ALICMAARSCHE COURANT, i83o. N°. 45. Vaa M. H 4 -V D, A C De» 9! <J OTd B B A. PUBLICATIE. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Mandag* voor de Prijs van «Centen uitgegeven. 13 E GOUVERNEUR van NOORD -HOL LA ND, brengc raics deze ter kennisse van de belanghebbenden dat tiaar aan leiding van art. 12 van Z. M. besluit van den ndc" October 1830, ^staatsblad n®. 69), alle gegageerde of gewezen militaire onder-officie renwelke vermeene volkomene geschiktheid te bezitten, om, bij de oefeningen van de Schutterijen in den wapenhandel de noodige in structie te gevenzich te dier zake ten spoedigste zullen kunnen ver voegen aan het Gouvernetnents bureau van Noord - Hollanden ten huize ran de Heeren Militie-Kommissarisseu te Haarlem, Amsterdam en Hoorn. Haarlem, den i8d,a October 1830. De Gouverneur voornoemd, Van T U Y L L. Be GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Ih overweging nemended«t er bij sommige Ingezetenen nog eer.i. ge twijfel aanwezig schijnt te zijn, hoe zij de verschillende oproepingen lot wapening behooren te verstaan. Overwegendedat het met het belang der zaak strijdig zou zijn daar omtrent zelfs de minste onzekerheid te doen voortduretk Overwegende, dat het 'overzülks van dringende noodzakelijkheid jijdaarin door het mededeelen van bepaalde inlichtingen en duidelijke «oorschriften te voorzien. Heeft goedgevonden te verklaren, zoo als geschied bij deze: Voor eerst, dat elk en een iegelijk, die verlangen moge den Lande bij het wapen der Infanterie of Csvallerienaar gelang hij daartoe geschikt'zal worden bevonden, tégen een bepaald handgeld, en voor Ceneft bepaalden tijd van twee tot zés jaren te dienenzich daartoe Zal moeten aanmelden aan de Bureaux van een der plaatselijke Com mandanten te Amsterdam Haarlem Hoorn Naarden of den Helder. Ten anderen, dat hij, die zich vrijwillig aan mogt bieden, om het Land- zonder handgeld, het zij metof zonder soldij voor eencn on- bepaalden tijd, doch ten minsten voor zoo lang, dat de onlusten in het Vaderland geheel.zullen zijn gedempt, bij het wapen van de In fanterie of Cavallerienaar gelang van keuze, te dienen, zich daar toe bij den burgemeester van zijne woonplaats zal vervoegen, die hem, voorzien van de noodige bescheiden, zal verwijzen tot den Lui tenant Collonel Gillet te Haarlem als door het Departeuieuc van Oorlog belastom denxelven over te nemenen naar het Corpswaarbij hij mogt verlangen te dienen, te dirigeren. Ten derden, dat hec'al insgelijks aan Z. M. onzen geëerbiedigden Koning goedgedacht hebbendede oprigting van een Bataillon Artil leristen te bevelenuit vrijwilligers bestaaiide welke zich voor den tijd dat het Vaderland in zorgelijke omstandigheden verkeertof wel voor zes jaren tot de dienst willen verbinden, een ieder, die gene gen mogt zijn bij het gemelde Bataillon als Artillerist te dienenzich daartoevan de noodige bescheiden voorzienzonder eenige verdere tusschenkotnst zal behooren te vervoegen bij den Luitenant Qtterbcin te Haarlem, van wege bet Departement v'an 'dèn Grootmeester dér Ar tilleriemet het aanwerven der Manschappen belast, waarvan eten aan brenger f6:- per hoofd als premie zal worden toegekend. Ten vierden, dat de zoodanigen die niet tót de Schutterij behoort, en verlangen mogt daarbij als Pk ijwilligt r militaire diénsten buiten de Ge-' jneente te volbrengen, zich tot het Plaatselijk Béstuur zijner woonplaats zal moeten vervoegen, om bij het mobile gedeelte der