D, ALKMAARSCHE ff, •85o. s' 'V, Vaa MAANDAG De* *0 APRIL. Deze Courant Wordt geregeld eens in dc week en wel op Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 'e GEDEPUTEERDE STATEN van MOORD - HOLLAND Brengen naar aanleiding eencr missive vrra Zijne Excellentie, den fyïiuiscer voor dén Waterstaat, de- NationaleNijverheid en de Kolo niën J teil vervolge op de advertentie van 25 Maart 1.1., ter kennissè van elk en eefi iegelijkdie daarbij eenig belang tnogt hebbendat de termijn tot inzending der Voorwerpenvoor de derde Algemcene Tentoonstelling van Voortbrengselen van Nationale Volks - vlijt te Brussel, is verlengd, tot den 25 Mei aanstaande, en dat men zich derhalven tot dien dag toe, zoo wel ter plaatselijke Secretarial, nis aaa het Gouvernements-Bnreau te Haarlemtot inzdnding der Voor werpen, nog zal kunnen doen inschrijven, doch dat ook met dien dag de registers finaal zullen worden gesloten en geeue goederen meer aangenomen. Wordende voorschee Ve* belanghebbende uitgenoodigdzich dez® tijd als nog ten nutte te maken, en deze termijn welke onherroepe lijk is vastgesceldniet te lateu voorbij gaan. Haarlem, 21 April 1830. De Gedeputeerde Stateii voornoemd Van T U Y L L. 1 Ter ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten -van Holland COPES van HASSELT. Ouders of Voogdenwelke hunne Kinderen op de Stads Teeken school w.enschten te zien geplaatst, en dewelke daartoe nog geene vergunning hebben bekomenzuilen zich andermaal tot het verkrij gen van dezelve, ter Stads Secretarie kunnen verv'oegen, wanneer namenlijk door Heeren Burgemeester en Wethouders zal worden ge oordeekl, dat deze kinderen behoorenouder dezulke, aanwien, in- geyolge het Reglement op de Schooi, de vergunning kan worden verleend. Alkmaar 19 April 1830. Namens het Plaatselijk Bestuur dezer Stad,. De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Vail wegens Heeren Burgemeester en Wethouderen der stad Alkmaar •wenCc aaii, alle., welke-daarbij eenig belang kunnen hebben, kennissc gegeven Dat de Heer' MENSERT beroemd Operateur Oculist, Woens dag den 5l,t" Mei aanstaande, zich in deze Stad zal laten vinden en zijn intrek nemen in het Logement den Burg, da: dezelve aldaar tot den of 9ile» Mei zal vertoevenen gedurende zijn verblijf, bereid en genegen isalle de armen en behoefteen wier blindheid döor kunstbewerking kan worden hersteld, gratis te opereeren Dat Burgemeester en Wethouderen, om dit Meiisqhliévend aanbod zoo veel mogelijk te heipén bevorderen een der, localen van het Gasthuis, ter dispositie wan den Heer MeAsert hebben gesteld om tot voorschreven einde te kunnen worden gebruikt. r Alkmaarden 24 April 1830. De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Secretar.s. CUITENLANDSCHE BE1UGTEN. somKi -<b 101 law Ui ...v, m mad jtanM u3 F lb A N K R IJ K. Voor eeirige tijd hebben te Vigandepartement vdn de Gardin het .zuiden des'Rijles, onitisten plaatsgehad, die dè tussclienkomst yai} de gewapende magt te® gevolge'ffiebben gehad. "Het blijkt nu dap het 'Vertrek Van een der aldaar' ge'vëstigde r.