A.LKMAARSCHE COURANT ï85o, W 4 Van HJJNDJC Den OCrOA/5*. Dm» C««r*»/ f«r»f»V tens in dt steek en stel Op voor de Prijs van 6 C e neen ititgegeveh. PROCLAMATIE. Wï WILLEMhij de gratie GedsKoning dtr Nederlan denPrins van Oranje-NassatiGreet Hertog van I x- enihurgt»s.»»s.»«z. Aan allen die deze zullen zien of hooren lezen, «alut! t Getrouw aan den eed op de Grondwet gedaan en overeenk astig de verpügcir.gendie Wij ten aanzien Onzer Bondgenooten vervullen moesten, hebben Wij tot hiertoe vruchteloos alle middelen tot dem ping van gewapenden opstand in de Zuidelijke Gewesten beproefd. Door de zichmet verbazende snelheidopgevolgde gebeurtenissen buiten staat om de getrouwe ingezetenen aldaar tegen de overmagt te beschermen, gevoelen Wij dat het noodzakelijk is thans uitsluitend bedacht te wezen op het welzijn van die deelen van het Rijk, wier onwankelbare trouw aan Ons Huis «n aan de instellingen eener wel- geordende Maatschappij, ook nu weder zóó ondubbelzinnig aan den tiag is gelegd. Gij ziet hoe spoedig de beginselswaardoor eenc beklagenswaardi ge menigte in beweging is gebragttot de vreesselijkste jammeren hebben gevoerd. Uwe bedachtzaamheiduw pligtgevoeluw opge klaarde zin voor waarheid en regc, boven al het geloof aan GOD, die de wreker der ongeregdgheid is, behoede u om door den stroom te worden medegesleep:. De handhaving van die vrijheid, welke in de Vereenigde Nederlanden eeuwen lang gebloeid heef:zou alsdan tvelligc voor altijd, onmogelijk, en uw verderf onvermijdelijk zijn. Uwe krachten, bewoners dier getrouws gewesten! worden in deze «ogenblikken tot bescherming van uw geboortegrond vereiicht. De toestand van dl: Rijk vordert dat eene algemeene Wapening te dien einde spoedig tot stand gebragt zij; en dat dezelfde veerkracht, die elders tot vernieling aangewend wordt, hier tot behoud van al wat u dierbaar en heilig is, in het werk worde gesteld. De Gron.'vvet schrijft, in omstandigheden gelijk die daarin Wij .thans zijn geplaatsthet dragen der Wapenen voor, als eene der eerste pligten van alle ingezetenen van het Rijk. Dit voorschrift komt met uwe wensclien overeen. Welaan! tf Wapen, op de dringende bede^van uwen Vorst. Te Wapen, voor de zaak van orde ep van regc. 'I's. Wapen, onder ootmoedig en biddend opzien tot den Almagcigen Goddie Nederland en Oranje zoo dikwerf uit de groot sie gevaren heeft gered. Wij gelasten de Hoofden der Stedelijke en Plaatselijke Besturen on- middelijk de maatregelen te nemen, door welke deze Vrijwillige Wa pening, naiir gelang van de ouderscheiden gesteldheid der localiteiten mee den meesten spoed en op de meest doeltreffende wijze plaats hebben kan. Zij zuilen tot regeling derzelveOnzentwege, spoedig de noodige voorschriften ontvangen. Voor de aanvankelijke maatrege len worden gear.e bijzondere bepalingen vereischt, vermits hetgeen te doen valt, door Vaderlandsliefde wordt aangewezen. Én zal deze alomme worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk isen voorts in het staatsblad worden geplaatst. Gegeven te 's Gravenhageden vijfden October des jaars 1830, Wa Onze Regering het zeventiende. WILLEM. Van wege den Koning, G. DE Meï Van STREEFKERK. jmo. 2do( Dt GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND, Brengt bij deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat de ge- fttsporteerde Sergeantengehuwd of ongehuwd, welke in dé tegen woordige omstandigheden, verlangen mogtenhunne