o, f iTL'M? ALKMAARSCHE COURANT ic? (>Erfoo\ j> Ziï/ ï83o. Ns. j4? P^£§M« Van MAANDAG lAj» rUkl? Y*ï* Den 14 JUN#. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag v<?0r de Prijs van 6 Centen uitgegeven PROVINCIE NOORD-HOL LAND. AANBESTEDING. rp Woensdag den 16 Juni) 183©, zal aan het Locaal van het Gou vernemer.t van Noord-Holland te Haarlem, des namiddags ten a ure, tvorden aanbesteed i°. Het doen van eenige vernieuwingen aan de SCHOOL te Aker sloot. Het maken van eene SCHOOL te St. Maarten. Het doen van onderscheidene vernieuwingen en herstellingen aan de GEMEENTE en KERK-GÈBOUWEN te Ilaringcars- pel en Dirkshor». aanbesteding zal plaats hebben bij inschrijving en opbod, bestekken zullen ter lezing- liggen, béhalven aan het Locaal van het Gouvernement van Noord - Holland voornoemd, te Haarlem lil de Toelastde halve Maan de Kroonde Leeuwrikbij Arendsber- gen en Vos; te Amsterdam in het Noord - Hollandsche Koffijhuisde Paradijs - Vogelhet Turfschip van Bredade 's GravelandscheAals meerder cn Enkltttizer - Veerhuizente Alkmaar in den Rooden Leeuw en de Toetast; te Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Pnrmerend en te Muiden in den Doelen; te Naarden in den Kroon; te Weesp in den Roskam; aan den Helder bij de weduwe Manikesen voorts op de Raadhuizen vau Monnikendam, Edam, Akersloot, St. Maarten en Haringcarspel. 2°. 3". De De K A D A S T E R. DeGOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien de missive van den heer fungerenden inspecteur van het liadnsdcr imdeze provincie, van den 20 Maart 1830, n°. 11. Gezien art. 492 der method-ieke verzameling van wetten, betrek fceiijk het kadaster. Brengt bij deze ter kennisse van een iegelijk dien zulks zoude mo-- gen aangaandat de kadastrale schatting der grond-eigendommen ge legen in het kanton de Znpezal worden aangevangen en verrigt als volgt1 In de gemeente Helder en Huisduinendoor den benoemden schatter Jan van der Alije, vergezeld door den heer controleur van het kadaster J. L. Crap Hellingman. j In de gemeenten CalautsoogPettenWietingerwanrd en Zijpe door den benoemden schatter Klaas Bijnsdorpvergezeld door den heer interim'airen controleur Van het kadaster J. IVillaars. En noodigc dien ten gevolge de belanghebbende burgemeesters uit om de voornoemde ambtenaren zoo veel mogelijk, in hunne werk zaamheden behu'pzaam te zijn, en de eigenaars, boekhouders, pach ters of zaakgelastigdenom aan dezelve alle mogelijke inlichtingen te ,jeyen, hunne huurcontracten getrouwelijk te vertoonenhet ciasse. #ent hunner landerijen en de .schatting hunner verdere eigendommen i bijtewonen én alle opgaven te doen welke daarvoor zouden kunnen dienstig zijn. En zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerdwaar zulks te doen gebruikelijk is, en wijders worden geplaatst in de Amsterdam- sche, Haarfemsche en Aikmaarsche Couranten. Gedaan te Haarlem, den 15 April 1830. De Gouverneur voornoemd. Van T U V L L. 1 KADASTER. Df. GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien de missive van den1 heer fungerenden inspecteur van het kadaster dezer provincie van den 20 Maart 1830, n°. 11. Gezien art. 492 der methodieke verzameling van wettenbetrekke lijk hqt kadaster. Brengt bij deze ter kennisse van een iegelijk,, dien zulks zoude «ogen aangaandat dc kadastrale schatting der grond-eigendommen gelegen in het kanton Monnikendam zal worden aangevangen en ver rigt als volgt In de gemeenten Monnikendam de gebouwde eigendommen door den daartoe benoemden schatter R. Santinken de ongebouwde ei gendommen derzetve gemeente nevens de gebouwde en ongebouwde eigendommen der gemeenten Broek in Waterland en Katwoude, door den benoemden schatter P. Botman Blokvergezeld van den heer in- teriraairen controleur van het kadaster D. van der Lingcu. I11 de gemeenten Buiksloot, Marken, Nieuwendam, Ransdorp Cn Schellingwonde, cjoor den benoemden schatter P. Schotsman, verge zeld van den heer controleur van het kadaster ,1. 7; van de Polder. In de gemeente Landsmeer door den benoemden schatter II. lede- :11avergezeld van deu heer controleur van 'net kadaster 1). Franken Jr. En noodigt dien ten gevolge Jje belanghebbende burgemeesters uit om de voornoemde ambtenaren zoo veel mogelijk, in hunne werkzaam- heden behulpzaam te zijn, en.de eigenaars, boekhouders, pachters of zaakgelastigden', óm aan* dezêlveri alle mogelijke'inlichtingen te ge ven, hunne huurcontracten getrouwelijk te vertoonen, het classement hunner landerijen cn de schatting hunner verdere eigendommen bijte wonenen alle opgaven te doen, welke daarvoor zouden kunnen dienstig zijn. En zal deze wórden gepubliceerd en gearfigeerclwaar zulks te dóen gebruikelijk is, en wijdersworden geplaatst (in de Amsterdam fiche, Haarlem sell e en Aikmaarsche Couranten. Gedaan te-Haarlem, den 15 April 1830. De Gouverneur voornoemd, Van IüYLL BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Ontvangen hebbende eene dispositie van H. E. G. A. de Gedepu teerde Stacen dezer provincie d.d. 27 Mei 11. n°. 