-k. priesters dé'aan leiding tot deze onlusten heeft opgeleverd. Deze'persoonmet na me Brassac, was verbeen zendeiing.Jn JFanada: geweest,, -en had zich, sedert zijne komst'te ViganJ de,weiwilLenheid, van een aantal ihwdn'ers weten 'te verzekeren. In het begin van, dit jaar heeft hij onverwachts zijn" besluit te kennen gegeven, .om weder naar Ca nada terug te kéerén', en heeft het niet aan lieden ontbroken, die onder de menigte hebben verbrei.c!dat zijne bijzondere verdraag zaamheid hem vijanden had bcrokiéend, en dat hij', ten gevolge vau dien door zijne kerkelijke overheid was gelast gewordenom Vigan tè, ontruimen. Deze gerti.chten hebben misnoegengebaarden dit misnoëgën heeft, toen hef bekend werd, dat de heer Brassac in de daad vertrokken was, aanleiding gegeven tot verregaande ongeregeld heden, bij welke oneer 'andere. in 'het huis van eene weduwe, die verdacht was vah in dézen werkzaam te zijn geweestde jjazen zijn ingesmeten. Opmerkelijk is het, dat de liedend'-e zich déze onge regeldheden hebben veroorloofdbehoorden tot deze'file klassè, wel ke in j&ré de protestanten zoo zeer heeft vervolgd 'en mishandeld en dat het bestuur, zich buiten staat gevoelende, om <je wet te doen..ontzienverscheidene protestanten, wejke- destijds,afijn ontwa pend-, ditmaal Weder als eene burgerwacht van geweer beeft doen voorzienten einde de goede orde te besvarenwaarin zij dan ook raaf wensch zijn ,gé.slsagdzélfs voor dat de prefect, gevolgd door eenige troepenutjit Niiiies was aangekomen. "BARB AR.IJSCHE STATEN, Het tijdstip van het vertrek der Fransche..vloot, ,die te, Toulon rzameld wordtschijnt thans op dea gden Mei bepaald te zijn. De Fransche ministeriele bladen zeggen ten minste stellig, dat do Hertog van Angoulème tegen den ^deti Mei te Ton ion zat aankomen* den volgenden dag bij het vertrek der vloot tegenwoordig zijnea den dden {veder naar Marseille vertrekken zal. Diezelfde bladen geven thans eenen meer uitgewerkten staat om trent de sterkte van het landings legerdat naar de Algarijnsehe kust moet worden overge'bragtwaaruit blijkt dat hetzelve in het geheel uit 33,505 man zal bestaan. Het zal 2600 paarden met zich voeren* die echter Voor vér het grootste gedeelte aan de artillerie tóëbehoo? ren* of tot vervoer van dén veldtros gebruikt zullen worden. De eigenlijke ruiterij, die tot het landings-leger behoort, zal niét meer dan 550 man sterk zijn. De Gazette de France geeft hoog op van de geestdriftwelke de Fransche krijgslieder voor de onderneming tegen Aig'ers bezielt. In zekere stad," zegt dit dagblad, hebben de soldaten zeive eenige vrijzinnigen gevangen genomen, die door kwaadaardige redenéW ringen hunne krijgstucht wilden doen bekoelen. Te Po tiers h'ebo'en Zich bij den Kolonel van een aldaar liggend regement twee honderd jonge lieden aangemeld, die allen dienst Wilden nemen, en daar men heil niet koude inlijven, zonder van den Minister van Oorlog daartoe te hebben ontvangen, hebben zij, 111 afwachting van het antwoord, aan de wapenoefening der soldaten deei genomen. Ove;a; weigeren de krijgslieden, wier diensttijd verstreken is0111 hun ontslag ne men, en verscheiden Uitgediende soldaten dringen aanom nieuw geplaatst te worden. De Minister van Oorlog is zoo als men weet, sedert verscheidene maanden door aanzoeken o.verstalotw it sin de Officieren van het leger zouden' wel naar Algiers willen vertrekken. In Engeland heeft men berigten uit Tr'pou van den roden Maart, waaruit blijkt, dat men toen aldaar niet zonder vrees voor eenen inval "Van den Onder-kdÖing van Egypte was, die, zoo ma meende, in overeenstemming met de- Fransche Regering zoude wor den ondernomen Het berigt, dat deze inval reeds werkehk, en wel met goeden uitslag had plaats gehadschijnt echter te vcoinang geweest te Zijn. Het bevestigt zich, dat de Fransche oorlogschepen, die voor Al giers kruisentwee Engelsche koopvaardersdie, met. krijgsc ■ihr.