ALKMAARSCHE COURANT Op /GpBin lis! tar«\ou> të i83o. N'. 38. uitwin!» mnnwituütiiiimwtii Den ao SEPTEMBER, aanbesteding. V-, Van MAANDAG Deze Courant worde geregeld eens in de week cn wel op Maandag voor de Prijs van 6 Cé ncèn uitgegeven. fp Woensdag den 22 September 1830, des namiddags een twee ure zalonder nadere approbatie door den Gouverneur van Noord-Hol land of bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den fungerende Hoofd - Ingenieur van den •waterstaat, aan het lokaal van het Gouvernement der provincie te Haarlem, worden aanbesteed: Het Zesjarig onderhoud van het IlIJS- en STEENENHOOFD op het strand van Calandsoog en 'van den daar achterliggenden ZANDDIJK. Het Bonwen van een MUISdienende tot Bureaux voor de Amb tenaren van 's Rijks Belastingen aan de Zeehaven het Nieuwe- diep nabij den Helder. Deze aanbesteding zullen geschieden bij inschrijving en opbod. Het Bestek op hetwelk de bovengemelde Aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, boven en behalve aan het lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logemen ten en Koffijhuizen«Is: te Haarlem in de Toelast, de halve Maats, de Leeuwerikde Kroonin het Groote Koffijhuis bij A. van Arends- hergen en in het Noord - Hollandsche Kofjijhuis bij P. J. Vos-, te Alk maar in den Rooden Leeuw en in de Toelastaan den He der in den Rooden Leeuw en in den Burg aan het Nieuwediepte Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Purmerendc in den Doelen; te Muiden in het Hof van Hollandte Amsterdam in het Turfschip van Bredain het Noord - Hollandse'te Koffijhuis, bij A. Terpoor ten in het 's Graveland- J soke Veerhuis, bij de Weduwe van der Horst en C°. in hei Aalsmeer- i der Veerhuis, op den hoek van de Bloemmarkt en Wijdesteeg, bij H. ven der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogelill het EnkhuizerX Veerhuis en bij A, Hujfnagel in het Bierhuis de Eerste Visserop het! Singel bij de Brouwersgrachtte Enkhuizen in de Valk; te Naarden in rle Kroon; te Weesp in de Roskam; te Edarate Monmckendam6 te Texel en te Caiandsoog op het Raadhuis. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaanen bij den Hoofd - Ingenieur van den waterscaat en den Provincialen Ingenieurbeide te Haarlemde noodige infoïma- lien te bekomen zijn. Van wegens den RAAD der Stad ALKMAAR wordt aan de Inge zetenen van deze Stad bekend gemaakt Dat in de plaats van het een derde der Stedelijke Kiezerswelke op den go8"» van deze maand zal moeten aftreden, verkoren zijn ge worden de Heeren jonkheer Mr. G. Fontein Verschuif, P. de Soma- villeA. Stikkel, Mr. .7. A. Kluppel, P. Hvan der Nolle, A. van de Velde Gz.P. BruinvisA. PiersotiA. van Daa/en en I. A. van Harevcarspelen dat tot Kiezers zijn benoemd in de plaats van de overledene Heeren Jonkhr. N. van Foreest van PettenO. Coops, A. Holland en A. Siebert, de Heeren Coster, Mr. M. H. rVeldijk Dr. C. .7. de Rooek en G. P. van Djk. Alkmaar, den yc September 1830. De Burgemeester der Stad Alkmaar, FONTEIN V E II S C H U I R, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR En niet minder vertoonde zich diezelfde liefde en deelneming op dezen volgenden dag. Hoezeer de plegtigheden vari het Hooge Huwelijk zich binnen de muren van het Paleis bepaaldenen thans geene openbare feesten en volks-speien konden in aanmerking komenzag men echter alom de huizen met vlaggen en bloemkransen versierd, en des avonds verlicht en terwijl het talrijke Koninklijke gezin zulk een belangrijk huisselijk feest vierde, weergalmden de pleinen en straten onophoudelijk van het vreugdegejuich'der ingezetenen, iu wier hart Prinses Marianne zulk een uitstekende plaats bekleedt. Hoe zeer zulks tot iaat in den nacht geduurd heeft, is de open bare RUST EN VEILIGHEID DOOP. GENERLEI BUITENSPORIGHEDEN GE STOORD GEWORDEN. Het navolgendeter gelegenheid van dit huwelijkin een der dag bladen dezer stad geplaatst, -> - worden gelezen: al gewisselijk niet zonder aandoening- Van wegens BURGEMEESTER en WETHOÜDEREN der Stad ALKMAAR wordt aan de belanghebbenden, te kennen gegeven: Dat provisioneel en hangende de Deliberatien over alle nadere be palingen weike voor het gébruik der nieuwe Begraafplaats nodig zul len zijndoor dezelve is vastgesteldhet navolgend Tarif voor de Rouwkoetsen cn fVagenswaarmede de Lijken uit de Stad, naar de Begraafplaats zullen worden overgebragc i°. Rouwkoets met twee paardenFlutveele kleeden met groote Statie 4 1 4 4 to50. Dezelfde met twee paarden met minder Statie 7 50. a°. Rouwkoets met twee paarden en kleeden 5 50. Dezelfde met één paard en kleed3 50. ge. Rouwwagentje met één paard en kleed 225. Hetzelfde met één paard en zonder kleed 1 75. Van wegens Burgemeester en Werhotidfcren voornoemd. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Secretaris. - BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Op den tijden September is het huwelijk van H. K. H. Mevrouw de Prinses Marianne der Nederlanden met Z. K. H. Prins Albert van Pruissen voltrokken. Reeds daags te voren, toen de Koning, vergezeld van den Prins "van Oranjezich in statige optogt ter vergadering van de Stater. Ge Eeraal heaaf, hadden de ingezetenen van 's Gravenhageen eene uit alle naburige steden en dorpen toegevloeide menigtehem met meer dan gewone geestdrift begroet, en door een algemeen en onafgebro-1 ken gejuich doen blijken, dat zij er thans dubbel belang in stelden,} cm hunne aanhankelijkheid te toonen aan dat Koninklijk geslacht, dat zoo veel aanspraak heefc op de achting en liefde des Nederlandscheu fOlKS. Een der schoonste oogenblikken in het leven van onzen gelief den Koning, was gew ssclijk de vroege godsdienstoefening van heden morgen [den t2dcn] en ofschoon aller oogen in dazen belangrijken tijd op 's Vorsten staatkundige houding geslagen zijnzullen er onder mijne regtgezinde landgenooten weinige zijndie 'niet met welgeval len wat zeg iU neenmet warm gevoel zuijèn vernemenhoe het achtbaar hoofd van den Staat zijne drukkende' zorgen der regering in een plegtig uur kan vaarwel zeggen, om zijn christelijk en vader lijk gevoel den vrijen loop te laten. Nadat eene treffende leerrede vorst en volk had gesterkt in het vertrouwen op de hoede des Al- machtigen; nadat, in een roerend gebed, onze beminde Prinses dea bestuurder van haar toekomstig lot was aanbevolen stonden onze ge eerbied.gde Koning en hoogstdeszelfs'koninklijke aanverwanten op, oin met de gemeente, die door de gehoorde en het gebedene diep getroffen was, te zingen het laatste vers van Ps. 121. Elke lezer gevoeie iets var. hetgeen de zingende schaar bezielde, als zijdewee-, nende Vorstin aanzag, die bij goede Nederlanders zoo hoog staat aan- geteekend; maar elke onderdaan had getuige moeten zijn, hoe bij de twéé laatste regels, de koninklijke vader de hand van zijne geliefde nfarittnne greep, zijne tranen achter den hoed verbergende, en al/00 de vastgeklemde band schuddendehaar zingende toebad dat de Hee- re, waar ze ook heen mogte spoeden, haar eeuwiglijk behoeden zon de. Zoo, Nederlanders.' stond uwe Koning, verheven boven.de aar-, de met haar lastenalleen aan God en kind zijn deukende. Zijii trooa moge schitteren, maar heerlijker nog is de plek diedeza tranen opnam. Zijn verstand moge door de uitkomst der zaken worden toegejuicht, zijn hart rijze er in waarde nog boven 1 God spare het 1" In de zitting van de Tweede Kamer der Staten - Generaal van den I5den September, heeft de voorzitter de Heeren Oorver-Hooft', van CrombruggheDonker - CurtiusPijcke en Sijpkeiis tot leden der kom missie benoemd, die met het zamenstelien van het antwoord op's Ko. nings aanspraak belast is. Vervolgens werd besloten, om de Koninklijke boodschap van ij Septemberwaarin de onderwerpen worden omschreven, die ir* deze buitengewone zitting der Kamer in overweging moeten worden genomen aan de afdeelingen te verzenden. Daarna heeft de. Heer Dinker Curtius het w"> rd gevraagd ter ont wikkeling van een voorstelhetgeen door hem den vorigen dag op het bureau van den Voorzitter was nédergele'gd, en "hetwelk strekte, om eene commissie van tien deden te benoemengenomen half uit het Zudeiiike, half uit de Noordelijke Afgevaardigden-, om t« overleggen en aan de Vergadering voor te dragen zoodanige maat- regelen, als in 01 e eeiistemmmg met de attributie der kamer zou- de 1 kunnen genomen wordenom de ingezetenen der plaatsen waar de wettige orde is geschonden tot dezelve terug te brengen en a'zoo het gro. dwectig gezag en de kracht der grondwet te herstellen. Na eene aanmerking van den Heef tThhnalius-Thierrifvöömawelijlt inhoudendedat de Koninklijke boodschap 111 allen gevalle het eerst in overuÉ ing moeit worden ge omenbesloot de kamer, om Vwè voorster van den Heer Donker -Curtius aan de aflleelingen te verzen den. De Voorzitter gaf noir te kennen dat de Heer van Sijtzama ins gelijks een voorste ter tafel had nederge'egd doch dat, volgens hee reglementde ontwikkeling daarvan in d ze zitting niet koude plaats hebbeno ndat het voorstel eerst heden was ingediend. Hierna wt r$ de vergadering gescheiden. De Bfusselsche dagbladen van der. ijden behelzen niet veel be langrijks; ten minste voor zoo ver men aan derze'ver bertgten ge loof kan hechten-, hetwelk meer en me-r blijkt, slechts me: een ge ring gedeelte van derzelver inhoud het geval te zim. Aangaand? den staat van zaken In Brusselwaaromtrent men alleet op de berigten van de Gaz tte des Paip.-B&s eftnjgfcjflS. sctyjntte mogen. Staat maken, wordt in dat Wad niets geze-d. Alleen vnac mea daniia eene bekendmaking van deu Baron van Heogvtrsthou*,,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1