Schutterij te worden ingelijfd. E11 eindelijk Ten vijfden, dat zij, die als voren niet verpligtend tot de Schut te-rij behooren, en verlangen mogte 1 aan de in de Gemeente verblij vende Schutters te worden toegevoegdom tot handhaving van de Stedelijke orde en rust medetewerkenzich insgelijks bij het Plaatse, lijk Bestuur behooren te vervoegen om door hetzelve aan den Com mandant der Schutterij te worden opgegeven, ten einde daar over, ingevolge koninklijk betltht van den 4de® October 1830, te beschikken. Haarlemden ï2"cb Oerober 1830. De Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, brengen ter kenuisae van hunne goede Burgerij en Ingezetenen": Dat buiten en behslven de noodzakelijkheid, welke binnen deze Stad bestaatom den behoeftigen werk te verzorgenwaarvan zij den draag en de verpligting bij hunne Publicatie vaa den 6 dezer, onlangs hebben doen gevoelen nog eene andere even belangrijke en even noodzakelijke behoefte bestaatwaarin zal behooren te wor den voorziendie namelijk, om de vrouwen en kinderen te onder steunen van de zoodanigenwelke in deze Scadhetzij voor den Schutterlijken dienst «aar buiten opgeroepen, of zich tot den dienst bij de armée in deze oogenblikkenvrijwillig geëngageerd hebbende, op marsch zullen moeten gaantot zóó lang ten minstenals zij hunne beroepen of banden arbeid wederom, zullen knrnieti aanvaarden. Dat dan ook Zijne Maj.'sceic bij Hoogstdoszelfs besluit van den 11 dezer maand, de plaatselijke besturen wel uitdrukkelijk heeft ver maand vu gelastRegisters open te leggen, waarin aan ieder vader landslievend ingezeten gelegenheid wotdt gegeven, voor zoodanige sommen vrijwillig in te schrijven als zijne goede gezindheid om het vaderland uit den 'benarden toestandwaarin hetzelve zich bevindt te helpen reddeneir alzoo krachtdadig mede te werken, om zijne leigeue veiligheid ca rust, en die van zijne medeburgers te verzeke ren, hen in het hart zal geven, eene uitnoodigingwaaraan in eec aantal Steden en plaatsen vsn oas vaderland reeds met veel geestdrift is en nog verder wordt voldaan. Dat Burgemeester en Wethouders eigenaardig en meest geschikt hebben geoordeeldde inzameling van vrijwillige giften voor beidt dé hier boven gemelde groote en noodzakelijke behoeften bijéén tt trekkenen alzoo eene inschrijving te openengeschikt offl uit het zelfde fonds in beide deze behoeften gelijkelijk te voorzien. Dat zij des te eerder biercoe zijn overgaan, omdat beide deze óo. derwerpen voor een gedeelte zijn van denzelfden aart, en dóór ettt en dezelfde maatregel kunnen worden geholpen eii ondersteund, ia zoo verre de zoodanigen, welke door werken van bet noodige voor hunne huisgezinnen uit dit fonds zoude hebben moeten worden voor zien door vrijwillig den militairen dienst te aanvaardenaanspraak op den onderstand van dit zelfde fonds zouden hebben, gedureudt hunne afwezigheid iB dienst, om daaruit voor hunne vrouwen ca ltiü- deren te worden verzorgd. Burgemeester en Wethouders hebber, daarom noodig geoordeeld, met opregte dankbaarheid aan de, zoodanigen hunner Medeburgeren, welke reeds aanzienlijk hebben ingeschreven, op de lijst, welke al- lééu voor het verzorgen van werk aan hunne behoeftige Medeburgerea was ter teekening gelegd, dezelve lijst te annulleren, en op nieuws hun ne Medeingezetenen santebieden eeae andere lijst, welke dienen moec om een fonds te verzamelenniet alleenom werk te verzorgen aa» huu die het noodig hebbenmaar ook om daaruit