alkmaarsche I C O U R A N T( f $Vm -ï85o. N°. 3Pf.' Van MAANDAG %iv-,s4dr s*r - d&yZu£ ttls Deo SEfTE BI BEE. Doe Courant v.rdt geregeld 'eens fc - 6 Centen D E GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND, Gezien de missive van den lieer Opper - jagermeescer vail Z. Ms. Opper-hourvester voor de Noordelijke Provinciën van den 35 Augus tus 11. n°. 42. Gelet op de deliheeatien van Heeren «edepnieerUa ücaien van rfen Cde» dezer. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden'. 1°. Dat de ijfoqte jagc met den 15?»» September aanstaande wordt geopend, onder "deze bepaling echter, "'nr- dat niet zal mogen wor den gejaagd op grondenwaar de oogst nog niet is afgeloopen altméde op bouw en weilanden met tot het gewoon Jagtveld behoorende. Dat de lange jagt slechts drie malen *S weeks zal mogen worden uiueo'efencién wel bepaaldelijk des Maandags, Vrijdags en Za- turd:gsterwijl het getal hazen, dat met die Jagt opeenendag, zal mogen gevangen wordenuiterlijk op vijf bepaald wordt. Wordende de belanghebbenden voorts herinnert, dat de onderlinge afstand der jagtpalen, by Art. 16. der wet van 1». Julij 1814. n". 29. (staat.-Piad ubedoeld, bepaald is op vjjf honderd Nederland se; e ellen. Haarlem3 September 1830. i)« Gouverneur voornoemd Van TUYLL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, geven mits d- ze ke. nis aan hunne ingezetenen en alle anderen, wel ken dit aaug'atj Dat net gebruik van de nieuwe BEGRAAFPLAATSna midder nacht van den i4dcn September aanstaande, zal geopend zijn, en dat daarna niet meer in de Groote Kerkhet bijgelegen Kerk'.óf, of op eeuige andere Piaus bnnen deze Stad, cen.ge lijken zullen mogen worden bijgezet of begraven. dlkmaur den 3e A.iguitus 1830. Buigemeesttr en Wethouders voornoemd FONTEIN V E 11 S C II U1 R, Ter Ordonnantie van Den yen, De DIEU FONTEIN VEU.SCUU1R. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepi.l 11 bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de priji zaï zijn van Het lijn Wit Tarwenbrood 37. Ct. per Nederl. Pond. liet grof Bollenbrood 25. Het ougebuiid Tarwenbrood 27 s. Het Roggebrood 9x'- en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad en Jur.sdictie, zullen zijn als volgt: Pond Fijn Wittebrood of regels, moet wegen Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood n I. Once. 2. I. 4- 6. 8. Lood. 7. f 10. 3- 05- «5- n n m M M 22 30. 25- M °S\ M 27 M do. de voeten wrijven roet de hand of wel met eene borstel of eenen lap flanel! men .kan ook kruiken met wtrin water of warm zand, in linnen doeken gewonden, tegen de voetzolen leggen en op dp hoogte .an het hart. intussktten moet zorg ragen i-rden dat, wil men hiermede be zig is cn gestadig voortgaat, een der naastbij wonende chirurgijn* worde geroepen en dat dan ook aan de politie of aan de justitie Worde kennisgegeven. Den drenkeling sterke bewegingen te geven, op welke wijze dan ook, om hem alzoo van het ingedronken water te ontlasten, is zee* dikwijls doodelijkaltijd hoogst nadeelig. Van wegens den Burgemeester der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR* Secretaris, Bollenbrood Boilen8. voor 5. Genr* Ongebmld Tarwebrood 1. RoggebroodL— 6. Zullende alles gaar gebakkenen niet boven de zetting verkocht©f cemg brood, kien gebak, of iets anders toegegeven mogen worden, pp de boete daartoe staande. Alkmaar, den 30® Augustus 1830. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Deze.'en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Daar nog altijd bij vele menschen het denkbeeld heerscht*ls of tet tiiec geoorloofd zoude zijn drenkelingen te behandelen en reeds dadelijk en ware het mogelijk in het leven terug te brengenvoor en aleer de politie daarvan heeft kennis bekomen én daartoe verlof ge- geven, waardoor dan maar al te dikwijls «Ie eerste oogenblikken, welke met vrucht tot bun behoud zouden hebben kunnen worden aan gewend worden verwaarloosd en onherstelbaar verloren gagn zoo heeft de Burgemeester dep Stad Alkmaar gemeend verpligt te zijn gijnen mede-ingezéteticü puder het °9g te brenger. Dat niets belet, v'an het eerste oogenl'Uk af aan dat men een* drenkeling ontdekt', denzelvqn pn.midde(ijk te behandelen met alle mo gelijke zorgen en alle die eerste hulpmiddelen aan dezelven te be werkstelligen welke ïjh alle gevalien nuttig en noodzakelijk zijn. Zoodra alzoo een drenkeling uit hef wa;?r is gehaald, moet teen denzelven in het naastbij' gelegene huis brengen, zoo zacht en zonder bewegmg als het mogelijk is, en dadelijk denzelvep de natte klede ren. zoo voorzigtig mogelijk, uittrekken, om hem vervolgens in eene wollen deken