ALKMAARSCIIE COURANT lK3o. N®. notificatie. 4- 4 8. Looi. t.f 4 - os- Taa U A A .V D J C Dei 5 J U L IJ. .j l „a Maandae vuor dir Prijs van 6 Centen uitgegeven. Deu Courant vordt geregeld eens in de week en vel op Maanaag voor ac 'J T)eGOUVKRNEUR van NOORD-HOLLAND, Brengt bij due ter kennisje van d.' belanghebbendendat de Aan besteding van het herstelen cier ZEEWEERING te Enkhuizen, de op den 30"" Junij wr.j bepaald, tot den I4d,n Julij aanstaande i» uitgesteld en dat de bestekken van gemeld Werk, behalven op de gewone plaatsen, ook ter Secretarie van Enkhuizen zullen ter lezing lig" en. Haarlema8 Junj' 1B30. De Gouverneur voornoemd, Van TÜYLL. Stad Van we-ens BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ALKMA tR, word ann de belanghebbenden ketuii» gegeven. Dat met deu 21'" Junij eerrtkomendede zoogenaamde VER- LA.\T| ES in de Alkmaarsche Hout zullen ges.oten zijn, en dat die Wacerpasaagie niet eerder wederom zal worden geopend dannidat de reparatie aan dezelven ge.ieel eu al zal zijn afgedaan. Alkmaar14. Junij 1830 Van wegens Burgemeester en Wethouders» Dz DIEU TONTEIN VERSCHU1R, Secretaris. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER zn WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, hedende prijf Dz GOUVERNEUR van NOORD-HO LL AND, Brengt bij deze ter keniisse der be'anghebhendendat het vroeger door de Regering van Mexico uitgevaardigd verbod van invoer van bepalen "bij deze, dat, te rekenen van den dag ondersche dene Handels - Artikelenis ingetrokken, en dat dien ten jjjjn van gevolge de invoer van Boter, Kaas ca Gencver binnen gemel- £jn wit Tarurenbrood den staat we erom is verOoriuoid, j^ct grof Bollenbrood Haarlemi8 Junj 1830. Dc Gouverneur voornoemd, Van TÜYLL. van 35J. Ct. per Nederh Pond. Het ongebuild Tarweubrood 26;» Het Roggebrood 9tt> cn dat m tsd.eu de prijzen eu het gewigt van het Brood binnen dez# BURGEMEESTER en WETHOUDERS dïR STAD ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisie van alle die genen welke daarbij eenig belang mogteu hebben en aan het regt van Patent onderWorjen zijn, dat zij z ch in persoon, voorzien van het door den Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad van den Ontvang van het billet van aangifte, afgegeven regu, ter bekoming van derzelver Patent op bet Secretarie dezer S ad moeten vervoegen, alwaar tot dat einde da- gelijks van Maandag den 5* julij tot Zaturdag deft 17* Julij 1830, ingesloten, uitgezonderd des Zondagsvan des voormiddags 10, tot des namiddags 2 urezal worden gevaceerd. Waarschuwende Burgemeester cn Wethouders tevens alle zoodanige fcatentpligtigen welk mogten verzuimen aan deze kennisgeving te Voldoen, dat zij z ch zeiven te wïicen zullen hebben de nadeclifte gevolgen de uit het niet komen afhalen en teeltenen van derzelvcr l'ater.ten krachtens het besluit van Z. M. de d.d. 17 October 1820, de Wet op de Patenten van den tl Mei 1819, zouden kunnen btad en Junsd.cue, zulieu zijn ai* volgt 1 Fijn Wittebrood of regels, ÈyiiC Witte Broodsboi Gebuild Tarwebrood Pond. moet wegen Bolleubrood Bollen8. voor 5. Cents Ongebu.kl Tarweorooti Roggebrood M 1. m lt 6. Once. 2. I. n n n ft N ft h n 1*» ft M lts ui. 2l£. 28. 24. 05, 2ÓJ. .57* en de wet op ontstaan. Gedaan te Alkmaarden 3 Juli;' 1830, Burgemeester en H'ethouders voornoemd, P.. de SONNAVILLE, Ter Ordonnantie van Deze! en Bij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. BURGEMEESTER zK WETHOUDERS bz* Stad ALKMAAR brenger, bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en |u- fisd.cr-e, dat het Kohier van de betasting voor Weg, Straat en Brug gelden over 1820, gedurende rcht dagen ter visie van etn iegelijk til liggen ter Stads Secretarie, van den 12* tot den i9e dezer maand dagelijks uitgezonderd des Zondags r) vaü des morgens ie tot des «middags 2 ure. Alkmaar, den 30 Junij tÜ3». Burtetnccstcr én ier St*a Al\w4êr P. de SONNAVILLE, Ter ordonnantie van dezehen 0 Bij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. BURGEMEESTER üts WETHOUDERS nfi* Stad ALKMAAR tan den Heer Gouverneur dezer Provincie ontvangen