ALKMAARSCHE C O U :R A N T l83o, N De» i9 UaJKT, PUBLICATIE. De GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Va* UJJNDJ9 D$%£ C$arant wtrdt girtgt Id mis in dt wttk en wel op MsAndag voor de I rtjs \an 6 C ti t e n uitgegeven* Geiezen eene missive v»n den heer opper-jagermeester v*a Z. M. opper-houtvsstur voor de noordelijke provinciën, van de* 10 dezer, tl®. 28betreffende de sluiting der visscherij. Gelee op de deliberation van lieeren Gedeputeerd» Suten van dec 12 daaraanvolgende, n*. 40. Brengt bij deze ter kennisse van alle de daarbij belanghebbenden, dat ter conservatie var. de viascherij, dezelve zal gesloten zjn van den 1 April aanstaandetot en met den laaciten Mei daaraanvolgende mat uitzondering van alle zulke visschorjjenhetzij lipgs de stranden, hetzij in de rivieren of binnenwateren, als bjj vroeger niet gcabro- jeerde placaten mogcen zijn vrjjgetteld, en speciaal van de visschtry van Steur, Elft en andere Vroonvisch in de buitenrivieronalsmede van Aal en Paling in de rivieren en binnenwaterenterwijl ter ver. inijding van misbruiken ten aanzien van laarscgeaaelde visicaerijen voor zoo veel de vlieten, wateringen en slootcn aangaat, daartoe al leen van Aal korven gebruik zal mogen worden gemaakt; wordende aan de belanghebbenden wijders herinnerdde bij Z. M. besluit van •3 Mei 1824 (staatsblad a*. 34) gemaakte bepalingen, waarbij het visschcn met den hengel in den gesloten vischtjjdin alle wateren hoe ook genaamd wordt verboden. En ten eindê niemand eenige onwetenheid hiervan zou kunnen voorwendenza! deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd clwaar zulks in deze provincie te doen gebrtikelyk ia. Haarlemitn 19 Maart 1830. De Gouverneur voornoemd, Van TÜYLL. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Gezien art. 13 van 'net Reglement op den Her-ijk der Maten en Gewigten in Noord-Holland, gearresteerd den 31 Januarij 1822. Gezien art. 2 der Notificatie van H. E. G. Achtb. de Gedeputeer. de Staten van Noo.-d-Holls.ud van den 20 Februarij 1823 N°. 25 (prov. blad N°. 24) Gezien dé Publicatie van welgemelde lieeren Gedeputeerde Staten van den 16 September 1824 N°. 16 (prov. blad N°. idt) Gezien de missive van den Arrondissement-ijker in dato 13 Maart 11. Brengen bij deze ter kennisse van Alle Winkelier/, Neringdoende Heden en andere belanghebbenden dat door voornoemde Arrondisse- meuts-ijkertot den Her-ijk der Maten en Gewigten, daaronder ook begrepen de Turf, Kalk. Kooien, Vrucht en Fruitmaten, in het ge wone Locaal zal worden gevaceerdgedurende de maand Aprilde vier eerste werkdagen der week, des morgens van 8 tot 12 en des namiddags van n tot 5 uren. Herinnerde Burgemeester en Wethouderen allen voormelde Winke liers Neringdoende lieden en andere belanghebbendenaan de Pu blicatie var. II. E. G. A. de Gedeputeerd» Staten va* Noord-Holland Van den September 1824, houdende: Dat alle door hun in gebruik zijnde Maten en Gewigten. 'nge- volge de bepalingen daarby vermeld, jaarlijks behcoren Her-ijkt te worden en dat alle de hierin mlacig mogten zijnof verzui- men hunne Maten of Gewigten jaarlijks naar behooren tot de» Her-ijk aan te bieden, zich aan de pcenaliteitei» blootstellen, we ke vastgesteld zijn met verdere informatiedat de daarbij geconscrneerde Ambtenaren op nieuw aangeschreven zijn om alle de bepalingen omtrent den Her-ijk der Maten en Gewigten met verdubbelde ijver te handhaven en tegen de overtredingen dier be- palingen, behoorlijk te waken." En op det niemand hiervan onkundig zoude zijn, zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd, mitsgaders in dezer Stads Courant