voor vroujven en kinde ren te zorgen van de zoodanigen van Alkmaars burgeren, welke ten dien ste van het vaderlandhetzij met de opgeroepene schutterijof wel zich onmiddelijk aansluitende aan de armée van staat, vrijwillig teö dienste van het vaderland zullen zijn uitgetrokken. Burgemeester en Wethouders herhalen hierbij het geen zij reeds bq vorige gelegenheden hebben te kenneu gegeven Dat in de eerste plaats echte en warme vaderlands liefde, met de zucht om het grootmoedig voorbeeld van andere Steden cn Gemeen, ten van ons vaderland te volgenniet alleen "teder goed Burger en Ingezetenen behoort aan te zetten om buitengewoon en mildehjk eeu aanzienlijk offer te brengen aan de goede zaak vau hec vaderland Maar ook in de tweede plaats, dat deze maatregel rs veel meef van v0U1rek.ce noodzakelijkheiddan van willekeurige keuzeoin dat zij de éénige is waardoor de armoede en elende in deze'Stad, met alle deszelts gevolgen kan worden voorgekomen en geholpen, en. dat zoo wel eigen belang als begrip van deugd en de zucht om wéf tp doeneen sterke drijfveer voor alle Ingezetenen behoort te zijnom buitengewoon ruim en mildadig op de lijst te teekenen, voor, het zij dan maandelijksche of wekelijttsche bijdragengedurende vier maan denin te gaan met 15 November aanstaande, welke lijst hun aan hunne huizen zal worden aangebodendoor eenige Heerenwelkp deze moeite wel hebben willen op zich nemen. Alkmaarden17® October 1830. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, - Ter Ordonnantie van Dezelve», De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR brengen ter kennisse van htinne mede-burgeren D?t de ingezetenen, welke zich door hunne onderteekening heb ben aangeboden, om binnen deze Stad, bij alle gelegenheden waarin hunnen gewapenden dienst, voor de bewaring van rusr en orde, noodig zoude kunnen worden, rich op gisTeretr den 14® dezer, tof een Corps hebben geconstitueerd en tot hunne OMéieren yerkpren de Heeren J. vm Leeuwen C. JF. Koorts.1. Bakker Kz.A. van de Velde Fz. M. de Granen, A. van de Velde Gt. en R. de Leeuw. BurgdiUjeaster en Wethouderen «yh&fon geen oogrnblik, of de goede ingezetenen zullen ten allen rijden gereed worden bevonden óm in«t dit Corps daar het noodig mogt zijn - mede r,e werken én liec heilzame doel waartoe deze instelling strekt, te helpe» bevorderen. Alkmaar, den I5dca October TS30. Burgemeester en Wethouder en rftrnaemd, FONTEIN VERSCHUUR, Ter Ordonnantie van Dezefven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der stad alkmaar, voldoende, zoo aan het it®. art. yan het besluit van Zijn? Majesteit van den 4» dezer maand, Waarbij de Schutterijen worden mobiel ver klaard, als om hunne goede Burgerij eet Ingezetenen gelegenheid te geven om het voorbeeld te volgenher geen reeds in vele stéden van ons Vaderland uit eigen beweging bestaat. Geven bij. déze kennis aan alle hunne Medeburgcren Dat van dit oogenblïk af aan dagelijks in een dér vertrekken van het Stadhuis «vee lijsten ter teekenirtg zullen liggen op eene van dewel ke alle goedé Ingezetenen Welite verlangen zich aan hec Corps der dienstdoende Schutterij aan te sluitenom zoo wel buiten air binnen' deze Stad ten diénste van het Vaderland te wófden aangevoerd', Hun ne namen zullen kunnen inschrijven. Terwijl op de tweede lijst sHe zoodhnige Ingezetenen worden ver zocht te teekenen, welke, alleen ter bewaring van rust eugoede orde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1