iiebhende een aantal Loten van de Loterij van Voorwerpen der Tentoonstelling van f^ationale Niiverheid te Rrusselbreng ztfks bij deze ter kennis van dé Ingezetenenten einde de genenwelke aan die loterij mogten verkiezen deel te netnenin de gelegenheid te stellende loten te gen betaling yin f ieder, ter Secretarie dezer Stad, a'Waar dezelven tot den s8ic» Julij aanstaande zullen worden afgegeven, te fcunneu bekomen. Alkmaar, den cd Junj (830. Burgemeester en ffethiadert vnerneemd, P. de SONNAVILLE. Ter Ordonnantie van Dezehen, Bij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. WETHOUDERS der Stad Van wegata BURGEMEESTER en ALKMAAR word hier mede kennis gegeven, dat de BRUG bij dei zoogenaamde Toelast dezer dagen geheel zal moeten worden afgebro-1 ken, cn door eenen anderen Vervangen, ep dat de passagie van rjj. tuigen is verlegd over de Lindegracht en achter het Tuchthuistot dat d t geheele werk zal zijn afgedaan. Alkmaar14 Jupj 1830 Van wegena Burgemeester en Wethoudera, Dy DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Secretaris. Zullende alles gaar gebakkenen niet boven de zetting verkochtof eenig brood, kie n gebak, of iets anders toegegeven mogen worden, op de boete daartoe staai.de. Alkmaar, den 2* Junij .SSo.^ sonnaVillE, Ter Ordonnantie van dezelven By afwezen van deu Secretaris S. C. 3. HOLLAND. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. OOSTENRIJK. De Franséhe dagbladen döelen, óp grond van brieven uit Sicilië, de navolgende bijzonderheden mede, aangaande de uitbarsting van tien Etna, weke den i6den .Vlei jl* heelt plaats gehad. Deze verschrikkelijke uitbarstingwelke zeven nieuwe openin gen in den berg heelt doen ontstaanheeft aCht nabij gelegene dor- pen verwoest. Alle de huizen daarin zijn overdekt met hoopen uit gebrande steetten, en roodac tlge asch, welke uit de nieuwe ope- n ngen van de Etna over de geheele streek is uitgeworpen. Hoewel men reeds eenigen tijd te voren door een verscrikkelijk genas voor eene naderende uitbarsting was gewaarschuwdwaren echter de m» gezetenen dier dorpen gerust in hunne huizen gebleven, vertrouwen de, dat zij, even als bij vroegere hevige uitbarstingen, door dep grooten afstand .van den Etna voor gevaar heveiligd waren. Er hebben dar. ook in die dorpen, en vooral in eetiige daarbij behoo- rende gehuchten, vele menschen en beesten het leven verloren. Den s4sten rookten nog de verwoeste gebouwen, en het was untno. ge.ijk het tooneel der vernieling te naderenuit hoofde van de hit. tedie de tschde steeuenen dé lavawaarmede het overdekt wasverspreidden. Eerst acht dagen na de uitbarsting konde men eene poging wa gen om aan de ongelukkigen eenigen bijsrand te verleenen. Doch alle naspeuringen om eenigen hunner te v.nden. Waren vruchteloos. De kusten vaü Kalab'rie, en een gedeelte van Italië, hetwelk onder de w nd lag, die in dezen rampvolle» nacht woei, zijn met dezeifde roode asch bedekt, waaronder de naaste omstreken van dea Etna bedolven l.iggen," I B ARB A R tj SC H E STATEN. Door middel van een tele^afisch berigt uit Toulonthans door dn Fransche Redering openbaar gemaakt, verneemt men iets naders nopens het gevecht. Dit berigt is een uittreksel Van een brief, op dien dag door den Generaal ie Èturment aan den Minister van oorlog afgezonden, en gedag:eekend uit Staoneii» dat misschien wel hetzelfde plaatsje is, hetwelk op sommige kaarten, onder den naam van Sta. ouch tusschen Sidi - Ftrruch en Sidt-iKalef, staat aangeteekend. Het luidt als volgt: De vijand heeft dezen morgen onze stellingen aangetast. Ilvj 1» met kracht teruggeslagenen geheel op de vlugt gedreven. Zijn# legerplaats, alsmede acht ïtukken geschut, vierhonderd opgeslagen# temen, een groot aantal leameelen, eenige kudden schapen, en val» benoodigdheden van allerlei aard kijn in onze handen gevsllen. Het vijandelijk leger bestaat uit de benden, die in de geweste» Konstantine, der Torksche geleden. Ofan en Titterie geligt zijn, alsmede uit een deel krijgsmagt. Deze laatst» heeft aanzienlijke tarlieze»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1