wor den geinsereerd. Alkmaar dett 2je Maart 1830. Burgemeester en Wethouderen voornoemd FONTEIN V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van Deselven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. i 11 I... 11 1 Aan de belanghebbenden wordt kennis gegevenda; de gewone VOORJAARS-MARKT te Alkmaar, op den 14® April aanstaande e»n aanvang zat nemendat de Loting op dien zelfden dag zal plaats hebben en dat op dezelve geen KwakzalversPlaneet of Horoskoop- trekkersRijfe laars, Loterij-Kramers noch Dobbelspellen zullen wor den toegelaten. Alkmaar, den 23° Maart 1830. [Door gebrek van plaat»zal men de gepasseerde schepen door het gjroot Noord-IIollandsch Kanaal, in ons volgend nummer doen plaatsen.] HUWELIJKS - PROCLAMATIEN gedaan ttinnen Alkmaar, op Zondag den 28 Maart 1830. Eerste Gebob .latthus Albertus Hilkhuijsenjongman en Elisabeth Jacoba Stikvoort jongedochterbeide alhier geboren en woonachtig. Tweede Gebod. Pinter Modderman, jongman en Alberdina Landmanjongedochter, beide geboren te Enkhuizen en alhier woonachtig. Jan Gravendijkweduwnaar, geboren te Amscerdam', wonende te Edam en Trijntje Haverkampjongedochter. geboren en wonende alhier. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van deu 82 tot den 28 Maart 1830. Johannes Bertuszoontje van Johannes Spegc en Geertrurjda Eli sabeth Eckhard. Griet ie, dochtertje van Johannes Kleijn en Hen- drica Bruijn. Jacoba Johannadochtertje van Cornelis Fiene en i;acoba Obee. Annadochtertje van Lamherms ran Steen en Wil- emina Nijssen Nauts. Johannes Barnardus, zoontje van Joannes Abeln en Anna Cicharina Siobering. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar v»n den 2» tot den 28 Maart 1830. WiUtmina Bosman, huisvrouw van Corneli» Breebaart, oud Jo ja ren. Nctltje Jans van der Wijkoud 61 jaren. Adriaan An drieszoontje van Dirk Klopper en Johanna Kissing, oud 4 maanden. Marga>ctha Wil'tebninadochtertje van Corneli» Zonnet etat in» Siegeberta Henneman, oud 15 dagen. Men is van üieening, publiek te verko#pe» om rnet den eer sten Mej 1830 te aanvaarden Een teer logeabel HUIS, een fraai uitzigt hebbende in den Gees terhout over de ventten bruggen, met een eigengronds TUiN en Bosch daarachtergeappropriëerd tot een ZOMER «ft WINTER VERBLIJF genaamd ENDS GEEST, staande en gelegen onder sltf jurisdictie der stad Alkmaar, buice* de Geesterpoort, aan den straat weg op den hoek van de Snaannaiuiaanzijade het huis geteekend aummer 820 in de buitenwijk A. Die gading heeft kome op Zaturdag den iyiem April 1830, dee namiddags te vijf urein h«t hui» genaamd BOSCH en VELDZ1GT, bewoont door den kastelein EVERT PASMANstaande in den Gees, terhoutbuiten de Geesterpoort der stad Alkmaar. - Nadere onder- rigting te bekomen ten Kantore van de Notarissen de LANGE en de MORAAZ en den Proknreur I. J. de LANGE, bij welke laatst genoemden het voorsehreve perceel intusschem uit de hand te koop is. V Ouders 1 dewelke genegen mogten zijn hunnen ZOON de Koek' bakkerij te laten leren, vinden hiertoe op aannemelijke voorwaarde» gelegendheid bij J. H. K U-NE MAN. Alkmaar 22 Maart 1830. Openbare Verkooping ten Sterfhuize van TRIJNTJE EENI. GENBURG weduwe Pieter Schoutenaan de Westdijk in de Scher- meer, gemeente Oudorp, ten ovtrstaan van den te Ouderp resideren de Notaris D. WAIBÖËR, op Dingsdag en Woensdag den 3oeen3i* Maart 1830, des morgens ten 10 ure, van: 22 Kalfkoeijen, die gekalfd hebben en op kalven staan, 6 Kalfvaarsen, 7 Hokkelingen, 2 bruine Paarden, 12 Oonschapen, 5 Zeugen ea 16 Biggen, 1 Geit, 3 Paauwen en 3 Paauwinnen, 5 Ganzen, 15 Hennen en 1 Haan, voorts RIJTUIGEN, TUIGEN