ingerigte tribune. Naast den Keizer bevond zich de Grootvorst Michael, en een weinig vertier de Minister vat» 's Keizers, huisde Onder-Kanselier, de Hoofden van den algemeenen Staf des legers en der zeemagt, en de dienstdoende Adjudant - Gene raal. Ter zijde van de tribune voor het Keizerlijk gezin stonden de leden van den Rijks - Raad en van den Senaatverder op de Gene raliteit de Staf- en Opper - Officieren der Gardeter regeer Zijde van den troon de geheele Algemeene Staf van Zr. Ms. land- en zee magt. Tegenover het Keizerlijk gezin was eene tribune vooi de vreemde Gezanten; waar naast de Hofdames geplaatst waren; dan volgde het fiof, en de burgerlijke beambten der vier eerste kias- sen Zoodra de Ópper-Kamerheer van den Keizer het bevel ontvarf- gen had, om de Gezanten binnen te leiden, begaf dezelve zich haar de schilderijen-zaal, en -noodigde hen uit, zich naar de troonzaal te begeven, 'zij* warden' géVoIgd door al dé personen, die ben in liet polcis ontvangen badden. Voor hen gingen twee beambten vaa, het departement dér Ceremoiiien en een Ceremoniemeester. Ach ter de Gezanten gingen de tot hun gevolg behoorende ambtenaren. Haiti-Pacha droeg zelfs den geloofsbrief des Sultans. Zoodra de Ge zanten in de troonzaal binnen traden, thaakten zij hunne'eerste bui'ginjf en de tweede in het midden van de zaalalwaar hun gevolg gedu- rende het gehoor bleef staan. Nadat zij tot op eenen kleinen afstand van den Keizer genaderd Warenmaakten zij eene derde buiging en daarna deed Halil- Pacha in het Turksch eene aanspraak, waar-" van de Russische vertaling door eenen tolk overluid werd voorgele zen. Vervolgens overhandigde Halil-Pac'na den brief des Sultans aan Z. M. den Keizer, die denzelven aannam en aan den Onder kanselier overgaf. DeZe legden den bfief op eene nabijsraan'de tafel, en antwoordde vervolgens, uit naam des Keizers, aan den Gezant, welk antwoord door den tolk van het Ministerie van Buitenlandsche zaken, in eene Turksche vertaling weyd voorgelezen. Daarna begaf Z. M. zich naar een nabijgelegen vertrek, gevolgd fiSC ri !iu t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1