ALKMAARSCHE COURANT, y 'l83o. N°. 29 J AANBESTEDING. 8 4- I4Ï- 6. 2ïé. 24l' 6. /0nCTiE\ 'r'\ feg GOfr'/h Tk kl I BUITENLANDSCHE BËRIGTEN. Van M A A IV D A G 1 Den 19 J L JJ. Deze j ,.„„i w,i nt> Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Courant wordt geregeld eens in de weck en wel op ma» s j 1 )e GEDEPUTEERDE STATËN van NOORD - HOLLAND bren^n bij deze rer kennisse van de belanghebbenden, dat op heden in da, ter vergadering gedane Jaarlijksche Uitloting van Obligation tut de provinciale geldleening van f 150000. zijn uitgekomen N?* 1 7, 34, 41, 45, 60, 80, 9197, 106, 107, 135, 137; '4Q ey '49' welke mitsdien ingevolge het plan goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 October 1828 N°. 7, op nader te doene aankondiging^ voor den i* Januarij 1831 ten Kantore van de Administrateur van 's Rijks Schatkist te Amsterdamtegen intrekking der Obligatien met de daar bij behoorende onverschenen Couponszullen worden afgelost* Haarlem den 14 Julij 1830. De Gedeputeerde Staten voornoemd. Van TUYLL Ter ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Hólland, COPES van HASSELT. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. Op Woensdag den 21 Julg 1830, des namiddags ten twee uren, ar Z»1 aan het locaal van het Gouvernement van Noord - Hollandte geu Haarlem, publiek worden aanbesteed: 1 Het Bouwen van een Nieuwe SCHOOL te Graft. s. Het Bouwen van een Nieuwe SCHOOL te Westerland op Wie. ringen. Het Bouwen van een Nieuwe PASTORIE voor de Hervormde Gemeente te Nederhorst-ten-Berg. De aanbested ng zai geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken zullen ter lezing liggenbehalve aan het Locaal van het Gouvernement voornoemd, te Haarlem in de To lastde Hal" e Maan de Leeuwrikde Kroon, bij Arendsbergen en bij P. Vos111 het Noord - liolkmdsche Kffii'iuis; te Alkmaar in de Roden Leeuw en de Toelastte Am.terdam in het Turfschip van Breda, het pi oord - Hol land,che Kof ij hun de Pa ad ijs - Vogelhet Aalsmeerder, Etikhmzer en y s Crave landsche Veerhuis en het Bierhuis de eerste Visser op tie Singel; te Hoorn ui hst Ongemaakte Schip; aan den Helder in de Roden Leeuw; te Formerend en te .11 u den 111 de Doelente Naarden in de Kioonte Wecsp in de Roskamte Edam, MonnikendamWie- ringen en Graft op het Raadhuis; te Nederhorst.- ten - Berg bij den Logementhouc er Bak. Zuiiende van het laatste perceel, acht dagen Vóór de aanbesteding, de noodige aanwijzing worden gedaan. De Gouverneur van Noord-Holland Van TUYLL. BROOD-ZETTING* BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bjj deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van Het lijn Wit Tarwenbrood 36. Ct. per Neder!. Pond. Het grof Bollenbrood 24L Het ongebuild Tarwenbrood 27. Het Roggebrood 9r§--_ - én dat mitsdien de prijzen en het gewigc vim het Brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen Zijn als volgt Pond. Fijn Wittebrood of regels, moet wegen Fijne Witte Broodsbol «- stoken wordt. Deze wijze van bakken heeft zeer veel voordeelen, Mert bezuinigt eene groote menigte warmtestof, want men behoeft het vuur dat daartoe gebezigt wordt, nooit te laten uitgaan; het brood h.ijk altijd zuiver van asch of kolensmaakt nooit naar den rooken de liefhebbers van warai brood zijn elk oogenbnk in de gelegenheid om zich daarop te vergasten." Dit berigt had ook reeds in a..dere Fransche dagbladen gestaan en was daaruit door een Brusselsch blad overgenomen, echter met het voor gemelde liefhebbers niet zeer troostrijke bijvoegsel, dat in Brussel zelf aan niemand iets van deze sehooue uitvinding bekend was, BARB ARIJSGHE STATEN. Op een oogenblik, dat men zich in Frankrijk en elders nog met allerlei gissingen omtrent den vermoedeiijkeu uitslag der Afrikaansche onderneming bezig hield, ontvangt men de belangrijke tijding, dat Algiers zich aan de Franschen heeft overgegeven. Deze tijding is den 9den Juiij, des voormiddags ten half elf uredoor middel van den telegraaf te Parijs aangebragt, en dadelijk op diezelfde wijs aan de Prefekten der verschillende gewesten bekend gemaakt, die zich ge. haast hebbendaarvan aan hunne onder1 oorigen kennis te doen dra gen. Ook is het heugelijke nieuws met 21 kanonschoten aan de be volking der hoofdstad van Frankrijk verkondigd. Het oorspronkelijke telegrafische berigt, zoodanig als hetzelve door den Prefekt van het departement van het Noordente Rijssel openbaar is gemaakt, luidde, volgens de Brusselsche papieren die gewoonlijk de tijdingen uit genoemde stad zeer spoedig ontvangen aidus De stad Algiers heeft zich, op den middag van den sden ju.g onvoorwaardelijk overgegeven. Ten twee ure wapperde dc komnk- lijke vlag van Frankrijk van het paleis van den D y. Alle de krijgsgevangene schipbreukelingen zijn behouden. 