1(Prov. blad 11°. 51) betrekkelijk het publiek maken der lijsten van bevoegde Geneeskunst oefenaren van de onderscheidene takken van geneeskunde, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Staden alle andere belanghebbende, dat de voorsz. lijsten van heden af, gedurende 14 dagen en mitsdien tot den 24 dezer maand ter visie van een iegelijk zullen liggen ter Secretarie dezer Stad, (uitgezonderd des Zondags) dagelijksch van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure. Alkmaarden 12 Junij 1830. Burgemeester en Wethouders voornoemds FONTEIN VERSCHUiR, Ter Ordonnantie van Dezehen De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Van wegens BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAARwordt ter kennisse van ieder dien het aangaatgebragt: Dat de Klokwelke het einde' der Kaasmarkt gewoonlijk tén elf ure aankondigt, op Vrijdag den i8e Junij eerstkomende, een half uur later en alzoo ten half twaalf Ure zal worden geluidten einde alzoo de stilte en rust gedurende het Bid-uur, op dien algemeenea Feestdag, zoo veel te meer te verzekeren. Alkmaar den 4 .Junij 1830. Van wegens Burgemeester en Wethouders voornoemd. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Secretaris. De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, geeft bij dezen kennis aan allen dewelke daarbij eenig belang hebben, Dat de twee Koninklijken HENGSTENwelke tot dus verre te Hoorn zijn geplaatst geweest, met het einde dezer Maand naar Alk maar zullen worden overgebragt en dat dezelve op de gewone wijze en plaats, ten dienste van hun die het verlangen, gereed zullen wor den gehouden voor liet nog overige gedeelte van deu Springtijd. Alkmaar 15 Mei 1830. Van wegens den Burgemeester voornoemd De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Secretaris. Van wegens BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR word hier mede kennis gegeven dat de BRUG bij dé zoogenaamde Toelast, dezer dagen geheel zal moeten worden afgebro ken en door eenen anderen vervangenen dat de passagie van rij tuigen is verlegd over de Lindegracht en achter het Tuchthuistot dat dit geheele werk zal zijn afgedaan. Alkmaar, 14 Junij 1830. Van wegens Burgemeester en Wethouders, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Secretaris. Van Wegerts 'BURGEMEESTER 'en WETHOUDERS der Stad ALKMAARword aan de belanghebbenden kennis gegeven Dat met den 2istcn junij eerstkomendede zoogenaamde VER- LAATJES in de Aikmaarsche Hout zullen gesloten zijn, en dat die Waterpassagie nfet eerder wederom zal wordeh geopénd dannadat de reparatie aan dezelven geheel eu al zal zijn afgedaan. Alkmaar14Jünij 1830. Van wegens Burgemeestef en Wethouders, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. B ARB A RIJ SC HE STATEN. De Monitcurdie vroeger van hét stranden der beide Frahschè brikken le Sijlène en f AVenture op eenen twijfelachtiger) toon ge sproken had, berigt thans-, dat deze tijding zich bevestigd heeft, en dat de beide genoemde schepen werkelijk bij kaap Bingut ver'oren zijn geraakt. Hetzelfde blad deelt tevens een telegraiisch berigt van den Zee-prefekt te Toulon mede, waaruit blijkt, dat men aldpar den sden Junij nog geenerlei stellig berigt wegens het lor vim de minschap der gestrande schepen ontvangen had, en zich tot zoo lang meende te mogen vleijendat ten minste een gedeelte daarvan behouden zoude zijn gebleven, vermits de Dey yap .Algiers, Volgens de loo- pende geruchten bevielhad gegevenóm de Frénschendie door zijne onderdanen wierden gevangen gemaakt, goed te behandelen. Intusschen wil het Journal des Débats wetendat erbehalve dé twee genoemde schepen, nog twee andere Fransche brikken, le Fau. he en le Palinureop de Algerijnsche kust gestrand zijn. Dit onge- luk zoude in het gezigt der stad Algiers plaats gehad hebben, en de manschap dezer schepen zoude door de Arabieren jammerlijk ver moord zijn .geworden. Indien deze tijding, waarvan in de bladen der Regering nog ia het geheel geene melding is gemaakt, zich ongeluk^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1