te wikkelen; men moet hem. vóór het vuur en ia de schaduw van de zen plaatsenhet Iigchaam eenigzints op zijde et* het hoofd opgeligt en bedekt; men moet hem den mond ea dé neusgaten trachten te zuiveren, hem met laauwen azijn matchen ea BINNENLANDSCHE BERIGTEN. HH. KK. HH. de Prins van Ortnje en Prins Frederik der Neder landen zjjn den josten Augustus door Mechelen gekomenalwaar de zelve met geestdrift ontvangen werden, en hebben zich v*n daar naaf Vilvoorden begeven, waar zij reeds verscheiden aanzienlijke persouea bij zich ontvangen hebben. Bijzondere berigten uit Brussel van den 3osten houden indat men aldaar niet zonder eenige vrees voor nieuwe buitesporigheden den Zondag en Maandag 29 en 30 Augustus te gemoec gezien had daar het werkvolk op die beide dagen niet werkt. Er was echter tot op den middag van "den 3osten niets voorgevallen, ofschoon er veel volk op de been was, d,ac intusschen meest uit nieuwsgierigen scheen te bestaan. Meer dan 5 personen mogten zich niet bijeen houdencn des avonds na co ure moesten de ingezetenen in hunne woningen blijven. Dezelfde berigten verzekerendat al wat er voorvalt in de meeste Brusselsche dagbladen zeer eenzijdig, en zelfs met grove onwaarhe den vermengd, wordt voorgesteld; dat er bepaaldelijk geen de minste onrust bestaan heeft ten gevolge van het berigt dat er k'ijgs. benden in aantogt waren; dat velen integendeel vurig ver.angden om de gewapei.de magt wederom re zien optreden daar nier. net doen van wachten en patrouilles hartelijk moede is, en da: iri som mige Wijken door de Jede.i der burgerwacht besloten is, om, ztio- dra het krijgsvolk de posten weder bezet, hunne wapenen op het stadhuis terug te brengen. Men dacht, dat de bezetting der. 3osten hare gewone dienst wederom zoude aanvaarden. Volgens berigten uit Brugge van go Augustus, en uit Gent, mede van den 3ostendes nachts ten 12 ure, was de rust in eerst- éemelde stad hersteld; te Gent was dezelve nog niet gestoort ge worden. De bijzondere berigten uit Antwerpen komen daarin overeen dat de gegoedde burgers dier staddie tot handhaving der orde-de wapenen hebben opgevatzich uitstekend gedragen hebben. Hun aan tal bedroeg op den avoid van den a8sten, toen het gepeupel op de Meir en voor de verschillende uitgangen der beu* was zamengerot, uaauwlijks 800. Eerst nadat het gemeen eenen geruimer. tijd lang de gewapenen burgers met steenen had geworpenschoten twee af- deeliiigen daarvan met scherp. Twee lieden werden daardoor gedood, cn vier anderen zwaar gekwetst, maar dit was ook volkomen ge noegzaam, om de onruststokers van het plegen van verdere wanorde te doen afzien. Op den morgen van den jostan waren er reeds 3000. gewapende burgers »P de beende schutterij was toen insgelijks Qn- er de wapenenen de kraehidadige maatregelen van' den Generaal Chassf, die onder anderen eene batterij rijdende artillerie op de Meïf had doen plaatsendroegen er toe bijom aan de goede ingezetenen alle nog overgeblevene ongerustheid te ontnemen. Gelijk wel te verwachten was, zijn uit vele plaatsen, wa»r men voor geenc onlusten behoefde beducht te zijn, .de krsjgsbezec» tinten geheel of ten dctle uitgetrokken, ten einde daar,- waar zuike noodig isde rust te gaan herstellen of derzelver stoornis te voor komen. Zoo zijn behalve verscheidene a(deelingen Nationale Militie, van den 28 tot den 31 Augustus 'door Brede- getrokkeneene gefiee- le en eene halve batterij rijdende artilleriehet regement lanciers uit Utrecht en Boigmel, en de afdeeling kurassiers n°. 3. Reeds in den namiddag van den 27sten was eene batterij van het te Breda zelf in bezetting liggend corps rijdende artillerie van daar vertrokken. Een 'deel dezer artillerie heeft den weg gaar L*ik en een ander deel dien naar Brussel ingeslagen. In vele steden, waar zulks ten gevolge van het vertrek der bezet ting noodzakelijk was geworden, zoo als te Amsterdam, Haarlem, 's Hertogenbosch en eldersheeft de schutterij dadelijk de wachceti betrokken. Die van 's'Gravenhage heeft zich daartoe aangeboden; doch bec voortdurend verblijf van een bataillon j gers in die residen tie heeft tot nu toe zulks aldaar minder noodzakelijk gemaakt. Ook uit aadere steden zijn soortgelijke aanbiedingen gedaan. mm Kort nt hec ontvangen der cljdingea wegens de gebeurteni«sea :e Brussel en elders heeft men in 's Gr»ve -ha?e bijna alnemem de j oranje-kokarde opgestokenten einde daardoor zijne vrder'andalieWe en gebechche-d aan den Koning pp zijn aeslaéht te doen bti'ken. De tcedeljjke Regering tab 'e Gravenkage heeft bjj «eue afkondiging aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1