-.t- cen bevvachts,-gedurende-den nacht, in de -haven van Algiers wildeïl binnensluipengenomen hebben. Sonpnjge Engelse!® bladen vérber- gen hunnen wrevel over deze, gebeurtenis met, «joch het ministerie'e avondblad meent, dat 'het Fransche snialdeel tut liet' aanhouden der sc-hepcn regc hid, en dat de eigenaars daarvan zich over niets, tiaij over hunne eigene onvoorzigtigheid te beklagen hebben. Dit b'iaci vindt het alleen tén hoogste ongerijmd, en zelfsbelagcheüik-, dat meii het in Frankrijk - heeft willen doen voorkomen-; ah of de bedoelde koopvaarders door de Engelsche Regering uitgerust en bevracht wa- rep. Het- vertrek -van een Parijseh Koramissaris van Politie naar Toulort heeft aar. -den Constisutionnel aanleiding gegeven tot verschillende gissingen over het doel dier zending, en tot eenige hatelijke aaquier kingen tegen den Prefekt van Politie, den Heer Mangin. Deze heeft zich. gehaast, om den Constitutionnel tot het plaatsen van eenen briefte noodzaken, die ook in de andere bladen prijkt, en waarin het door genoemd blad gezegde, voor onwaar verklaard en vefze- kerd wordtdat de bedoelde Kommissaris van Politie met verlpf voor eene maand naar Toulon is gegaan, ora zijne bloedverwanten aldaar te,bezoeken, en dat hij tevens een voorschot op zijne bezol- ding geVraagd had', hetwelk hem echter was geweigerd gewordeb. ,,:Meu moet zich verwonderen over den onve'rmociden ijver., waar mede de Heer Mangin steeds op alle niets bedt:identic aanmerkingen ajatSK-Qoldtj die iu.de dagbladen op hem.gemaakt worden misschien wel eens met geen ander doeld«n om hem tot het schrijven van dergelijken brieven uiff te lokken. ,c': 'GfcNd", den Hpril. Pieter Vaander.oomVvonende te Hatquëgnies, district Ath "s de zer dagen plotseling in den ouderdom van 120. jaren en *9 maanden overleden." Hij Was den sóstetFJunij 1700 géborén, 'en 'K'egft ïpj ?jj:- ne laatste oogenblikkeu alie zijne verstandelijke en ligchameiuke er- mogens behouden. Zijne begrafenis was Zeer ptegtigbijna *1 dc in gezetenen der gemeente' waren er bij" tegenwoordig. "".1 - - K O L U M B I A. Sommige gewesten' in Zwitserland staan bekend als de bakermat van menigvuldige godsdienstige sekten, .qnc!gr->y*:.ke bjj. voorhaelu, oog niet lang 'geleden* de zoogenaamde Momiets veeigénigtsgemaakt hefaben. Deze schijnen sedert eenigen tijd iets stiller 'i-eworden te 1 zijn, doch thans hééft zich, volgens berigten uit GeneVc, in die j stad eene nieuwe sejtte van een vrij zonderlingen aard opgedaan. Üerzelver aanhangersbègeven zich dés.'avonds w,»r de begraafplaat sen, en brengen aldaar den nacht door, zoo als zij zeggen, om met' de zielen der afgestorvenen gemeenschap' te houden.. YrUens de jjo- litie-verordeningen te Geneve, is het verboden dé begraas 'tsan-des nachts te bezoekenten einde schending of berooviug der graven te verhoeden'; 'ên indien' ten 'gevolgen waren dan ook onlangs e'dnige di«- nachtwandelaars fn verzekerde" be Waring ge'stUR. DAar zij echter jee gréven 'niét geséhondeh:)h«ddefien' m de estaarde verordeuingea Biets van deu omgang met geesten gezegd weid, bad men hen wedee

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1