cour 4 r 1 1LKMAAR5CIII sii ig K,Tl> ■n lUiloa 96 MC swfci -i at iSygSPl .1 TT' C ie- c» -.it •nV. f# - toé t tl r,f, i Tii MA ANP AG -a*D iimmK .v.":-- - J .3 «e anOSabiA *o S'-i/. iUCUOt[ sa 73 ""rtrTjv s -i v -j> Isa 1 v, «J»ts i' J9IB .0 .Si.' 9 L' j,?] 9cj}i!>p.9 aobia t*r.i »sd N|>- w »l AtC LJ rt CT» 14«7 Den 19 APK I I,, T- V .Ijisi; I' 3 i 1 'oR liet.' 1 i'-.'i •-•■ i-mi'-X 'ti'j «tnwinuA 1 - - Deze Courant wordt geregeld eens in dt week 'en wel op Maandag voer de Prijs van 6 Centen uitgegevens .1- ..-■ I'» :t-v ■■-.• ~sn» B., ..5, ,t's -joü m URGEMEESTER en "WETHOUDERS de* vSrkö-A-LKMA'AR, geven bit due Keuros san. cle goede Sur-gerij en-Jwgezeienenen «Ken j welke daarbij,laqg kutineji hebber.; t5. 1 Dat ter deliberatie van den Stedelijken Raad hebben gebragt, ep welke meest geschikte wijze aan de fcoodanigènwelk in de plaats der Graven in de Groote K.erlc of op het Kerkhof binnen deze Stad ttdkè. zij door dé instèlting "der nieuwe Begraafplaats zullen verliezen, de" 'aangevraagde grafruimte voor een of meer graven zal kunnen-en tehoogen te worden alkfestaandn tóeged&eM.';J Dat ren gevolge daarvan do,or d«n Raad is bgsloten geworden: Dat Heeren Burgemeester en-Wethouders züllen' worden* vétóoch4" en gekwalificeerd, om de platte grond van de beide* begraafplaats^ 300 die, voor de Hervormden als vóór de Roomsch Cat-holijkeivb'?- stemdte laten verdeelen in zoo veele langwerpige vierkaiite gedétl- »en alj daarop piaatzen voor grafruimten zullen-' worden gevendenbn cp ieder van dezelve een nummer van orde te Stellen Dat dezelve Ileeren Burgemeestér en Wethouders vervolgens All ien worden verzochtgelijk geschied bij dezeom alle de Ingezete neaof anderenwelke de voorschreven aanvrage hebben gedau #P te röèpènen dezelve bij Löting de numero s te l'itèn uittrek ken eerst de zoodanigenwelke ruimte' voor een grafkelder Hebben aangevraagd aan dewelkin zoo veele nummers naast de eerst uitge- trokkene zullen worden toegewezen, als voor de uitgestrektheid der aangevraagde grafkelder noodig zal worden- geoordeeld, onder voorwaarde dat dezelven zich zuilen verbinden de gevraagde Kelder voor eigen rekening behoorlijk te doen metselenden opmakenna- dat zij het plan en de teekening daa^ van aan Heeren Rurigeihees.' teren Wethouders zuilen hebben, vertoornd et) hetzelve-door-deze zal zijn goedgekeurd, zullende de executie daar van vervolgens sen: eenen bepaalden tijd, en onder opzrgt van denStedelijken bib Architect moeten plaats hebben. Vervolgens de zoodanigen, welke alleen grafrnimté hebben* ge vraagd, en aan welke de alzoo uitgetrokken numero's zullen worden toegewezen terwijl het aan dezelven. vrij zal staan', daarbij., wanneer zijj het venatigeneen zark van een der twee soorten'welke bij de Stad in voorraad zijn, övertènemen tègeir den prijs van 18 ol 20 gul dens; terwijl geene andere zarken of eenlgeandere gedenkteekenön Zulien- mo^en worden gebruikt, en geene ..opschriften op-dezelven^e- steld andersdan met schriftelijke goedkeuring van Heeren Burge meester en Wethouders. - t*jf <11 *3 ,;-/lr £,:..:vu De"., u's ,c:t - BUITENLAND S.jC H E BERIGTENi SPANJE. -e mem Deii 6den April is.te Darmstadt ov«rleden Z. K. H. de Groother tog van Hessen, 3è oudste dér regerende Vorsten in Europa, in dca «oudentom.