ALKMAAR3CHE COURANT O •1 l83n. N'. ijfpifliiraiiiiiiillitiitiiiuira yfafNAi'j Ut/ •«K>i -«dr Va« IPA AN DAG 'A, - 1»'/ HE I •j ny ;d»i! a Den 9 AUGUSTUS M. - - J ÖÜLW.' C„, Courant S,r«.H M"*» C PROVINCIE NOORD -HOLLAND. AANBESTEDING. ■vVp Woensdag den i: Augustus 1830, des namiddags ten 2 ore, jal aan het Gouvernement vin Noord - Hollandpubliek worden aan- feesteed Het AMOVEREN en weder OPBOUWEN van een gedeelte der R. C. Kerk te Schoor!. De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Dc bestekken zullen ter lezing liggenbehalve aan het Gouverne »ent voornoemd, te Haarlem in de Toelast, de Halve Mean, de Leeuwerik, de Kroonbij Arendsbergen en P. J. Hos; te Alkmaar in den Rooden Leeuw en de Toelastte Hoorn in het Ongemaakte Schip aan den Helder in den Rooden Leeuw j te Purmerend en te Muiden in den Doelente Amsterdam in het Turfschip van Breda, het Noord- flollandsehe Koffijhuis, de Paradijs-Kogel, het Enkhuiser- Aalsmeerder en 's Gravelandsche Veerhuisen in het Bierhuis de eerste Visset op de Singel.; te Naarden in den Kroon; te Weesp in de Roskamte Edam Monnikendam en Schoor! op het Raadhuis, 'BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, geven mits deze kennis aan hunne ingezetenen en alle anderenwel ken dit aangaat Dat het gebruik van de nieuwe BEGRAAFPLAATS na midder nacht van den i4dc" September aanstaande, zal geopend zijn, en dat daarna niet meer in de Groote Kerk, het bijgelegen Kerkhof, of op «enige andere Plaats binnen deze Stadeeaige lijken zullen mogen worden bijgezet of begraven. Alkmaar, den 3e Augustus 1830. Burgemeester en fVethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUlIl, Ter Ordonnantie van Dezelven De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. Van wegens den Heer BURGEMEESTER van deze Stnd word, aan ieder dien het aangaat, kennis gegeven, dat de TEXtLSCuE-' ROORT op Maandag aanstaande, en eeuige \Ve nige, dage d ain /al moeten worden gesloten gehmuién wegens ee.,ige Reparatie a; n ce bt- schoeijing van het Groot Noord-HolIahdsCh Kanaalomtrent d.e p.aats. Alkmaar30 Ju lij 1830. Van wegens den Heer Burgemeester De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, 'T Stad BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gfiaken bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend Dat zij ingevolge des Raads Resolutie van den 12 Julij 1820, op den tweeden Woensdag in de maand Augustus aanstaande, zijnde den II* derzetver maand, des middags ten 12 ure precies, op hec Raad- luis alhier, ten overstaan van een der Hceren Wethouders, en eene commissie van vier Leden uit den Raad, geadsisteerd door den Se cretaris en Thesaurier, en in het bijzijn der belanghebbende Schuld, «ischers, welke daarbij verk.ezen tegenwoordig te zijn, zullen doen eene Uitlooting van vijf AANDEELEN der gevestigde Schuld, ten laste dezer Stad, dat tot aflossing van deze vijf" al zoo Uitgelootene Aandeelen met bijbetaling der 'Incressentot en met den 30* Augus tus aanstaande tegen intrekking van de daarvoor uitgegevens Certih- «aten, zal worden gevaceerd ter Thesaurie dezer Stad op den voorn: 3oe Augustus dezes Jarrsdes voordemiddags van cien tot des nade middags cén ure. Alkmaar, den 27 July 1830. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. V R O R P R L 0 Van wegens BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ALKMAAR, word aan de belanghebbenden kennis gegeven, Dat met den 2t,ten ]unij eerstkomende, de zoogenaamde VER LAATJES in de Alkmnarsciie Hout zullen gesloten zijn, in dat d.» Waterpassagie met eerder wederom zal worden geopend danuadat de reparatie aan dezelven geheel en al zal zijn afgedaan. Alkmaar, 14 Junj 1830. Van wegens Burgemeester en Wethouder», De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Secretaris. BUITENLANDSCHE BERI.GTEN. f R A N K R IJ K. Parus, den 25 Julij, Bij hec hof van assises van Calvados is een tneisj'c van 19 jaren, be schuldigd van brandstichting, teregt gesteld. Den 2Ósten Mei 11. werd ten huize van de weduvre Feucault Dumesnil(oud 80 jare ontdekt, dat er inde kelder, waar hout gebor en wisbia, d «s gesticht. Er was te dier tijd niemand bij haar 111 huis, tiau har^ dienstmeid Josephine Baelleul. Uit hare houding en gezegden oi1- stonden tegen haar zware vermoedens. Zij werd in hec tems geiu- men en verhoord. Toen zij gevat werd, h.d men haar teu 5 ir. stuk zien hebben; zij ontkende hec; maar getuigen bevestigden zulks. Men drong er sterk op aandat zij zou zeggen waar zij 1 i geld gekregen had, en zij verklaarde e.nde ijkdat twee wogen e .'de mannen haar denzelfden dag op straat 10 franken gegeven broden opdat sij het huis va. hare meesteres m brand zoude stelten, /ij hadden haar gedreigd, haar van hec leven te zullen berove ndiei zij hunne orders niet opvolgde. Ten laacste gaf zij ook de plan s op waar zij het 5 fr. stuk geborgen had, en het weid ook gevood -n. Het geld, dat zij var. het andere stuk overge.ouuen had, veuoonue zij insgelijks. Spoedig werd men gewaar, dat zij meer danaofr. uitgegeven had, en zij kon n.et opgeven hoe zij aan hec geld daartoe gekomen was. Zij werd door nieuwe vragen in het naauw gebragt, maar kwam tel kens terug op hare eerste gezegdenalle'en bekende zij nu 40 in plaats van 10 franken ontvangen te hebben. Dan, daar zij voor den dag der misdaad betalingen had gedaanmoest zij ook verder nog be kennen dat zij het geld acht dagen te voren reeds ontvangen had, Uit alles is op te maken, dat zij de schuldigen kende, maar zij w.kle ze volstrekt niet noemen. Toen zij voor hec hof gebragt werd, was iedereen begeert? 