dienste» aan het Vaderland aan td biedenweër dadelijk in hunnen rang kunnen optre den en uicgenoodigd worden zich ten dien einde aan het bureau van den Generaal-majoorkommanderende in de provincie Noord-Holland te Haarlemte vervoegen. Haarlemden 5 October 183», De Gouverneur voornoemd, Van T U L L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, brengen ter kennisse van de goede Burgerij en Ingezetenen. Dat zij met het hoogste gevoel van leedwezen dagelijks ontwarende, dat de armoede, uit hoofde van gebrek aan werk in deze-Stadge stadig toeneemt, aan den Raad der Gemeente hebben voorgedragen de noodzakelykheid van het nemed van buitengewone maatregelen ten einde te voorkomen, dat armoede en gebrek voor de zoodauigen* welke gewillig en geschikt zijnom met werken voor zich en hunne huishoudiagen de kost te verdienen, bij het naderen van het Wintef- saizoen niet meer en meer toeneme, zonder dat er mogelijkheid zal bestaan, om dit gebrek, uit de kassen der Gods en Armenhuizen, of die'van de Stad zelve, te leenigen en te gemoet te komen, óm dat deze kassen voor diergelijke geheel buitengewone behoeftenniet berekend zijn. Dat alle de leden van den Raad eenparig deze noodzakelijkheid he' ben gevoeld en toegestemd ,,en dat dezelven mvt gelijke overeen stemming van gevoelen, van oor-deel zijn geweest, dat als eene zoo danige buitengewone maatregelwelke aan het doel in alle opzigcen zal voldoenalleen in aanmerking kan komenhet verzorgen van werk voor de behoeftigen, waardoor Zij -in staat zullen lijn, zich zelve en hun ne huishoudingen van alle de noodige behoeften te voortien, goed gemaakt uit een afzonderlijk Fondszonder bezwaar voor dt Stede lijke kas ot d.e der .Godshuizen, Da - ju .Cne cn wel gevestigde overtuiging, dat Alkmaars Inge- ze ten en te: al* ijdeu zijn gereed geweest, blijmoedig en mildadig bij tc ili-.. fcij alle gelegenhedenwaarin buitengewone behoeften van hunne mede-burgeren eene buitengewone ondersteuning vorderden, zoodanig dit de Stedelijke Raad met volkomen vertrouwen heeft ge- jjro.ieeid u i tot het openen eener vrijwillige insclirij. zing, waardot ar, behoeftige ingezetenen van Alkmaar, welke z.dh igewillig en ii «tcs« bevinden, om door eigen arbeid in het nood g bestaan van hun zeiven en hunne huishoudingen te voorzien, zoo danig werk tegen een behoorlijk tnair matig daghuur, worde ver zorgd. 1 Dat «Izoo is vastgesteld en bepaald gewordendat deze vrijwillige inschrijving, van den dag van heden if aan, zal geopend zijn, en dat ten dien einde in de eerste plaats in een der vertrekken van het Stadhuis onder het opzigt van den Stedelijke! Commies ter Secreta rie, den Heer Gr P. van Dijk, lijsten ter teekening zullen worden nedergelegdwaarop aan iedereen gelegenheid zal worden gegeven om in te schrijven, welke Somme hij genegen is maandelijks voor den tijd van vier maandenincegatn met den den 15 November eer-t- komende, bijtedragen tot het einde hier boven gemeld; zul.enne aaar* na aan de zoodanige onder de welvarende ingezetenenweiice van deze gelegenheid niet hebben verkozen gebruik te maken, deze lijs ten nader aan hunne huize» ter teekening worden aangebodenter wijl de executie van deze maatregel zal worden geregeld op de na volgende wijze Dat, te beginnen met den 15 November aanstaande, zoovee! mogelijk sar. alle zoodanigewelke zulien kunnen aantounen op eene wettige wijze binnen Alkmaar te zijn gedonnciteerdwel ke behoeftig zijn en