-.vm Icdjkanszeven en zeventig, en na eene reg'eriög'.Ydrr- veertig jaren, eerst als Laddgraaf onder den naam van Zpdewij„,X 'en sedert jgólf Sis Groothertog van Hessen en bij Rliijn enz., ouder dien van- Lodewèjk -Tv* m f naam boren den uóscen December 1777 \/ielmina van Patten, van welke 4 een Prinses, in leven zijn. En geven Heeren Burgemeester en Wethouders daarbij te kennén dat de dag tot de executie der alzoo bepaalde loting is vastgesteld op den 5istea April aanstaande, des morgens teg ïo uur, in eender Vertrekken vau het Raadhuis zullende de belawghcbbenden naar orde van eenen alpüabetischen Lijst, dewelke van hunne namen is opge maakt gewordentot de loting, worden toegelatenterwij!voor de afwezigen, dewelke aan anderen geenen bijzonderen last hebben ge geven door of vau wegens Burgemeester en Wethouders de trekking, zal geschieden. Alkmaarden S April 1830. Burgemeester en IVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR,: Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR veelvuldige klagten entvangen hebbende, dat landlieden en'andereh, welke het boere bedrijf uitoefenen, hunne Koéijen sedert eenigén tijd laten rijden, te kort nadat dezelven hebben gekalfd, zeodat dotfr de hekende gevolgen van die handelwijze, de Stieren, welke ten.be hoeven der Beestenhouders worden gehoudengeheel en al worden bedorven tot zeer groot naJee! van deze instellingdewelke - dfar door in den laatsten tijd zeer groote schade heeft raoeteH ondergaan; Hebben nood.'g geoordeeld allen de gecneij, welke-dit aangaat ten ernstigsten te waarschuwen tegen deze ongeoorloofde en hoogst- «adeelige wijze van handelen met verzekering v dat naauw-iteurig on derzoek zal worden gedaan, naar de zoodanigen, .welke zich daaraan in liet vervolg zullen schuldig maken, ten einde zij volgens bestaan de Rijks en Plaatselijke Wetten en Keuren zullen kunnen worden gestraft; Alkmaar, den 8 April 1839. ■- V: Burgemeester en Wethouders Voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Ouders of Voogdenwelke hunne Kinderen op de Stads Teeken- sehooi wenschten te zien geplaatst, en dewelke daartoe nog geene vergunning hebben bekomenzuilen zich andermaal tot het verkrij gen van dezelveter Stads Secretarie kunnen vervoegenwanneer ramenlijk door Heeren Burgemeester en Wethouders zal worden ge- oordtelddat deze kinderen behoorenonder dezulke, aanwiesi, in gevolge het Reglement öp de School, de vergunning kan worden verleend. Alkmaar 19 April 1830. Namen» het Plaatselijk Bestuur deïer Stad, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Uit Madrid wordegemeld., da» de Koning van Spanje de oucfe Sa- jische wetvolgens welke Qook in Frankrijk) dp docjners der Ko ningen van de-êrfópvolging zijn uitgesloten, ingetrokken heeft'. De jzwangerschap der Kpniagin^" zegt een dagblad heeft: daartoe voorzeker aanleiding-gègevenwant dé Koning zal de kroon aan zij ne-kinderen-hebben wiUen verzekeren, v$i wat geslacht'zif oh lef wtzeu raogten" Het bevelschrift, waarbij de Salische 'wet werd af»t •geschaft, was met'grpo^ plegtigheid in de. straten vaj Madrid afge-4 'kondigd geworden, v Men beschodwc dit besluit als hoogst belangrijkvermits daardoor op éènmaand ee'n einde gemaakt