1500 metalen stukken geschut, 12 oorlogschepeneen groot aantai benoodigheden voor de zee- en landmagtwapenen, krijgs behoeften, en wat dies meer zij, zijn op dezen merk waai digen d-ig in onze handen gevallen*" Bijzondere brieven uit Parijs van den 9den Julij houden in dat de bovengemelde tijd ng op dien dag ook op de beurs w is bekend ge worden en dadelijk eenige rijzing in den prijs der schuidbr.even had te wèeg gebragt. La.er waren deze echter weder tot het vorige standpunt gedamd. Onder de geruc iten die op de beurs n omloop waren, be worde ook, dat, volgens een niet openbaar gemaakt ge deelte van hec telegrafische berigt, de overgave van Algiers h>-t ge volg was geweest van een oproer, waarbij de Dey afgezet, of mis schien wel vermoord was geworden. Once. Lood. Gebuild Tarwebrood 99 2è IO. n I. 4' 99 OS' n 99 99 *9 n 8s 99 99 29. I. 99 99 9i 2e 05- I. 99 99 99 27. m 99 w"41* 60. Bollenbrood Bollen8. voor 5. Cent* Ongebuild Tarwebrood - Roggebrood Zullende alles gflar gebakkenen niet boven de zétthtg verkochtof «enig brood, klem gebak, of iets anders toegegeven föógén Wórden Op de boete daartoe staande. Alkmaarden idc Julij 1830. FONTEIN VERSCHÜIR, Ter Ordonnantie van Deze/ en, De DIEU FONTEIN VERSCHÜfR Uit de thans ontvahgene Pafijsche dhgbladen blijkt, dat de boven gemelde tijding wegens de overgave van Algiers, door het Fransche oorlogschip Ie Sphijnx is ovérgebragthetwelk in den avond van den 5den Julij van voor Algiers was weggezeilden den 9den dier maand, des voorimddags ten half elf ure, te Tou:on is aangekomen. De FrünsChe Regering heeft te gelijk mét deze tijding den volgenden brief van deil 2eeprefi&ki van Toulon openbaar gemaakt, waardoor het waarschijnlijk Wordtdat de overgave der hoofdstad van den Ai- gerijnscheu roofstaat hec gevolg is geweest van eenen aanvaldie ge. lijktijdig door de Fransche zee- en landmagt tegen dezelve is onder nomen. Toillon, den öden Julij 1830. De Kapitein Fan dé brik la Surprise, die op het oogenblik te Töulöh is aangekomenberigt mijd&t dè Schout-bij-nacht de Roia- titel bevel had bekomenom met het nieerendeel der teh oorlog uitgeruste groo'tefe fregéttén in de baai van Algiers te gaan ankeren. Öenoé'mde scheepsbevelhebber voegt er 'bij dat hij den isten Jklij, door stiléé Óp kes of isvëii urén nfstnnds van de kust moeten de 'Jlijvéli, èen hevig kanonVimr heeft géhoord, hetwelk blijkbnhr dit Vhii oorlogschepen Was, die Se voile laag gaven, en dat dit séhütgévéarté van ha f Vijf ure des mórgens tot Vier ure nadenmiddag hééft voortgeduurdop welk tijdstip hetzelve geheel scheen op t« fiöuden. D.' Kipiféifi Cites is vsn oordeel, dit dit het vuur van onzn GOrlogscffi pen rboet gewéest zijn die dus toen reeds iii de Haai van {Algiers géafffcefd dijn1 géweéSten de stad eerst zullen hebben nnn. Van wegens BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad j toeft Zft'ks tevéfts dóór ons leger te lande heeft kennén ge- ALKMAARwoid aan de belanghebbenden kennis gegeven, i sébledén. Eefl eri a :dé'r doet vóóronderstellen dat wij ons den iscen Dat met den si"*» Junij eerstkomende, de zoogenaamde VER-Julij 'vin hét KéizeYsksiót fcèWdn' mcéste'r gemaakt." LAATJES in de AikmaSisChe Hout zullen gesloten zijn, en dtc di8* B$2o"defe briédén Vdn dé Afgérijnsche krist van den 2d:rr Julij, wacerpassagie niet eerder wederom zal worden geopend, dan, nadat die ni n té Parijs v?i! ontvangen hébben, vermelden, niet als eene de reparatie aan dezelven geheel eu al zal Zijn afgedaan. verondftr&éifrfrg, ma*r als édne ge&êurdé zaak, dat het geschut der Franséhén den iscén dézer' in dé rnurén vsn hét Kéizers-slot bres gvschocen 1 eeften dai deze sterkte daarop ingenomen is géworden. Zij voegen ér ,bijdat het smaldeel van den Schout-bij-nacht Rosamel, óp het oogenblik, toén de aanval op het Ke zers-slot plaats had, voor de sterkte Babafoundie aan het einde van de oosteiiike voor stad van Algiers iigt, ten anker is gekomen, en binnen korten tiid deze sterkte, zoo wél als de kustbatterijendie voor geroemde v'\ 'j- :;jf f. Alkmaar, 14 Junij (830. Van wegens Burgemeester en Wethouders, De DIEU FONTEIN VERSCMUlR Secretaris. Thans feest men ook in den Mtmiteur het volgende: Te Brussel heeft men dezer dagen een eenwigdufenden ovén voorstad l'iggeu, heeft plat geschoten. Ten gevolge daarvan had hec Ffan-che ie.er dén 2dén {ulij de' stad Algiers zelve kunnen aantasten, #-*s 1 La. 11'a'- /in„ ,1/. a1 a .r i,< e rit on operigc. Waarin zonder ophouden, zoo wel bij dag als bij nacht, j dc vloot niet hét beschieten van een deel der vestingwerk eru brood eebrk.en wordt. Elke seconde komt er aan het eene einde; voorcifègaan én daaraïn réeds op genoemden dag trij wat sclwde een warm biood uit, teiwijl er aan de anderen kauc een ander ïuge- 1 hebben toegebragt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1