ALK M A A R 3 CIIE COURANT i83c. Nó.3i: WAARSCHUWING. r E 0 R Y? \e V a a MAANDAG Den 9 AUGUSTUS. D,« Cra., W, gmgM In J, >t W •'•VI™- LX GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD - HOLLAND, Gelezen de missive van den Heer Opper-Jagermeester van Z. Ms. Opper-Hoiuvesrer voor de Noordelijke Provinciën, va i den 14* de zer n°. 59omtrent de opening der Jagt op GanzenEendvogels en Watersnippen. Gezien de deliberatien van Iieeren Gedeputeerde Staten van den 14e dezer. Brengt bij deze ter kenniise van alle belanghebbenden, dat de Jagt op Ganzen, Eendvogels en Watersnippen, wat de publieke Jagt aan belangt, op het wacerlangs de stranden, oevers van tr.eeren, Veen- plassen en Rivieren, mitsgaders op lage moerassige landen, met den, negenden Augustus aanstaande, zal zijn geopend maar bepaaldelijk gesloten blijft, in en langs de bosschenalsmede op bouw en wei landen tot het gewone Jagtveld behoorende. Wordende de kooiüeden bij deze tevens herinnerd, dat volgens Art. 3 van Z. M. besluit van 1 December 1820, (staatsblad n°. 26) hunne Kooi-Eenden tot den 1 September moeten zijn opgesloten, of gehokt, op de boete daarbij bepaald. Haarlem, 23 Julij 1830. De Gouverneur voornoemd, Van T U Y L L. [In ons vorig n°. is abusief geplaatst, dat die Jagt niet den vijf tienden maar den negenden Augustus aanstaande geopend zal zijn.] BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR maken bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend Dat zij ingevolge des Raads Resolutie van den 12 July 1820, op den tweeden Woensdag in de maand Augustus aanstaandezijnde den 11® derzelver maand, des middags ten 12 ure precies, op het Raad huis alhier, ten overstaan van een der Heeren Wethouders, en eene commissie van vier Leden uit den Raad, geadsisteerd door den Se cretaris en Thesaurier, en in het bijzijn der belanghebbende Schuld- e.scherswelke daarbij verkiezen tegenwoordig te zijnzullen doen eene Uitlooting van vijf AANDEELEN der gevestigde Schuld, ten laste dezer Staddat tot aflossing van deze vijf alzoo Uitgelootene Aandeden met bijbetaling der Intressen, tot en met den soe Augus tus aanstaandetegen intrekking van de daarvoor uicgegevene Certifi caten zal worden gevaceerd ter Thesaurie dezer Stadop den voorn 30e Augustus dezes jarrsdes voordemiddags van tien tot des uade middags één ure. Alkmaarden 27 Julij 1830. Burgemeester en fVethouders voornoemd, FONTEIN VERjSCIIUIR, Ter trdonnantie van dczelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. den 23 October 1829. geformeerde Staat, door den Heer Milit.e- Comtmssar.s Van WICKEVOORT CROMMELIN, de Inspect.e, over de Verlofgangers, op Vr ,dag den 13* AtiaUS.us aanscaande ues namddags ten Zes ure zal gehouden wöideu, en roepen m.tsd.en bij deze opalle Verlofgangers van de Nationale M.htiewelke zich m deze Gemeente bevindenook daaronder begrepen die tot Uitzondering - ziin behoorendeom zich op*Vnjdagden 13* Augustus voornoemddts namiddags ten Zes ure precies voor het Raadhuis dezer Stad te mien vinden ten einde door voornoemden Heer Militie - Commissar.s te kunnen' worden geinspecteerdwordende voorts ook nog gezegue Verlofgangers bij deze herinnerdom de kleeding en kleine fcqu.pe- ments stukken welke zij van hunne korpsen hebben behoudenais ooi hunne livrets en attesten Litt. 11. H., door hun van het Gemeente Be stuur livitca uii mvvuvvii bekomenalwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd mburgemeester' en Wethouders vertrouwen dat alle de belanghebben. den de voormelde oproeping stiptelijk zuilen naarkomen daar zij die daarin nalatig mogcen zijn, zich zeiven te wijten zuilen hebben de nadeelige gevolgen, welke daar door overeenkomstig Art. 183. der Wet van 8 Januarij 1817, tvegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaarden 30 Julij 1830. Burgemeester en Uithouders voornoemd De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Van wegens den Heer BURGEMEESTER van dez«Stad word, aan teder d.en het aangaat, kennis gegeven, ctat de TEXt.LSCt.fc- POORT op Maandag aanstaande, en eeuige we n.ge dagen d mna zal moeten worden gesioten gehouden we8ens een.ge Reparatie arn cie bc- achoeijing van het Groot Nooid-Hoilandsch Kanaalomtrent the p aatl. Alkmaar, 30 Julij 1830» fan Wegens den Heer Burgemeester De DiEU FONTEIN VERSCHUIR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, brengen bij deze ter kennis van de Ingezetenen dezer Stad en Juris dictie