en alle soorten van BOERENGE REEDSCHAPPEN; mitsgaders HUISRAAD en INBOEDEL, be staande in: Kasten, Kisten, Tafels, Stoelen, Bedden, Dekens, Lin nenKlokkenKoperTinPorcelein en Aardewerken het geen ameer gepresenteerd zal worden. tip Dingsdag Maart aanstaande, zal men ten huize van de WedD. REGTER in de KooltuinBoelhui» houden van Allerhande HUISRAAD en INBOEDEL, bestaande in Kabinetten en Commode, Bedden, Koper en Tin, Mans en Vrouwenkleederen, Stoele* en Tafels, al/mede eenigc Winkel - Gereedschappen, en bec geen er meer gepresenteerd zal worden. De ondergeteeker.de van meening zijnde, eerlang deze Stad te verlaten, verzoekt een ieder welke aan hem iets verschuldigd moge zijn daarvan ten zijnen woonhuizein de Langestraat1 Pór den IS1*" April 1830, betaling te doen; kunnende daarentegen elk en een iegelijk, welke van hem iets te vorderen mogt hebben en waar van hij de opgave verzoekt, vótr den evengemelden tijd, betaling van hem erlangen. Alkmaar, J. LASTDRAGES, 13 Maart 1830. Apotheker. V w- WESTERMAN, zal op Dingsdag den 6April 1830, de» voormiddags te 10 ure, te Alkmaar, in de Langestraat voor het huis geteekend met n°. 87, in wijk Bverkooping houden van HUTS- RAAD en INBOEDEL, bestaande in gladhouttn en andere MEUBE LEN, ais Kabinetten, Secretaire, ChiffonnierrePiano-FortoLedi kanten met behangsel», Schuif-, Ronde- en Theetafels, Stoelen met trijpten en andere Zittingen, Bedden met zijn toebehooreneen gang Pendule, Spiegels, Prenten achter glas, Porselein, Glas en Aarde werk, Koper, Tin en Bükwerk, Kachgeis, Vuurhaarden, Vloerkiee- den en Karpetten, benevens eene Collectie BOEKWERKEN en iez geen verder ter verkoop ztl worden gepresenteerd. Zijnde boven gemelde goederende» Maandags voor den verkoopdag van des voor- middags io. tot des namiddags 5 ure, voor een ieder te zien. Alle de genen die iet» verschuldigd zijn aanof te vorderen hebben van H. J. KONING, Banketbakker ca Cmflturier op de Mient te Aikraaar, gelieve daarvan betaling of opgave te doen vóér ts April 1830. V R E R I G T. Dat de TREKSCHUITEN vin Amsterdam over Purmerend nisr Alkmaarmet den i*«» April des morgens om 6, en des namiddag» om 4 uren, behalve des Maandags, dan om. 3 uren zullen afvaren. V Bij CORNa. SCHOUTEN Jz.Mr. Zadelmaker tc Alkmaar, zijn te bekomen: Vele soorten van VLOERKLEDEN, KARPET TEN en GANGLOOPERS etc., voor eene civiele prijs, verzoeke een ieders gunst en recommandatie. Bij CORNELIS van der BOR, m de Achterstraat, is te be komen Oprecht GeidersC'n ROGGEBROODverzoekt een ieders gutisc en recommandatie. Ten overstaan van den tö Warmenhuizen residerfenden Notaris D. N. VAN ELTEN, zal men op Dingsdag den 6Je* April eerstko mende, des voormiddags ten 10 uur, ten huize van JACOB BOER- SEN In den Eenigenburgin het openbaar verkoopeu40,000 Ne- derlandsche ponden welgewonnen HOOIzijnde deswegens inmiddels nadere informatie te bekotnen bij dfffc Eigenaar Jacob Boersen voornd. Uit eene acte van expioicc van den deurwaarder Casper Brook- unit te Alkmaar, in dato den vijf-en-twingsten Maart 1800 dertig, be hoorlijk te Alkmaar geregistreerd, gedaan ter rekwisitie i°. van den heer Jacobus Theoiorus KöomGoüd- en Zilver-kashouder, wonende te Alkmaaraan de LangestraatWijk An°. 50320. van. dea heer Christianas Jacobus KoortsKoopman, wonende te Alkmaar, aan het Fnidsen, wijk C, n°. 158, 3°. van den heer Lambert us Bouwman, Koopman, wonende te Amsterdam, 4®. van den heer Jacob Sinerink SchaapWinkelierwonende te Alkmaar, aan de Scha. pensteeg, WijkB, a®. 23a, van den heer Nicolaas Breebaart

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1