ALKMAARSCIIE COURANT i83oi N\ 2a.1 PUBLICATIE. r j Van M A A N D A G Doa 31 HE I. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Ontvangen hebbendeeene resolutie van den lieer Staatsraad Ad ministrateur voor de Registratiehet Kadaster en de Loterijenvan den J5 dezer N°. 71, waarbij ten gevolge van Z. M. besluit van-den ic Mei 1830 N°. 13*, en onder de daarin vernielde bepalingen, wordt vastgesteldeene honderd vijftigste Loterijbestaande uit twin tig duizend Loten en tien duizend Prijzenovereenkomstig het plan, bij dat besluit gearresteerd, terwijl bij voormelde resolutie het navol gende is bepaald. I. De Collecte der ijo* Koninklijke Nederlatidsche Loterij, zal geopend worden, op Maandag den 5 Julij 1830, en gesloten op Zaturdag den 17 dicrzelfde maand. S. De trekking van de eersteKlasse der Loterij za! plaats hebben, en geheel moeten afloopen op Maandag, den 26 Julij 1830; Die van de tweede Klasse, op Maandag den 9 Augustus 1830; Die van de derde Klasse, op Maandag den 23 Augustus 1830; Die van de vierde Klasse, op Maandag, den 6 September 1830, en die van de vjfde Klasse, op Maandag, Woensdag, Vrijdag, Maandag en Dingsdag, den 20, 22, 24, 27 en 28 September 18301 {j, De prijs waarvoor de geheele Loten en de Gedeelten derzelve011- middelijk 11a de opening der Collecte, bij de Collecteurs of Ont vangers en de Gedelegeerden verkrijgbaar zullen zijn, wordt vast gesteldals volgt Voor de doorgefourneerde LotenGeheele Loten f 69- Halve f 3450. Vijfde 13 80. Tiende f6, 90. Twintigste 3 45. Voor de Loten der ic Klasse Geheele Loten f 14 j Halve f 7- Vijfde f 2 80. Tienden 1 40. Twintigste o70; Voor de Loten" der 2° Klasse Geheele Loten f 26- Halve f 13 - Vijfde 520. Tienden 260. Twintigste 130. Y°or de Loten der 3e Klasse: Geheele Loten ƒ40,- Halve 20,- "v'jfde f 8 - Tiende f 4- Twintigste 2 - Voor de Loten der 4e KlasseGeheele Loten f 56Halve 28 - Vijfde f 11 20. Tiende f 5 60. Twintigste 2 80: Voor de Loten der 5= KlasseGeheele Loten f/ï- Halve f 3550. Vijfde f 14 20. Tiende ƒ7,10. Twintigste 3 55. Zullende die genenwelke de hierboven bepaaide prijzen hebben voldaan, indien hun lot niet wordt uitgetrokken, in de Klasse waar. voor hetzelve genomen was, derzelvcr fournissement voor de vol gende Klasse kunnen voldoen gelijk hetzelve bij het plan is vastge steldnamelijk, voor de tweede Klasse, wegens een lot dat in de eerste Klasse niet ia uitgekomen, met bijbetaling van ƒ12,- voor de derde Klassewegens een lot dat in de tweede Klasse niet is uitge komenmet bijbetaling van 14.,- voor de vierde Klasse, wegens een lot dat in de derde Klasse niet is uitgekomen, met bijbetaling van f16,- en eindelijk voor de vijfde Klasse, wegens een lot dat in de vierde Klasse niet is uitgekomen, met bijbetaling van 13,- bene vens de premie van 2 - voor het Rijk. Êreiigt de voorschreven bepalingenter kennisse van die genen die daarin belang mogten stellen, met mededeelingdat Z. M. alver der bij het gezegd besluit heeft bepaalddat de Collecteurs of Ont vangers der Loterij a niet meer verpligt zijn, om geheele Loten tegen den inleg prijszonder opgeldaan het spelend publiek aftegeveu maar dusdanige Loten, alleen ten Kantore van den Ontvanger - Gene raal der Loterij te 's Gravenhagegedurende den tijd der Collecte mondeling kunnen worden aangevraagd en tegen dadelijke betaling ver kregen, alsmede dat de trekkingen der genoemde Loterij te Brussel zullen plaats hebben. En zal deze in de AmsterdamscheHaarlemseké en AlkmaarsChe Couranten worden geplaatst. Haarlemden 27 Mei 1830. De Gouverneur voornoemd. Van T U Y L L. BURGEMEESTER f.n WETHOUDEREN der STAD ALKMAAR Ilebben noodig geoordeeld, de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdic tie te herinneren aan hunne verpHgringmet opzigr tot de inschrij ving voor de dienstdoende Schutterij binnen deze Stadingevolge de "bepalingen, vervat in Art. 6, 7, 8 en 9, van de Wet van n April 1827, (staatsblad n°. 17), En voorts voldoende aan Art. 7 van Zijne Majesteit3 besluit van 21 Maart 1828, Roepen bij dezen op alle Manspersonen, Ingezetenen dezer Stad én Jurisdictiewelke op primo januarij 1830, hun 25* jaar zijn in getreden, en dienvolgens geboren zijn it: het jaar 1805, om zich in het daartoe gereed gemaakte register voor den dienst def Schutterij te doen inschrijven, tevens te kennen gevende; Dat de inschrijving zal beginnen met Zaturdag den 15 Mei aanstaan de en geheel zal moeten Zijn afgeloopen op deft eersten Juni] daar aanvolgende, terwijl in een der Vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de inschrijving zal worden gevaceerd des Maandags, Woensdags en Donderdags van ieder week van 's morgens 9 tot 2 Ure. Eu ten einde voortebomendat niemandin de termen def inschrij ving vallende, zich door onwetendheid aan pligtverzuim schuldig ma ke hebben Burgemeester en Wethouderen noodig geoordeeld een ie der bekend te maken meten te herinneren aan de navolgende bij de Wet van 11 April 1827 (staatsblad n°. 