ALKMAARSCHE COURANT i83o. N' t Den i5 U A d KT. ƒ34 Y •v t r>* r j.VW'X* Va» J! A K D ei Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prigs van 6 Centen uitgegeven, I. De GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Ontvangen hebbende, eene resolutie van dea Heer Staatsraad Ad ministrateur der Registratie, het Kadaster en de Loterijen, in dato s6 February 11. N°. 40waarbij ten gevolge van Z. M. besluit van «Dn 21 Mei 1829 N°. 106, en onder de daarin vermelde bepalingen wordt vastgesteld, eene honderd negen en veertigste Loterijbestaan de uit twintig duizend Loten en tien duizend Prijzen, overeenkomstig bet plan, bij dat besluit gearresteerd, terwijl bij voormelde resolutie, het navolgende is bepaald. De Collecte der 149» Koninklijke Nederlandsche Loterij, zal geopend worden op Maandag den 5 April 1830 en gesloten op Zaturdag den 17 dierzelfde maand. De trekking van de eerste Klasse der Loterij, tal plaats hebben en geheel moeten sfloopen, op Maandag, den 26 April 1830; Die van de tweede Klasse, op Maandag, den 10 Mei 1830; Die van de derde Klasse,, op Maandag, den 24 Mei 1830; Die van de vierde Klasse, op Maandag, den 7 Junij 1830, en die van de vijfde Klasse, op Maandag, Dingsdag, Woensdag, Donderdag en^Vrijdag, den 21, 22, 23, 24 en 25 Junij 1830. De prijs waarvoor de geheele Loten en de Gedeelten derzelveon- middelijk na de opening der Collecte, bij de Collecteurs of Ont vangers en de Gedelegeerden verkrijgbaar zullen zijn, wordt vast gesteld als volgt Voor de doorgefourneerde LotenGeheele Loten 69- Halve 50. Vijlde f 13 80. Tiende f690. Twintigste 3 45. Voor de Loten der ie Klasse: Geheele Loten ƒ14,- Halve ƒ7,- Vijfde s 80. Tienden f 1 40. Twintigste o 70. Voor de Loten der ae Klasse: Geheele Loten f26,- Halve f 13,- Vijfde 5, 20. Tienden f 2,60. Twintigste 1,30. Voor de Loten der 3= Klasse: Geheele Loten ƒ40,- Halve ƒ20,- Vijfde ƒ8,- Tiende j. - Twintigste 2 - Voorde Loten der 4e KlasseGeheele Loten ƒ56,- Halve 28 - Vijfde 11 20. Tiende 5 60. Twintigste 2 80. Voorde Loten der 5* Klasse Geheele Loten ƒ71,- Halve ƒ35 50. Vijfde 1420. Tiende ƒ7,10. Twilligste 3 55. Zullende die genenwelke de hierboven bepaalde prijzen hebben voldaan indien- hun lot niet wordt uitgetrokken in de Klasse waar voor hetzelve genomen was, derzelver fournissement voor de vol gende Klasse kunnen voldoen gelijk hetzelve bij het plan is vastge steld namelijk, voor de tweede Klasse, wegens een lol dat in de eerste Klasse niet is uitgekomenmet bijbetaling van ƒ12,- voor de denje Klasse, wegens een lot dat in de tweede Klasse niet is uitge komen, met bijbetaling van 14,- voor de vierde Klasse, wegens een loc dat 111 de derde Klasse niet is uitgekomen, met bijbetaling van ƒ16,- en eindelijk voor de vijfde Klasse, wegens een lot dat in de vierde Klasse niet is uitgekomen, met bijbetaling van 13,- bene vens de premie van 2 - voor 't Rijk. Brengt de voorschreven bepalingenter kennisse van die genen die daarin belang moeten stellen, met mededeeling, dat Z. M. alver der bij het gezegd besluit heeft bepaalddat de Collecteurs of Ont vangers der Loterij, niet meer verpligc zijn, om geheele Loten tegen den inleg prijszonder opgeldaan het spelend publiek aftegeven maar dusdanige Loten, alleen ten Kantore van den Ontvanger - Gene raal der Loterij te 's Graver.hagegedurende den tijd der Collecte mondeling kunnen worden aangevraagd en tegen dadelijke betaling ver kregen alsmede dat de trekkingen der genoemde Loterij te 's Gra- venhage zullen plaats hebben. Haarlem, 5 Maart 1830. De Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. BUITENL ANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Berigten uit Toulon van den 27sten Februarij behelzen op nieuw verscheidene bijzonderheden nopens de toebereidselen, die aldaar en in de andere zeehavens van Frankrijk voor de onderneming tegen Algiers gemaakt worden. Zoo worden te Toulon thans een twintig tal branders uitgerustdie van brandpijlen en andere vernielings-tuig voorzien zullen wordenen zoodanig ingerigt zijndat zijzoo ais. het verhaal luidt, bij eenen gunstigen wind, naar het punt, waarop men het gemunt heeft, worden voortgedreven, en niet eer uitbarsten, voor zij in de nnbijhe d daarvan zijn gekomen. Ook lieeft men aldaar den 27sten een telegrafisch bevel ontvangen, om het linieschip 1* Provence vdor de ontvangst van den Bevelhebber der vloot, die tegen Algiers gebruikt zal worden, gereed te maken; welke betrekking, zoo men meent, aan den Admiraal Duptrrij die, tijdens den veldtogt naar .Spanje in 1823, insgelijks over een emaldeel bevel heeft gevoerdzal worden opgedragen: Te Brest heeft men last ontvangen, om, boven en behalve de oorlogschepen, die aldaar reeds uitgerust worden, nog het linie echip le Superbe, van 74 stukken in gereedheid te brengen. De scheeps - Kapitein llugonaan wieu het bevel over 16 bombardeer- sloepen ia opgedragen, die bij het beschieten van Algiers gebruikt zuilen wordenzal zich op dit schip bevinden. Eindelijk