van dien, en voorts van alle de genen, welke zulks maar eenigzins zoude mogen aangaan. Datte rekenen van Maandag den Zesentwintigsten Julij to: den dertigsten Augustus dezes jaars ingeslotengeene Honden langs de stratenwallen en wegen dezer Stad en Jurisdictie mogen losloopeti in eenigerlei maniér, ook zelfs niet gemuilband. Dat alle de Hondenwelke zullen kunnen worden gevangenda delijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt, en aldaar 24 uren bewaardom aan de eigenaarswelke dezelven mogten re clameren, te worden terug gegeven tegen betaling van drie Guldens zen voordeele van de Dienaren van Politie; terwyl zij, na verloop van deze 24 uren zullen worden van kant gemaakt. Dat alle de Honden, welke losloopende zullen worden gevonden, en niet of niet gevoegelijk kunnen worden gevangen, onmiddelijk zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen elk Eigenaar of Houder van Honden, om deze bepalingen en maatregen van Politie, stipte lijk naar te komen, en waarschuwen voorts een ieder, om de Die naren van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn gemagtigd tot het opvangen of dooden der Hondenin geCnen deele hinderlijk te [rijn in de uitoefening van derzelver pligt, daar zulks alleen ten oogmerk heeft, om de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie aan geene gevaren bloot te stellen, welke de onder- vinding zoo duidelijk heeft doen ziendat door onachtzaamheid of verzuim van pligt in dezen te weeg gebragt zijn geworden. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, den itr Julij 1830. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIÉU FONTEIN VERSCHUIR, Van wegens BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, word aan de belanghebbenden kennis gegeven. Dat met den 21"" Junij eerstkomende, de zoogenaamde VER LAATJES in de AlkmaarsChe Hout zullen gesloten zijn, en dat u.e Waterpassagie niet eerder wederom zal worden geopend dan nauat de reparatie aan dezelven geheel eu al zal zijn afgedaan. Alkmaar14 Junij 1830. Van wegens Burgemeester en Wethouders, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. BARBARUSCHE STATEN. In bijzondere brieven uit Algiers, die te gelijk met het jongste berigt van den Generaal de Bcurmont aangekomen schijnen te zijn, wordt gemeld, dat de minvermogende ingezetenen dier stad zich, drie dagen na de verovering, reeds geheel met de Frauschen solda ten verzoend hadden, en htir. allerhande kleine diensten bewezen; doch dat de rijke bewoners van Algiers nog veel achterhoudendhe.d en vrees deden blijken. Dit laatste moest vooral ook aan den diepen indruk worden toegeschrevenwelkwi de vroegere dw n. eiandij der Turken op de gemoederen der Algerijnen gemaakt had, en men meende dan ook zoo als de Frantch, briefschrijver er bijvoegt dat het vertrouwen niet algemeen zoude worden zoo lang het ver trek of liever de verbanning der Turksche krijgslieden met stellig bewezen haddat het Rijk vin Algiers bij voortduring aan Frankrijk onderwerpen zoude blijven. Onder de Kristenslavendie door de komst der Pranschen te Al giers hunne vrijheid erlangd hebbenra. eten er sommigen zijndi» een aanmerkelijk aantal j.iren in slavernij gezucht hebben. Men noemt onder anderen zekeren Btraudvan Toulondie op den ouderdom van 12 jartn door Algerijr.Sche zeerovers gevangen genomen en in het slavenhui* geworpen was, sedert niets van zich l ad doen hooren, en thans, na eene afwezighe'd van 29 jaren, aan zijne oud* moeder en aan zijn vaderland was teruggegeven. R O O E P I N G FCANGERS BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, herinneren bij dezen, alle de Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze Gemeente bevindendatIngevolge de door den Heer Gouverneur van Noord Hollandbij deszelfï besluit vaa In dé maand April II.is te Pleskowin het gouvernement van Novogorod (Rusland) een landbouwer gestorven met name Michofsk!, in den ouderdom 165 jaren, deze man leefde zeer matig; slechts van tijd tót tijd gébruikte hij sterkedranken en at maar tweemaal in de week vleesch, 120 jaren oud zijnde bebouwde hij nog zijne !ah- derijen, doch ten gevolge van eene verrukking in den voet heeft moeten ophouden, hg laat 4 kinderen, 36klein-kinderen en 16 achter, klem-kinderen na; zijne moeder bereikte den ouderdom van 117- 'en eéne van zijne guste» dien van IH jaren; maar zijn vader stierf in zija jaste jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1