17} gemaakte bepalingen: Dat een iegelijk zonder onderscheid, of zij mogten vermeenen al oïnict onder de bij de Wet Vrijgestelden of Uitgestotenen te behoor ten, verpligt is, zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zijdie in meer dsn édne Gemeente hun gewoon verblijf hou den of den Zetel van hun vermogen hebben gevestigdtoe de in«s schrijving verpligt zullen zijn binnen die Gemeente, waar een dienst' doende Schutterij aanwezig is, en bij aldien in die verschillende Ge meenten, alleen dienstdoendeof alleen rustende Schutterij bestaatzich te doen inschrijven in de Gemeentealwaar zij voor de personele belas ting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die Gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat de genen, welke van hunne juiste ouderdom geen voldoend bewijs kunnen geven, naar het oordeel van hec Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene, om van zijnen juisten ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zi;, welke bevonden worden, zich niet voor den ie Junij te hebben doen inschrijvendoor hec Plaatselijk bestuur ambtshalve zullen vorden ingeschreven, en in eene geldboete ver wezen worden; terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutte- rj zullen worden ingelijfdindien het zal blijken, dat er tijdens den verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Burgemeester en Wethouderen vermanen tevens ieder Ingezeten de zer Stad en Jurisdictie, welke die aangaat, om zich tijdig van een Geboorte-Extract te voorzien, waar door zich ieder van zijnen juis ten ouderdom kan verzekerenen het welk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond, alsmede, om zich ter behoorlijke tijd tot de inschrijving aar.temeldenten einde de straf wegens nalatigheid vastgesteldvoortekomen. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouderen der Stad Alkmaar, den 4 Mei 1830. Burgemeester en Wethouderen voornoemd De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERS C HU IR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De BURGEMEESTER dek Stad ALKMAAR, geefc bij dezen kennis aan allen dewelke daarbij eenig belang hebben Dat de twee Koninklijken HENGSTEN, welke tot dus verre ta Hoorn zijn geplaatst geweest, met het einde dezer Maand naaf Alk maar zullen worden overgebragt en dac dezelve op de gewone wij zé en plaats, ten dienste van hun die het verlangen, gereed zullen wor. den gehouden voor hec nog overige gedeelte vao den Springtijd. Alkmaar 15 Mei 1830. Van Wegens den Burgemeester voornoemd De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Sedert eenigen tijd worden de bewoners van het oude Neder-Nor- mandijethans departement Calvadosgestadig door brand geteisterd, die blijkbaar hec werk van kwaadwilligheid is. Onder anderen zijn den i7den Mei te Epané, eene gemeente bij Falaise, 14 huiien in de asch gelegd. De brand was in een stal ontstaan, die tot een huis behoorde, waaruit de bewoners zich verwijderd hadtien, en waarin kort te vorenzoo als men uit zekere berigten weeteen vreemdeling was binnengeslopen. Een of twee dagen te voren waren in de gemeente St, Denis de Meré dertig huizen verbrand: Met welk doel deze brandstichtingen plaats hebbenis tot nu toe niet gebleken. Sotomigen hebben dezelve aan staatkundige oogmer ken toegeschreven, en d« dagbladen der beide partijen, die Frank rijk verdeelen, hebben reeds wederkeerig aan derzeiver staatkundige tegenstanders daafvan de schuld gegeven: zoo zélfs dat dé Prokureur- Generaal van het IIo„ogrgeregtshcf. te Caen het noodzalijk heeft ge acht omin eene aanschrijving aan dé Pölitie-beanibcenhet hoogst ongerijmde vermoeden te wederleggendat de geheime brandstichters in soldij der Regeering zouden staan. Omtrent het vértrek def Fransche vloot uit Toulon verneemt mdö niets naders. Alléén schrijft men van daardat de Fransche Regering oproepingen in de Arabische' taal op de Algerijnsche kus: had weten te verspreidén, waarin de bewoners dief streken werden uitgenoodigdom vreedzame aanséhouwers van den strijd cusschen de Franschen en den Dey van Algiers te zijn. Men voegt er zelfs bij, dat deze oproepingen op dé" hoofden vnri verschillende volks stammen, die niets liever wenschten- dan het juk van den Dey af te schudden, een goeden indruk gemaakt hadden. Óok zoude de Gene raal Boumont aan den Pacha van Constant-ine (een der voornaamste gewesten van den Algerijnschen Staat) eenen brief hebben gezonden ten einde dac opperhoofd over te halenom zich met de Franschen tegen den Dey te vereenigen. B ARB A RIJS C HE STATEN. Sedert de Fransche Regering' tot dé onderneming repen Algiers besloten heeftontbreekt het irr Frankrijk niet aan openbare schrij vers, die, de vermeestering vaa dien roof-staat op den voorgrond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1