meldt men nog uit Toulon, dat aldaar eenige honderde matrozen verwacht voerdendie in de Fransche havens laags het kanaal gelige zijn. De Kamer der Afgevaardigden heeft, in hare zittingen van 5 en 6 Maartbij meerderheid van stemmende Heeren Dupin den ouden, bourdeaude Martignuc en de Cambon tot hare plaats vervangende Voorzitters verkozen. De eerste is, zoo als men w-ei een der hoofden van de vrijzinnige partijde beide volgende heb ben tot het in Augustus 11. afgetredeue Ministerie behoorden d® laatste kan insgelijks als een lid der tegenpartij aangemerkt worden. Kort voor de verkiezing van een Afgevaardigden te Nintes heeft de Graaf Donatien de Sc staat sonsdm tot de gr->ote grond bezitters in den omtrek dier stad behoortopenlijk verkiaarudat hij aan den ministerieler. kandidaatder. Heer Dudtnzijne stem niet geven koude. Thans heeft hij bij een besluit des Komn.gs zijn ontslag bekomen, als Kolonel bij den algemecuen staf der konink lijke lijfwacht. De bladen der tegenpartij laten het aan geene aan. merkingeu over deze ontzetting ontbrekenen de Gazette de Franc verdedigt dezelve slechts daar door, dat zij zich op soortgelijke maatregelen beroept, die in Engeland onder het Ministerie van Lord Chat'iamen nu nog onlangs onder dat van den Hertog van Wellingtongenomen zijn: eene verdediging, die tamelijk onhandig schijnt, daar de Gazette Zich vroeger ongemeen vertoornd plagt ta toonenals men aan den Prins de Polignac verweetdat hijuit dankbaarheid voor zijne verheffing door Engelsciien invloedook de Engelsche staatkunde in alle opzigteu als de zijne had aan genomen. De bekend» Font an, die, na zich eenigen tijd in DuitscMcnd te hebben opgehouden, heimelijk naar Parijs was teruggekeerdis aldaar, in hechtenis genomen. Deze in hechtenisneming was echter niet zoo zeer een gevolg van de veroordeeling tot vyf jaren gevan genisstraf, die Fontan zich door het openbaar-maken van het arti kelgetiteld het razende Schaap, op den hals heeft gehaald: aia wel van een ander regcerlijk vonnis, waarbij hij wegen» een laster lijk artikel tcgèu Graaf Por talistot veertien dagen gevangenisstraf en eene geldooete van 200 franken veroordeeld was géwordén. Fon tan is dan ook den iSden. Februarij tegen het vonnis betrekkelijk het razende Schaap opgekomenen deze zaak ie den 4.!en Maart voor het koninklijk geregtshof te Parij» behandeld geworden. De openbare aanklager heef: daarbij beweerddat Fontan m zijne CÉ, genspraak niet ontvankelijk wafvermits het tegen hem verstek ge wezen vonnis behoorlijk openbaar gemaakt waszonder dat hij daar tegen binnen den gestelden termijn van vijf dagen waa opgekomen. De Advokaat van Fontan heeft daarentegen beweerd, dat de ver oordeelde, die in vreemde landen eene schuilplaats had gezocht, niet geacht konde worden, met eene in Frankrijk openbaar ge maakte regterlijke uitspraak bekend geweest te zijn doch het ge- regsbof heeft zich mee het gevoelen van den openbaren aanklager vereenigd, en Fontan zal dus ook de hem opgelegde straf van vijf jaren gevangenisio,ooq franken geldboete en vijf jaren gemia van burgerlijke regten moeten ondergaan. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. De tijdingen van de boven- en beneden - rivieren houden een stemming in, dat het water aan het vallen, en de vrees voor groo- te ongelukken, die men gedurende den tegen woord igen winter niet zonder reden koesterde, geheel ge\vel>en is. Te JVIninz begon men den eden Maart reeds toebereidselen te maken, om de schipbrug over den Rhiin te herstellenen, zonder onvoorziene hinderpalen, zoude deze arbeid den <5den dier maand voltooid zijn. Te Koblenz had men den isten Maart een der schepen, die aldaar gedurende den ijsgang op het droog geworpen zijnweder vlot gemaaktdoch daar al de sneeuw hooger op gesmolten wasen men dus gecne buitengewone rijzing der riv;er meer verwachtte, zouden het veel moeite en tijd kosteneer alle de overige schependie in denzelfden toe stand verkeerden, insgelijks vlot waren. Voor Kenlen was de Rhiju, van den aden Maart 's namiddags tot dan jden des avondsomstreeks 0,7 Nederl. el gevallen. Een -nagenoeg gelijke val heeft den. sden Maart in de Waal voer Nijmegen plaats, gehad, en ten gevolge daarvan konde het water, dat den Ooijschen polder heeft overstroomd en dat daarin eene hoogte van 2 of 3 Nederl. ellen heeft bereikt, zich weder op dt rivier ontlasten. Daarentegen hielden de Iaatscen berigten uit Dreumei in, dat de rivier zich nog altijd, door eene aldaar gelegene slui», warvtn gedurende den ijsgang de deuren opengesprongen zijnop ee en i polderdie den naam van Seigéler-kade draagten eenen uittre strektheid van omtrent *500 bunder» heeftontlastte. Men heeft in het eerst verscheidene vruchtelooze po-ringen gedaanom deze j sluis fe digten, doch daarvan naderhand afgezien, t» meer, daar de schade, door het inlo'open van het water veroorzaakt, niet so* i groot iaals mcu in den beginne gedacht had.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1