P E GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND, ALKMAARSCHE t Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel Eeii aantal Loten voor de Loterij van Voorwerpen van de Ten toonstelling van Nationale Nijver ,eid te BrusselOntvangen hebbende, J?rengt bij deze ter kennisse van de Ingezetenen der Provincie, dat deze loten verkrijgbaar zijn gesteld, tegen 5.iiet Lot, zoo wel aan het Bureau van het Provinciaal Gouvernement als ter Stedelijke gecretarien van Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Hoorn. Haarlemz\ Juuj 1830. De Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR van dei Heer Gouverneur dezer Provincie ontvangen hebbende een aantal Loien van de Loterij van Voorwerpen der Tentoonstelling van Nationale Nijverheid te Brusselbreng zulks bij deze ter kennis van de Ingezetenenten einde de genenwelke aan die loterij mogtétl Verkiezen deel te nemenin de gelegenheid te stellende loten te. gen betaling van 5:ieder, ter Secretarie dezer Stad, a'waar dezelven tot oen ib"1"1 July aanstaande zullen worden afgegeven, te kunnen bekomen. Alkmaarden a6 Junij 1830. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. de SONNAVILLEj Ter Ordonnantie van Dezelven Bij afwezen van den Secretaris S. C. S. H O L L A N Dl i#an wegens BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad 'AL KMAAR word Incr mede kehtiis gegeven dat de BRUG bij de zoogenaamde Toelastdezer dagen geheel zal moeten worden afgebro- ken, en door cenen anderen vervangen, en dat de passagie van rij tuigen is verlegd over de Lindegracht en achter het Tuchthuis, tot dat dit geheele werk zal zijn afgedaan. Alkmaar, 14 Junij 1S30. v Van wegens Burgemeester en Wethouders, De D1EU FONTElft VERSCHÜIR, Secretaris. Van wegens BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR; word aan de belanghebbenden kennis gegeven, Dat me den 2i«te« Junij eerstkomendede zoögensamde VER- J.AaT|ES in de Alkmaarsche Hout zullen gesloten zijn, en dat die AVaterpassagie 11 et eerder wederom zal worden geopend, dan, nadat de reparatie aan dezelven ge.ieel en al zal zijn afgedaan. Alkmaar14 junij 1830. Van wegens Burgcme-iter en Wethouders De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR 4 Secrecaris. O»I I 'I II. ÖÜITF.NLANDSCHE BERIGTEN. BARBARIJ SC HE STATEN, F De Fransche Regering heeft tharis weder een telegrafisch herige Bit Toulon van den i4den Junij békend gemaakt, waaruit blijkt, dat. Volgens de getuigenis van den Kapitein eens koopvaardersdie uit Soiler, op Majorka, te Marseille Was aangekomende Fransche vloot op den elfden dezer maand nog voor Palma'lag. De hoopdie men in het vorige telegrafische berigt aan rlen dag leide is dus niet vervuld gewordenznnde de vloot waarschijnlijk dOor tegenwind of door onstuimig wederhetwelk zich ook elders doet gevoelen, verhinderd geworden, om hare reis te vervolgen. Deze wezenlijk noodlottige omstandigheid begint reeds aan de bladen der tegenpartij stof1 toe nieuwe aanvallen tegen het Ministerie op te leveren," Het Ioe der onderneming tegen Algiers." zegt de Natio nal, „waarvan het Ministerie in alle opzigten zulke grootfi uitkoms ten verwachtte, begint bij ongeluk zeer twijtelachrg te worden. t)ie onderneming wordt Onmogelijk, bijaldien de ontscheping op dit oogenblik uiet geschied is. Mogt zijreeds begonnen zijn, dan stelt de onzekere weersgesteldheid, die thahs plaats heeft, onze zee- en Ikndmagc aan noodlottige kansen bloot. Orize soldaten hébben nage noeg eene maand aan boord doorgebragtZij hebben behoefceotn Zich, zoo wel tiaar het ligchaam als naar den geest, te herstellen. De ingescheepte voorraad van mondbehoeften moet door het verbruik jn zee boven mate vermin derd zijn. Wierd het beleg van Algiers mogelijkdan zouden wij daar 80 onzer landgenooten in de magt van den Dey vinden. Hij kan deze ongelukkigen als gijzelaars gebruiken, en ons omtrent hnn verder lot in een vreesselijken tweestrijd brengen. Moet de vloot naar Toulon terngkeeren, welk eene vernering zal zulks dan,, niet voor onze krijgslieden, maar voor het Ministerie zijn Jiêtwelk hen zoo noodeloos aan het gevaar der zee heeft blootge steld Op welken grond zullen de Ministers dan voor de door hen gedaneonwettige uitgaven de goedkeuring der kamers vragen Het Journal de Commerct redeneert in denzelfden geesten bere kent onder anderen, dat de 50.000 man, de zich, de zeelieden medegerekendop de vloot bevinden, dagelijks eene hoeveelheid voedsel eu water coodig hebben, die meer dan de lading van twee Maandag voor de Prijs Van 6 Centen uitgegeven brikkenieder vah «00 last bedraagtzoodat de Fransehenindien zij nog langer in zee blevenstellig gebrek aan het noodige zouden krijger. De Gazette de France laat echter deze laatste gevolgtrek, king niet gelden. „Moeten v/% dan," vraagt