wordt, aan de hoop van de zooge- ndamde party der A^ostoliekenaan welkér hoofd de hooge geeste lijkheid staat, en die zich vleide, dat hare belangen bijzonder zóu- dén bevorderd d'Ofdenindien de «Korting'zotfder mannelijke nakome lingen mogt komen te overlijden; daar alsdan de Infant Don Carlos dié der bedoelde partij genegen schijnt terijnaan dé 'régéfing' zouj g!e komen. K t Reeds in 1822 (^tij'dehs de Kortes nog bestonden), had de Ka- l ning een dergelijk beslöit genomënhetwelk eenter sederc weder scllijnc ingetrokken te zijn geweest. II L A N D. Deszelfs oudste ziwndè 'Groot-" en Erfprins'dis ondin laai van Ledewyk II t«rs:«nd de regering aanvaard liehSuTi detz £n gehuwd aa» Bt.insex.Wil~ kindersnamelijk 3 friuseu ca ■'.tl t K O L U M B I A. De Engelsche dagbladen dcelen de bobdJchap mede, welke Boli- ?*r>- M'/'J1» terugkomst in de hoofdstad van Koiumbia,aan da wetgevende o liever scaatfegelencfc vergadering, ter opening van derzelver werkzaamheden, gezonden heeft. In dit stuk, waarop wij'nader'hopen-terWg te komen,'verklaart Bolivardat hii stellig* •voornemens isde betrekking van Voorzitter neder te leggen en- verzoekt hij de vergadering' om, in het belang van den'Staat 'ten ander aau het hoofd var.- het Bestuur te plaatsen. BINNENLANDSCHE BËRJGTEN. administratie voor de nationale nijverheid. Bij koninklijk.besluit .van den aden .dezer. w>..»e. i's Hnnaaid d.V -j «-» -gepii zijnde voorwerpenals zuilen worden aangekocht uit het -bedrug der aandeelenwelke in de bed (Ta lde Verloting zullen genomen worden. Ofschoon zül|s mifs_ deze voorioópig der a'gemeene kennis worde gébrsgt zij:: bovertdién de Heeren Gouverneurs der verschillende- provinciën verzocht, om nog nader, onder^ bijvoeging van f.unutu Dtivoeging van eentga bijzonderhedende belanghebbenden .door -<fe stedelijke' en plaatsé- lijke Besturenop 's Konings gunstige beschikking ia deze te willen doen oplettend maken. 's Graven'nageden 6den Aoril t^ió. Men iioort dikwijls klagen, dat de maatregelen, welke 1„W en daar door de Regelingen, genomen worden om da bedf-l*™ te gaanweinig Uttwejkenen dat op vele plaatsen eeej,e verndT derm^ 111 het cfetal der bedelaars zfgtbaar'is, Hoezeer Be Softie met met be- groote nanmvgezetheid zorg draagtdat elk,, .die-op de bedelarij trapt wordtopgepakt en naar ecu werkhui^ of bedelaars "esticht gebragt worde. •(- t -* - -■ U^"L Eene voorname reden biervan schijnt te .zijn dat.de. ingezetenen zelve niet genoeg ihedewetkenom het doel diej maóoreaelen te hei pen bereiken; en dat menig een, die nu en. dan over "de bedelarij klaagtdezelve echter krachtdadig aanmoedigtdoor giften uit te reiken aan den eefstkomendendie zich. de 'moeite geeft om er om të vragert, zoo als Het dan ook niet han lieden 'ontbreekt die- welhgc uit een .godsdienstig vooroordee.',0£ gezette da^en der'week' aan hunhe déuf eene schart van Bedelaars bedeelen. Zoo lang derl gelijke misbruiken, bestaanen lang niet een ieder begrijpt dat het geene menschiievendheid, of mildndigheid isom door het onberedeneerd uitstrooijen van geld en andere gifcen luiheid en lc- diggang aan te moedigenmoeten allé' maatregelen der overlieden is dit opzigt nuttfeloos blijven; - - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1