'tn hair te zien, Zacht en tnelancolisch wis haar uitzigt. Naai w ij lts waren de debatten begonnen of zij werd flaauvr. Men br», t haar een naburig vertrek en haar advokaac g ng mede. E mi roerei d 100- neel volgde op dè flaauwte der ongelukkige. Men verzocht haar op de dringendste wijze om te spreken, De president, die geroepen werd, slaagde hierin even weinig als haar verdediger; wat men <-<k voorstelde, zij sprak geen woord. Na verloop van meer dan een uur werd dc zitting hervat; de beklaagde stortte tranen; maar bleef zwijgen. Een van hare ooms, pascpor in eene naburige gemeeme, liet haar eenen brief ter hand stellen waarbij hij inec drangredenen O E P I N G F G A N G E R S. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, herinneren bij dezen, alle de Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze Gemeente bevindendatingevolge de door ien Heer Gouverneur van Noord - Holland, bij deszelfs feesluit van der. 23 October 1829. geformeerde Staat, door den Heer Militie Commissaris Van WICKEVOORT CROMMELIN, de Inspectie, •ver de Verlofgangers, op Vrijdag den i3e Augustus aanstaande des «ram ddags ten Zes ure zal gehouden worden, en roepen mitsdien bij deze op, alle Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich in deze Gemeente bevindenook daaronder begrependie tót «ndere gemeentens, als ook dezulken, welke tot deze Provincie niet behoorendoc.h zich binnen deze Gemeente mogten ophouden met Uitzondering echter der zoodanigen, welke tot het reserve Bathillon, zijn behoorendeom zich op Vrijdag den 13e Augustus voornoemddes namiddags ten Zes ufe precies voor het Raadhuis dezer Stad te laten indenten einde door voornoemden Heer Militie - Commissaris te kunnen worden geïnspecteerd; wordende voorts ook nog gezegde yeriofgangers bij deze herinnerdom de kleeding en kleine Ëquipe- ■aents stukken welke zij van hunne korpsen hebben behoudenals ook hunne livrets en attesten Litt. H. II., door lnin van hec Gemeente Bé. «tuur toekomenalwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, mede te nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwendat alle de belanghebben den, de voormelde oproeping stiptelijk zullen naarkomen daar zij, die daarin nalatig mogten zijnzich zeiven te wijten zülleH hebben 4e mtdeelige gevolgen-, weike daar door overeenkomstig Art. 183. j ke h.ichclarij en geveinsdheid hein aan de hand gaven, heelt hij 4er Wet van 8 January 1817, wegens verzuim notoir moeten ontstaan, zich sterk genoeg geacht dezélve openlijk aan te tasten,^en gepoogd van de godsdienst en om de eer van hare familie haar verzoen-, dm genen die haar tot de misdaad verlejS haddente noemen. Ook vooi dit verzoek bleef zij doof. De advokaac vatte het wóórd op om eene laacste poging bij haar ce doenal de aanwezigen warén bewogen en hadden 'tranen in de dogen. De, beklaagde hief eindelijk op eene ze. nuwachfige wijze de hand op. Heide dte op dén schouder van haren verdediger, en gaf té kennen, dat zij spreken wilde; hij boog het hoofd naar haar toé de aandacht verdubbelde wat zou zij zeggen Ach', mijnheer, zeide zij, laat mij veroordeelen Het vonnis des docrds werd tegen Josephine Bailleul uitgesproken» maar dit verauderde niets in haar besluit. VOORLOOPIG BESTÜÜR VAN PARIJS. Ingezetenen van Parijs 1 Karei X heeft opgehouden aVer Frankrijk te regeren. De b'on daaruit zijn gezag voortvloeide niet kunnende vergeten, heeft hij zich altijd aangemerkt als een vijand van hec vafferlai d en deszelfs vrijheden, waarvan bij zich geen denkbeeld koude vorme Nadat hij onze instellingen in stilte had ondermijnd door ale m.dde en wil -I. il~:j lj 1.1 Alkmaarden 30 Ju Ij 1830. Burgemeester en fVethouders voornoemd De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezilven Dc DIEU FONTEIN VERSCHUIR, fk Se om die in het bloed der Franschen t« doen ondergaan. Maar, dank zij uwen heldenmoedzijn misdadig gezag heeft een einde genomen. Weinige oogenblikken rijn genoegzaam gewè- stom die verach- télyke regering ce vernietigen, die van den aanvang af onopho-deijk aanslagen'heeft 'gesmeed tegen de vrijhe d én de welvaart van Frank, rijk. Het volk alleen is staande gebleven., versierd «et de rocturü-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1