zij, aan het Journal du Commerce nog leeren dat het eiland Majorkahetwelk met meer dat 80,000 inwoners bevolkt iseen overvloed van korenolijven vruchten en heerlijken wijn voortbrengtdat d.t eiland slechts op veertig uren afstands van de Spaansche kust ligt, en det de Spaan- sche kooplieden er dus wel op uit zullen zijn, om al wat met voordeel aan de vloot verkocht kan wordennaar Palma te zendenzoodac het gansch niet gelooflijk is, dat deze, In de veilige haven, waar Zij heeft moeteu binnen loopenaan iets gebrek zal hebben." Den dagnadat het bovenvermelde telegrafische berigt en d« redeneringen daarover in de Parijsche bladen voorkwamenlas men in het Journal des Débats, dat de Voorzitter van een der kamers van het Koninklijke Geregtshof te Parijs, den i6den Junij, té mid den eener openbare teregtszictingeen briefje van een hoog ambte naar ontvangen had, hetwelk inh.eld, dat de Vlootvoogd Duperrei de baai van Palma veriaten bad en dat de voorhoede var. het Fran sche leger op de kust van Algiers gelukkig ontscheept was. De inhoud van d.c briefje was dadelijk algemeen bekend geworden, en had de fondsen doen rijzen. Reeds dadelijk beweerde men echter van eenea anderen kaiit, dat deze gêheeie tijding op een m.sverstand beruste en dat er geène andere tscheping hr.d plaats gehad, dan die van een paar duizéii^ ziékenwélke op Majorka aan Und Waren gebragt. Ofschoon het dan ook wel niet twijfelachtig schijnt, dat de bedoelde Voorziiier een.ge vriendschappelijke mededeeling van een nd van het Bestuur wegens de oi)derm.mng tegen Algiers ontvangen heeft, ge^ biedt de voorzigtigheid echter, het oordeel over den aard dier tij- dingen op te schorten. Even zud ontbonden wij ons bij voorraad o 11 breedvoerig melding te maken van beraadslagingendiezoo men wil, bij het Fralisché Ministerie over het ai of niet doen terug- keeren der vloot naar Toulon zouden hebben plaats gehad. Door een schipper, dié, volgens berigt uit Livorno van 1 Jn- nijaldaar van Tripoli was aangekomen had men vernomendat de Dvy van genoemden roof-scaatten gevolge van de krijgscoeru.-c ngen van den Onderkoning van Egyptevoor eenen aanval van die zijde oevreesd geworden, op maatregelen te zijner verdediging bedrchc was; onder ai.deren deed dezelve v.'er kapers n.trustem Uit looide van déze toerüstingén en van de groote duurte der levensmiddelen waren alle de Europesche koopvaardijschepen, die in de haven vaa Tripoli lagen, van daar tiüar Bengari vertrokken. Eindelijk is het den Franschen gelukt, om in Afrika te lan den, en dus zal nu ook wel spoedig Het i.ogenb. k daar znu waarop dat weêrgalooze roolbtst ver. elgd wordt, welks voortdurend bestaan men sedert lang aan het beschaafd Europa tot schande heeft gerekend. Bijzonderheden laten zich daarvan vooreerst nog niet mededeelen doch de zaak zelve, wier Mogelijkheid onder de gegeven omstandig heden reeds sterk betwist werdis buiten twijfelzdó als blijkt tut de beide volgende telegrafische berigten, te Parijs op den 1 Bdeii Ju nij des avonds te 7 ure van Tüuion ontvangenen door de Fransche Regering bekeud gemaakt: Baai van Turetta-Chica, 14 Junij. De Floetvoogd Duperré aan Zt Ex e. den Mi nister voor het Zeewezen. t)e vloot is gisteren in de baai van Sirdi - Ferruch aangekomen. Het leger is heden geheel Ontscheept gewordenen bezet d» hoogten, die voor hec sch.ereiland liggen. De vijandelijke batcerjjen zijn vei iueesterd. Het hoofdkwartier is te Törecta - Ch;ca." Sidi-Ferruch den i4den Junjj 1830, des mofgens ten 10 ure. De Graaf de Bourmout aan Z. Eoct. den Fctr- zitter van den. Raad der Ministers De ontscheping is dezen morgen ten v er ure begonnen. Allo dé kri;gsbendén Zijn aan wal. ,De vijand is uit de stelling verjaagd, die hij landwaarts in had ingenomenen de afdeefng van Generaal Berthezèue beeft daarbij 9 ka: otineu eii twee mortieren vermeestert!, De reede ten westen van Sidi-Ferruch is goed, en de vloot zal aldaar voor anker blijven-" Tot opheldering dezer berigten diencdat Sidi i- Ferruch en Turer- ta-Chica slechts verschillende namen zijn voor dezelfde plaats, en dat deze op een Voorgebergte of schierera:-d ten weSten van Algiers ligt. Van Turetta-Chica leiden twee wegen naar de stad Algers, waarvan de eendie over het gebergte henenlooptnagenoeg vijf of zes Üren lang moet Zijn; terwijl de andere, die langs het zeestrand henengaat, zeer veel verder is. Terstond na het ontvangen der bovenvermelde tijdingen, heeft de Regering last gegeven, om dezelve in den Schouwburg te Parijs te doen voorlezenwaarover de aldaar verzamelde aanschouwen geliik men we! denken kanhunne vreugde door uiibunding hand geklap en de dikwijls herhaalde kreet van: Leve de Koning! hebben aan den dag gelegd. Van MAAND AD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1