ALKMAARSCHE PUBLICATIE. li! I 'l lI V GLWO I.'N TE li! i'l'EV GLWO I.'N TE Deze Courant wordt gifegeld eens in de week en wel fc er kennis van de Tngezerenen de 2 er Provincie wordt gebragt, tisc té rekenen van aanstaande Vrijdag den ~e Mei uit hoofde der vernieuwing van hei gedeelte des groosen wegs der ie Klasse in het Dorp Abcoude, alsmede van de groote coupure tusschen Abcoude en Baambruggedc passage voor de gewone Rijtuigen provisioneel zal worden verlegd, langs den weg achter het eerstgenoemde Dorp om, en in de plaats van de groote coupuregedurende dien tijd gebruikt fa 1 moeten worden gemaakt van den Ouden tveg of het jaagpad, te dier plaatse tangs de vaart liggende; Dat voorts de passage door Abcoude voor de Diligencesgeduren de deze vernieuwing geheel zsi zijn gestremd, zoodat de Onderne mers verplig: zullen wezen aan de eene zijde van het Dorp Abcou de aftel adenen de passagiers e« goederen aan 'het andere einde, op eenen anderen wagen ovcrrcnemen. Utrecht, den ef Mei 1830» De Gouverneur der provincie Utrecht, RIDDER VAN ERTSORN. 'PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der STAD ALKMAAR, Hebben noodig geoordeeld, de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdic tie te herinneren aan hunne verpligtingmet opzigt tot de inschrij ving voor de dienstdoende Schutterij binnen deze Stad, ingevolge de bepalingen, vervat in Art. 6, 7, 8 en 9, var» de Wet van 11 April 1827, (staatsblad n<\ 17), En voorts voldoende aan Art. 7 van Zijne Majesteit® besluit van 21 Maart 1828, Roepen bij dezen op alle ManspersonenIngezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op primo Januarij 1830, hun 25e jaar zijn in getreden, en dienvolgens geboren zijn ir. het jaar 1805, om zich in het daartoe gereed gemaakte register voor den dienst der Schutterij te doen inschrijventevens te kennen gevende Dat de inschrijving zal beginnen met Zacurdag den 15 Mei aanstaan- de en geheel zal moeten zijn algeloopen op den eersten Junii 'daar aanvolgende, terwijl in een der Vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de inschrijving zal worden gevaceerd des Maandags, Woensdags en Donderdags van ieder week van 's morgeus 9 tot 2 ure. En ten einde voortekomOn dat niemand, inde termen der inschrij ving vallende, zich door onwetendheid aan pligtverznim schuldig ma ke, hebben Burgemeester en Wethouderen noodig geoordeeld een ie der bekend te maken meten te herinneren aan de navolgende bij de Wet van u April 1827 (staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen: Dat een iegglijk zonder onderscheid, of zij mogten verineenen al olniet onder de bij de Wet Vrijgestelden of Uitgestotenen te behoo- reu verp.li.it iszich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zijdie in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf hon denof den Zetel van huil vermogen hebben gevestigd, tot de in schrijving verplmt zullen zijn binnen die Gemeente, waar een dienst doende Schutter:; aanwezig isen bij aidieu in die verschillende Ge meenten, al een dienstdoende, of alleen rustende Schutterij bestaatzich te doen inschrijven in de. Gemeentealwaar zij voor de personele belas ting zijn aangeslagen, er, de ambtenaren in die Gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat de genenwelke van hunne juiste ouderdom geen voldoend bewijs kunnen gevennaar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschrevenonverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene, om van zijnen juiscen ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zij, welke bevonden worden, zich niet voor den ic Junij te hebben doen inschrijvendoor het Plaatselijk bestuur ambtshalve zullen worden ingeschrevencn in eene geldboete ver wezen worden terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutte rij zullen worden ingelijfdindien het zal blijkendat er tijdens den verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen- aanzien bestonden-. Burgemeester en Wethouderen vermanen teven9 ieder Ingezeten de zer Stad en Jurisdictie, welke dit aangaat, om zich tijdig van een Geboorte-Extract te voorzien, waar door zich ieder van zijnen juis- ten ouderdom kan verzekerenen het welk bij de inschrijving zal moeten worden vertoondalsmedeom zich tér behoorlijke tijd tot de inschrijving anntemeldenten einde de straf wegens nalatigheid vastgesteld, voortekomen. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouderen der Stad Alkmaar, den 4 Mei 1830. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, De Staatsraad Burgemeester, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelvcn, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. OPROEPING VERLOFGANGERS, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, herinneren bij dezenalte de VerloFgangers der Nationale Militie, Welke zich binnen deze Gemeente bevindendatingevolge de door «en Heer Gouverneur van Noord - Hollandbij deszelfs besluit van den- 23-October 1829. geformeerde Staat, door den Heer Militie- Commissaris Van WICKEVOORT CROMMELIN, de Inspectie, over de Verlofgangers, op Vrijdag den 14® Mei aanstaande, des Maandagvoor dt Prijs van 6 Centen uitgegeven. namiddags ten Zes ure zal gehouden^ wordenen roepen mitsdien bij deze opalle Verlofgangers van dë Nationale Militiewelke zich in deze Gemeente bevinden ook daaronder begfep'endie tot andere gemeentensals ook dezulken, welke tot deze Provincie niet behoorendoch zich binnen deze Gemeente mogten ophouden met uitzondering echter der zoodanigen, welke tot bet reserve Bataiilor, ziju behoorende, om zich op Vrijdag den 14e Mei voornoemd, des namiddags ten Zes ure precies voor het Raadhuis dezer Stad te laten vindenten einde door voornoemdenHeer Militie - Commissar,® te kunnen worden geïnspecteerd; wordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij deze herinnerd, om.de kleeding en kleine E.qi'ipe- ments stukken welke zij van hunne korpsen hebben be'hótkfënais ook hunne livrets en attesten Litt. H. IL, door hun van het Gfemeente Be stuur bekomenalWaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd mede te nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat alle de belanghebben den, de voormelde oproeping stiptelijk zullen naarkomen daar zij die daarin nalatig mogten zijnzich zelveu te wijten zulle» hebben de nadeelige gevolgen, welke daar door overeenkomstig Art. 183, der Wet van 8 Januarij 1817J wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar 30 April 1830* Burgemeester en Wethouders voornoemd De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. Het berigt der Geneesheeren omtrent den staat van de gezondheid des Koningshield den 29Sten April indat Z. M. nog in denzelfden toestand bleef, en bij voortduring aan belemmering in de ademhaling leed, en den 3osten April, dat dezelve eenige uren goed geslapen had, en dat de verschijnselen der ongesteldheid iets gunstiger sche nen. Intusschen is de ontvangst ten hove, die ter gelegênhéid vnti 's Konings naamdag zoude plaats hebben, en reeds bij v.oorr'a.id tot den 7den Mei wits verschoven, thans onbepaald uftgësteld; te,wijl tevens onrustende geruchten nopehs den toestand des Konings in om loop zijn. Men schijnt het namelijk in Engeland algemeen daarvoor te houden, dat Zijne Majesteit aan eene ongeneesseüjke waterzucht To'r en de Times beklaagt zich dan ook 'over den weinig beteekeninden inhoud der van Regeringswege openbaar gemaakte berigten omtrent 's Konings ziekte, welker aard daaruit nog niet eens heeft kunnen opgemaakt worden. Een trouw volk," zegt dit biad, heeft het regt, om naauwkeuriger te dezen onderrigt te worden: en zo,o lang. dit niet geschiedt moeten wij blijven vreezen'dat de regering van George IV spoedig 'ten einde loopt. God geve, dat men zich in dit treurige voomitzigt nog moge bedriegen TENTOONSTELLING van voortbrengse 'en van Schilder-, Teeken-, Graveer- en Beeldhouwkunst, door levende Meesters, «Amsterdam, voor der. Ja. Te 1830. De heer Burgemeester en Wethouderen dezer Stad, .ondersteund door heeren Leden der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlancj- sche Instituut van Wetenschappen, Letteren .en Kunsten, alsmede door den Raad van Bestuur der Koninklijke Academie van Beeldende Kunstenhebben besloten dat dit jaar .a'ihier eene twaalfde openbare Tentoonstelling der Kunstwerken van levende Meesters zal plaats hebben. De ondergeteekendeals de vereenigde Kommissie dezer Stad, der gemelde Klasse en van den Raad voornoemdbrengen de vol gende bepalingen ter kennis van alle BijsturenMaatschappijen, Be oefenaars, Liefhebbers, Verzamelaars en Aanmoedigers der Beelden de Khristgnmet één woord, van hen,, die den bloei der Vaderlaiid- sche Kunst genegen en bevdfdeüjk zijn kunnen. I. De Tentoonstelling voor.,Kunstwerken van Schilder-, TèëTcèn-, Graveer-,. Bouw- én Beeldhouwkunde dooi- levende Meesters zal plaafs hebben in liet- Lokaal van de Koninklijke Akadeufe van Beeldende Kunstenboven de groote Beurs. II. Deze Tentoonstelling zal geopend worden op Maandag den September én uiterlijk gesloten worden, op ^aturdag feu September aanstaanden zonder verlenging hoegenaamd. III. Alle Schilderijen, Teekeningen Prenten „qu Êeeldwerkzu"eti moeten bezorgd wordefi, van den \$Sêh fÖttytcrlijkcp Dings- dag den gisten AugustusaSn Ijet gemelde Lokaaimits vracht vrij, en de SchilderijénTeekeiiibgen en Prérrten met behoorlij ke Lijstén voorzien; en -zulleii deceive- geadresseerd zijn Kommissie, met eenèn Briefhoudende den NtfAm en Woon plaats van den Vervaardiger.- IV. Alle de toegezonden érftOi^elSién'SHikkeh 'Zijn en bliiven ge- heel, tot de sluiting der Tentoonstelling, onder hgc oDzigt der Kommissie, die, zoo Veé! mógelijk, zal zorgen voor dc vo'ko- ftiene bewaring. V. Men zal niet toelaten Stukken, dié bevorens op TentonnireHin- gea alhier geweest zijn, noch die, welke, volgens het govoe- Van MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1