werk begeren, zoodanig werk zal wnr- deu aangewezenonder het genot van een dagloou van v\ftig Centen. Dat dit dagicon zal blijven voortduren tot op den 15 Februari '831* Dat het getal van de alzoo geadmitteerde werklieden, op den 15 Februarij zal worden verminderd tot op de heift, en alsdan nog alleen aangehouden de wederhelft, geubmeh tut de xooda- gen, welken met de grootste huishoudingen zijn belast. Dat op den 15 Maart dit geul wederom op dezelfde wijze tot op de helft zal worden verminderd, en dac gedeelte alleenlijk nog tot op dei» laacsceu zaturdng; van die maand hec voorschre ven dagloon zal blijven genieten, terwijl daarna, en alzoo niet h« einde van de maand Maart deze gahetie maaueget z l zija afgeioopen en een einde nemen. v Dat aan niemand, aan de welke op deze wijze gelegenheid tot werken wordt gegeven, anders, dan bij ziekte of buitengewone rampen, eenige alimentatie of ondersteuning van een eembedcr Godshuizen zal mogen worden afgegeven. Dac de drie hoogste inschrijvers op de Lijst, buiten en hehal- ven Burgemeester en Wethoudersmet dezelve het werk znl. len helpan dirigeren en toezien, dat de verstrekte gelden tot geene ander» einde hoegenaamddan tót htc voorgestelde wcr- den besteed of gebruikt. Dat de ingeteekende gelden ia de eerste week van iedere triaard aan de huizen zullen worden afgehaald tegen behoorlijke kwi tantie. Burgemeejcer en Wethouder» geloven niet noodig te hebben, de nuttigheid niet alleen, maar de volstrekte noodzakelijkheid van deze maatregel nader aan hunne Mede-Ingezetenen te betogen tij kou- den zich te zeer overtuigd, dat ieder van dezelve genoegzame ken» nis draagtvan de armoede en eiendewelke een groot aantal hun ner behoeftige mede-burgeren met de aanstaande winter dreigtalleen veroorzaakt door buitengewoon gebrek aan werkten gevo'ge der ongelukkige oogst en andere rampspoedige omstandigheden, welke al gemeen zijn bekendom eenige nadere aansporing te behoeventoe het uitoefenen van die ruime weldadigheid, waarvan de ondervinding in alle tijden zoo vele schitterende voorbeelden heeft opgeleverd. Zij vertrouwen alzoo, dat allen en iegelijk welke daartoe eenig vermogen bezitten, met hun, met de eenstemmige wemch van alle* de Leden van de Raadgaarne zuilen willen medewerken tot her daarstellen van eene maatregelwaarvan niemand de goede bedoéiing zal willen ontkennen, en dewelke strekken moet, tot 1 et voorkomen of lenigen van de armoede en eiendewelke hunzonder buitenge wone ondersteuningen anders zekerlijk zal omr ngen. Alkmaar, den 6C Ocioter 1830. JtUrgemr'rster en fVethbttders voortteemd, FONTEIN VEllSCHUlR, Ter Ordonnantie van Dezelven Dt Dl EU FONTEIN VERSCUUIR. 6o. ,mo. BURGEMËÏSTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, 'voldoende, zoo aan het 2Te. art. van het besiuit van Zijne Majesteit van den 4® dezer mrand, waarbij de Schutterijen worden mobiel - er- \klaard, als om hunne goede Burgerij eu Ingezetenen gelegenheid te geven om het voorbeeld te volgenhet geen reeds m vele steden van ons Vaderland uit e'gen beweging bestaat. Geven bij deze kehnió aan alie hunne Medeburgeren Datvan dit oogenblik af aandagelijks in een der vertrekken vsn het Stadhui» twee lijsten ter teekening zullen liggenop eene van dewe'- Ite alle goede Ingezetenen welke verlangen zich aan het Corps der dienstdHnde Schutterij aas te Muitenoa <00 wel buiten als biaue»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1